П Р О Т О К О Л № 10/26.05.2017 год.

Днес, 26.05.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова и Иванка Кехайова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров и Диана Табутова.

Не присъстват Председателите на Контролен съвет и Дисциплинарен съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.       Информация за събитията от 12.05.2017 г. – 26.05.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Организация за провеждане на извънредното Общо събрание за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград – определяне състава на Избирателното бюро. /докладва адв. Ненов/;

6.      Организация на семинарната дейност през м. Юни 2017 г. /докладва адв.Захариева/;

7.      Обявяване на свободно работно място в офиса на Адвокатска колегия Благоевград – технически сътрудник /докладва адв. Георгиева/;

8.      Разни.  

                                                          

По т. 1

Докладва адв. Ненов, че за сочения период секретаря на колегията адв. Мария Георгиева и техническия сътрудник Светлана Караджова са взели участие в работна среща в Национално бюро за правна помощ по въпроси свързани с работата на Регионалните центрове за правно консултиране. Докладва адв. Мария Георгиева, че с цел улесняване работата по Регионалните центрове за правно консултиране е изпратен списък с имената на адвокатите вписани в Регионалните центрове до НБПП за да може всеки адвокат да влиза като оператор в програмата. Сочи, че към настоящия момент Благоевградска адвокатска колегия е с най-много направени консултации по данни на НБПП.

Докладва адв. Пенко Ненов, че от страна на ВАС са изпратени решения по жалби от адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград срещу решение № 4/03.05.2017 г., обективирано в протокол № 2/03.05.2017 г. на избирателната комисия към Адвокатска колегия Благоевград. Със соченото решение ВАС отменя решение № 4/03.05.2017 г., обективирано в протокол № 2/03.05.2017 г. на Избирателната комисия към Адвокатска колегия Благоевград за изборите за председател на адвокатския съвет, насрочени на 03-04.06.2017 г. по жалбата на адвокат Иван Чолаков – кандидат за председател на Адвокатски съвет Благоевград. Връща преписката на Избирателната комисия, като указва на комисията да бъде извършена необходимата проверка и предприети необходимите действия съобразно Закона за адвокатурата.

 

            По т. 2

Няма постъпили заявления за отразяване на вписвания, отбелязвания и заличавания в адвокатските регистри.

 

            По т. 3

1.    Докладва адв. Георгиева, че в списъка на служебните защитници за град Благоевград, има около 50 адвоката, които към настоящия момент не са получили нито една служебна защита като особени представители, тъй като гражданските дела, които постъпват са недостатъчни. Предложението в тази насока е получените граждански дела с високо възнаграждение да се разпределят между няколко адвоката в районите с по малко дела.

Адв. Георгиева сочи, че при определяне на служебни защитници по различни видове дела е необходимо да бъде съобразен предмета на делото с квалификацията на адвоката.

 

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 118

1.                  По искане по ДП № 1899 ЗМ-23/2017 г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска;

2.                  По искане по ДП № 7852 ЗМ-52/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;

3.                  По искане по ЧНД № 684/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Иванова;

4.                  По искане по ЧНД № 40/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;

5.                  По искане по ДП № 823/2012г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Е. Спасова;

6.                  По искане по НОХД № 534/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Б. Богомилова;

7.                  По искане по НОХД № 784/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

8.                  По искане по ч.гр.д. № 353/2017г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Г. Божинов, адв. Б. Ангелова, адв. Т. Гунчев, адв. Н. Боянина;

9.                  По искане по ч.гр.д. № 224/2017г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Стойчева и адв. Т. Кузманов;

10.              По искане по ДП № 7852 ЗМ-517/2016 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

11.              По искане по ДП № 244 ЗМ-84/2016 г. по описа на ОД- МВР - Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;

12.              По искане по ДП № 244 ЗМ-5040/2014г. по описа на ОД- МВР - Благоевград – определя адв. Т. Бойкова;

13.              По искане по НОХД № 721/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

14.              По искане по ЧНД № 971/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Васев;

15.              По искане по ДП № 7852 ЗМ-160/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. М. Георгиева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. Заверява 60 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 28.04.2017 г. – 26.05.2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

 

По т. 5

Докладва се  подготовката на извънредното Общо събрание за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград.

