П Р О Т О К О Л № 7/13.04.2017 год.

Днес, 13.04.2017 година от 10.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Не присъстват председателите на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.  

Присъства Емил Ядков - член на Висш адвокатски съвет, отговарящ за Благоевградска адвокатска колегия и Адвокатска колегия Кюстендил.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.      Информация за събитията от 24.03.2017 г. – 13.04.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 195/07.04.2017 г. на НБПП.

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия на 2017 година /докладва адв. Ненов/;

7.      Обсъждане на становище с вх. № 188/03.04.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

8.      Разглеждане на писмо с вх. № 185/03.04.2017 г. на Окръжен съд Благоевград /докладва адв. Ненов/;

9.      Разглеждане на писмо с вх. № 182/31.03.2017 г. на Инициативен комитет за изграждане на мемориална „Стена на славата” /докладва адв. Георгиева/;

10.  Разглеждане на писмо с вх. № 196/07.04.2017 г. на Център за обучение на адвокати /докладва адв. Захариева/;

11.  Разглеждане на писма с вх. № 178/29.03.2017 г. и 199/10.04.2017 г. на ВАС, относно даване на писмени становища по тълкувателно дело № 1 и 2/2017 г. на ОСНК на ВКС /докладва адв. Ненов/;

12.  Разни.  

                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им катоадвокати, клетва положиха ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЛИНДЖУРСКИ И ДИАНА ЕВТИМОВА СТАНОЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

       По т. 2

Докладва адв. Ненов, че на 31.03.2017 г. Висшия адвокатски съвет е провел първото си конституционно заседание. Сочи, че е постъпило и становище от адв. Ядков, в което са поставени редица въпроси, свързани с работата на Висш адвокатски съвет.

 

      По т. 3

1. Заявление с вх. № 194/06.04.2017 година от АННА КИРИЛОВА БИСТРИЧКА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 203/11.04.2017 годинаот адвокат ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА МАРАНГОЗОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 78

1.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Анна Кирилова Бистричка, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 3.

Решението е взето със 5 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. Димитрина Василева Марангозова, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Бяло море” № 2. 

Решението е взето със 5 гласа „за”.

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 25 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 79

1.                  По искане по НОХД № 878/2016 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова;

2.                  По искане по НОХД № 1199/2016г. по описа на РС - Петрич – определяадв. В. Христова;

3.                  По искане по ЧНД № 373/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Я. Пандева;

4.                  По искане по ЧНД № 474/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова;

5.                  По искане по ДП № 94/2016 г. по описа на ГПУ - Петрич – определяадв. А. Ампова;

6.                  По искане по НОХД № 139/2017г. по описа на РС - Г.Делчев – определяадв. Л. Герова;

7.                  По искане по ДП № 9/2017г. по описа на ГПУ- Петрич – определяадв. И. Дюзова;

8.                  По искане по ДП № 339 ЗМ-10/2017г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Н. Римпева;

9.                  По искане по ДП № 314 ЗМ-108/2017 г. по описа на РУ - Петрич – определя адв. Е. Георгиева;

10.               По искане по НОХД № 150/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определяадв. М. Пиринска;

11.               По искане по НОХД № 836/2016 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

12.               По искане по НОХД № 188/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Е. Ядков;

13.              По искане по НЧХД № 153/2016 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. А. Парцова;

14.              По искане по НОХД № 854/2016 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Т. Мардов;

15.              По искане по НОХД № 131/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определяадв. Н. Терзиева;

16.              По искане по НОХД № 84/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. В. Николова-Ваиу;

17.              По искане по ДП № 314 ЗМ-94/2017 г. по описа на РУ- Петрич – определя адв. В. Пиргова

18.              По искане по ДП № 339 ЗМ-96/2016 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Хр. Стоянов и адв. Д. Чолакова;

19.              По искане по НОХД № 461/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Цв. Христова;

20.              По искане по ЧНД № 141/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. Г. Качорев;

21.              По искане по НЧХД № 498/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Б. Костова;

22.              По искане по ДП № 331ЗМ-50/2017г. по описа на РУ – Разлог – да се изпрати писмо до РУ – Разлог, че в Адвокатска колегия – Благоевград е постъпило искане за замяна на назначен служебен защитник по ДП № 331 ЗМ-50/2017 година от РУ – Разлог.

