П Р О Т О К О Л № 5/10.03.2017 год.

Днес, 10.03.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Елена Бистричка – Председател на Контролен съвет.  

Не присъстват Албена Златкова – Председател на Дисциплинарен съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат.

2.      Информация за събитията от 23.02.2017 г. – 10.03.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Разглеждане на допълнително подадени заявления за вписване в Националния регистър по правна помощ. /докладва адв. Попова/;

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Обсъждане на писмо с вх. № 117/06.03.2017 година от адв. Гарабийски относно подръжка на сайта на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Ненов/;

8.      Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа от изборите за делегати, проведени на 28 и 29.01.2017 година. /докладва адв. Ненов/;

9.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. март 2017 година /определяне на възнаграждение на избирателната комисия и на бюрото по регистрация/. /докладва адв. Ненов/;

10.  Разни.  

                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му катоадвокат, клетва положи АНТОН ЮРИЕВ СМУКОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

      По т. 2

     Докладва адв. Пенко Ненов за събитията в периода 25.02.2017 г. – 10.03.2017 г.

1.  Докладва се писмо с изх. № 331/10.03.2017 година на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че в заседанието си на 10 март 2017 година е разгледана жалба на адвокат Нели Георгиева Стойчева, вх. № 641/02.03.2017 г. и е взето решение, с което се отменя решението по т. 2, прието и обявено с протокол № 3/21.02.2017 година на заседание на Избирателната комисия на АК – Благоевград, насрочени за 11-12.03.2017 г., с което кандидатът за председател на адвокатски съвет, адв. Петър Александров Сланчев не е допуснат до участие в избора за председател на АС – Благоевград. Отменя се и решение по т. 3 на ИК на АК Благоевград, прието и обявено с протокол № 3/21.02.2017 г. на заседание на Избирателната комисия, с което са допуснати до участие в избора за председател на АС – Благоевград кандидатите адвокат Пенко Боянов Ненов и адвокат Георги Николов Чорбаджийски. В решението си Висшия адвокатски съвет задължава Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Благоевград в рамките на законоустановения едномесечен срок, да започне нова процедура по реда на чл. 93, ал. 2 от Закона за адвокатурата за свикване на извънредно общо събрание за избор за председател на АС – Благоевград при спазване условия, реда и сроковете, установени в Закона за адвокатурата.

      След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 45

ДА СЕ УВЕДОМЯТ по електронните пощи всички адвокати, че се ОТМЕНЯ извънредното общо събрание насрочено на 11 и 12.03.2017 година за избор на председател на Адвокатска колегия Благоевград.

Към настоящото решение да бъде изпратено и решението на Висш адвокатски съвет от 10.03.2017 година.

ДА БЪДЕ насрочено разширено заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на 24.03.2017 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград за определяне на дата за провеждане на извънредно общо събрание, избор на избирателна комисия, която да подготви провеждането на избор на председател на Адвокатски съвет Благоевград. 

По отношение на предложенията за членове на Избирателната комисия и избирателно бюро, необходими за провеждането на Извънредното общо събрание за избор на Председател, същите следва бъдат направени най-късно в деня на заседанието, след предварително съгласуване с предложените адвокати.

Във връзка с възложените задължения на Избирателната комисия за извършването и подготовка и провеждане на избор за Председател на Адвокатски съвет – Благоевград, насрочен на 11 и 12 март 2017 година, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 46

На членовете на Избирателната комисия да се изплати възнаграждение в размер на общо 300,00 лв.

Разпределението на сумата по отделните членове да се извърши с решение на Избирателната комисия.

Задължава Избирателната комисия да представи препис от решението в Адвокатска колегия - Благоевград за изплащане на сумите.

 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.  Докладва се писмо с вх. № 129/09.03.2017 г. изпратено от ЦОА „Кръстю Цончев” , с което уведомяват, че със съдействието на Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет организират семинар на тема: „Брак, развод и последващ брак според Източноправославната църква, който ще се проведе в Република Гърция на 20-21-22-23 април 2017 година.

 Докладва се и писмо с вх. № 125/09.03.2017 година на ЦОА „Кръстю Цончев, с което канят всички адвокати на Дни на адвокатите в периода 1-4 юни 2017 година, които ще се състоят в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”.

Към организираните два семинара са прикрепени и подробни програми.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното   

 

РЕШЕНИЕ № 47

     ДА БЪДАТ изпратени поканите за организираните семинари от ЦОА на електронните пощи на всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград. 

      Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.    Докладват се получени предложения от адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград за организиране на семинари през 2017 година. Първото предложение е от адвокат Елена Благоева Попова, в което сочи, че желае да бъде организиран семинар по приложението на ЗУТ – модули 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13; Практически въпроси в областта на семейното право модули 11.3 – закрила на детето, 11.4 – привременни мерки по СК, 11.5 – международно частно-правни аспекти на семейните дела, Актуални въпроси на банковото производство – модули 22.14 нов вид обезпечение – Европейска заповед за запор на банкови сметки; Потребителски кредити след измененията от 2014 година – модули 30, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Постъпило е предложение от адвокат Росица Симеонова, която предлага през 2017 година да се проведат семинари по т. 15 – Търговски сделки – актуални въпроси, т. 19 Търговска несъстоятелност, т. 20 - Актуални въпроси на данъчното право, т. 21 – Актуални въпроси на финансовото право.

      Постъпило е предложение от адвокат Сайфие Бузгьова, в което сочи, че желае да бъде проведен семинар на тема: „Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Неравноправните клаузи в потребителските и ипотечните договори за кредит. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в потребителите”.

       Постъпи предложение от адвокат Мария Георгиева, семинарът да се проведе в с. Огняново, които от своя страна са изпратили актуална оферта за настаняване на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

     Застъпи се становището, че местата в с. Огняново са ограничени, темата е актуална и голяма част от адвокатите биха посетили семинара. Предложението е да бъде проведен в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

          След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 48

ДА СЕ изпрати запитване до ЦОА „Кръстю Цончев” за възможността да бъде организиран семинар на тема” Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Неравноправните клаузи в потребителските и ипотечни договори за кредит. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит. Практика на съдилищата по приложението на Закона за защита на потребителите” с лектори съдия Стефан Кюркчиев – съдия в СГС или съдия Емилия Василева – съдия във ВКС. Темата представлява интерес за адвокатите от Адвокатска колегия – Благоевград и в тази връзка, да бъде уведомен Адвокатски съвет Благоевград дали е възможно да се организира семинар по горецетираната тема за дата 12.05.2017 година, който да се проведе в залата на АК - Благоевград.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 128/09.03.2017 година от ВЛАДИСЛАВ ИВАЙЛОВ КРЪСТЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 122/08.03.2017 година от ДИАНА ЕВТИМОВА СТАНОЕВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 123/08.03.2017 година от адвокат ГЕРГАНА САВОВА ЯНАКИЕВА за вписване като адвокатски сътрудник на Елена Иванова Генчева.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

 

4. Заявление с вх. № 115/06.03.2017 година от ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЛИНДЖУРСКИ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

5. Заявление с вх. № 107/01.03.2017 година от адвокат мл. адвокат ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 49

1.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Владислав Ивайлов Кръстев, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански” № 17 А, ет. 1, ап. 1.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Диана Евтимова Станоева, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, ет. 3, офис 11.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Елена Иванова Генчева като адвокатски сътрудник на адвокат ГЕРГАНА САВОВА ЯНАКИЕВА.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, Васил Михайлов Глинджурски с адрес на кантора: гр. Сандански, ул. „Гоце Делчев” № 6.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

5. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Люба Георгиева Павлова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.03.2017 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 50

1.                  По искане по ЧНД № 48/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

2.                  По искане по НОХД № 593/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина, адв. М. Драгиева и адв. М. Петлова-Бочукова;

3.                  По искане по НОХД № 1995/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;

4.                  По искане по НОХД № 824/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

5.                  По искане по НОХД № 755/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева;

6.                  По искане по ДП № 244 ЗМ-67/2016 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

7.                  По искане по НОХД № 362/2015 г. по описа на РС - Г. Делчев – Н. Тафров;

8.                  По искане по ВНОХД № 471/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

9.                  По искане по ВНОХД № 377/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Димитров;

10.                По искане по НОХД № 2/2017г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

11.                По искане по НОХД № 628/2016 г. по описа на РС – Разлог – определяадв. Р. Кацарска;

12.                По искане по НОХД № 880/2016г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. К. Димитрушев;

13.               По искане по гр.д. № 2882/2016г. по описа на РС – Благоевград – определяадв. А. Конедарев и адв. М. Георгиева;

14.               По искане по ДП № 132/2016 г. по описа на ГПУ - Златарево – определя адв. П. Йовчев;

15.               По искане по ДП № 339 ЗМ-789/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. А. Маринова.

 

2. Заверява 50 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 10.02.2017 г. – 10.03.2017 година.

