П Р О Т О К О Л № 3/10.02.2017 год.

Днес, 10.02.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и адв. Иван Димитров.  

Присъстват Венета Медарова, Иван Михайлов, Росица Зотева-Коцакова и Петър Петров – членове на  Дисциплинарния съд.

Присъства Нели Боянина – член на Контролния съвет

На заседанието присъстват – Атанаска Богоева и Иван Чолаков.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 25.01.2017 г. – 10.02.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Извънредно събрание на адвокатите през м. Март на 2017 година /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Разни.  

                                                          

По т. 1

            Докладва адв. Пенко Ненов за събитията в периода 25.01.2017 г. – 10.02.2017 г.

1.    Докладва, че на 28 и 29.01.2017 година е проведено Общо събрание на адвокатите от адвокатска колегия Благоевград, на което е проведен и избор за делегати от състава на Адвокатска колегия Благоевград. Докладва, че с решение № 1/29.01.2017 година на Избирателната комисия са обявени и избраните кандидати за делегати, както и че същото е обжалвано. Жалбите са препратени на Висш адвокатски съвет по компетентност, като се очаква и произнасяне по тях в кратки срокове дали ще следва да се проведе допълнителен избор.

 

2.    

 

3.    Докладва се писмо от Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че изпращат за сведение постъпило във Висш адвокатски съвет искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТК на ВКС. Сочат, че предложения за становища по предмета на делото, може да се изпращат в срок до 31.03.2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 27

ДА СЕ изпрати настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград с искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ОСГК на ВСК, както и че могат да изпращат становищата си на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград в срок до 24.03.2017 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.    

5.    Докладва се писмо изпратено от Център за обучение на адвокати, ведно със списък с примерни теми за семинари през 2017 година, който включва всички досегашни предложения и нови актуални теми. Предложението на адвокат Ненов е да се изпрати списъкът с примерните теми на електронните пощи на всички адвокати, както и да се спази традицията от миналите години, а именно да се изготви график за провеждане на семинари, като всеки месец да бъде организиран по един семинар.

 

6.     Докладва се писмо от адвокат Антоанета Богданова, получено на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград, която изпраща заповед на Председателя на Софийски районен съд, която касае обслужване на граждани и адвокати. Обръща внимание на т. 5 от Заповедта, а именно: „Съдебните служители да не възпрепятствата имащите право на достъп до делата граждани и адвокати да заснемат документи от делата с мобилна техника, с изключение на тези, които попадат в обхвата на Закона за защита на класифицираната информация. Заснетите по този начин документи не носят характер на преписи и копия от приложените към делата книжа по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ПАС”.

                 Моли, ако се счете за необходимо, да бъдат проведени разговори в тази насока с ръководствата на съдилищата в нашия район.

                 След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 28

                 ДА БЪДЕ проведена среща с ръководствата на Окръжен съд Благоевград и районните съдилищата от Благоевградска област, относно прилагането на заповед № АС-27/08.09.2016 година на Софийски районен съд за да има възможност страните, които се по делата и техните пълномощници да имат възможност да заснемат документите, които са им необходими при опазване на Закона за защита на квалифицираната информация.

                 Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

7.    Във връзка с предходното докладва адв. Георгиева, която сочи, че Районен и Окръжен съд Благоевград са включени в пилотно тестване на новия Единен портал за е-правосъдие. Сочи че до настоящия момент обслужване на адвокати, чрез използване на електронни портал невъзможно, за което нелкократно към членове на Адвокатски съвет Благоевград са отправяни редица въпроси от колеги адвокати. Справките по дела, които са необходими на колегите, за да изпълняват поетите задължения към клиентите си и поради невъзможността по друг начин да получават информация по дела, по коитоса упълномощени, налага опсещението им в деловодствата на Окръжен съд Благоевград и съдилищата в региона, депозиране на нарочни молби за снабдяване с посия, администрирането на молбите до съответния съдия докладчик, както и не на последно място ксерокопиране на хартиен носител на исканите книжа.

                 Предложението й в тази насока да се изготви искане или запитване до Висшия съдебен съвет или Окръжен съд Благоевград за отстраняване на проблема.

 

8.    

 

9.    Докладва се писмо до изпълняващ длъжността председател на Благоевградска адвокатска колегия, с което се поздравява за проведения избор на делегати на Общото събрание на адвокатите в страната и желае успешно участие на Общото събрание на адвокатите от страната 25-26 февруари 2017 година.

