П Р О Т О К О Л № 2/25.01.2017 год.
Днес, 25.01.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова. 
Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и адв. Иван Димитров.  
Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.
 
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Информация за събитията от 13.01.2017 г. – 25.01.2017 г. /докладва адв. Ненов/;
2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;
3. Доклад на комисията за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година /докладва адв. Георгиева/;
4. Приемане на проектобюджета за 2017 година;
5. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
6. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
7. Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 година; /докладва адв. Ненов/;
- Техническо обезпечаване на Избирателната комисия /докладва адв. Георгиева/;
8. Приемане на проекта за доклад на Председателя на Адвокатски съвет Благоевград /докладва адв. Чолаков/;
9. Разни.   
                                           
По т. 1
Докладва адв. Пенко Ненов за събитията в периода 13.01.2017 г. – 25.01.2017 г.
 
По т. 2
1. Заявление с вх. № 60/20.01.2017 година от адвокат  ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДУРЕВА за отписване на адвокатския сътрудник Ина Емилова Милкова. 
Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.
      2. Заявление с вх. № 642/16.09.2016 година от мл. адвокат МИЛЕН ТОМОВ МАРИНОВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. 
Адвокат Маринов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.
След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:
 
РЕШЕНИЕ № 16
1. ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Ина Емилова Милкова, адвокатски сътрудник на Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова”, считано от 01.12.2016 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Решението е взето с 7 гласа „за”.
 
     2. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Милен Томов Маринов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 23.01.2017 година.
Решението е взето с 7 гласа „за”.
 
По т. 3
Във връзка с изискванията  на чл. 82, т.1 от Закон за адвокатурата и в изпълнение на чл.90 т.1, секретаря на колегията представя финансов отчет за постъпилите приходи и направените разходи на Адвокатска колегия - Благоевград за финансовата 2016 година, обхващащ периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.
Сочи, че основните приходи, които генерира АК – Благоевград, са от постъпления на дължимия членски внос от членовете на колегията и от вписвания на новите членове - адвокати.
И през изминалия период, продължавайки добрата практика на предходните АС, и настоящия Адвокатски съвет стриктно съблюдаваше събираемостта и отчетността на финансовите постъпления.
В тази връзка и с оглед обстоятелството, че през м.юли Райна Стоицова беше освободена поради навършване на пенсионна възраст от длъжността счетоводител, се извърши пълна инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия – Благоевград от комисия в състав – адв. М.Георгиева – Секретар АС, адв. Н.Захариева – член на АС и адв. Ел.Бистричка – Председател на Контролен съвет при АС – Благоевград.
Комисията констатира, че всички заведени движими вещи и недвижими имоти като собственост на АК – Благоевград са налични и в добро състояние. Бяха засечени салдата по оборотните ведомости и извършена проверка на касовата наличност на парите в касата на АК – Благоевград. Не бяха констатирани липси в действителната наличност на касата.
На 29.12.2016 г., беше извършена пълна проверка на касовата наличност на АК – Благоевград, като отново не бяха констатирани никакви липси.
Бюджетът на АС за отчетния период е одобрен и приет с решение на Общото събрание на АК-Благоевград, който е разделен в две части - бюджет на АК и бюджет на ПП. В тази връзка и отчетът, който ще направя ще бъде на база изпълнение на приходна и разходна част, съобразно утвърдения бюджет от ОС.
I.  ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА АК
 
         ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
 
         ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ПП
 
          ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
 
 
Анализът на финансовият отчет води до следните изводи: 
Въпреки неизпълнението на приходната част и в бюджета на АК и в бюджета на правната помощ, АС – Благоевград положи усилия да изразходва минимални средства, за да обезпечи изцяло дейността на колегията.
 
 
По т. 4
1.Адвокатският съвет обсъди доклада на Комисията определена от Адвокатския съвет Благоевград за изготвяне на проект на бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2017 година и взе следното
 
РЕШЕНИЕ № 17
Приема рамката на проектобюджета за 2017 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ въз основа на която да бъде подготвен окончателния вариант на проектобюджета и същият бъде предложен за разглеждане и приемане за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 28 и 29.01.2017 година. 
Решението е взето с 7 гласа „за”.
 
