П Р О Т О К О Л № 12/23.06.2017 год.

Днес, 23.06.2017 година от 12.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

           

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 08.06.2017 г. – 23.06.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за  трето тримесечие на 2017 /докладват отговорниците по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Разглеждане на постъпили заявления за заемане на длъжността „технически сътрудник” в офиса на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Георгиева/;

7.      Разни.

                                                          

По т. 1

Докладва адв. Ненов, че на 11.06.2017 година е проведен допълнителен избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че същият е обжалван, като предстои и произнасяне от Висш адвокатски съвет.

Докладва адв. Ненов, че заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград са взели участие в пролетната национална конференция на 10 юни 2017 година в гр. Габрово. Темата на конференцията е „Етиката и правото в дейността на адвокатурата. Практически проблеми”. Лектор на лекцията е бил заместник – председателя на Висш адвокатски съвет – адвокат Людмил Рангелов, като една от възможностите е въвеждане на норми, по които да се дисциплинират адвокатите по отношение на рекламите, които си правят. Адвокат Георгиева сочи, че лекцията е била насочена най-вече към сайтовете които предлагат безплатни искови молби, жалби, сайтове като „адвоката ми”, като във всички тези сайтове, работят колеги адвокати, които получават съобщения по електронни пощи с обещания за плащания и молби за поемане на дела. Адвокат Георгиева сочи, че адвокати от Адвокатска колегия Благоевград са подписали сигнал изготвен от колега адвокат, който е внесен в прокуратурата, по който е изготвено становище, че няма данни за извършено престъпление, но ще бъде сезирана Комисия за защита на конкуренция.   

Постъпи предложение за организиране на семинар за етиката на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Постъпи предложение на организираните Национални конференции освен Председател и Секретар, участие да взима и член на Адвокатски съвет Благоевград определен с решение на Адвокатски съвет Благоевград, за да може да се опознават колегите от страната.

Застъпи се становището, че разходите на Председателя и Секретаря се поемат от Висш адвокатски съвет, докато разходите за третият човек следва да бъдат поети от Адвокатска колегия Благоевград.

Предложението е избрания член на Адвокатски съвет да поеме сам разноските си.

 

            По т. 2

1. Заявление с вх. № 329/14.06.2017 година от мл. адвокат ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат АБАРОВ е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

2. Заявление с вх. № 331/15.06.2017 година от РАДОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАРЧЕВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 327/14.06.2017 година от РУМЯНА АНТОНОВА НАНКОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

4. Заявление с вх. № 352/22.06.2017 година от  ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 138

1.      ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Дамян Янакиев Абаров и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 12.06.2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

2.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Радослава Александрова Марчева, с адрес на кантора: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, ул. „Първа” № 38.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

3.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Румяна Антонова Нанкова, с адрес на кантора: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

4.       ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Георги Валентинов Батев, с адрес на кантора: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, ул. „Мара Бунева” № 10.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

            По т. 3

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 27броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 139

1.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-64/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

2.      По искане по ДП № 51/2017г. по описа на ГПУ -  Петрич – определяадв. М. Попова;

3.      По искане по ч.гр.д. № 463/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Е. Ядков, адв. П. Сланчев и адв. Р. Кацарска;

4.      По искане по ЧНД № 1023/2017 г. по описа на РС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

5.      По искане по ЧНД № 447/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Андонов;

6.      По искане по ДП № 339 ЗМ-737/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Д. Михайлова;

7.      По искане по ДП № 339 ЗМ-229/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Р. Орманлиева;

8.      По искане по НОХД № 386/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов;

9.      По искане по НОХД № 159/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. С. Тимова;

10.  По искане по гр.д. № 213/2017г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Хантова;

11.  По искане по ЧНД № 351/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. А. Ампова;

12.  По искане по НОХД № 260/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. М. Райчева;

13.  По искане по ЧНД № 428/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. П. Кютукчиев;

14.   По искане по ЧНД № 373/2017г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Г. Димитров;

15.  По искане по ДП № 314 ЗМ-399/2017 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. С. Янева;

16.  По искане по НОХД № 157/2017 г. по описа на РС - Разлог –да се изпрати писмо до Районен съд Разлог, чена заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 23.06.2017 година, е разгледано постъпило искане с вх. № 797/20.06.2017 г. относно определяне на резервен защитник за осъществяване на правна помощ на подсъдими по НОХД № 157/2017 година по описа на Районен съд - Разлог.

