П Р О Т О К О Л № 9/12.05.2017 год.

Днес, 12.05.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъстват Председателите на Контролен съвет и Дисциплинарен съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.       Информация за събитията от 28.04.2017 г. – 12.05.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Организация за провеждане на извънредното Общо събрание за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград – определяне състава на Избирателното бюро. /докладва адв. Ненов/;

6.      Организация на семинарната дейност през м. Юни 2017 г. /докладва адв.Захариева/;

7.      Обсъждане на постъпили кандидатури на адвокати – членове на АК – Благоевград за участие в състава на създадения с решение на Адвокатски съвет помощен орган към Адвокатска колегия Благоевград за обобщаване и изразяване на становища по постъпили искания на ВАС по различни конституционни дела, образувани пред Конституциония съд и различни тълкувателни дела, образувани прид ВКС /докладва адв. Ненов/;

8.      Обсъждане на искане с вх. № 241/04.05.2017 г. на Върховен административен съд /докладва адв. Ненов/;

9.      Разглеждане на оферти за закупуване на компютърна техника за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград  /докладва адв. Георгиева/;

10.  Разни.  

                                                          

По т. 1

Докладва адв. Ненов, че за сочения период е заседавала Избирателната комисия, като в заседанието си от 03.05.2017 г. са разгледани и постъпилите предложения за Председател на Адвокатска колегия Благоевград. Докладва, че Избирателната комисия не е допуснала до участие в изборите за Председател на Адвокатска колегия Благоевград, кандидата Иван Чолаков, тъй като представената декларация не отговаря на изискванията на Решение № 3 по Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия за провеждане на избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград. Докладва, че по така постановеното решение е постъпила жалба, която е изпратена по компетентност на Висш адвокатски съвет. След произнасяне от страна на ВАС, Адвокатски съвет Благоевград ще бъде уведомен за взетото решение.

 

    По т. 2

Няма постъпили заявления за отразяване на вписвания, отбелязвания и заличавания в адвокатските регистри.

 

     По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 12 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 105

1.      По искане по НОХД № 2333/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определяадв. Б. Бойкова;

2.      По искане по НОХД № 191/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. И. Данчев;

3.      По искане по ДП № 314 ЗМ-273/2017 г. по описа на РУ- Петрич – определяадв. П. Хантова;

4.      По искане по ДП № 339 ЗМ-688/ 2016 г. по описа на РУ- Сандански –определя адв. Л. Кацарова;

5.      По искане по ДП № 105/2013г. по описа на ГПУ-  Петрич – определяадв. С. Тимова;

6.      По искане по ЧНД № 793/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

7.      По искане по НОХД № 879/2016г. по описа на РС - Г.Делчев – определя адв. А. Москов;

8.      По искане по ДП № 637/2016 г. по описа на РУ- Г.Делчев – определя адв. А. Лавчиева;

9.      По искане по ДП № 40/2017 г. по описа на РУ- Г.Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

10.  По искане по НОХД № 460/2016 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Р. Зотева-Коцакова;

11.  По искане по ЧНД № 367/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Г. Цветанов;

12.  По искане по изп.д.№ 20167900401842 по описа на ЧСИ Ренета Митева – определя адв. Р. Михайлов.

 

2.Докладва адв. Мария Георгиева, че в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е върнато уведомително писмо от адвокат вписан в регистъра на Национално бюро за правна помощ, тъй като нуждата от служебен защитник по НОХД, по което е определен с решение на Адвокатски съвет Благоевград е отпаднала тъй като по делото се е явил договорен защитник.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 106

            ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички съдилища, прокуратури и районни управления на територията на Благоевградска област, когато нуждата от определения от Адвокатски съвет служебен защитник отпадне, поради явяване на договорен адвокат, следва да бъде уведомен Адвокатски съвет Благоевград по съотвения ред.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

По т. 5

ОТЛАГА разглеждането на т. 5 от Дневния ред за следващото заседание.

По т. 6

1.Докладва адв. Захариева, относно организацията на семинарната дейност през м. Юни. Предложението и е да бъде проведен изнесен семинар по наказателна тема, тъй като към настоящия момент са организирани два семинара на граждански теми.

