П Р О Т О К О Л № 4/23.02.2017 год.

Днес, 23.02.2017 година от 14.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Елена Попова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Присъства Елена Бистричка – Председател на Контролен съвет.  

Присъстват Албена Златкова – Председател на Дисциплинарен съд, Венета Медарова, Иван Михайлов, Елена Атанасова Попова и Петър Петров – членове на  Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 10.02.2017 г. – 23.02.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вземане на решение за попълване състава на избирателната комисия по повод заявление с вх. № 80/14.02.2017 г. от адвокат Даниела Стойкова /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Разглеждане на заявления за вписване в регистър на НБПП/докладва адв. Попова/;

5.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Разни.  

                                                          

По т. 1

            Докладва адв. Пенко Ненов за събитията в периода 10.02.2017 г. – 25.02.2017 г.

Докладва решение на Висш адвокатски съвет от 17 февруари 2017 година, с което уведомяват, че се прекратяват призводствата по жалби срещу решение № 1/29.01.2017 година на Избирателната комисия при Адвокатска колегия Благоевград за избор на делегати за участие в общото събрание на адвокатите от страната поради оттеглянето им.

 

            По т. 2

            Докладва, че на предходното разширено заседание на Адвокатски съвет Благоевград са взети решения, с които са избрани Председател, основни членове и резервни членове на Избирателната комисия, за извършване на подготовка и провеждане на избор за председател на Адвокатски съвет Благоевград на 11 и 12 март 2017 година. В тази връзка се докладва заявление от адвокат Даниела Стойкова, в което сочи, че поради фактическа невъзможност и е невъзможно да участва в процедурата по подготовката и провеждане на избора, като моли да бъде освободена от състава на избирателната комисия, съответно от участие в подготовката и провеждане на избора.

            Адвокат Ненов сочи, че заявлението е било изпратено на електронните пощи на членовете на Адвокатски съвет за вземане на решение, но становището, което се застъпва е от резервните членове събрал най-много гласове да бъде предложен за основен член. Сочи, че това са адвокатите Красимира Тагарева и адвокат Илияна Димова-Николова. Тъй като и двете са избрани за резервни членове с еднакъв брой гласове, предложението е адвоката с по голям юридически стаж да бъде предложен за основен член на Избирателната комисия към Адвокатска колегия Благоевград.

            Постъпи предложение от адвокат Мария Георгиева да бъде избран нов член на избирателната комисия, който да е различен от резервните. Сочи, че предложението и произлиза от факта, че към настоящия момент, избирателната комисия е провела няколко заседания, които не са били в пълен състав, поради отсътвието на основен или резервен член на комисията поради непрекъсната им ингажираност. Сочи, че преди да бъде предложен член на Избирателната комисия, със същия следва да бъде проведен предварителен разговор, относно поемането на един такъв важен ангажимент.

            От  страна на адвокат Пенко Ненов бяха подложени двете предложения на гласуване, следното проекто решение, а именно:

            „ДА БЪДЕ избран за основен член на избирателна комисия от резервните, а именно: адвокат Красимира Тагарева или адвокат Илияна Димова – Николова, след съобразяване с техния юридически стаж”.   

            Гласували „за” – 4 адвоката – членове на АС, КС и ДС.

           

            Адвокат Пенко Ненов подложи на гласуване следното проекто решение:

„ДА БЪДЕ определен нов член на Избирателната комисия”

Гласували „за” – 6 адвоката

 

            След така проведеното гласуване, постъпи предложение от адвокат Мария Георгиева, за следващ основен член на Избирателната комисия да бъде избрана адвокат Елиана Спасова.

            Адвокат Радулова поддържа предложението си за адвокат Красимира Тагарева.

            След проведено гласуване, Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

           

РЕШЕНИЕ № 40

            ОСВОБОЖДАВА като основен член на Избирателната комисия към Адвоктска колегия Благоевград адвокат Даниела Миладинова Стойкова по посочените от нея мотиви в заявление с вх. № 80/14.02.2017 година и ИЗБИРА ЗА ОСНОВЕН ЧЛЕН на Избирателната комисия адвокат Елиана Георгиева Спасова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

В залата влиза адвокат Иван Михайлов – член на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград.

 

            Докладва се заявление от адвокат Арбен Зия Конедарев, който сочи, че поради предварително поети ангажименти не му е възможно да участва като член на комисията по регистрация, във връзка с насрочения за 11 и 12 март 2017 година избор за председател на Адвокатска колегия Благоевград.

            Постъпи предложение от адвокат Мария Георгиева за член на бюрото по регистрация да бъде избран адвокат Асен Милчов Вакареев, който е участвал като член на бюрото по регистрация на предходните избори за делегати.

След проведено гласуване, Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 41

ОСВОБОЖДАВА като член на бюрото по регистрация на Избирателната комисия към Адвоктска колегия Благоевград адвокат Арбен Зия Конедарев по посочените от него мотиви в заявление с вх. № 95/21.02.2017 година ИЗБИРА за член на бюрото по регистрация – адвокат Асен Милчов Вакареев.

Решението е взето с 11 гласа „за”.