На същото бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че назначаването на резервен защитник следва да бъде извършено при спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011 година, съгласно които, актът за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25,ал. 3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания.  Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93,т.7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок, т.е производството трябва да е с голяма обществена значимост,  да е отлагано няколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник, без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува  реална опасност от неоправдано забавяне на същото.

В изложените мотиви липсват данни, които да са в съответствие с разпоредбата на чл. 94, ал. 4 от НПК и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ от 04.05.2011 година.

В тази връзка, да бъде изпратено писмо Районен съд Разлог, че до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет,което ще се проведе на 14.07.2017година,следва да бъдат представени съответните доказателства за исканата защита и да бъде обосновано наличието на задължителното условие за провеждане на процедура по назначаване на резервен защитник.

17.  По искане по ДП № 244 ЗМ-147/2016 г. по описа на ОД - МВР - Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

18.  По искане по НОХД № 874/2016 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. И. Закова;

19.  По искане по НОХД № 560/2017 г. по описа на РС - Петрич – определяадв. П. Йовчев и адв. В. Банчева;

20.  По искане по ДП № 339 ЗМ-384/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Р. Недин;

21.  По искане по ДП № 8/2017г. по описа на ГПУ - Златарево – определяадв. Н. Кехайова;

22.   По искане по ВНОХД № 14/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Тошев;

23.  По искане по НЧХД № 149/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Биков;

24.  По искане по ЧНД № 321/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Ковачев;

25.  По искане по ЧНД № 326/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Гюрова – Петрова;

26.  По искане по НП № 1479/2017 г. по описа на РП – Благоевград – определя адв. В. Медарова;

27.  По искане по ДП № 339 ЗМ-52/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Д. Парапанов.

 

4.    Докладва се молба на адв. Божана Тошева, в която сочи, че е определена за служебен защитник на молител до НБПП. След проведена консултация с молителя е установила, че се касае за имот находящ се в землището на село Градево, община Симитли. В молбата моли да бъде определен служебен защитник от Благоевград, тъй като имотите се намират в землището на село Градево и евентуално ще се наложи воденето на граждански дела в Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 141

ЗАМЕНЯ адвокат Божана Тошева с адвокат Мария Даскалова по решение № 51/2017 година, като бъде изпратено писмо до Национално бюро за правна помощ.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.    Докладва адвокат Георгиева, необходимостта от промяна начина на определяне на особените представители. Сочи, че по делата с по-голямо възнаграждение могат да се определят повече особени представители независимо от това от кой район съд е постъпило искането в Адвокатска колегия, защото всеки един адвокат е член на колегията независимо от това в кой район се намира кантората му.

Постъпи предложение да се изпрати писмо до всички адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ да дадат предложения до Адвокатския съвет за това как да се извършва разпределението на такива дела.

Постъпи и предложение да се изпратят писма до всички служебни защитници, дали желаят или нежелаят да им се разпределят служебни защити.

Постъпи предложение да се изготви таблица, в която да бъдат нанесени сумите от разпределените особени представителства, която таблица да бъде изпращана по електронните пощи на всички адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ, като в края на полугодието и отчита на правната помощ може да се направи обобщение за това, кой какви възнаграждения е получил.

Докладва се, че зачестяват случаите, в които се изплащат много ниски възнаграждения от страна на Национално бюро за правна помощ по повод предоставена правна помощ от адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ.

Докладва се още, че мерките за неотклонение са производства, които имат самостоятелен номер, самостоятелно правно основание и самостоятелни състави, които ги водят. В тази връзка се застъпва становището, че следва да имат и самостоятелен текст в наредбата за тяхното заплащане.

