П Р О Т О К О Л № 22/21.12.2016 год.

Днес, 21.12.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова, Пенко Ненов, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.  

Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията от 09.12.2016 г. – 21.12.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Дисциплинарна дейност/докладва адв Кехайова/;

5.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-    Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за първо тримесечие на 2017 година /докладват отговорници по градове/;

6.  Разглеждане на постъпили оферти;

-   Постъпили оферти за „Професионална отговорност на адвокати;

-   Оферти за изработване на кочани за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград;

7.  Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 година /докладва адв. Чолаков/;

8.      Разни.

-   Разглеждане на молба – искане с вх. № 771/13.12.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като младши адвокат, клетва положи ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Докладва адв. Чолаков, че 16.12.2016 г. е проведено коледно тържество за децата на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Докладва адв. Чолаков, че на 16.12.2016 г. е било насрочено съвместно заседание на Висш адвокатски съвет, Висш контролен съвет и Висш дисциплинарен съд по чл. 114, ал. 1, във вр. с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата с точка единствена: определяне на състава на избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата, който ще се проведе на Общо събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2017 година, както и през  март 2017 година, ако е необходим допълнителен избор.

Във връзка с предходното е предложено при избора да бъдат обсъдене предложенията за попълване на състава на избирателната комисия, а именно:

1.    адв. Мария Георгиева – за основен член на избирателната комисия;

2.    адв. Цвета Рангелова – за резервен член на избирателната комисия;

3.    адв. Любомир Георгиев – за член на изборното бюро.

Докладва, че след проведен избор за резервен член на избирателната комисия, е избрана адв. Цвета Рангелова – адвокат от Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 3

1.    Заявление с вх. № 800/21.12.2016 годинаот адвокат ВЕНЕТА АСЕНОВА МЕДАРОВА за отписване на адвокатския й сътрудник Андрей Василев Медаров.

Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 284

1.    ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Андрей Василев Медаров, адвокатски сътрудник при адвокат Венета Асенова Медарова, считано от 21.12.2016 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 4

По т. 5

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 286

1.    По искане по НОХД № 2046/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;

2.    По искане по НОХД № 841/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Р. Шарланджиев;

3.    По искане по ЧНД № 1126/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Богданова;

4.    По искане по НОХД № 780/2016 г. по описа на РС – Сандански – определяадв. Д. Михайлова;

5.    По искане по НОХД № 2298/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

6.    По искане по НОХД № 667/2016 г. по описа на РС – Сандански – определяадв. Л. Кацарова;

7.    По искане по ДП № 339 ЗМ-296/2016г. по описа на РУ – Сандански – определяадв. Г. Цветанов и адв. Д. Андонов;

8.    По искане по ДП № 553/2016г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. А. Москов;

9.    По искане по ГрД № 1755/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, чена свое редовно заседание проведено на 21.12.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане относно определяне на особен представител за осъществяване на процесуално представителство на ответника по гр.д. № 1755/2016 г. по описа на РС - Благоевград, при упражняване на правомощията си по чл.18, т.3от ЗПП,  АС констатира, че:

Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за  довнасяне на  възнаграждение на особения представител в размер на 524, 54 лева, съгласно чл. 7, ал. 4 от  Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

Да се уведоми съда, че  след представяне на доказателства за довнасено възнаграждение на особения представител искането  ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

10.     По искане по Т.Д № 70/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. Ж.Андонова, адв. И. Христова, адв. Р. Михайлов и адв. Р. Иванчева;

11.     По искане по НОХД № 679/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Т. Петрелийски;

12.     По искане по НОХД № 427/2016 г. по описа на РС – Сандански – определяадв. Р. Недин;

13.     По искане по НОХД № 555/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. Н. Римпева;

14.     По искане по ДП № 7852ЗМ-263/2016 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград–отпада нуждата от служебен защитник.