 

 

            По т. 2

            Докладва адв. Ненов, че в ДВ брой 13 от 07.03.2017 година на страница 93 е публикувана покана за провеждане на извънредно Общо събрание на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград, на 11 – 12.03.2017 година. Сочи, че на предходното заседание на Адвокатски съвет Благоевград е проведено разискване на което една част от Адвокатски съвет Благоевград е бил на мнение, че това Общо събрание не може да се проведе в такива кратки срокове и предложението е било да се проведе през втората половина на м. април 2017 година. Сочи, че така или иначе след проведено гласуване решението е да се проведе извънредно Общо събрание на 11 – 12.03.2017 година, като тези членове на Адвокатския съвет, които са гласували „за” провеждането на събранието на 11 – 12.03.2017 година са обосновали решението си на това, че действително в Закона за адвокатурата е посочено, че когато се налага извънредно Общо събрание, поради подаване на оставка от Председателя на колегията, а именно колегата адвокат Иван Чолаков се провежда избор в едномесечен срок. Няма как да се проведе, защото трябва да има публикация в ДВ един месец преди извънредното Общо събрание – очевидно е че този срок няма как да се спази. Сочи, че в конкретния случай има проблем с това решение на Адвокатски съвет, защото твърде краткия срок за проеждане на Общо събрание, въпреки публикацията в ДВ, Адвокатския съвет не е избрал избирателна комисия. Предложенията за това, кои да бъдат номинирани за председатели на Адвокатска колегия Благоевград, няма до кого да бъдат изпратени, защото няма избрана комисия. Сочи, още че на 08.02.2017 година има постъпило предложение от адвокат Бойка Юсева, в което предлага кандидатурите за председател на Адвокатски съвет на адвокат Йорданка Стойчева и адвокат Диана Табутова. Предложението не е адресирано до никого – получено е в офиса на Адвокатска колегия Благоевград, но това предложение трябва да бъде отнесено до избирателната комисия, която Адвокатски съвет не е избрал. Такова предложение има от адвокат Албена Златкова, с което предлага адвокат Георги Чорбаджийски да бъде избран за Председател на Адвокатски съвет Благоевград. Това предложение е изпратено до Председателя на Избирателната комисия. Предложение от адвокат Атанаска Богоева до избирателната комисия, с което предлага адвокат Пенко Ненов да участва в избора за Председател на Адвокатски съвет Благоевград. Отделно от това от адвокат Атанаска Богоева е постъпила молба, в която описвайки процедурата по превеждане на извънредно събрание е посочила, че срока, в който могат да се прадлагат кандидати за председатели на Адвокатски съвет всъщност е сведен до един ден. С оглед на това предлага да се измени решението за провеждане на извънредно Общо събрание на 11 и 12.03.2017 година и да се определи и насрочи друга дата за събранието, като се съобразят със сроковете по чл. 101 и чл. 103 от Закона за адвокатурата и това ново решение да бъда обявено в Държавен вестник. Тази молба съдържа предложение, което следва да бъде преразгледано.

Следва да се вземе решение дали да бъде отменено предходното решение на Адвокатски съвет за насрочване на извънредно Общо събрание на 11 и 12.03.2017 година и да се приеме, че действително сроковете са твърде кратки и за да се спази процедурата да има възможност първо да се информира избирателната комисия, да се публикува в ДВ, да има срокове, в които да се отправят предложенията и да проведе едно Общо събрание по законния ред при спазване на всички срокове предвидени в закона и по мнение на Ненов това не може да стане преди началато на м. май 2017 година.

            Адв. Попова сочи, че не е запозната с молбата на адвокат Богоева, която е депозирана в офиса на колегията на 08.02.2017 година, в която се съдържат правни доводи, с които членовете на Адвокатски съвет трябва да се запознаят преди вземане на становище, както и че в момента ситуацията е извънредна и при тази ситуация не се спазват сроковете при основния избор. В правомощията на избирателната комисия е да определи ред, срок за отправяне на предложения за избор. Тази разпоредба е преди разпоредбата за основния избор.

            Адв. Богоева, докладва че със становището си е изразила молба да се прояви разум да не се стигне и да не се надмине Софийската адвокатска колегия в спорове и едни случайни избори. Смята, че това е недоглеждане от страна на Адвокатски съвет Благоевград и смята, че на този етап има достатъчно време, ако се касае за грешка и тя трябва да се поправи, след преразглеждане на решението си защото в Закона за адвокатурата има изричен текст, в който е посочено, че свикването на извънредно Общо събрание става по реда и правилата на редовното такова.