Предложението на адв. Радулова е изнесения семинар да бъде проведен през м. септември или м. октомври, а в края на м. юни в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 112

ДА БЪДЕ оправено запитване до Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за възможността да бъде организиран семинар в гр. Благоевград на 23.06.2017 година в Залата на АК – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.Докладва се покана за провеждане на семинар организиран от Национален център за юридическо обучение на тема „Проблеми на застрахователното право в контекста на новия кодекс за застраховането”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 113

ДА БЪДЕ изпратена на електронните пощи на всички адвокати поканата за провеждане на семинар на тема „Проблеми на застрахователното право в контекста на новия кодекс за застраховането”, организиран от Национален център за юридическо обучение.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Ненов, че съгласно решение № 95/28.04.2017 г. на Адвокатски съвет,  електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград е изпратено писмо, с което се уведомява за създаване на помощен органи, който да подпомага дейността на Адвокатска колегия Благоевград при изразяване на становище по постъпили искания от ВАС по различни конституционни дела, образувани пред Конституционния съд и различни тълкувателни дела, образувани пред ВКС, като бъде създадена постоянна дайстваща комисия в състав от седем адвоката.

Сочи се, че към настоящия момент нито един адвокат не е изразил желание да бъде включен в състава на комисията, която да подпомага в тази дейност, дейността на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 114

ДА БЪДЕ изпратено отново писмо до всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, че срока за включване в състава на комисията, която ще подпомага дейността на Адвокатска колегия Благоевград при изразяване на становище по постъпили искания от ВАС е удължен.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Доладва адв. Ненов, постъпило писмо от ВАС, с което изпращат препис от искането на тричленен състав, първа колегия, 8 отделение на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на резпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за дравното осигуряване в частта й, която се отнася за работещите пенсионери, ригистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и препис от определението на съда от 25 април 2017 г. по конституционно дело № 2/2017 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 115

ДА СЕ изпрати настоящото писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, че в срок до 25.05.2017 г. могат да дадът своите становища в офиса или на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адв. Георгиева постъпили оферти в офиса на колегията за закупуване на компютър за нуждите на правната помощ, както и оферти за техническа поддръжка на компютрите в офиса на колегията.

Фирма Буран предлага компютърна техника втора употреба на цена 432,00 лв., употребяван компютър на цена 576,00 лв, компютър Леново – нов на цена 799,00 лв. и цена 849,00 лв. с ДДС. Постъпила е и оферта за софтуерни продукти на Микроинвест – счетоводен и ТРЗ Софтуер и лазарен принтер на цена 169,00 евро без ДДС.

Докладва и оферта за техническа поддръжка на компютри с цена 120,00 лв. на месец с ДДС от фирма Бисофт и оферта за закупуване на компютърна конфигурация – втора употреба на стойност 566,28 лв. с ДДС и втори вариант на стойност 658,68 лв. с ДДС.

Докладва се оферта за абонаментна поддръжка на компютърна система на месец с цена 45,00 лв. с ДДС и офера за закупуване на фабрично обновен компютър на стойност 311,00 лв. и втори вариант с цена 519,00 лв. с ДДС.

Адв. Георгиева сочи, че към настоящия момент Адвокатска колегия Благоевград има сключен договор с фирма Тим-6 Миланов ЕООД за работа на програмен продукт за събиране на членски внос по задание от Възложителя. Съгласно договора Адвокатската колегия дължи ежемесечно за изпълнението на договора сума в размер на 10% от минималната работна заплата за страната.

Докладва се още, че към настоящия момент Адвокатска колегия Благоевград се обслужва от Фирма Буран при възникване на необходимост за отстраняване на проблеми свързани с компютърната техника и зареждане на тонер касети при следните цени: посещение на място за възникнал проблем с хардуера или софтуера с времетраене до 30 мин. – 12,00 лв., с времетраене от 30 до 60 мин. – 24,00 лв., Зареждане на тонер касети за Брадър 8380 – 48,00 лв. и зареждане на тонер касети на НР 1005  с цена 30,00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 116

ОДОБРЯВА оферта с вх. № 245/05.05.2017  г. и вх. № 253/09.05.2017 г. на фирма „Реском” ООД за закупуване на фабрично обновен компютър – LENOVO ThinkCentre M92pна стойност 519,00 лв. с ДДС и за сключване на абонаментна поддръжка на компютърни системи на стойност 45,00 лв. на месец.

ДА БЪДЕ сключен договор с фирма „Реском” ООД за закупуване на фабрично обновен компютър – LENOVO ThinkCentre M92pна стойност 519,00 лв. с ДДС и за сключване на абонаментна поддръжка на компютърни системи на стойност 45,00 лв. на месец.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 10

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 26.05.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/