            С молба вх.№ 625/28.03.2017 година обвиняемият е заявил, че без да е попитан и без да му е предоставен списък със служебните защитници от район Разлог му е определен като такъв адвокат Николай Полежанов, а той желае да му бъде назначен адвокат Емил Петров Ядков.

Адвокатски съвет – Благоевград е определил служебен защитник позовавайки се на чл.18, ал. 3 от Закона за правната помощ, като не е длъжен да изследва волята на обвиненото лице, това е задължение на разследващият орган съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за правната помощ, който внася искането за определяне на служебен защитник и се обосновава в постановлението за допускане на правна помощ.

В искането си разследващият орган, в частност обвиненото лице, се е обосновал, че от направената справка и депозирани декларации от обвиняемото лице е установено, че същото не разполага с движимо и недвижимо имущество, няма парични средства да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това. Към искането за определяне на служебен защитник няма приложена декларация от лицето, от която да става ясно, че обвиняемият желае да му се назначи именно адвокат Ядков за служебен защитник.

С настоящото писмо да бъде уведомено обвиняемото лице, че  искането за замяна  на вече определен служебен защитник, без той да се е отказал от защитата на подзащитния си или разследващият орган да е установил нарушение или разминаване в линията на защита между него и подзащитния му,  не се счита за основателно.

 Адвокатски съвет – Благоевград, отказва да замени вече назначеният служебен защитник на лицето Росен Стойков Кирчев, тъй като счита, че искането на обвиняемият е неоснователно.

23.              По искане по ДП № 339 ЗМ-764/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Е. Попова;

24.              По искане по НОХД № 356/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Ст. Георгиева.

25.              По искане по ГрД № 132/2017 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане  по гр. д. № 132/2017година по описа на Районен съд – Разлог, констатира че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00, както е посочено в определението от 04.04.2017 г.

След представяне на доказателства за довнесена сума от 100,00 лева съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., Адвокатски съвет – Благоевград  веднага ще определи особен представител на лицето по настоящото дело.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 

2.Докладва се писмо с вх. № 202/10.04.2017 г.  на Окръжна прокуратура Благоевград, в което уведомяват, че на производство в ГПУ Петрич е ДП № 94/2016 г. по описа на управлението, за престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК. Сочи се, че незабавно е изпратено искане до АК – Благоевград за определяне на защитник, при което разследващия е уведомен, че такъв ще бъде определен на съвет, който ще се състои на 13.04.2017 г. Това наложило лицето да бъде върнато в Затвора и отново да бъде преведено на по-късен етап в Арест Сандански, което е процесуално и финансово неоправдано.

Докладва се още, че в решение № 26/2010 г. Адвокатски съвет Благоевград е посочил реда и начина на определяне на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, както и че определянето на адвокат ще се извършва със съответното решение по чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 88, ал. 4 от Закона за адвокатурата, чл. 18 и чл. 26, ал. 1 от Закона за правната помощ. Сочи се, че това решение е от 2010 г., както и че същото е изпратено на всички съдилища, прокуратури, гранични и районни управления.

  След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 80

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Окръжна прокуратура, че в решение № 26/2010 г. Адвокатски съвет Благоевград е посочил реда и начина на определяне на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, както и че определянето на адвокат ще се извършва със съответното решение по чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 88, ал. 4 от Закона за адвокатурата, чл. 18 и чл. 26, ал. 1 от Закона за правната помощ. Сочи се, че това решение е от 2010 г., както и че същото е изпратено на всички съдилища, прокуратури, гранични и районни управления.

Единствено и само в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда, разпити пред съдия или в случаите на задържане по чл. 72 от ЗМВР производства по Закон за здравето и Закон за закрила на детето, бързи и незабавни производства, ще се определя дежурен адвокат от Секретаря, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 година на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район. Във всички останали случаи без изключение служебен адвокат ще се определя по реда на т. 1, от настоящето решение.

