П Р О Т О К О Л № 1/13.01.2017 год.

Днес, 13.01.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Нели Захариева, Елена Попова, Пенко Ненов, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.  

Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат.

2.      Информация за събитията от 21.12.2016 г. – 13.01.2017 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Приемане отчета на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за IV-то тримесечие на 2016 година./докладва адв. Георгиева/;

5.      Доклад на комисията за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година /докладва адв. Георгиева/;

6.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през IV – то тримесечие на 2016 година. /докладва адв. Попова/;

7.      Приемане на проектобюджета за 2017 година;

8.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-           Разглеждане на молба с вх. № 1/03.01.2017 година.;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 812/30.12.2016 година на Окръжен съд Благоевград;

9.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

10.  Разглеждане на писмо с вх. № 803/3.12.2016 година на ВАС относно открита процедура за изменение и допълнение на Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокати, обнародвана в „Държавен вестник” бр. 5 от 17.01.2006 г;

11.  Обсъждане на писмо с вх. № 805/27.12.2016 г. на ВАС /докладва адв. Чолаков/;

12.  Разглеждане на писмо с вх. № 15/09.01.2017 година на адвокат Владислав Янев/докладва адв. Чолаков/;

13.  Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 година; /докладва адв. Чолаков/;

-          Техническо обезпечаване на Избирателната комисия /докладва адв. Георгиева/;

14.  Разни.  

                                                               

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА-ИВАНОВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

      По т. 2

Докладва адв. Иван Чолаков за събитията в периода 21.12.2016 г. – 13.01.2017 г.  

 

По т. 3

1.    Заявление с вх. № 823/10.01.2017 годинаот адвокат ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА за отписване на адвокатския й сътрудник Татяна Крънчева Трайкова.

Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.

2.    Заявление вх. № 22/09.01.2017 година– от адвокат Илиана Валериева Керина за вписване на промяна във фамилното и име, както и промяна на електронната поща.

 

3.    Заявление с вх. № 41/12.01.2017 годинаот Петя Костадинова Иванова за възстановяване правата й като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград от 13.01.2017 година. Към заявлението са приложени изискуемите се от Закона документи.

Същата е заплатила дължимия членски внос към Адвокатска колегия Благоевград до датата на лишаването й от права, както и разноските по дисциплинарно дело 2/2012 година по описа на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 1

1.    ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Татяна Крънчева Трайкова, адвокатски сътрудник при адвокат Петя Живкова Хантова, считано от 01.01.2017 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.      ВПИСВА промяна на фамилното име на адвоката: Илиана Валериева Керина.

Решението е взето с 7 гласа „за”

 

3.ВЪЗСТАНОВЯВА адвокатските права и ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 година и за изпълнението на бюджета за цялата 2016 година на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта е добра, както и че е налице преразход само в отделни пера в разходната част на бюджетите.

            След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 година и за цялата 2016 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 2

             ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2016 година, и за цялата 2016 година, като ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2016 година и за цялата 2016 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

           

По т. 5

ОТЛАГА доклад на комисията за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 6

Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за четвърто тримесечие на 2016 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати, както и броя на изпратените отчети за сочения период.

            Докладва, че е налице увеличение в броя на исканията спрямо четвърто тримесечие на 2015 година.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 3

            ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за четвърто тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 7

ОТЛАГА приемането на проекто-бюджета за 2017 година за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 8

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 31 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 4

1.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-313/2016 г. по описа на І-во РУ – Благоевград – определя адв. Галина Савова;

2.      По искане по НОХД № 294/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Пенелова;

3.      По искане по ЧНД № 2241/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

4.      По искане по ЧНД № 699/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова;

5.      По искане по НОХД № 732/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова, адв. Кр. Събев, адв. Д. Михайлова, адв. Л. Кацарова;

6.      По искане по ЧНД № 887/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Н. Терзиева;

7.      По искане по ЧНД № 829/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Д. Шагов;

8.      По искане по НОХД № 845/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков;

9.      По искане по гр.д. № 34/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Смукова и адв. Д. Атанасова;

10.  По искане по НОХД № 472/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв.  И. Пандева;

11.    По искане по ч.гр.д. № 242/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от РС – Разлог по Ч.гр.д.№ 242/2016 година за определяне на особен представител, който да осъществи процесуалното представителство.

      Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за внесено възнаграждение в размер на 1879,63 лева, съгласно чл. 10, ал.2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./  .

С настоящото писмо да бъда уведомен съда, че искането за определяне на особен представител ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград след представяне на доказателства за внесено възнаграждение в размер на 1879, 63 лева.