 

Докладва адвокат Пенко Ненов, предложение от адвокат Нели Стойчева адресирано до Адвокатска колегия Благоевград, с което предлага за Председател на Адвокатски съвет Благоевград в избор на извънредно общо събрание на Адвокатска колегия Благоевград насрочено за 11 и 12 март 2017 година, да бъде избран адвокат Петър Александров Сланчев.

Адвокат Ненов докладва, че предложението е препратено по компетентност до Избирателната комисия към Адвокатска колегия Благоевград, по което същата вече се е произнесла с решение.

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 102/23.02.2017 годинаот адвокат Даниела Димитрова Атанасова, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 42

1. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Даниела Димитрова Атанасова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 28.02.2017 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

            Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 3 броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

 След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 43

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.      Адв. Елица Димитрова Захариева;

2.      Адв. Борис Андонов Велев;

3.      Адв. Магдалена Рачева-Иванова;

ДА БЪДАТ изпратени заявленията на Национално бюро за правна помощ за вземане на решение за вписването им в Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

            В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 29 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 44

1.      По искане по ЧНД № 120/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Парапанов;

2.      По искане по НОХД № 862/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;

3.      По искане по НОХД № 153/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков;

4.      По искане по НОХД № 650/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. А. Лавчиева;

5.      По искане по ЧНД № 40/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;

6.      По искане по ДП № 331ЗМ-488/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

7.      По искане по НЧХД № 1271/2016 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. Е. Божкова;

8.      По искане по ДП № 314 ЗМ-740/2016 г. по описа на РУ- Петрич – определяадв. Т. Гунчев;

9.      По искане по ДП № 339 ЗМ-403/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. И. Манова;

10.  По искане по ч.гр.д. № 242/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Е. Ядков;

11.  По искане по НОХД № 825/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова – Хасанова;

12.  По искане по НОХД № 76/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Въчкова;

13.  По искане по ЧНД № 186/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

14.  По искане по НОХД № 39/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова;

15.  По искане по НОХД № 2325/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

16.  По искане по НОХД № 615/2010 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев;

17.  По искане по ЧНД № 798/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

18.  По искане по ЧНД № 652/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Кр. Събев;

19.  По искане по ДП № 314 ЗМ-564/2016 г. по описа на РУ - Петрич – определяадв. И. Данчев;

20.  По искане по ЧНД № 27/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

21.  По искане по ч.гр.д. № 1084/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров;

22.  По искане по ДП № 172/2017г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. С. Полизоева, адв. Л. Георгиев, адв. Е. Станкова;

23.  По искане по ВНОХД № 389/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

24.  По искане по ЧНД № 82/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Е. Равначка;

25.  По искане по гр.д. № 156/2012 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Иванчева;

26.  По искане по ДП № 372/2016 г. по описа на РУ - Г. Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

27.  По искане по ДП № 339 ЗМ-789/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Я. Толькова;

28.  По искане по ДП № 339 ЗМ-307/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Г. Цветанов, адв. Д. Парапанов;

29.  По искане по ДП № 314 ЗМ-400/2016 г. по описа на РУ - Петрич – определяадв. И. Дюзова.

 

 

Докладва се молба с вх. № 96/21.02.2017 година от адвокат Йоанна Чорева, в която моли до края на 2017 година да не и бъдат разпределяни служебни защити, поради невъзможността за поемането им.

Адвокатски съвет приема за сведение докладваната молба, като в правените справки за начина на резпределяне на служебните защити, следва да се отбележи невъзмоността на адвокат Чорева, да поема служебни защити до края на 2017 година.

 

Докладва адвокат Нели Захариева, че от страна на съдилищата в района се създават проблеми на определените особените представители определени по граждански дела от Адвокатски съвет Благоевград по едно искане от съда. В този случай съдилищата назначават само един от тях.

Застъпва се становището от страна на адвокат Мария Георгиева, че това е решение на Адвокатски съвет, и че Закона за правната помощ е категоричен, че особените представители се определят от Адвокатските съвети след внасянето на възнаграждението по съответното дело.

Сочи, се че по този въпрос е оправено запитване до Национално бюро за правна помощ, но към настоящия момент няма постъпил отговор.

Предложението на адвокат Петя Хантова в тази насока е адвокатски съвет да преразгледа решението си, тъй като се провокират адвокатите да нарушават Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

По т. 6

 

По т. 7

Докладва адвокат Пенко Ненов, че във връзка с изпратените предложения за теми и организиране на семинари през 2017 година на електронните пощи на членовете на Адвокатска колегия Благоевград са постъпили предложения от адвокат Валентина Голева, доктор по право, доцент по финансово право, за включването и като лектор в модул Актуални въпроси на данъчното право, по следните теми: „Събиране и обезпечаване на публичните вземания” и „Принудително изпълнение по ДОПК”.

Докладва се и постъпило предложение от адвокат Росица Симеонова, която сочи, че би желала да вземе участие по организирани семинари на теми: „Търговски сделки – актуални въпроси”, „Търговска несъстоятелност”, „Актуални въпроси на данъчното право”, „Актуални въпросина финансовото право”.

Адвокат Ненов, сочи, че при изготвянето на графика за семинарната дейност за 2017 година следва да бъдат съобразени с така направените предложения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 10.03.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/