П Р О Т О К О Л № 6/24.03.2017 год.

Днес, 24.03.2017 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Нели Захариева и Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Присъства Елена Бистричка – Председател на Контролен съвет и членовете Нели Боянина, Георги Чорбаджийски.  

Присъства Албена Златкова – Председател на Дисциплинарен съд и членовете Венета Медарова, Теодор Тошев, Петър Петров, Росица Зотева-Коцакова, Елена Атанасова Попова, Мария Икономова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 10.03.2017 г. – 24.03.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Организация за провеждане на извънредно Общо събрание за избор на Председател на АК – Благоевград, избор на Избирателна комисия и избирателни бюра. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за второ тримесечие на 2017 /докладват отговорниците по градове/;

6.      Организация на семинарната дейност /докладва адв. Нели Захариева/;

7.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

8.      Разни.  

                                                          

По т. 1

Докладва адв. Ненов, че на 13.03.2017 г., заедно със секретаря на Адвокатски съвет Благоевград са присъствали на тържествено честване по повод 10-годишнината от създаване и функциониране на Административен съд – Благоевград и представяне на годишния доклад за дейността на съда за 2016 година.

Сочи, че на годишния доклад за дейността на съда участие са взели и представители на Върховния администартивен съд и Висшия съдебен съвет, които са дали висока оценка за работата на Административен съд Благоевград.

Докладва адв. Ненов, че на 23.03.2017 г. е проведена среща в Национално бюро за правна помощ, но за срещата адв. Георгиева и адв. Попова ще докладват в точка „Разни”.

 

            По т. 2

            Докладва адв. Ненов, че днешното разширено заседание е по повод организацията и провеждането на извънредно Общо събрание за избор на Председател на адвокатската колегия, избор на избирателна комисия и избирателни бюра. Сочи, че на заседание на адвокатски съвет част от членовете на адвокатския съвет са искали това събрание да стане през м. април, че времето е кратко и следва да се спазят сроковете по закон, но това предложение не бе прието от членовете на адвокатския съвет поради, което решението за провеждане на извънредно общо събрание бе отменето от ВАС, поради неспазване на сроковете предвидени в закона. Сочи, че на днешното заседание следва да се реши на коя дата следва да се проведе извънредното Общо събрание и да се изберат членове на избирателната комисия и членове избирателното бюро.

            Адвокат Попова има възражения, тъй като не е в правомощията на разширения състав да посочи датата на избора, и че това е в правомощията на адвокатския съвет. Разширения състав на адвокатския съвет е за избор на избирателна комисия. Сочи, че некоректно е казано, че само това е причината за отмяна на решението, като изтъква като причина и нарушенията допуснати от избирателната комисия.

            Адв. Ненов, приканва към предложения за основни и резервни членове на избирателната комисия.

            От страна на адв. Попова бяха направени предложния, а именно за председател на избирателната комисия – адв. Теодор Тошев и основни членове адв. Благой Горанов и адв. Славчо Попов. Сочи и мотиви, а именно: адв. Благой Гораново е участвал в три общински избирателни комисии и адв. Славчо Попов по същия начин. Има и писмено съгласие от тях да участват, като членове на избирателната комисия.

            Адв. Георгиева предлага за председател на избирателната комисия адв. Цвета Рангелова и за основни членове адв. Елиана Спасова и адв. Снежана Иванова.

            Постъпи възражения от адв. Елена Попова по отношение на адв. Цвета Рангелова, тъй като счита, че с оглед на това, че те е била председател на предишната избирателна комисия и с оглед на решението на ВАС, с което се отменя допуснатите кандидатури и с оглед на много съществени нарушения на избирателната комисия мисли, че не е морално да бъде предлагана за председател.

            Адв. Георгиева сочи, че предходната избирателна комисия е била поставена да работи в условията на едно изначално погрешно взето на адвокатския съвет решение за насрочване в изключително кратък срок, първо на датата на избора, второ без да се съобрази, че тази избирателна комисия трябва да има минимум двумесечен срок и трето бламирана от част от членовете на тази избирателна комисия.    

Адв. Ненов предлага ако няма други предложения да се пристъпи към гласуване.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 62

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Теодор Тошев.

            Решението е взето с 13 гласа „за”.