            ДА БЪДЕ уведомена Окръжна прокуратура Благоевград, че решение № 26/2010 г. е изпратено на НБПП, ВАС, всички съдилища, прокуратури, районни управления и гранични полицейски управления, с оглед своевременното определяне на служебни защитници по реда на Закона за правната помощ.

Към настоящото писмо да бъде приложено и решение № 26/2010 г.

Решението е взето с 5 гласа „за”

 

По т. 5

Поради отсъствие на докладчика, отлага разглеждането на т. 5 от дневния ред за следващото заседание.

 

По т. 6

На заседанието бяха разгледани подадените до 15.04.2017 г. документи на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия на 2017 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 81

Допуска до участие в изпит 19 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.      АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ЮРУКОВ, 

2.      ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА, 

3.      ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ, 

4.      ДЖЕМИЛЕ АХМЕДОВА РЕДЖЕПОВА, 

5.      ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНОЛЧЕВ, 

6.      ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА БАЙРАКОВА, 

7.      ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА, 

8.      МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИВЧЕВА, 

9.      МАРТИН ГЕОРГИЕВ БОРИКОВ, 

10.  НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА БОЗОВА,

11.  НЕЛИ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, 

12.  НИКОЛА ТОМОВ ГУНЧЕВ, 

13.  НИКОЛА ХРИСТОВ ТАКОВСКИ, 

14.  ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ГОШЕВА, 

15.  РАДОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАРЧЕВА,

16.  РАДОСТИНА НАСКОВА СИМЕОНОВА, 

17.  РУМЯНА АНТОНОВА НАНКОВА, 

18.  СВЕТЛАН ВЕЛИНОВ МАРИНОВ, 

19.  СТОЯН БОРИСОВ ДЖАВКОВ, 

 

Решението е взето със 5 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Ядков, че на 31.03.2017 г. новият състав на Висш адвокатски съвет е конституиран. На заседанието е избрано и ръководството на ВАС. Като заместник-председател е избран колегата Атанас Стоянов от Стара Загора, колегата Емил Атанасов като заместник – председател, колегата Стафка Въжарова като секретар от Ямболската колегия. На това заседание са определени и отговорниците по адвокатски колегии. За Адвокатска колегия Благоевград и Адвокатска колегия Кюстендил като отговорник е определен адв. Емил Ядков. На самите заседание, отговарящи за адвокатските колегии ще разглеждат жалби, дисциплинарни производства и други въпроси свързани с контрол на дейността на адвокатските колегии, като адв. Емил Ядков е изказал становището, че неговото виждане за отговарящите за адвокатските колегии е не само контрол, документален на решенията, а това е връзката между адвокатските колегии и Висш адвокатски съвет и отговарящите за съответните колегии трябва да могат да защитават идеи и интереси, които адвокатските колегии желаят да бъдат защитавани във ВАС. Съществува идеята двамата заместник-председатели да отговарят за връзките на ВАС с адвокатските колегии на принципа южна и северна България. Макар разпределението на адвокатите да не е много равномерно, така е прието и може би ще се гласува на следващото заседание на ВАС. Решенията, които са взети на това заседание са преди всичко организационни, като например – как да се водят протоколите, кои да подписва протоколите, къде да се съхраняват, като въпроса с публикуване на протоколите е бил поставен много сериозно. Сочи, че присъстващите на Общото събрание през 2017 година на адвокатите в страната си спомнят, за взетото решение, с което ВАС е задължен да публикува протоколите от своите заседания. Макар, че решенията на Общото събрание да нямат задължителен характер за ВАС, голяма част от членовете на ВАС са изразили желание и становището, че макар и да няма законово задължение, съществува задължение да бъдат изпълнени вижданията на болшинството колеги, които участвали при взематето на това решение. На всеки един от членовете на ВАС е била поставена задачата да се мисли за заседанието на 21.04.2017 г. за становище и виждане по въпроса за публикуване на протоколите.

В тази връзка сочи, че в становището си до съвета на адвокатска колегия Благоевград и съвета на адвокатска колегия Кюстендил изчерпателно са изброени поставените проблеми. Застъпва се становището, че следва адвокатските колегии да работят активно с ВАС за да може идеи, които възникват в Адвокатска колегия Благоевград и Адвокатска колегия Кюстендил да бъдат прокарвани във ВАС. Идеята е колегиите да имат връзка с ВАС.