Докладва адвокат Ненов, за необходимостта от определяне състава на Избирателното бюро, което да подпомага работата на Избирателната комисия.

След направените предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 124

ИЗБИРА за членове на Избирателното бюро – адвокат Асен Вакареев, адвокат  Рангел Бараков и адвокат Петър Петров.

Решението е взето с  7 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва адв. Захариева, относно организацията на семинарната дейност през м. Юни. Сочи, че към настоящия момент е изпратено запитване до Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за уточняване на възможността за провеждане на съвместен семинар на 23.06.2017 година в Залата на Адвокатска колегия Благоевград с лектор Красимир Шекержиев.

Постъпи предложение от адв. Мария Георгиева за провеждане на семинар на тема „Транспортни престъпления”, а предложнението на адв. Ненов е провеждане на семинар на тема „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейският съд по правата на човека”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 125

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучение на 23.06.2017 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, на тема: „Транспортни престъпления” и  „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейският съд по правата на човека”.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.Докладва се покана за покана за участине в обучение в областта на основните човешки права и защита от дискриминация организирано от Център „Амалипе“ Велико Търново, Фондация „Ромски център за социална интервенция и изследвания - Romani CRISS“ и Национален институт за обучение и усъвършенстване на адвокати INPPA, в ролята на партньори по проекта "Подобряване на компетенциите на адвокати в областта на основните човешки права и защита от дискриминация", организира обучение за адвокати, което ще се проведе в периода 2-4 юни в Хотел „Арт Симона“, гр. София.

Тема на обучението е:

„Харта на основните права на Европейския съюз и подобряване на изпълнението на Решение 2008/913/ЕС относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Превенция на ранните бракове.“

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 126

ДА БЪДЕ изпратена на електронните пощи на всички адвокати поканата за провеждане на обучение в областта на основните човешки права и защита от дискриминация организирано от Център „Амалипе“ Велико Търново, Фондация „Ромски център за социална интервенция и изследвания - Romani CRISS“ и Национален институт за обучение и усъвършенстване на адвокати INPPA, в ролята на партньори по проекта "Подобряване на компетенциите на адвокати в областта на основните човешки права и защита от дискриминация", организира обучение за адвокати, което ще се проведе в периода 2-4 юни в Хотел „Арт Симона“, гр. София.

Тема на обучението е:

„Харта на основните права на Европейския съюз и подобряване на изпълнението на Решение 2008/913/ЕС относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Превенция на ранните бракове.“

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.Докладва се писмо от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, в което молят да се изпращат на тяхната електронна поща между 5 и 10 снимки от проведените съвместни семинари, за да бъдат публикувани на уебсайта на центъра, както и на официалната страница във Фейсбук.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 127

ДА БЪДАТ изпращани на електронната поща на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” снимки от проведените съвместни семинари.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Георгиева, необходимостта от назначаване на още един служител в офиса на Адвокатска колегия Благоевград на длъжност „административен сътрудник”, който да владее машинопис и чужд език. Сочи, че в бюджета на колегията приет от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград е заложено възнаграждение на още един служител, който да се занимава с входяща и изходяща кореспондения на колегията и писане на протоколи от съдебни заседания на Адвокатски съвет и Дисциплинарен съд.

Докладва се и необходимостта от изготвяне на критерии и промяна в длъжностните характеристики на служителите в колегията.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 РЕШЕНИЕ № 128

ДА БЪДЕ публикувана обява във вестник Струма, на сайта на Адвокатска колегия Благоевград, в Джобс. Бг и Заплата. Бг, че Адвокатска колегия Благоевград обявава конкурс за заемане на длъжността „технически сътрудник”, с добър машинопис и владеенето на чудж език е препоръчително.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.06.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/