 

3.      Докладва адв. Иванка Кехайова, че между заседанията на адвокатски съвет Благоевград, постъпват искания, които се разпределят от секретаря на Адвокатски съвет Благоевград. Сочи, че същите следва да бъдат предварително съгласувани и с отговорниците по градове, тъй като те най-добре познават практикуващите адвокати от съответния район.

Сочи, че съгласно решение № 26 на Адвокатски съвет Благоевград „Единствено и само в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда, разпити пред съдия или в случаите на задържане по чл. 72 от ЗМВР производства по Закон за здравето и Закон за закрила на детето, бързи и незабавни производства, ще се определя дежурен адвокат от Секретаря, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 година на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район. Във всички останали случаи без изключение служебен адвокат ще се определя по реда на т. 1, от настоящето решение”.

 

4.      Докладва адв. Хантова, че списъкът на служебните защитници и списъкът на дежурните адвокати е различен, и че не всички адвокати искат да се отзовават на спешни искания и да бъдат дежурни адвокати, както и че не е равноправно да се определят адвокати по спешни искания, без да са заявили желание да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати.  Сочи, че на адвокатите, които не са в списъка на дежурните адвокати, следва да им се разпределят служебни защити само на Адвокатски съвет, както и че не може списъците с дежурните адвокати да се изравняват със списъците на служебните защитници.

 

5.      Докладва адв. Мария Георгиева, че исканията, които постъпват за разглеждане от Адвокатски съвет, следва да бъдат окомплектовани с необходимите документи, декларация или подробно описани в постановлението за допускане на правна помощ извършените проверки доказващи необходимостта от определяне на служебен защитник. Декларативно написано изречение в протокола от подсъдимото лице не е основание за определяне на служебен защитник.

 

6.      Докладва адв. Иванка Кехайова, че предходното заседание на Адвокатски съвет Благоевград е проведено на 23.02.2017 година – четвъртък, а не както е по решение 26/11.06.2010 г., поради организационни причини. Докладва и постъпило искане от Районен съд Гоце Делчев на 24.02.2017 г., което не е разгледано на Адвокатски съвет Благоевград и съответно не е определен служебен защитник. Сочи, че съдията съобразявайки се с решение № 26/11.06.2010 г. е изпратил своевременно искането си, но същото е оставено за разглеждане на съвет, а именно: 10.03.2017 г. Сочи, че е разговаряла неколкократно със съдията, делото е по – специално. Лицето на което се иска защитник е с Европейска заповед за арест и според нея искането е следвало да бъде определено.

Адвокат Георгиева застъпва становището, че не следва искания да бъдат разглеждани и определяни извън Адвокатския съвет.

Според адвокат Попова такива искания, следва да бъдат изпращани на Адвокатския съвет по електронните пощи за съгласуване и да бъдат определяни своевременно, след като са постъпили в ден в който е следвало да има заседание на Адвокатски съвет.

Адвокат Кехайова, сочи, че разпределените искания между двата съвета от секретаря на колегията следва да бъдат съгласувани и с отговорниците по градове, т.к. същите познават най-добре практикуващите адвокати в района, за който отговарят.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 51

При промяна в дните на провеждане на заседанията на Адвокатски съвет Благоевград различни от определените в решение № 26/11.06.2010 г., постъпилите искания в деня, в който е определен за ден на провеждане на Адвокатски съвет, съгласно горецитираното решение, следва да бъдат докладвани и съгласувани с отговорниците по градове и съответно да бъдат определяни служебни защитници по тях.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 5 броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 52

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.      Адв. Петя Костадинова Иванова;

2.      Адв. Георги Крумов Качорев;

3.      Адв. Васил Петров Ковачев;

4.      Адв. Петър Джоров Петров;

5.      Адв. Мария Николова Стойнева.

ДА БЪДАТ изпратени заявленията на Национално бюро за правна помощ за вземане на решение за вписването им в Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 6

 

По т. 7

Докладва адв. Пенко Ненов, че предстои подновяване на хостинг услугата и домейна на сайта на Адвокатска колегия Благоевград, за които следва да бъде направена заявка поне две седмици преди това, както и че предстои плащане, във връзка със сключения договор за сайта на Адвокатската колегия, което е с краен срок 31.03.2017 г.

Във връзка с горното, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 57

ДА БЪДАТ извършени необходимите плащания за подновяване на хостинг услуга и домейн на Адвокатска колегия Благоевград в посочените в писмо вх. № 117/06.03.2017 г. срокове.