            За основни членове бяха направени следните предложения:

                        1. Адвокат Благой Горанов;

                        2. Адвокат Славчо Попов;

                        3. Адвокат Цвета Рангелова;

                        4. Адвокат Елиана Спасова;

                        5. Адвокат Снежана Иванова.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 63

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

1. Адвокат Благой Горанов;

Решението е взето с 14 гласа „за”.

                             2. Адвокат Славчо Попов.

            Решението е взето с 11 гласа „за”.

 

            За резервни членове бяха направени следните предложения:

            1. Адвокат Цвета Рангелова;

                        2. Адвокат Елиана Спасова;

                        3. Адвокат Снежана Иванова.

 

След проведено гласуване заседаващите взеха следното единодушно

 

РЕШЕНИЕ № 64

            ИЗБИРАТ ЗА  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

             1. Адвокат Цвета Рангелова;

            Решението е взето със 19 гласа „за”.

2. Адвокат Елиана Спасова;

            Решението е взето със 19 гласа „за

           3. Адвокат Снежана Иванова.

            Решението е взето с 19 гласа „за”.

 

            Адв. Пенко Ненов предложи да бъде избрано избирателно бюро.

            Предложението на адв. Радулова е избирателното бюро да бъде избрано непосредствено преди самия избор.

            Залата напускат членовете на Контролен съвет и Дисциплинарен съд.

 

            Адв. Георгиева предложи извънредното Общо събрание да бъде проведено на 27 и 28.05.2017 г. Мотивите и са, че така или иначе избора се е забавил прекалено много, предвид насрочването на бързия избор на 11.03.2017 г., който така или иначе не можа да се проведе. Отново сочи, че мотива и е липсата на участие на редовен член, предвид обстоятелството, че колегата Пенко Ненов изпълнява функциите председател към настоящия момент, т.е има и неравнопоставеност при гласуването предвид създалата се ситуация, което върви като резон от както адвокатския съвет е без редовен член, поради което настоява да бъде спазен двумесечния срок за работа на комисията, да бъде спазен срока за публикуване на обявата в Държавен вестник, т.е ще има повече от един месец за обявяване на извънредното Общо събрание и публикуване и най-вече колегите да имат възможност да си представят кандидатурите. Сочи, още че през м. юни предстои конференция на адвокатите в страната, за която все още не е уведомена и която дата може да съвпадне с датата на конференцията и част от членовете на адвокатския съвет да са в невъзможност да участват и в двете мероприятия, а изборите са прекалено важни.

            Предложението на адв. Радулова и провеждането на извънредното Общо събрание да бъде проведено на 03.06.2017 г.

         Постъпи предложение от адв. Попова избора да бъде проведен в един ден, тъй като това е извънредно Общо събрание и няма смисъл да се проведе избора в два дни. Сочи още, че това събрание не е редовно, основно и за това избора може да бъде проведен в един ден. Мисли, че с насрочването на избора на 03.06.2017 г. ще има е една седмица аванс, тъй като публикацията в държавен вестник трябва да бъде един месец преди избора. Посочва, че в чл. 101, ал. 1 е посочено, че „съставът на избирателната комисия се определя съвместно от адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд не по-късно от два месеца преди деня на избора”, което означава, че извънредното общо събрание не може да бъде насрочено преди 24.05.2017 г., другите срокове ще бъдат спазени - един месец е за предложенията и седем дни за окончателния списък на допуснатите кандидати.

            Предложението на адв. Ненов е избора да бъде в два дни за да не се стигне до това, че извънредното общо събрание не е редовно, като сочи че следва да се съобрази и постъпването на жалби за да може същите да бъдет разгледани в срок.

         Постъпи предложение от адв. Георгиева извънредното Общо събрание да бъде с начален час 08,30 ч., защото в т. разни може да възникнат допълнителни въпроси за разискване.

            Предлага да бъдат подложени двете дати за провеждане на извънредно общо събрание.