15.     По искане по НОХД № 2142/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Петров;

16.     По искане по ЧНД № 2393/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Я. Пандева;

17.     По искане по Гр.Д № 2329/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определяадв. Мария Шопова;

18.     По искане по ДП №726/2016г. по описа на РУ – Сандански – определяадв. Е. Попова;

19.     По искане по ДП № 558/2016г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Бельов.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от първо тримесечие на 2017 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месец ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2017година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЯНУАРИ – 08 ЯНУАРИ 2017 година

1.  адв. Адриана Мелниклийска                - 0898/658 749

2. адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

3. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

4. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

5. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

6. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

7. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

8. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

09 ЯНУАРИ – 15 ЯНУАРИ 2017 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

3. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

4. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

5. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

6. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

7. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

8. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

 

16 ЯНУАРИ – 22 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

2.     адв. Лазар Картулев                              - 0889/203 039

3.     адв. Мария Георгиева                            - 0877/212 040

4.     адв. Мария Шопова                               - 0898/636 374

5.      адв. Марян Биков                                  - 0879/260 167

6.     адв. Мая Тунтева                                   - 0898/536 860

7.      адв. Милуш Бараков                             - 0887/802 631

8.      адв. Надежда Римпева                          - 0898/703 871

 

23 ЯНУАРИ  - 29 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Пенка Смукова                              - 0886/787 488

2.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

3.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

4.      адв. Румяна Григорова                         - 0888/646 161

5.      адв. Снежанка Ангелова                      - 0899/155 263

6.      адв. Станислава Георгиева                  - 0886/292 820

7.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

8.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

 

30 ЯНУАРИ – 05 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

2. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

3. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

           4. адв. Адриана Мелниклийска                    - 0898/658 749

           5. адв. Антоанета Богданова                        - 0898/521 436

           6. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

            7. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

            8. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

 

06 ФЕВРУАРИ – 12 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

2. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

3. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

4. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

5. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

6. адв. Даниела Стойкова                            - 0878/535 414

7. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

8. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

 

13 ФЕВРУАРИ – 19 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

2. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

3. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

4. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

5. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

6. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

7. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

8. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

 

20 ФЕВРУАРИ – 26 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Мая Тунтева                                   - 0898/536 860

2.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

3.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

4.    адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

5.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

6.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

7.      адв. Румяна Григорова                          - 0888/646 161

8.    адв. Снежанка Ангелова                          - 0899/155 263

 

27 ФЕВРУАРИ – 05 МАРТ  2017 година

1.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

2.    адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

3.    адв. Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

4.    адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

5.    адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

6.    адв. Цвета Рангелова                             - 0887/788 446

7.    адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

8.    адв. Антоанета Богданова                     - 0898/521 436

 

06 МАРТ – 12 МАРТ 2017 година

1. адв.Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

2. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

3. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

4. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

5. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

6. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

7. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

8. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

 

13 МАРТ – 19 МАРТ 2017 година

           1. адв. Даниела Стойкова                            - 0878/535 414

           3. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

5. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

6. адв. Иван Катърджиев                             - 0877/172 898

            7. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

            8. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

 

20 МАРТ – 26 МАРТ 2017 година

1. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

2. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

3. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

4. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

5. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

6. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

7. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

8. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

 

27 МАРТ – 31 МАРТ 2017 година

1.     адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

2.     адв. Рангел Бараков                               - 0899/885 191

3.      адв. Румяна Григорова                         - 0888/646 161

4.     адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

5.      адв. Станислава Георгиева                  - 0886/292 820

6.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

7.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

8.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

 

 

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01  ЯНУАРИ – 08 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

09 ЯНУАРИ – 15 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

16 ЯНУАРИ – 22 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

23 ЯНУАРИ – 29 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

30 ЯНУАРИ – 05 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

06 ФЕВРУАРИ – 12 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

13 ФЕВРУАРИ – 19 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

20 ФЕВРУАРИ – 26 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

 

27 ФЕВРУАРИ – 05 МАРТ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                            - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

                                                                                                             

06 МАРТ – 12 МАРТ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

 

13 МАРТ – 19 МАРТ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                 - 0895/364 842

 

20 МАРТ – 26 МАРТ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

 