12.  По искане по НОХД № 2098/2000г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Харизанов;

13.    По искане по изп.д. № 83/2012 г. по описа на РС – Петрич –Да бъде изпратено писмо до РС – Петрич, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 1924/29.12.2016 година по изп. д. № 83/2012 година по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Петрич, констатира че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 10, ал. 2 във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1  от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., възлиза в размер на 150,00 лева.

След представяне на доказателства за внесено възнаграждение на особеният представител в размер на 150,00 лева съгласно Наредба № 1, Адвокатски съвет – Благоевград  веднага ще определи особен представител.

14.  По искане по гр.д. № 973/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Лавчиева;

15.  По искане по НОХД № 661/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Божинов;

16.  По решение на НБПП № 1/2017 г. по описа на НБПП – определя адв. М. Шагова;

17.  По искане по гр.д. № 2692/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Дукова;

18.  По искане по гр.д. № 960/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Зойков;

19.  По искане по ЧНД № 1126/2016 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. В. Николова-Ваю;

20.  По искане по ДП № 339 ЗМ-118/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Е. Цекова;

21.  По искане по ДП № 314 ЗМ-574/2016 г. по описа на РУ- Петрич – определя адв. В.Христова

22.  По искане по НОХД № 1083/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пиргова;

23.  По искане по гр.д. № 2107/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Христова;

24.  По искане по гр.д. № 2329/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Шопова;

25.  По искане по въз.гр.д. № 891/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Зотева-Коцакова и адв. М. Прешелкова;

26.  По искане по ДП № 482/2016 г. по описа на РУ- Г.Делчев – определя адв. К. Кардашева;

27.  По искане по НОХД № 793/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. В. Итева;

28.  По искане по ДП № 459/2016 г. по описа на РУ- Г. Делчев – определя адв. Б. Белчева;

29.  По искане по ДП № 433/2015 г. по описа на РУ- Г. Делчев – определя адв. К. Богданова;

30.  По искане по ДП № 504/2016 г. по описа на РУ- Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;

31.    По искане по гр.д. № 2050/2016 г. по описа на РС – Благоевград – Да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 40/13.01.2017 година по гр. д. № 2050/2016 година по описа на Районен съд – Благоевград, констатира че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00, както е посочено в определението от 15.12.2016 г.

След представяне на доказателства за довнесена сума от 100,00 лева съгласно чл.21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., Адвокатски съвет – Благоевград  веднага ще определи особен представител.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. Заверява 65 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 21.12.2016 г. – 13.01.2017 година.

 

3.Докладва се молба с вх. № 1/03.01.2017 година от Олег Чиков, който моли да му бъде заменен настоящия служебен защитник с друг по НОХД № 362/2015 г. на РС – Г. Делчев, и по НОХД № 461/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев, тъй като служебния му защитник не защитава интересите му по време на проведените съдебни заседания.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Олег Чиков, че Адвокатски съвет - Благоевград няма компетентност да замени адвокат Димитър Шагов с друг адвокат, вписан в НРПП, който да осъществи правна помощ на подсъдимият Олег Рашков Чиков  по НОХД № 362/2016 год. и НОХД № 461/2016 год. по описа на Районен съд гр. Гоце Делчев, а може само да определи заменящия адвокат, когато съда допусне замяната.

Тъй като съгл. чл. 18, т. 3 от ЗПрП, в правомощията на АС – Благоевград е единстено и само определянето на адвокат, вписан в регистъра на НБПП, а назначаването му е от съответния съди молбата му ще бъде препратена по компетентност до РС – Г. Делчев.

В случай, че бъде уважена молбата и бъде поискана замяна на назначения вече служебен защитник с друг адвокат – вписан в регистъра на НБПП, Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще извърши замяната.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.Докладва се писмо с вх. № 812/30.12.2016 г. изпратено от Окръжен съд Благоевград, в което искат информация защо по търг. Дело № 70/2016 г. на двамата ответници по делото се определени четири адвокати за назначаване като особени представители.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Окръжен съд Благоевград, че търговските дела са със съответната фактическа и правна сложност и с оглед защита интересите на ответниците на всеки един от тях са назначени по двама особени представители, като това е направено с цел да не се отлага делото при невъзможност на един от защитниците да се яви по делото. От компетентността на двокатския съвет е да определи колко и кои адвокати да осъществяват исканата правна помощ, а от друга страна по-големия брой процесуални представители ще гарантира и максимално добра защита на интересите на отсъстващия по делото ответник.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 9

По т. 10

Докладва адв. Чолаков, че на електронните пощи на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград е изпратено писмо с вх. № 803/23.12.2016 година на Висш адвокатски съвет, с което е поискано от Адвокатските съвети информация и препоръки за това в каква насока следва да бъде усъвършенствана обучителната дейност за поддържане и повишаване професионалната квалификация на адвокатите и младшите адвокати. Сочи, още че в дадения срок не са постъпили становища от страна на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 11

Докладва се писмо с вх. № 805/27.12.2016 г. на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че с решение прието в заседанието на 16.12.2016 г. Висшият адвокатски съвет е създал комитет, който да обобщи номинациите и докладва предложения за връчване наградата „Адвокат Тодор Бурилков” за 2017 година. Молят в срок до 25.01.2017 г. да бъдат изпратени номинации на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, за които се преценява че са подходящи да получат тази награда.

