П Р О Т О К О Л № 8/28.04.2017 год.

Днес, 28.04.2017 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Присъстват Мария Икономова и Росица Зотева – Коцакова – членове на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград.

Присъства председателя на Контролния съвет – Елена Бистричка.  

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат.

2.      Информация за събитията от 13.04.2017 г. – 28.04.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2017 г. /докладва адв. Георгиева/;

5.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през I– во тримесечие на 2017 година /докладва адв. Попова/;

6.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

7.      Организация на семинарната дейност през м. Май 2017 г. /докладва адв. Мария Георгиева/;

8.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

9.      Приемане на решение за формиране на помощни органи към Адвокатски съвет Благоевград /докладва адв. Попова/;

10.  Разни.  

                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й катоадвокат, клетва положи АННА КИРИЛОВА БИСТРИЧКА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

            По т. 2

Докладва адв. Ненов, за проведен семинар на 21 и 22.04.2017 г. в с. Огняново, организиран съвместно от Адвокатска колегия Благоевград и Център за обучение на адвокати. Сочи, че организираният семинар е бил изключително полезен за адвокатите посетили семинара, както и че на електронната поща на колегията са изпратени и материали от проведения семинар.

В тази връзка бе обсъден въпроса получените материали от семинара дали да бъдат изпратени на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград или само на адвокатите посетили семинара.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 89

ДА БЪДАТ изпратени на всички адвокати – членове на адвокатска колегия Благоевград получените материали от проведения семинар на 21 и 22.04.2017 г. в с. Огняново.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 220/24.04.2017 г. от адв. ЛЕФТЕРА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефона за контакт.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 90

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна на телефона за контакт на адв. Лефтера Атанасова Лазарова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

В залата влиза адв. Елена Бистричка – Председател на Контролния съвет и адв. Иван Димитров – резервен член на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017 г. на Адвокатската колегия, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

Докладва и адв. Елена Бистричка, че има и доста несъбран членски внос, както и че реално превишение на разходите по бюджета няма, но от изготвения бюджет е видно че разходите са надвишили приходите в първото тримесечие на 2017 г.  Препоръчва на Адвокатския съвет по често да се прави проверка на касата, тъй като при констатирана грешка е по лесно да се отстрани след един месец, отколкото след известен период от време.

Постъпи предложение да бъде изготвена справка за неплатен членски внос, както и да бъдат изпратени писма до адвокатите неплатили членския внос за повече от три месеца, като в писмото се укаже, че в седем дневен срок от получаването им следва да дадът обяснения за неплащането, както и че в същия срок могат да извършат доброволно плащане на дължимите се към Адвокатска колегия суми, като при неизпълнение, срещу тях ще бъде образувано дисциплинарно производство.

Към съобщенията да бъде приложено и напомнено изрично за решение № 50/14.03.2014 година.

Постъпи и предложение от адв. Елена Бистричка, за закупуване на счетоводна програма за нуждите на колегията, която ще облекчи работата на служителите, тъй като към момента се губи много време за изготвяне на счетоводните справки. Прави предложение за закупуване на програмен продукт Делта на Микроинвест, която няма месечна такса за поддръжка на програмата, а същата се актуализира при необходимост и извършена промяна от страна на данъчните служби.

Постъпи и предложение от адв. Мария Георгиева, отчета на бюджета на Адвокатската колегия и отчета на бюджета на Правната помощ да бъде изпратено на електронните пощи на членовете на Адвокатска колегия Благоевград, тъй като приходите и издръжката на колегията е от таксите плащани от членовете на Благоевградска адвокатска колегия.

Застъпи се становището, че не е необходимо изпращането на междинните отчети на колегията, тъй като отчитането се извършва на Общото събрание – годишно, тъй като същия се приема на самото Общо събрание, както и че разходването на средствата влиза в правомощията на Адвокатския съвет.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2017 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 91

1.       ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2017 г., катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2017 г.

Решението е взето с 10 гласа „за”.