27 МАРТ – 31 МАРТ 2017 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                            - 0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01 ЯНУАРИ – 08 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                      - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                    - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                    - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                                - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                      - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                                  - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                                  - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                        - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                   - 0885/244 892

 

09 ЯНУАРИ – 15 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                     - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                               - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                              - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

 

16 ЯНУАРИ – 22 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                  - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                 - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                   - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                             - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                             - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                   - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                               - 0885/244 892

 

23 ЯНУАРИ – 29 ЯНУАРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                       - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                   - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                  - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                               - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                    - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                               - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                               - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                     - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

30 ЯНУАРИ – 05 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                  - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                - 0898/682 054

 

06 ФЕВРУАРИ – 12 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                  - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                 - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                   - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                              - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                    - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

13 ФЕВРУАРИ – 19 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                          - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                     - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

 

20 ФЕВРУАРИ – 26 ФЕВРУАРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                       - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                   - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                  - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                              - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                   - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                              - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                    - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                - 0885/244 892

 

27 ФЕВРУАРИ – 05 МАРТ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                              - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                     - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                 - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                            - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                               - 0898/682 054

                                                                                                                                

06 МАРТ – 12 МАРТ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                       - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                               - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                              - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                  - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                 - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                   - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                              - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                    - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

13 МАРТ – 19 МАРТ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                     - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                               - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                              - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

           

20 МАРТ – 26 МАРТ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                       - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                               - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                              - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                    - 0885/164 961

10.  адв.Георги Божинов                                   - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                               - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                    - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                                - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                                - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                      - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                  - 0885/244 892

 

27 МАРТ – 31 МАРТ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                                 - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                           - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                          - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                              - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                                - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                           - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                     - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                               - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                              - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01  ЯНУАРИ – 08 ЯНУАРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

09 ЯНУАРИ – 15 ЯНУАРИ 2017 година

1.адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

16 ЯНУАРИ – 22 ЯНУАРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

23 ЯНУАРИ – 29 ЯНУАРИ 2017 година

1.адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

30ЯНУАРИ – 05ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

06 ФЕВРУАРИ – 12 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

13 ФЕВРУАРИ – 19 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

20ФЕВРУАРИ – 26 ФЕВРУАРИ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

27ФЕВРУАРИ – 05 МАРТ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

06 МАРТ – 12 МАРТ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

13 МАРТ – 19 МАРТ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

20 МАРТ  - 26 МАРТ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

27 МАРТ – 31 МАРТ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01 ЯНУАРИ – 08 ЯНУАРИ  2017 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                              - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

09 ЯНУАРИ – 15 ЯНУАРИ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947 831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

16 ЯНУАРИ – 22 ЯНУАРИ  2017 година

 1. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                              - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

23 ЯНУАРИ – 29 ЯНУАРИ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

30 ЯНУАРИ  – 05 ФЕВРУАРИ  2017 година

1. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                               - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                             - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                         - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

06 ФЕВРУАРИ  – 12 ФЕВРУАРИ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                      - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                  - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                    - 0898/565 553

 

13 ФЕВРУАРИ  – 19 ФЕВРУАРИ  2017 година

1. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

20 ФЕВРУАРИ  – 26 ФЕВРУАРИ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

27 ФЕВРУАРИ – 05 МАРТ  2017 година

1. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                              - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                               - 0887/779 995

 

06 МАРТ – 12 МАРТ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

13 МАРТ  – 19 МАРТ  2017година

1. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

20 МАРТ  – 26 МАРТ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

27 МАРТ – 31 МАРТ  2017 година

1. адв.Анастасия Маринова                       - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

По т. 6

1.Докладват се постъпили оферти от различни застрахователни компании, относно задължителната застраховка „Професионална отговорност на адвокати”.

В същите детайлно се изложени общи и специални условия за сключване на задължителната групова застраховка „Професионална отговорност на адвокати” за 2017 г., за минимум 100 човека, варианти на лимитна отговорност /застрахователна сума 20 000,00 и 50 0000,00 лв./, на едно застрахователно събитие; за повече застрахователни събития в годината; годишна застрахователна премия, агрегат /няколко обезщетения/, предвидено самоучастие, франшиза, ретроактивно действие и за какъв срок.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 287

ОДОБРЯВА оферта за застраховка „Професионална отговорност на адвокати” на „Групама застраховане” ЕАД.