            След проведено разискване и гласуване, Адвокатски съвет Благоевград взе следното     

 

РЕШЕНИЕ № 65

            ДА СЕ  СВИКА И ПРОВЕДЕ извънредно Общо събрание на адвокатите вписани в Благоевградска адвокатска колегия на 03-04.06.2017 година от 08,30 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В БЛАГОЕВГРАДСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за адвокатурата, свиква извънредно Общо събрание на адвокатите, вписани в Благоевградска адвокатска колегия, което ще се проведе на 03–04.06.2017 година, с начало от 08,30 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Адвокатски съвет;

2. Разни;

Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за едни час по-късно от обявения първоначален час, независимо от броя на присъстващите членове. Регистрацията за участие в извънредното общо събрание се извършва в деня на извънредното общо събрание от 08,00 ч., като участниците лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Благоевградска адвокатска колегия, при регистрацията си, се легитимират  адвокатската карта и/или писмено пълномощно /за упълномощените/. На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатски съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.

Решението е взето с 4 гласа „за” и 3 гласа „против”.

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 144/15.03.2017 година от ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 170/24.03.2017 година от адвокат КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ТАГАРЕВА за вписване като адвокатски сътрудник на Ботьо Викторов Димитров.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

 

3. Заявление с вх. № 151/17.03.2017 година от адвокат АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ БРАТАНОВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

 

4. Заявление с вх. № 169/24.03.2017 година от адвокат РОЗА БОРИСОВА АНДОНОВА-ОРМАНЛИЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

 

5.Заявление с вх. № 147/15.03.2017 година от адвокат от адвокат РУМЯНА СЛАВЧЕВА ГРИГОРОВА-БОРИСОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 66

1.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Димитър Николов Димитров, с адрес на кантора: гр. Петрич, ул. „Бяло Море” № 15.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Ботьо Викторов Димитров като адвокатски сътрудник на адвокат Красимира Костадинова Тагарева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Александър Пламенов Братанов на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 15.03.2017 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. Роза Борисова Андонова - Орманлиева, който да се счита: гр. Сандански, ул. „Гео Милев” № 2. 

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите  Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Румяна Славчева Григорова - Борисова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 67

1.      По искане по НОХД № 127/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Д. Тренчева;

2.      По искане по ЧНД № 443/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Михайлова;

3.      По искане по НОХД № 587/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;

4.      По искане по гр.д. № 1098/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Говедарева;

5.      По искане по НОХД № 109/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. И. Закова;

6.      По искане по ЧНД № 122/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. С. Божинов;

7.      По искане по НОХД № 177/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

8.      По искане по ДП № 190/2013г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. Цв. Динева;

9.      По искане по НАХД № 515/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Алексова и адв. М. Узунова;

10.  По искане по ч.гр.д. № 172/2017г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова и адв. Селма Падарева;

11.  По искане по НОХД № 770/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. М. Клечерова;

12.  По искане по ДП № 179/2016 г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. Н. Танева;

13.  По искане по ДП № 314 ЗМ-596/2016 г. по описа на РУ - Петрич – определяадв. С. Янева;

14.  По искане по НОХД № 767/206 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова;

              15. По искане по НОХД № 460/2016 г. по описа на РС - Разлог – да се изпрати писмо до Районен съд Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на подсъдимия по НОХД № 460/2016 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 24.03.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне на служебен защитник на подсъдимият не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на подсъдимия, че желае да му бъде назначен служебен защитник. В тази връзка, не става ясно, производството по делото по реда на чл.269 от НПК ли ще продължи или с участието на подсъдимият?

Да бъде уведомен Районен съд Разлог, че при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на подсъдимият, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

2. Заверява 69 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 10.03.2017 г. – 24.03.2017 година.

 

 3.Докладва адв. Георгиева, че до нея са достигнали сигнали от колеги адвокати, че разследващите полицаи в гр. Благоевград и района избягват назначаването на служебни защитници при условие, че обвиняемото лице е заявило, че желае такъв. На обвиняемото лице му се разяснява, че към настоящия момент не му е необходим адвокат, а такъв следва да си поиска от съда, където ще му бъде назначен служебен защитник, въпреки, че заплащането на адвоката не е от Министерството на вътрешните работи, а правната помощ върви по различна линия. Предложението й в тази насока е предприемане на необходимите мерки и провеждане на разговори с разследващите полицай.

Застъпва се становище от страна на адв. Хантова, че проблема идва от събирането на документи, а адв. Захариева, че този проблем не е от сега и е провела многокранти разговори в тази насока с разследващите полицаи.