ДА БЪДЕ извършено и плащане по договор за изработване и поддържане на интернет сайт, сключен на 08.04.2016 година за срок от 3 години/

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адвокат Ненов, че поради изтичане на сроковете за обжалване и влизане в сила на решенията на Общото събрание за избор на делегати на Адвокатска колегия -Благоевград, на основание чл. 106 ал. 5 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет взе следното

 

            РЕШЕНИЕ № 58

ДА СЕ УНИЩОЖАТ бюлетините, пълномощните и другите книжа от избора, проведен на 28-29.01.2017 година, с изключение на протоколите и решенията на Избирателната комисия.

Възлага изпълнението на решението на Секретаря на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

           

По т. 9

По т. 9 решения не бяха взети.

 

По т. 10

1.    Докладва адв. Мария Георгиева, че в периода 21-23.04.2017 година, може да се проведе семинар в с. Огняново, хотел Елегант Спа. Офертата за престоя в хотела включка 2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери – 42,00 лв. на човек на ден, включен СПА пакет.

Адвокат Попова предлага една от темите на семинара да бъде по приложение на ЗУТ - модули 2.9; 2.10; 2.11; 2.12 и 2.1; Практически въпроси в областна на семейното право; - Модули : 11.3- закрила на детето; 11.4 - привременни мерки по СК; 11.5 Международно частно-правни аспекти на семейните дела. 3. Актуални въпроси на банковото производство - Модули: 22.14 -нов вид обезпечение-Европейска заповед за запор на банкови сметки; Потребителски кредити след измененията от 2014 г. - Модул 30. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Предложението на адв.  Пенко Ненов втората тема от семинара да бъде по наказателно и наказателнопроцесуалното право с модули: 6.5 – Специални разузнавателни средства; 6.16.6 – тайните доказателства в НПК Доказателствена сила. Проверка. Проблеми при разглеждането на дела с обвинение „Организирана престъпна група”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 59

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” , че Адвокатски съвет Благоевград, желае да бъде организиран изнесен семинар в с. Огняново за периода 21-23.04.2017 г. със следните теми:

„Приложение на ЗУТ - модули 2.9; 2.10; 2.11; 2.12 и 2.1; Практически въпроси в областна на семейното право; - Модули : 11.3- закрила на детето; 11.4 - привременни мерки по СК; 11.5 Международно частно-правни аспекти на семейните дела. 3. Актуални въпроси на банковото производство - Модули: 22.14 -нов вид обезпечение-Европейска заповед за запор на банкови сметки; Потребителски кредити след измененията от 2014 г. - Модул 30. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6”.

„Модули: 6.5 – Специални разузнавателни средства; 6.16.6 – тайните доказателства в НПК Доказателствена сила. Проверка. Проблеми при разглеждането на дела с обвинение „Организирана престъпна група”.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.    Докладва адв. Елена Попова, че в Адвокатска колегия Благоевград има традиция за изнасяне на теми за конституцията в училищата в региона.

Докладва и адв. Мария Георгиева, че колегите от Адвокатска колегия Пловдив са успели да се свържат с Инспектората по образованието на местно ниво и в час на класния целогодишно адвокатите от колегията изнасят лекции по право.

Адвокат Петя Хантова докладва, че към настоящия момент няма и одобрен културен календар за 2017 година, както и график за провеждане на семинари през 2017 г.

Предлага се тъй като до настоящия момент адв. Пенко Ненов е отговарял за семинарната дейност, но към настоящия момент изпълнява функциите Председател, дейността по организиране на семинарната дейност за 2017 година, да бъде възложена на друг член на Адвокатския съвет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 60

ВЪЗЛАГА на адв. Нели Захариева организацията и изпълнението на семинарната дейност за 2017 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.    Докладва адв. Мария Георгиева, че в Бюро по труда е отпусната програма за наемане на служители. Това са лица с Висше образование, които не са работили по специалността. Възнаграждението на служителя, както и осигуровките му ще бъдат поети от Бюро по труда. Необходимо е Бюро по труда да предостави списък с лица, които желаят да започнат работа, които да бъдат интервюирани и съответно Адвокатски съвет Благоевград да избере лицето, което отговаря на изискванията за назначаване като служител в Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че е подготвила и длъжносттна характеристика за „административен секретар”, но е необходимо да се обяви и конкурс по документи и да се проведе интервю с лицата, които Бюро по труда ще предложи.

Адв. Пенко Ненов сочи, че следва да се изиска списък от Бюро по труда.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.03.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/