ДА СЕ изпрати съобщение до всички адвокати със следното съдържание:

„С решение № 95 от 29 октомври 2004 година Висшият адвокатски съвет на основание чл. 50, ал. 2 от Закона за адвокатурата е определил минимален размер на застрахователната сума – застрахователно покритие в размер от 20 000,00 лв., за която сума адвокатите са длъжни да се застраховат ежегодно.

В тази връзка Адвокатски съвет Благоевград одобри оферта за сключване на групова застраховка за риска „Професионална отговорност” по чл. 50, ал. 1 от Закона за адвокатурата на „Групама застраховане” ЕАД.

Адвокатски съвет Благоевград е договорил лимити на отговорност и застрахователна премия, както следва:

-          20 000,00 лв. за всяко събитие и в агрегат – 17,85 лв. на адвокат; 

-          50 000,00 лв. за всяко събитие и в агрегат – 30,35 лв. на адвокат.

Всеки, който желае да сключи застраховка, в срок до 20.01.2017 година, може да го направи, като заплати съответната сума по банковата сметка или в офиса на колегията, според лимита на отговорност.  

Към настоящото съобщение да бъде приложена одобрена оферта, ведно със Специални условия Професионална отговорност на адвокати към застрахователна полица „Обща гражданска отговорност”.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.Докладват се оферти за изработка на договори за правна помощ и съдействие за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 288

ОДОБРЯВА оферта с вх. № 782/14.12.2016 година, изпратена от Печатница „Оптимал принт” за изработване на 1000 броя договори за правна помощ и съдействие за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Чолаков, че предстои избор на комисия по регистрация на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, както и че вече са поръчани и рекламните материали за Общото събрание.

 

По т. 8

1.         Докладва адв. Чолаков – молба-искане от адвокат Рангел Бараков, в която сочи, че срещу него има издадена Европейска заповед за арест въз основа на задочна присъда от 13.03.2015 година на наказателния съд на Париж 2, 11-ти състав, и след отвод на прокурорите от Окръжна прокуратура Благоевграда в Окръжен съд – Кюстендил е образувано ч.н.д. № 385/2016 г.

Сочи, още че след четири съдебни заседания по делото в продължение на три месеца и преживяния от него огромен психически стрес и дисконфорт, които и по настоящем продължават с Решение № 140/15.11.2016 г. по ч.н.д. № 385/2016 г. влязло в сила на 22.11.2016 г., Окръжен съд Кюстендил отказа да изпълни ЕЗА.

Със съдействието на Международния съюз на адвокатите е ангажирал адвокат във Франция, който по подаденото възражение до наказателния съд на Париж за възобновяване на наказателното дело, следва да се яви на 06.01.2017 г. в съдебно заседание за разглеждане на делото. Въпреки направената отстъпка като на колега-адвокат, хонорарът който ангажираният от него адвокат иска да му бъде заплатен е в размер на 4200 евро с ДДС.

Сочи, че на този етап тази сума е непосилна за него, тъй като е семеен и баща на три деца.

Моли, да му бъде отпусната финансова помощ за заплащане на адвокатското възнаграждение за процесуално представителство по делото, което предстои да бъде разгледано съвсем скоро във Франция.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 289

            Предлага на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители към Адвокатска колегия Благоевград да вземе решение за подпомагане на адв. Рангел Бараков с максималната сума, предвидена в устава на фонда, а именно – 2500 лева. В случай, че присъдата на адвокат Рангел Бараков бъде отменена по съответния ред и същия бъде оправдан и му бъде присъдено по съответния ред обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, сумата, с която е подпомогнат да бъде върната на Фонда.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.Докладва адвокат Чолаков, че във връзка с приключване на календарната година и направените финансови икономии и положения труд от служителите на Адвокатски съвет, същите следва да бъдат стимулирани допълнително с парични суми.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 290

Предоставя допълнително материално стимулиране:

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.01.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/