 

2.       Да се изпратят съобщения до всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, които не са заплатили членския си внос повече от три месеца, като им се укаже, че в срок до 10 май 2017 г. могат да извършат плащане на дължимите се към Адвокатска колегия суми, като при неизпълнение, срещу тях може да бъде образувано дисциплинарно производство.  

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.  ВЪЗЛАГА на Цветанка Христова извършването на проучване и събиране на оферти за закупуване на счетоводен програмен продукт за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4.  ДА БЪДАТ изпратени на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград отчета на бюджета на адвокатската колегия и отчета на правната помощ за първо тримесечие на 2017 г. 

Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 „против”.

 

По т. 5

            1.Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за първо тримесечие на 2016 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

            Сочи, че като цяло за първо тримесечие на 2017 г. е налице запазване на броя на исканията спрямо първото тримесечие на 2016 г, като се наблюдава спад за съдебен район гр. Благоевград. За съдебен район Петрич има почти същия брой искания, а за съдебни райони Сандански, Разлог и Гоце Делчве има завишвания на постъпилите искания за определяне на служебни защитници и особени представители.

            Докладва още, че е налице спад в броя на обработените и изпратени отчети към НБПП, спрямо първо тримесечие на 2016 г.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 92

            1. ПРИЕМА ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за първо тримесечие на 2017 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 6

            В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 93

1.      По искане по НОХД № 154/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. П. Сланчев;

2.      По искане по НОХД № 131/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;

3.      По искане по НОХД № 1250/2016г. по описа на РС - Петрич – определяадв. Г. Коларова;

4.      По искане по НОХД № 644/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определяадв. П. Смукова;

5.      По искане по НОХД № 913/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. К. Димитрушев;

6.      По искане по ЧНД № 218/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Биков;

7.      По искане по НОХД № 267/2017г. по описа на РС - Петрич – определяадв. О. Янчев;

8.      По искане по НОХД № 70/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. К. Кардашева;

9.      По искане по ДП № 314 ЗМ-439/2017 г. по описа на РУ - Петрич – определяадв. М. Райчева;

10.  По искане по НОХД № 101/2013г. по описа на РС - Петрич – определяадв. А. Колаксъзова;

11.  По искане по В.ГР.Д № 740/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Динев;

12.  По искане по НОХД № 162/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. М. Колджиева;

13.  По искане по НОХД № 576/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определяадв. Н. Гьошев;

14.  По искане по НОХД № 732/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

15.  По искане по ДП № 463/2016 г. по описа на РУ - Г. Делчев – определя адв. К. Воденичарова;

16.  По искане по ДП № 314 ЗМ-258/2017 г. по описа на РУ - Петрич – определяадв. Б. Ангелова;

17.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-584/2017 г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определяадв. В. Ковачев;

18.  По искане по ЧНД № 769/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска;

19.  По искане по НОХД № 674/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определяадв. М. Бараков.

 

2. Заверява 39 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.03.2017 г. – 28.04.2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

            Докладва адв. Мария Георгиева, че на 12.05.2017 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград ще се проведе семинар на тема „Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Неравноправнтите клаузи в потребителските и ипотечни договори за кредит. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит. Практика на съдилищата по приложението на Закона за защита на потребителите” с лектор Емилия Василева.

            Докладва се още, че е изпратена и подробна програма за семинара с начален час 9,00 ч, която следва да бъде изпратена на електронните пощи на всички адвокати, като застъпва и становището на организирания семинар да бъдат поканени и съдийте от Окръжните и Районните съдилища.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 94

            ДА БЪДЕ изпратена изготвената програма за предстоящия семинар на електронните пощи на всички адвокати, като бъде отправена и покана до Окръжните и Районните съдилища.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 9