            Адвокат Попова сочи, че това не е допълнителен избор и следва да се прави разлика между допълнителен избор и извънредна ситуация по чл. 94, ал. 2, както и че това не е допълнителен избор за да се съобразяват тези разпоредби. Моли да се даде възможност на членовете на Адвокатски съвет да се запознаят с молбата на Богоева и тогава да е правят дебати.

            Адвокат Богоева сочи, че разпоредбата на чл. 93, ал. 2 казва, че „нов председател се избира в едномесечен срок от извънредно Общо събрание”, но отваряйки правилата на чл. 83, ал. 3 от Закона за адвокатурата, съгласно които „извънредно общо събрание се свиква от адвокатски съвет и се провежда по реда, определен за свикване и провеждане на редовно общо събрание”. Сочи, че срока за публикуване на поканата в ДВ е спазен само, че основна точка в случая е избор на председател, т.е трябва да бъде съобразено с това, че избора на органи се прави от избирателна комисия, която се избира в двумесечен срок преди избора, т.е. в този смисъл имаме текста на чл. 93, ал. 2 от Закона за адвокатурата, който не може да се разглежда единствено, което означава че общото събрание просто ще си избира председател без да има избирателна комисия, няма да има правила, което по никакъв начин не съответства на разпоредбите касаещи избор на орган на адвокатурата. Докладва, че не може колегия от 400 вписани адвокати да бъдат поставени в невъзможност да предложат адекватни кандидатури, без предварително да се помисли за това, както и че на 08.02.2017  г. когато е искала да подаде предложението си за кандидатура, е нямало къде да го направи, защото същото се подава до избирателната комисия, която не е избрана. Сочи, че не може да се промени нормата, която касае дейността на избирателната комисия, както и че последната не може сама да определя сроковете си различни от предвидените в закона за адвокатурата, а закона казва, че срока за подаване на предложения е един месец преди събранието.

            Адвокат Георгиева сочи, че тези предложения, които са постъпили на 08.02.2017 година от трима колеги, следва да бъдат разгледани от избирателната комисия, която следва в тридневен срок избирателната комисия трябва да се произнесе дали са допустими или не, т.е  днес е последния срок избирателната комисия, която не съществува да се произнесе.   

            Адвокат Чолаков сочи, че тази разпоредба трябва да се тълкува разширително, както и че в този едномесечен срок трябва да се започне процедура за организиране на общо събрание, за да може избрания нов председател да започне с едно дълбоко уважение, което се дължи на всеки председател, а не да казват, се същия е избран по незаконосъобразен начин.

            Адвокат Ненов предлага да бъде подложено на гласуване решението, а именно извънредното общо събрание да бъде проведено на 11 – 12.03.2017 година или да се приеме и предложи нова дата, а именно 13-14.05.2017 година.

            Предлага още, който е съгласен да се отмени решението за провеждане на извънредно общо събрание на 11 и 12.03.2017 година и да се приеме, че това събрание трябва да се проведе в началото на м. май 2017 година и да пристъпи към обнародване отново в ДВ

            Адвокат Попова застъпва становището, че чл. 93, ал. 2 е преди изборите за председател и главата за избори и че това е извънредна ситуация, както и че поне срока на публикацията в държавен вестник е спазен, както и че другите срокове няма как да се спазят. Избирателната комисия ще си избере срокове, като това може да е едноседмичен срок, и т.н. това е по преценка на избирателната комисия.

 

            Адвокат Захариева предлага за да не бъде упрекван адвокатския съвет да се даде шанс за по дълъг срок за предложения, да не стига до обжалване и въпроси, за какво се бърза.

            Адвокат Георгиева сочи, че чл. 93, ал. 2 от ЗА насочва към провеждане на извънредно общо събрание, извънредното общо събрание казва какъв е реда, за да бъде лигитимен избора.           

Постъпи предложение от адвокат Светлана Радулова да бъдат подложени на гласуване две предложения, а именно: да бъда изменено решението за провеждане на извънредно Общо събрание на 11 – 12.03.2017 година и да бъде избрана избирателна комисия.