 

По т. 4

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от второ тримесечие на 2017 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месецАПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2017година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 АПРИЛ – 09 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Биляна Петачка                                - 0887/783 816

2. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

3. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

4. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

5. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

6. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

7. адв. Георги Качорев                                - 0888/434 673

8. адв. Даниела Стойкова                            - 0878/535 414

9. адв. Елена Бистричка                             - 0898/604 548

 

10 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

2. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

3. адв. Иван Катърджиев                             - 0877/172 898

4. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

5. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

6. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

7. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

8. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

9. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

 

17 АПРИЛ – 23 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Мая Драгиева                                 - 0876/737 936

2.     адв. Мая Тунтева                                               - 0898/536 860

3.      адв. Милуш Бараков                             - 0887/802 631

4.      адв. Надежда Римпева                          - 0898/703 871

5.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

6.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

7.      адв. Румяна Григорова                         - 0897/915 627

8.      адв. Снежанка Ангелова                      - 0899/155 263

 

24 АПРИЛ - 30 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Станислава Георгиева                  - 0886/292 820

2.      адв. Стефка Коемджиева                     - 0886/437 551

3.      адв. Таня Бойкова                                - 0887/344 921

4.      адв. Теодор Тошев                               - 0888/645 271

5.      адв. Тодорка Чонина                            - 0889/521 783

6.      адв. Цвета Рангелова                           - 0887/788 446

7.      адв. Цветанка Христова                       - 0879/167 272

8.      адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

9.      адв. Антоанета Богданова                    - 0898/521 436

 

01 МАЙ – 07 МАЙ 2017 година

1. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

2. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

3. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

4. адв. Биляна Петачка                                - 0887/783 816

5. адв. Валерия Велева                               - 0888/333 909

6. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

7. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

8. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

9. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

 

08 МАЙ – 14 МАЙ 2017 година

1. адв. Георги Качорев                                - 0888/434 673

2. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

3. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка                              - 0898/663 987

5. адв. Елиана Спасова                              - 0876/554 486

6. адв. Иван Катърджиев                             - 0877/172 898

7. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

8. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

9. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

 

15 МАЙ – 21 МАЙ 2017 година

1. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4. адв. Мая Драгиева                                   - 0876/737 936

5. адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

6. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

7. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

8. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

 

22 МАЙ – 28 МАЙ 2017 година

1.    адв. Рангел Бараков                               - 0899/885 191

2.    адв. Румяна Григорова                           - 0897/915 627

3.    адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

4.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

5.    адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

6.    адв. Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

7.    адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

8.    адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

9.    адв. Цвета Рангелова                             - 0887/788 446

 

29 МАЙ – 04 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Цветанка Христова                       - 0879/167 272

2.      адв. Адриана Мелниклийска                - 0898/658 749

3.      адв. Антоанета Богданова                    - 0898/521 436

4.     адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

5.     адв. Асен Вакареев                                - 0894/050 201

6.     адв. Бойка Бойкова                                - 0889/866 509

7.      адв. Биляна Петачка                            - 0887/783 816

8.      адв. Валерия Велева                           - 0888/333 909

9.      адв. Величка Ушатова                          - 0899/942 223

 

05 ЮНИ – 11 ЮНИ 2017 година

1. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

2. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

3. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

4. адв. Георги Качорев                                - 0888/434 673

5. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

6. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

7. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

8. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

9. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

 

12 ЮНИ – 18 ЮНИ 2017 година

1. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

2. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

3. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

4. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

5. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

6. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

7. адв. Мая Драгиева                                   - 0876/737 936

8. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

9. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

 

19    ЮНИ – 25 ЮНИ 2017 година

1.    адв. Надежда Римпева                           - 0898/703 871

2.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

3.    адв. Рангел Бараков                               - 0899/885 191

4.    адв. Румяна Григорова                           - 0897/915 627

5.    адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

6.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

7.    адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

8.    адв. Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

 

26 ЮНИ – 30 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

2.      адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

3.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

4.      адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

5.      адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

6.      адв.Арбен Конедарев                            - 0896/648 845

7.      адв. Асен Вакареев                                - 0894/050 201

8.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

9.      адв. Биляна Петачка                              - 0887/783 816

 

 

 

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 АПРИЛ – 09 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

10 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                             -0887/730 730

 

