П Р О Т О К О Л № 11/08.06.2017 год.

Днес, 08.06.2017 година от 15.00 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Присъстват Елена Бистричка – Председател на Контролен съвет и адв. Нели Боянина – член на Контролен съвет.

Присъстват Росица Зотева – Коцакова, Теодор Тошев, Петър Петров – членове на Дисциплинарен съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията от 26.05.2017 г. – 08.06.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Организация за провеждане на извънредното Общо събрание за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград, по повод постъпила молба от адв. Благой Горанов /докладва адв. Ненов/;

7.      Разни.  

                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му катоадвокат, клетва положи ВЛАДИСЛАВ ИВАЙЛОВ КРЪСТЕВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

            По т. 2

Докладва адв. Ненов, че на 03-04.06.2017 е проведен избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград, както и че на 11.06.2017 г. предстои допълнителен избор.

Докладва адв. Ненов, че на 29.05.2016 г., заедно със секретаря е пристъствал на тържественото откриване на новата Съдебна палата в град Петрич, на което присъствали още и членове на Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, прокурори и съдии.

 

            По т. 3

1.    Заявление с вх. № 306/05.06.2017 г. от адв. ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА БОГОЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на електронна поща и телефона за контакт.

2.    Заявление с вх. № 307/05.06.2017 г. от адв. ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПОПОВА и адв. ИВАНКА ИЛИЕВА СОЛАЧКА, за вписване в регистъра на адвокатско дружество „Солачка – Попова”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 130

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна на електронната поща и телефона за контакт на адв. Златка Василева Богоева.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на Адвокатските дружества Адвокатско дружество „Солачка - Попова”, с адрес на същото: гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева” № 35, вх. Б, ет. 3, със съдружници: адв. Елена Атанасова Попова и адв. Иванка Илиева Солачка.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 21 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 131

1.      По искане по ДП № 339 ЗМ-69/ 2017 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Е. Захариева;

2.      По искане по ЧНД № 410/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

3.      По искане по търг.д. № 122/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Башлиева, адв. Е. А. Попова, адв. Ж. Андонова;

4.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-514/2016 г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определя адв. В. Дукова;

5.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-257/2016 г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

6.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-64/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

7.       По искане по НОХД № 191/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. В. Гогов;

8.       По искане по ЧНД № 386/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. И. Мазнокова;

9.       По искане по ДП № 54/2017г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. М. Кондова;

10.   По искане по ДП № 314 ЗМ-237/2017 г. по описа на РУ - Петрич – определя адв. В. Пенелова;

11.   По искане по НОХД № 864/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;

12.   По искане по ЧНД № 1079/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Коемджиева;

13.   По искане по НОХД № 875/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Въчкова;

14.   По искане по гр.д. № 68/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова;

15.   По искане по ДП № 83/2013г. по описа на ГПУ - Петрич – определя адв. Н. Танева;

16.  По искане по ДП № 651/2016 г. по описа на РУ - Г. Делчев – определя адв. А. Шопова;

17.   По искане по ЧНД № 288/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

18.   По искане по НОХД № 117/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Б. Белчева;

19.   По искане по НОХД № 262/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. Е. Станкова;

20.   По искане по гр.д. № 484/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова.

21.   По искане по НОХД № 70/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че Адвокатски съвет Благоевград няма компетентност да заменя един адвокат с друг вписан в НРПП, който да осъществи правна помощ на подсъдимия по НОХД № 70/2017 година, а може само да определи заменящия адвокат, когато съда допусне замяната.

Тъй като липсва акт за допускане или основание за замяна на вече назначеният служебен защитник на подсъдимия, Адвокатски съвет не може да определи друг адвокат в този случай.

При получаване на акт за допускане на замяна на вече назначения служебен защитник с друг адвокат – вписан в регистъра на НБПП, Адвокатски съвет Благоевград ведага ще определи такъв.

 

По т. 5

В залата влиза адвокат Петър Петров

 

По т. 6

Докладва адвокат Ненов, молба от адвокат Благой Алексеев Горанов, че поради отсъствието му от Република България за периода 07.06.2017 г. - 12.06.2017 година няма да може да присъства на насрочения допълнителен избор, който ще се проведе на 11.06.2017 г., в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

Сочи, се още че с настоящата уведомява Адвокатския съвет, че няма да може да изпълнява функциите си на член избирателната комисия за провеждане на избор за председател на Адвокатска колегия Благоевград, определена с Решение № 62, 63, 64 от проведеното съвместно заседание на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд по чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 24.03.2017 г.

Становището на адвокат Ненов е че състава на Избирателата комисия следва да бъде попълнен от един от избраните резервни членове, които са избрани с еднакъв брой гласове.

Постъпи предложение от адв. Радулова да бъде избран нов член на Избирателната комисия, като предложението е за адвокат Елена Атанасова Попова, позовавайки се на решение № 40 от 23.02.2017 г. на Адвокатски съвет Благоевград.

Докладва адвокат Ненов, за необходимостта от опреледяне състава на Избирателното бюро, което да подпомага работата на Избирателната комисия.

Предложението на адвокат Георгиева е решението да се вземе от Избирателната комисия в разширен състав и Избирателната комисия да попълни състава си.

Адвокат Ненов подложи на гласуване и двете предложения.

Който е състава на Избирателната комисия да бъде попълнен от един от резервните членове да гласува:

Гласували – 4 „за”.

Който е състава на Избирателната комисия да бъде попълнен с нов член, различен от резервните да гласува.

Гласували – 7 „за”.

След проведено гласуване, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 135

ПРИЕМА предложението, а именно състава на Избирателната комисия да бъде попълнен с нов член, различен от членовете избрани за резервни.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По предложението на адвокат Радулова, състава на Избирателната комисия да бъде попълнен от адвокат Елена Попова, адвокат Ненов подложи на гласуване следното проекто решение: „Който е съгласен адвокат Елена Попова да попълни състава на комисията, като основен член да гладува.

Гласували – 8 „за”

Гласували – 2 „против”

Гласували – 1 „въздържал се”

След проведено гласуване, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 136

ИЗБИРА за основен член на Избирателната комисия адвокат Елена Атанасова Попова.

Решението е взето с  8 гласа „за”.

 

По т. 7

Постъпи предложение от адвокат Петя Хантова, да бъдат уведомени всички съдилища, прокуратури, районни управления и адвокати, че имейла ползван за служебните защити вече е променен.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 137

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички съдилища, прокуратури, районни управления и адвокати, че имейла ползван за служебните защити вече е променен, като в писмото бъде изписана новата електронна поща.

Новата електронна на Адвокатска колегия Благоевград,

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 23.06.2017 година от 12,00 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/