            Адвокат Пенко Ненов подложи на гласуване следното проекто решение:

„ДА БЪДЕ отменено решението на Адвокатски съвет Благоевград, с което се насрочва Извънредно Общо събрание на 11 и 12 март 2017 година, като провеждането на извънредното Общо събрание да бъде насрочено на 13 и 14.05.2017 година със започване на процедури – избор на комисия, публикация в Държавен вестник и т.н.”

            Гласували „за” – 3 адвоката – членове на АС.

           

            Адвокат Пенко Ненов подложи на гласуване следното проекто решение:

„Който е против да бъде променено решението за провеждане на избор на 11-12.03.2017 година и да се насрочи избор на 13 – 14.05.2017 година да гласува”

Гласували „за” – 4 адвоката

            Гласували „против” – 3 адвоката.

 

            Докладва адвокат Ненов, че следва да бъде направен избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор за Председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград.

            Постъпи предложение от адвокат Иванка Кехайова, сега действащата избирателна комисия да продължи работата и по предстоящия избор.

            Застъпено бе становището, че действащата към момента Избирателна комисия не е приключила работата, по предишния избор.

            Постъпи предложение от адвокат Мария Георгиева, която предлага за Председател на избирателната – адвокат Цвета Рангелова и основни членове – адвокат Снежана Иванова, адвокат Илияна Димова – Николова и адвокат Нели Боянина.

            Адвокат Иванка Кехайова предлага за Председател на Избирателната комисия адвокат Мартин Бусаров.

            Постъпи предложение от адвокат Светлана Радулова, която предлага за Председател на избирателната комисия адвокат Красимира Тагарева.

            Адвокат Елена Попова предлага за основен член на избирателната комисия адвокат Даниела Стойкова и адвокат Арбен Конедарев, а адвокат Хантова предлага адвокат Красимира Тагарева и адвокат Атанас Белички.

            Адвокат Пенко Ненов предлага за основен член на избирателна комисия адвокат Рангел Бараков.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 30

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Цвета Рангелова.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            За основни членове бяха направени следните предложения:

                        1. Адвокат Снежана Иванова;

                        2. Адвокат Илияна Димова – Николова;

                        3. Адвокат Мартин Бусаров;

                        4. Адвокат Даниела Стойкова;

                        5. Адвокат Красимира Тагарева;

                        6. Адвокат Атанас Белички;

            7. Адвокат Арбен Конедарев;

                        8. Адвокат Рангел Бараков.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 31

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

1.      Адвокат Мартин Бусаров;

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

                        2. Адвокат Даниела Стойкова

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

            За резервни членове бяха направени следните предложения:

 

                        1. Адвокат Илияна Димова - Николова;

2. Адвокат Красимира Тагарева;

                        3. Адвокат Снежана Иванова;

                        4. Адвокат Атанас Белички;

                        5. Адвокат Арбен Конедарев;

                        6. Адвокат Рангел Бараков.

След проведено гласуване заседаващите взеха следното единодушно

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 32

            ИЗБИРАТ ЗА  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1. Адвокат Красимира Тагарева;

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. Адвокат Илияна Димова - Николова;

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.      Адвокат Снежана Иванова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Докладва адвокат Ненов, за необходимостта да бъдат определени адвокати, които да осъществяват регистрацията на участниците в извънредното Общото събрание.

След направените предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 33

ИЗБИРА за членове на комисията за регистрация – адвокат Арбен Конедарев, адвокат Рангел Бараков и адв. Иван Тюхков.

Решението е взето с 10 гласа „за”

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 69/10.02.2017 годинаот мл. адвокат ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ БАСТРЕВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Бастрев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 78/27.01.2017 годинаот  АНТОН ЮРИЕВ СМУКОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление вх. № 764/07.12.2016 годинаот адвокат ЕМИЛИЯ ИВАНОВА БОЖКОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Божкова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 34

1. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Емануил Емануилов Бастрев и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 10.02.2017 година.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Антон Юриев Смуков, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ет. 2, офис 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. Емилия Божкова, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Пере Тошев” № 8, ет. 1. 

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

            В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 37 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 35

1.    По искане по НОХД № 39/2017 г. по описа на РС - Благоевград –да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че искането Ви за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на лицето по НОХД № 39/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.02.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне  на служебен защитник на  подсъдимият Джемал Менков не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на подсъдимия, че желае да му бъде назначен служебен защитник. В тази връзка,  не става ясно, производството по делото по реда на чл.269 от НПК ли ще продължи или с участието на подсъдимият?