17 АПРИЛ – 23 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                   - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

24 АПРИЛ – 30 АПРИЛ 2017 година

 

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                            -0887/730 730

 

01 МАЙ – 07 МАЙ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

08 МАЙ – 14 МАЙ 2017 година

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

 

15 МАЙ – 21 МАЙ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                      - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

22 МАЙ – 28 МАЙ 2017 година

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

 

29 МАЙ – 04 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

                                                                                                             

 05 ЮНИ – 11 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                             -0887/730 730

 

12 ЮНИ – 18 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

19 ЮНИ – 25 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

2.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

3.      адв. Аврам Москов                               - 0888/952 973

4.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

5.      адв. Георги Димитров                            - 0887/730 730

 

26 ЮНИ – 30 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                  - 0898/767 603

5.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 АПРИЛ – 09 АПРИЛ 2017 година

1.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

2.      адв. Гергана Коларова                        - 0898/971 327

3.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                          - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                          - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                             - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

9.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

10.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

11.  адв. Мариела Бадалова                          - 0899/833 060

12.  адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

13.  адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

14.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

15.  адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

16.  адв. Никола Попов                                - 0894/613 495

 

10 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

2.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

3.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

4.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

5.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

6.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

7.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

9.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

10.  адв. Анелия Колаксъзова                          - 0887/400 979

11.  адв. Божана Тошева                                  - 0885/111 417

12.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

13.  адв. Ваица Пенелова                                - 0886/777 885

14.  адв. Велина Банчева                                - 0878/915 996

15.  адв. Велина Пиргова                                 - 0888/143 943

16.  адв. Велик Гогов                                       - 0888/786 611

 

17 АПРИЛ – 23 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

2.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

5.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

6.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

7.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

8.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

9.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

10.  адв. Любомир Георгиев                            - 0887/660 694

11.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

12.  адв. Мариела Бадалова                          - 0899/833 060

13.  адв. Мариана Попова                              - 0898/606 996

14.  адв. Мария Кондова                                 - 0895/805 656

15.  адв. Надежда Кехайова                           - 0888/420 130

16.  адв. Надка Танева                                   - 0898/913 354

 

24 АПРИЛ – 30 АПРИЛ 2017 година

1.      адв. Никола Попов                                - 0894/613 495

2.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

3.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

4.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

5.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

6.      адв. Стела Янева                                  - 0886/447 666

7.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

8.      адв. Сузана Полизоева                           - 0878/630 254

9.      адв. Цветана Динева                              - 0898/682 054

10.  адв. Албена Златкова                               - 0888/678 096

11.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

12.  адв. Божана Тошева                                 - 0885/111 417

13.  адв. Борис Харизанов                              - 0878/511 885

14.  адв. Ваица Пенелова                               - 0886/777 885

15.  адв. Велина Банчева                                - 0878/915 996

16.  адв. Велина Пиргова                                 - 0888/143 943

 

01 МАЙ – 07 МАЙ 2017 година

1.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

2.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

3.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

4.      адв. Гергана Коларова                        - 0898/971 327

5.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

6.      адв. Елена Георгиева                         - 0887/707 256

7.      адв. Емилия Божкова                         - 0898/391 086

8.      адв. Иван Данчев                               - 0888/655 297

9.      адв. Иванка Дюзова                            - 0885/244 892

10.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

11.  адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

12.  адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

13.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

14.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

15.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

16.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

 

08 МАЙ – 14 МАЙ 2017 година

1.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

2.      адв. Никола Попов                                - 0894/613 495

3.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

4.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

5.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

6.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

7.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

8.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

9.      адв. Сузана Полизоева                           - 0878/630 254

10.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

11.  адв. Албена Златкова                                - 0888/678 096

12.  адв. Анелия Колаксъзова                          - 0887/400 979

13.  адв. Божана Тошева                                 - 0885/111 417

14.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

15.  адв. Велина Банчева                                 - 0878/915 996

16.  адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

 

15 МАЙ – 21 МАЙ 2017 година

1.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

2.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

3.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

4.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

5.      адв. Гергана Коларова                         - 0898/971 327

6.      адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                           - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                          - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                - 0888/655 297

10.  адв. Иванка Дюзова                               - 0885/244 892

11.  адв. Илонка Закова                                - 0886/418 541

12.  адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

13.  адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

14.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

15.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

16.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

 