            Докладва адв. Елена Попова, че във връзка с изпращани писма от Висш адвокатски съвет до Адвокатска колегия Благоевград за изразяване на становища по различни искания на компетентните органи за издаване на тълкувателни решения от ОСГТК и ОСНК на ВКС по различни правни въпроси, по които е налице противоречива съдебна практика и нейното уеднякваване , както и с оглед на отправени искания от ВАС до всички Адвокатски колегии за изразяване на становища по отправени, на основания чл. 150 ал. 3 от Конституцията на Р. България искания до Конституционния съд на Р. България, за установяване и обявяване на противоконституционност на различни правни норми от нормативни актове и с оглед повишаване авторитета на АК Благоевград и изразяване на професионализъм и определена юридическа и гражданска позиция и изхождайки от правомощията на АС, основани на чл. 89 т. 13 от ЗА.

ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ пред Адвокатски съвет при АК Благоевград за взимане на решение за СЪЗДАВАНЕ на помощен орган, който да подпомага дейността на АК Благоевград при изразяване на становище по постъпили искания от ВАС по различни конституционни дела, образувани пред Конституционния съд и различни тълкувателни дела, образувани пред ВКС, като бъде създадена постоянна комисия в състав от трима души.

Предлага председател на комисията да бъде член на АС, избран с решение на АС и двама членове, които да бъдат членове на АК Благоевград и избрани с решение на АС.

Тази комисия ще бъде връзката на АС с колеги, които имат познания в дадена област и са съгласни да изготвят становище по постъпило искане от ВАС.

По предложение на председателя на комисията или по искане на нейните членове, комисията може да кани адвокати – членове на АК Благоевград, които са специалисти в дадена област и които да изразяват становище по постъпило искане по конституционни дела или тълкувателни дела на ВКС. Комисията на свое заседание взема проекторешение по постъпилите становища и го внася в АК Благоевград за тяхното разжлеждане от АС на следващото си заседание. На заседанието на АС на което ще се разглежда проекторешението могат да бъдат поканени и адвокатите, изразили становището, по което ще се взима решение от АС.

Комисията следва да води протокол от проведените заседания и да внася писмено в АС мотивирани проекторешението по всички въпроси от областта на възложената й компетентност.

Постъпи предложение от адв. Мария Георгиева да бъдат създадени две помощни комисии, едната специализирана в гражданското право, а другата в наказателното право. Предлага гражданската комисия да се състои от 5 членове.

Постъпи и предложение да бъде създадена една  комисия от трима наказателни адвокати, трима граждански адвокати и един член на Адвокатския съвет, който да бъде избран за председател на комисията.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 95

ПРИЕМА предложението на адв. Елена Попова, за СЪЗДАВАНЕ на помощен орган, като бъде създадена постоянна комисия в състав оттрима наказателни адвокати, трима граждански адвокати и един член на Адвокатския съвет, който да бъде избран за председател на комисията.

ДА БЪДЕ изпратено съобщение на електронните пощи на всички адвокати, всеки който желае да бъде включен в състава на комисията, която да подпомага дейността на АК Благоевград при изразяване на становище по постъпили искания от ВАС по различни конституционни дела, образувани пред Конституционния съд и различни тълкувателни дела, образувани пред ВКС, може да заяви желанието си на електронна поща или в офиса на колегията в срок до 10.05.2017 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Залата напускат членовете на Дисциплинарен съд и Председателя на Контролен съвет.

 

По т. 8

 

По т. 10

1.    Докладва се писмо на Инициативен комитет на Випуск 77 при Юридически факултет СУ „Климен Охридски”, с което канят на среща всички завършили този випуск на 40-та годишнина от завършването им.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 103

ДА БЪДЕ изпратена поканата на Инициативният комитет на Випуск 77 на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва се писмо от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, в което уведомяват за организирано посещение на Европейския съд по правата на човека, Съвета на Европа и Европейския парламент в седалищата им в гр. Страсбург, Франция и среща с българския съдия в ЕСПЧ г-н Йонко Грозев за времето от 13 до 16 юни 2017 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 104

ДА БЪДЕ изпратено настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 12.05.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/