Адв. Емил Ядков сочи, че в становището си е поискал от Адвокатски съвет Благоевград формира решение.

Застъпва се становище от адв. Мария Георгиева, че решенията на Общото събрание на адвокатите в страната според нея са задължителни, както и че Адвокатските съвети не трябва да ревизират решенията на Общо събрание, решения които са взети с мнозинство. По отношение обявяването на протоколите публично е наложително, било чрез Адвокатските колегии, било то същите да се качват на официалния сайт на ВАС.

Адв. Емил Ядков сочи, че решението на Общото събрание е свързано с публикуване на протоколите на Висш адвокатски съвет с изключение на онези части, които имат конфиденциален характер. Сочи, че публикуването на сайта означава достъп от всеки, което не е редно, защото има въпроси свързани с вписвания и отписвания където фигурират и лични данни. Сочи, че по друг начин стои въпроса с контролирания достъп, а контролирания достъп означава с парола изпратена до адвокатските съвети, но това не означава, че решенията ще стигнат до членовете на колегията.

Сочи, се още че важен е въпроса свързан с публикуването на дискусиите, водени преди вземането на конкретно решение.

Постъпиха следните предложения:

Адв. Мария Георгиева – подкрепя изцяло решението на Общото събрание на адвокатите в страната.

Предложението на адв. Попова е да се публикува дневния ред, протоколите с кратки мотиви за решенията им. По отношения на финансовите въпроси да се публикуват отчетите на тримесечие или шестмесечие. Решенията на Висшия дисциплинарен съд и стенографския протокол от заседанията им да бъде под формата на съдебни решения и мотиви без лични имена с цел уеднаквяване на дисциплинарната практика на адвокатските съвети.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 82

          По повод постъпило становище с вх. № 188/03.04.2017 г. от адв. Емил Ядков и поставените в него въпроси, касаещи публичност на действията на Висшия адвокатски съвет, Адвокатски съвет Благоевград, на свое редовно заседание, проведено на 13.04.2017 г., след обсъждане и дебати по изнесеното в становището, взе следното решение:

1.    ДА БЪДЕ изпълнена т. 7 от решението на Общото събрание на адвокатите в страната проведено на 25-26.02.2017 г., относно публикуване в сайта на Висш адвокатски съвет на протоколите от заседанията с изключение на онези части, които имат конфиденциален характер.

2.    Не следва да се публикува информация свързана с лични данни на адвокати, информация свързана с отпускане на помощи и решения за дисциплинарни производства.

3.    Информацията следва да бъде публикувана на сайта на Висш адвокатски съвет, като същата съдържа дневен ред, присъстващи членове на Висш адвокатски съвет, кратки мотиви и решения.

По отношение на финансовите въпроси да се публикуват на всяко тримесечия финансовите отчети за изпълнение на бюджета на Висш адвокатски съвет.

4.    Адвокатски съвет Благоевград предлага решенията на Висш адвокатски съвет, Висш дисциплинарен съд и стенографския протокол от заседанията на ВАС, по които са отразени дискусиите по дневния ред да бъдат публикувани в закритата секция на сайта до която да има контролиран достъп от всеки един адвокатски съвет.

5.    Адвокатски съвет Благоевград предлага Висш адвокатски съвет да публикува съобщения за проведени от него мероприятия и действия в изпълнението на функциите му по Закона на адвокатурата.

6.    Въпросите, свързани с вътрешноорганизационния живот на адвокатурата да бъдат публикувани изцяло, с изключение на въпросите имащи конфиденциален характер.

Решението е взето с 5 гласа ”за”.

 

Докладва адв. Емил Ядков, че на 09,10,11.06.2017 г. ще се проведе Национална конференция, като на този етап няма обявена тема на конференцията. На заседанието на Висш адвокатски съвет, което ще се проведе на 21.04.2017 г., ще бъдат обявени темите на конференцията, както и колко участника ще могат да вземат участие.

 

Докладва адв. Емил Ядков, че е провел разговор с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” по повод на обучението по право на ЕС, за което обучение е изпратено писмо до ЦОА с молба обучението да се проведе в гр. Благоевград в залата на Адвокатската колегия, което в момента се провежда във Варна, Стара Загора и София.