 

По т. 4

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от трето тримесечие на 2017 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месец ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2017 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ – 09 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

2. адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

3. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

4. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

5. адв. Биляна Петачка                                - 0895/489 544

6. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

7. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

8. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

9. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

10 ЮЛИ – 16 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

3. адв. Георги Качорев                                - 0888/434 673

4. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

5. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

6. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

7. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

8. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

9. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

 

17 ЮЛИ – 23 ЮЛИ2017 година

1.      адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

2.     адв. Лазар Картулев                              - 0889/203 039

3.     адв. Магдалена Рачева - Иванова        - 0988/336 373

4.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

5.    адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

6.      адв. Марян Биков                                  - 0879/260 167

7.      адв. Мария Даскалова                          - 0897/401 420

8.    адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

9.      адв. Милуш Бараков                             - 0887/802 631

10.  адв. Надежда Римпева                           - 0898/703 871

 

24 ЮЛИ - 30 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

2.      адв. Петя Гюрова – Петрова                 - 0888/977 187

3.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

4.      адв. Румяна Григорова                          - 0888/646 161

5.      адв.Снежанка Ангелова                       - 0899/155 263

6.      адв.Станислава Георгиева                   - 0886/292 820

7.      адв.Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

8.      адв.Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

9.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

31 ЮЛИ – 06 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

2. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

3. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

4. адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

5. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

6. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

7. адв. Биляна Петачка                                - 0895/489 544

8. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

9. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

 

07 АВГУСТ – 13 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

2. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

3. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

4. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

5. адв. Георги Качорев                                - 0888/434 673

6. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

7. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

8. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

9. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

 

14 АВГУСТ – 20 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

2. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

3. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

4. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

5. адв. Магдалена Рачева - Иванова          - 0988/336 373

6. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

7. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

8. адв. Мария Даскалова                             - 0897/401 420

9. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

10. адв. Мая Тунтева                                   - 0898/536 860

 

21 АВГУСТ – 27 АВГУСТ 2017 година

1.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

2.    адв. Надежда Римпева                           - 0898/703 871

3.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

4.    адв. Петя Гюрова – Петрова                  - 0888/977 187

5.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

6.    адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

7.    адв. Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

8.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

9.    адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

 

28 АВГУСТ – 03 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.    адв.Таня Бойкова                                    - 0887/344 921

2.    адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

3.    адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

4.    адв. Цвета Рангелова                             - 0887/788 446

5.    адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

6.    адв. Антоанета Богданова                     - 0898/521 436

7.    адв. Арбен Конедарев                            - 0896/648 845

8.    адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

9.    адв. Биляна Петачка                               - 0895/489 544

 

04 СЕПТЕМВРИ – 10 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

2. адв. Валерия Велева                               - 0888/333 909

3. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

4. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

5. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

6. адв. Георги Тошев                                    - 0888/405 787

7. адв. Георги Качорев                                 - 0888/434 673

8. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

9. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

 

11 СЕПТЕМВРИ – 17 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

2. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

3. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

4. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

5. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

6. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

7. адв. Магдалена Рачева - Иванова          - 0988/336 373

8. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

9. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

10. адв. Мария Даскалова                           - 0897/401 420

 

18 СЕПТЕМВРИ – 24 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

3. адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

4.    адв. Милуш Бараков                            - 0887/802 631

5.    адв. Надежда Римпева                        - 0898/703 871

6.    адв. Петър Петров                                - 0888/410 973

7.    адв. Рангел Бараков                             - 0899/885 191

8.    адв. Румяна Григорова                         - 0888/646 161

9.    адв. Снежанка Ангелова                      - 0899/155 263

 

25 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Станислава Георгиева                  - 0886/292 820

2.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

3.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

4.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

5.      адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

6.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

7.      адв. Адриана Мелниклийска               - 0898/658 749

8.      адв. Антоанета Богданова                    - 0898/521 436

9.      адв. Арбен Конедарев                           - 0896/648 845

 

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ– 09 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

10 ЮЛИ – 16 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                      - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

 

17 ЮЛИ – 23 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

24 ЮЛИ – 30 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

 