Уведомявам Ви, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на подсъдимият, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

2.    По искане по ВНОХД № 450/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Станкова;

3.    По искане по ДП № 163/2016г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. П. Хантова;

4.    По искане по ДП № 199/2016г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. М. Кондова;

5.    По искане по ДП № 314 ЗМ-678/2016 г. по описа на РУ - Петрич – определя адв. А. Ампова;

6.    По искане по ЧНД № 2392/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

7.    По искане по НОХД № 427/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Андонова-Орманлиева;

8.    По искане по НОХД № 842/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;

9.    По искане по НОХД № 712/2015г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Тодор Кузманов;

10.     По искане по НОХД № 1213/2016 г. по описа на РС – Петрич – определяадв. М. Чаракчиев;

11.     По искане по НОХД № 712/2016 г. по описа на РС – Петрич – определяадв. Н. Кехайова;

12.     По искане по НОХД № 1201/2016 г. по описа на РС – Петрич – определяадв. Д. Харамлийска;

13.     По искане по НОХД № 1967/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. К. Кацарска;

14.     По искане по НОХД № 700/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева и адв. А. Парцова;

15.     По искане по НОХД № 763/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов;

16.     По искане по НОХД № 428/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Чолакова;

17.     По искане по НЧХД № 1104/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. В. Ушатова;

18.     По искане по ЧНД № 28/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов;

19.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-36/2017г. по описа на І-во РУ – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

20.     По искане по ДП № 331ЗМ-328/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. И. Димитров;

21.     По искане по ДП № 7852ЗМ-48/2017г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. И. Тошев и адв. И. Михайлов;

22.     По искане по ВНОХД № 454/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова – Дановска;

23.     По искане по НОХД № 205/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Р. Бацалова;

24.     По искане по НОХД № 734/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

25.     По искане по НОХД № 448/2016 г. по описа на РС – Петрич – определяадв. С. Тимова;

26.     По искане по гр.д. № 700/2016г. по описа на РС – Петрич –да се изпрати писмо до РС – Петрич,че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Петрич по гр.д. № 700/2016 година за определяне на адвокат, който да осъществи процесуално представителство на ответника.

Искането бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.02.2017 год., при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  констатира, че: 

Към искането липсва приложен акт за допускане на правна помощ, постановен при спазване на изискванията на Закона за правна помощ.

Уведомявам Ви, че  при представяне на акт за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗПП, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

27.     По искане по ДП № 339 ЗМ-602/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определяадв. Д. Андонов;

28.     По искане по ДП № 339 ЗМ-449/2015 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Р. Недин;

29.     По искане по ДП № 339 ЗМ-784/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. В. Станкова;

30.     По искане по ДП № 331ЗМ-261/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. И. Димитров;

31.     По искане по ЧНД № 5/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева;

32.  По искане по гр.д. № 101/2017г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Йовчев;

33.     По искане по гр.д. № 83/2015г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

34.     По искане по гр.д. № 2194/2016г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Стоянова;

35.     По искане по гр.д. № 973/2016 г. по описа на РС - Г. Д елчев – определя адв. М. Пиринска;

36.     По искане по ДП № 314 ЗМ-564/2016 г. по описа на РУ - Петрич – определя адв. В. Медарова;

37.     По искане по гр.д. № 606/2016г. по описа на РС – Сандански – определя адв. З. Събева.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. Заверява 32 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 25.01.2017 г. – 10.02.2017 година.

 

 

По т. 5

По т. 6

Постъпи предложение от страна на адвокат Мария Георгиева, която сочи, че след 13.01.2017 година, адвокат Пенко Ненов изпълнява функциите Председател на Адвокатски съвет Благоевград, като според нея един от резервните членове, събрал повече гласове на проведения избор, трябва да стане основен член на Адвокатския съвет, тъй като Председателя по право е член на Адвокатския съвет.

Застъпи се становището от страна на адвокат Елена Попова, че адвокат Ненов изпълнява фунциите председател, което обаче не означава, че резервен член трябва да стане основен член, т.е нямаме освобождаване на член на Адвокатския съвет и че това е отделен избор.

Адвокат Кехайова, сочи че след напускане на Председателя на Адвокатски съвет Благоевград, членовете на Адвокатска колегия Благоевград не са били уведомени, както и че адвокат Ненов, ще изпълнява функциите Председател на Адвокатски съвет Благоевград.

По тази точка решения не бяха взети.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.02.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/