Докладва адв. Мария Георгиева, че от страна на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград е проявен голям интерес към обучението. Сочи, че са постъпили обаждания от колеги, които са били разочаровани от обстоятелството, че в София и Варна ще се проведе такъв семинар, както и че е провела разговори с ЦОА в тази насока, а именно провеждане на обучение в гр. Благоевград за адвокатите от колегията, както и за адвокатите от Адвокатска колегия Кюстендил, Пазарджик и Перник, което е по рентабилна и като време и като средства.

   

По т. 8

 

По т. 9

Докладва адв. Ненов писмо с вх. № 182/31.03.2017 г. на Инициативен комитет за изграждане на мемориална „стена на славата” на 31-ви пехотен силистренски полк, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Силистра, в което уведомяват, че местен екип професионалисти създаде проект за Стената, който бе успешно защитен пред Специализирания експертен съвет по изобразително изкуства и Националния институт за недвижимото културно наследство към Министерството на културата. Издадена е и виза за строеж, след като проектът бе представен и защитен и пред Специализиран експертен съвет към Община Силистра.

Сред загиналите 563-ма души във Втората световна война, от състава на 31-ви пехотен Силистренски полк, има и войни от Вашите области.

Цялостното изграждане на монумента е на стойност над 100 000,00 лева. Към настоящия момент необходимата сума а извършването му е 50 000,00 лв..

Отправят призив защото са убедени, че личности, които знаят цената на всяко свое успешно начинание, осъзнават силата на безкористната подкрепа в подходящия момент.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 84

ДА БЪДЕ изпратено настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, Всеки от тях, който желае и има възможност да направи дарение и да се включи в изграждане на мемориална „стена на славата” на 31-ви пехотен силистренски полк, може да го направи на посочената банкова сметка в прикаченото писмо.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 10

Докладва адв. Нели Захариева, че в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е постъпило писмо от Цантърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев, в което сочат, че организират посещение в Европейския съд по правата на човека, в гр. Страсбург, Франция за времето от 13 до 16 юни 2017 г.

В организираното посещение се канят членовете на Висшия адвокатски съвет, Председателя на Висшия контролен съвет и Председателя на Висшия дисциплинарен съд, както и по един представител от всяка адвокатска колегия.

Към настоящото писмо е изпратена и подробна програма, както и цената на посещението.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 85

ДА БЪДЕ изпратено настоящото писмо на електронните пощи на членовете на Дисциплинарен съд и Контролен съвет към Адвокатска колегия Благоевград, които в срок до 19.04.2017 г. следва да заявят в офиса на колегията дали желаят да участват в орагизираното посощение от центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” Европейския съд по правата на човека, в гр. Страсбург, Франция за времето от 13 до 16 юни 2017 г.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 11

1.    Докладва се писмо от Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че изпращат за сведение постъпило във Висш адвокатски съвет искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСНК на ВКС. Сочат, че предложения за становища по предмета на делото, може да се изпращат в срок до 05.05.2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 86

ДА СЕ изпрати настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград с искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ОСНК на ВСК, както и че могат да изпращат становищата си на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград в срок до 03.05.2017 година.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2.    Докладва се писмо от Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че изпращат за сведение постъпило във Висш адвокатски съвет искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСНК на ВКС. Сочат, че предложения за становища по предмета на делото, може да се изпращат в срок до 15.05.2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 87

ДА СЕ изпрати настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград с искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ОСНК на ВСК, както и че могат да изпращат становищата си на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград в срок до 10.05.2017 година.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Постъпи предложение от адв. Елена Попова за формиране на помощни групи към Адвокатски съвет Благоевград, за събиране на практика и даване на становища по искания постъпили във Висш адвокатски съвет.

 

По т. 11

Докладва се оферта за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени  изпратена от „ЧЕЗ Електро България” АД

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 88

ВЪЗЛАГА на Цветанка Христова проучване пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени по оферта изпратена от „ЧЕЗ Електро България” АД

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.04.2017 година от 13,30 часа в разширен състав.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/