По т. 5
1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 10 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:
 
РЕШЕНИЕ № 18
1. По искане по ДП № 356/2012 г. по описа на РУ- Банско – определя адв. Т. Лазарова-Цанева;
2. По искане по ДП № 314 ЗМ-564/2016 г. по описа на РУ- Петрич – определя адв. О. Янчев;
3. По искане по НОХД № 1145/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Цв. Динева;
4. По искане по ВНОХД № 321/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;
5. По искане по ЧНД № 113/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Костова;
6. По искане по НОХД № 2119/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.А.Конедарев 
7. По искане по ДП № 339 ЗМ-787/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. И. Манова-Смилянова;
8. По искане по ДП № 339 ЗМ-654/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Е. Попова и адв. Н. Захариева;
9. По искане по ЧНД № 2468/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;
10. По искане по ДП № 244 ЗМ-94/2016 г. по описа на ОД- МВР - Благоевград – определя адв. Б. Бойкова.
Решението е взето с 7 гласа „за”.
2. Заверява 39  бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 13.01.2017 г. – 25.01.2017 година.
 
 
По т. 6 
 
 
По т. 7
1. Във връзка с изпълнение на всички задължения на Избирателната комисия, Комисията по регистрация във връзка с провеждането на Общото събрание на Адвокатска колегия - Благоевград на 28 и 29.01.2017 година, Адвокатският съвет взе следното
 
РЕШЕНИЕ № 24
На членовете на Избирателната комисия да се изплати възнаграждение в размер на общо 600,00 лв. 
На членовете на Комисията по регистрация да се изплати възнаграждение в размер на общо 100,00 лева.
Разпределението на сумата по отделните членове да се извърши с решение на Избирателната комисия. 
Задължава Избирателната комисия да представи препис от решението в Адвокатска колегия - Благоевград за изплащане на сумите.
Сумите да бъдат изплатени, след гласуване на бюджета от Общото събрание. 
Решението е взето с 7 гласа „за”.
 
По т. 8
Адвокатски съвет Благоевград се запозна с отчетен доклад на адв. Иван Чолаков за 2016 година – председател на Адвокаски съвет Благоевград за периода 18.02.2016 година – 13.01.2017 година.
 След обсъждане на същия, Адвокатски съвет взе следното
 
РЕШЕНИЕ № 25
ПРИЕМА отчетния доклад на адв. Иван Чолаков за 2016 година – председател на Адвокаски съвет Благоевград за периода 18.02.2016 година – 13.01.2017 година.
Решението е взето с 7 гласа „за”.
 
По т. 9
1. Постъпи предложение от адвокат Елена Попова за насрочване на извънредно Общо събрание на Адвокатска колегия Благоевград за избор на Председател на Адвокатски съвет Благоевград за 11 – 12.03.2017 година.
Постъпи и предложение от адвокат Мария Георгиева, Общото събрание за избор на Председател на Адвокатски съвет Благоевград да бъде насрочено и проведено на 01 - 02.04.2017 година, тъй като няма да има време за публикуване на поканата в Държавен вестник.
Постъпиха възражения от адвокат Попова и Радулова, че срокът за свикване на Извънредно Общо събрание е едномесечен, а що се отнася до поканата в Държавен вестник, сочат че следва да се заплати експресна поръчка.
Предложенията бяха подложени на гласуване.
С оглед на това Адвокатски съвет взе следното
 
РЕШЕНИЕ № 26
ДА СЕ  СВИКА И ПРОВЕДЕ извънредно Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 11-12.03.2017 година от 9,00 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:
 
ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БЛАГОЕВГРАД
 
Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за адвокатурата, свиква извънредно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 11–12.03.2017 година, с начало от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред: 
1. Избор на председател на Адвокатски съвет; 
2. Разни; 
Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа. 
Участието в Общото събрание е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Адвокатска колегия Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/. На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатски съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе един част по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове. 

 

Решението е взето с 4 гласа „за” и 3 гласа „против”.
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. 
 
Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 10.02.2017 година от 13,30 часа.
 
 
И.Ф ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/адв. Пенко Ненов/
 
СЕКРЕТАР:.................................................
/адв. Мария Георгиева/
 
ПРОТОКОЛ:...............................................
/Цветанка Христова/