22 МАЙ – 28 МАЙ 2017 година

1.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

3.      адв. Никола Попов                                - 0894/613 495

4.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

5.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

6.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

7.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

8.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

9.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

10.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                                - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                               - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                          - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                                  - 0885/111 417

15.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

16.  адв. Велина Банчева                                 - 0878/915 996

 

29 МАЙ – 04 ЮНИ 2017 година

1.       адв. Ваица Пенелова                            - 0886/777 885

2.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

3.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

4.      адв. Виолета Николова-Ваиу                  - 0885/164 961

5.      адв.Георги Божинов                                - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                            - 0898/971 327

7.      адв. Димитрина Марангозова                  - 0899/030 508

8.      адв. Елена Георгиева                             - 0887/707 256

9.      адв. Емилия Божкова                             - 0898/391 086

10.  адв. Иван Данчев                                      - 0888/655 297

11.  адв. Иванка Дюзова                                   - 0885/244 892

12.  адв. Илонка Закова                                    - 0886/418 541

13.  адв. Любомир Георгиев                               - 0887/660 694

14.  адв. Маргарита Райчева                              - 0898/622 821

15.  адв. Мариела Бадалова                              - 0899/833 060

16.  адв. Мариана Попова                                  - 0898/606 996

                                                                                                                                

05 ЮНИ – 11 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

2.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

3.      адв. Надка Танева                                - 0898/913 354

4.      адв. Никола Попов                                - 0894/613 495

5.      адв. Олег Янчев                                   - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                  - 0886/447 666

10.  адв. София Вълина                                 - 0896/222 676

11.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

12.  адв. Цветана Динева                                - 0898/682 054

13.  адв. Албена Златкова                              - 0888/678 096

14.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

15.  адв. Божана Тошева                                 - 0885/111 417

16.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

 

12 ЮНИ – 18 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

2.      адв. Ваица Пенелова                              - 0886/777 885

3.      адв. Велина Пиргова                                - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                      - 0888/786 611

5.      адв. Виолета Николова-Ваиу                   - 0885/164 961

6.      адв.Георги Божинов                                 - 0887/525 529

7.      адв. Гергана Коларова                              - 0898/971 327

8.      адв. Димитрина Марангозова                    - 0899/030 508

9.      адв. Елена Георгиева                                - 0887/707 256

10.  адв. Емилия Божкова                                  - 0898/391 086

11.  адв. Иван Данчев                                         - 0888/655 297

12.  адв. Иванка Дюзова                                    - 0885/244 892

13.  адв. Илонка Закова                                      - 0886/418 541

14.  адв. Любомир Георгиев                                - 0887/660 694

15.  адв. Маргарита Райчева                              - 0898/622 821

16.  адв. Мариела Бадалова                               - 0899/833 060

 

           

19 ЮНИ – 25 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                  - 0886/447 666

10.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

11.  адв. Сузана Полизоева                            - 0878/630 254

12.  адв. Цветана Динева                               - 0898/682 054

13.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

14.  адв. Анелия Колаксъзова                        - 0887/400 979

15.  адв. Божана Тошева                               - 0885/111 417

16.  адв. Борис Харизанов                             - 0878/511 885

 

26 ЮНИ – 30 ЮНИ 2017 година

1.      адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

5.      адв. Виолета Николова-Ваиу                  - 0885/164 961

6.      адв.Георги Божинов                                - 0887/525 529

7.      адв. Гергана Коларова                            -  0898/971 327

8.      адв. Димитрина Марангозова                  - 0899/030 508

9.      адв. Елена Георгиева                             - 0887/707 256

10.  адв. Емилия Божкова                                - 0898/391 086

11.  адв. Иван Данчев                                      - 0888/655 297

12.  адв. Иванка Дюзова                                  - 0885/244 892

13.  адв. Илонка Закова                                   - 0886/418 541

14.  адв. Любомир Георгиев                             - 0887/660 694

15.  адв. Маргарита Райчева                           - 0898/622 821

16.  адв. Мариела Бадалова                           - 0899/833 060

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01 АПРИЛ – 09 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

 

10 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

 

17 АПРИЛ – 23 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                   - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

 