След  станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 11

ДА БЪДЕ изпратено на електронните пощи на всички адвокати писмо с изх. № 1703/23.12.2016 година на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че с решение прието в заседание на 16.12.2016 година Висш адвокатски съвет е създал комитет, който да обобщи номинациите и докладва предложения за връчване награда „Адвокат Тодор Бурилков” за 2017 година.

В тази връзка в срок до 20.01.2017 година може да се изпращат номинации за адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, за които се преценява, че е подходящо да получат тази награда, като се съобразят посочените критерии в писмото Висш адвокатски съвет.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 12

Докладва се молба с вх. № 15/09.01.2017 година от адвокат Владислав Янев от САК член на САС, с която моли да бъде внесено за обсъждане в Адвокатския съвет Благоевград въпроса за установената незаконосъобразна съдебна практика на съдилищата и ЧСИ по Заповедно производство в ГПК. Моли още въпросът да се постъви на обсъждане пред всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и да се приеме общо становище, което да се потвърди с решение на адвокатския съвет Благоевград. Сочи още, че такова искане ще внесе в САС и същата молба ще отправи и до други адвокатски колегии в страната, както и до Висш адвокатски съвет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

            ВЪЗЛАГА на адвокат Росен Михайлов – адвокат от Адвокатска колегия Благоевград, да се включи в изготвяне на становище, ведно с адвокат Владислав Янев, което да се разгледа от Адвокатски съвет Благоевград и всички останали адвокатски съвети в страната, за приемане на общо становище, по въпроса свързан с установената незаконосъобразна съдебна практика на съдилищата и на ЧСИ по Заповедното производство в ГПК.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 13

Докладва се  подготовката на Общото събрание.Сочи се, че са осигурени и подготвени всички необходими материали като /урни, кабини за гласуване, папки с материали необходими за общото събрание, избирателни списъци /за нормалното провеждане на Общото събрание на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.  Проведени са и преговори за организиране на кафе–пауза и ресторант. Уведомена е и комисията по регистрацията за началния час на започване на регистрация.

Докладва адвокат Ненов, за необходимостта да бъдат определени адвокати, които да осъществяват регистрацията на участниците в Общото събрание.

След направените предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 13

ИЗБИРА за членове на комисията за регистрация – адвокат Асен Вакареев и адвокат Илияна Димова.

Решението е взето с  7 гласа „за”.

 

По т. 14

1.    Докладва адв. Чолаков, че съгласно решение 230/19.12.2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, всяка година адвокатите вписани в Национално бюро за правна помощ в срок до 31.01.2017година, заявяват писмено по заявление – образец в офиса на колегията, дали желаят да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати за 2017година.

            В случай, че не заяват до тази дата желанието си за включване в списъка на дежурните адвокати, остава заявеното от миналата година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 14

ДА БЪДЕ изпратено писмо на електронните пощи на всички адвокати вписани в Национално бюро за правна помощ, че съгласно решение 230/19.12.2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, всяка година адвокатите вписани в Национално бюро за правна помощ в срок до 31.01.2017година, заявяват писмено по заявление – образец в офиса на колегията, дали желаят да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати за 2017година.

В случай, че не заяват до тази дата желанието си за включване в списъка на дежурните адвокати, остава заявеното от миналата година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва се заявление с вх. № 44/13.01.2017 година от адвокат Иван Кръстев Чолаков – Председател на Адвокатски съвет Благоевград, в което сочи, че на предстоящите избори за висши органи на адвокатурата през месец февруари – март тази година, ще бъде номиниран за участие, както и че предпоставка за участието му в тези избори е да не участва в друг орган на адвокатурата. С настоящото заявление адвокат Чолаков напуска заемания до момента от него изборен прост „Председател на Адвокатски съвет Благоевград”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 15

ВЪЗЛАГА на адв. Пенко Ненов в качеството му на заместник-председател временно да изпълнява функциите на Председател на Адвокатски съвет Благоевград на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за адвокатурата до избирането на нов Председател.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 27.01.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/