24 АПРИЛ – 30 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                   - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                             - 0885/040 452

 

01 МАЙ – 07 МАЙ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

 

08 МАЙ – 14 МАЙ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

 

15 МАЙ – 21 МАЙ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

 

22 МАЙ – 28 МАЙ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

 

29 МАЙ – 04 ЮНИ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

 

 

05 ЮНИ – 11 ЮНИ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

 

12 ЮНИ – 18 ЮНИ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

 

19 ЮНИ - 25 ЮНИ 2017 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2.адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

4. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

5. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

6. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

 

26 ЮНИ – 30 ЮНИ 2017 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

3. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

4. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

5. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01 АПРИЛ – 09 АПРИЛ  2017 година

1. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                               - 0887/779 995

5. адв. Елица Захариева                             - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

10 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                               - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

 

17 АПРИЛ – 23 АПРИЛ  2017 година

 1. адв. Георги Цветанов                            - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                        - 888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

5.адв. Елица Захариева                              - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

24 АПРИЛ – 30 АПРИЛ 2017 година

1. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

 

01 МАЙ – 07 МАЙ  2017 година

1. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                              - 0887/779 995

5. адв. Елица Захариева                            - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

08 МАЙ  – 14 МАЙ 2017 година

1.  адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                   - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

 

15 МАЙ – 21 МАЙ 2017 година

1. адв. Георги Цветанов                                - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                             - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                         - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

5. адв. Елица Захариева                              - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

22 МАЙ – 28 МАЙ  2017 година

1. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

 

29 МАЙ – 04 ЮНИ 2017 година

1. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

5. адв. Елица Захариева                              - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

05 ЮНИ – 11 ЮНИ 2017 година

1. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

 

12 ЮНИ – 18 ЮНИ 2017година

1. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

5.адв. Елица Захариева                              - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

19 ЮНИ – 25 ЮНИ  2017 година

1. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

2. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

3.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

4.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

5.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

6. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

7. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

8.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

 

26 ЮНИ – 30 ЮНИ 2017 година

1.  адв. Георги Цветанов                            - 0893/390 180

2. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

3.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

4. адв. Емилия Цекова                             - 0887/779 995

5. адв. Елица Захариева                          - 0887/039795

6. адв. Иглика Манова                               - 0888/665 911

7. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

 

По т. 6

Докладва адв. Георгиева, че на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград е изпратена покана за организирания семинар на 12.05.2017 г. на тема: „Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Неравноправните клаузи в потребителските и ипотечни договори за кредит. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит. Практика на съдилищата по приложението на Закона за защита на потребителите” с лектор съдия Емилия Василева. Темата ще бъде разделена на две части, като втората част ще бъде свързана със закона за защита на потребителите, като предложението е да бъде изнесена през м. октомври тази година.

е лекция по наказателната тема. Получена е и подробна програма. Предлага да бъдат поканени и съдилищата на организираните семинарите от Адвокатска колегия Благоевград, защото това са европейски практики, които е хубаво да бъдат коментирани със съдилищата.

Докладва още, че е изпратено писмо до Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, в което се канят лекторите за едногодишното обучение по Право на ЕС да проведат това обучение на територията на Благоевградска област. Сочи, че Адвокатската колегия разполага с оборудвана зала и всичко необходимо за да се проведе семинара, като броя на участниците в обучението заедно с адвокатска колегия Кюстендил може да бъде по голям от 50 адвоката. Сочи, че ще бъде по рентабилно за колегите адвокати, защото не могат да пътуват до Камчия и Стара Загора. Сочи, че има уверение от Центъра за обучение на адвокати, че след иницииране от страна на адвокатската колегия Благоевград ще бъдат положени усилия обучението да бъде организирано в Благоевград, най-малко колегията да бъде включена в следващия модул в Стара Загора. Първия модул да бъде в Благоевград, втория в Стара Загора и третия отново в Благоевград, т.е за колегите от Благоевград да остане само един модул, който да бъде изнесен.

Докладва адв. Геориева, че за семинара в с. Огняново е получено потвърждение от съдия Захарова и от съдия Бекирска, която ще изнес

Постъпи предложение от адв. Захариева да бъде организиран и семинар през м. юни.   

 

По т. 7

 

По т. 8

 Решения не бяха взети.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.04.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/