31 ЮЛИ – 06 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

07 АВГУСТ – 13 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                      - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

 

14 АВГУСТ – 20 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

21 АВГУСТ – 27 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

 

28 АВГУСТ – 03 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

                                                                                                             

04 СЕПТЕМВРИ – 10 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

 

11 СЕПТЕМВРИ – 17 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

18 СЕПТЕМВРИ – 24 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

 

25 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Аврам Москов                               - 0888/954 973

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

5.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

 

01 ЮЛИ – 09 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                           - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                               - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                            - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                             - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                     - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

10 ЮЛИ – 16 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                        - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                      - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                       - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                           - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                             - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                       - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                  - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                             - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                            - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                    - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                              - 0898/682 054

 

17 ЮЛИ – 23 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                           - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                               - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                            - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                             - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                    - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                               - 0885/244 892

 

24 ЮЛИ – 30 ЮЛИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                               - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                            - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова               - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                   - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

 

31 ЮЛИ – 06 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                       - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                        - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                              - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                  - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

 

07 АВГУСТ – 13 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

7.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                               - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                             - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                    - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

14 АВГУСТ – 20 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                        - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                       - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                        - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                      - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                              - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                             - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                     - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                  - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                            - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                - 0898/682 054

 

21 АВГУСТ – 27 АВГУСТ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                           - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                             - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                          - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                            - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                           - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                               - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                               - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                               - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                      - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                  - 0885/244 892

 

28 АВГУСТ – 03 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                        - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                              - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                             - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

                                                                                                                                

04 СЕПТЕМВРИ – 10 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                            - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                                - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                              - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                               - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                      - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                  - 0885/244 892

 

11 СЕПТЕМВРИ – 17 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                        - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                      - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                     - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                                - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                               - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                       - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                   - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                              - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                 - 0898/682 054

           

18 СЕПТЕМВРИ – 24 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Велина Банчева                             - 0878/915 996

6.      адв. Ваица Пенелова                            - 0886/777 885

7.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                      - 0888/786 611

9.      адв. Виолета Николова-Ваиу                 - 0885/164 961

10.  адв. Георги Божинов                                - 0887/525 529

11.  адв. Гергана Коларова                             - 0898/971 327

12.  адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

13.  адв. Елена Георгиева                              - 0887/707 256

14.  адв. Емилия Божкова                              - 0898/391 086

15.  адв. Иван Данчев                                     - 0888/655 297

16.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

 

25 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

5.      адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

6.      адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

7.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

8.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

9.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

10.  адв. Петя Хантова                                    - 0898/629 958

11.  адв. Петър Кютукчиев                               - 0888/223 622

12.  адв. Славянка Тимова                              - 0888/635 496

13.  адв. Стела Янева                                      - 0886/447 666

14.  адв. София Вълина                                  - 0896/222 676

15.  адв. Сузана Полизоева                            - 0878/630 254

16.  адв. Цветана Динева                                - 0898/682 054

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01  ЮЛИ – 09 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

10 ЮЛИ – 16 ЮЛИ 2017 година

1.адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                             - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

17 ЮЛИ – 23 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

             4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

24 ЮЛИ  – 30 ЮЛИ 2017 година

1.адв. Славчо Попов                                     - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                                - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                   - 0898/703 855

 

31 ЮЛИ – 06 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                                - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

 

07 АВГУСТ – 13 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                    - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                                - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                    - 0898/703 855

 

14 АВГУСТ – 20 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                                - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

 

21 АВГУСТ27 АВГУСТ2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                             - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

28 АВГУСТ03 СЕПТЕМВРИ2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                               - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

04 СЕПТЕМВРИ – 10 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                                - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                   - 0898/703 855

 

11 СЕПТЕМВРИ – 17 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                                - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

 

18 СЕПТЕМВРИ  - 24 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Селма Падарева                             - 0888/876 564

3. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

4. адв. Татяна Лазарова-Цанева                - 0886/083 862

5. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

25 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Иван Димитров                                - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

5. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ – 09 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                             - 0887/039 795

 

10 ЮЛИ – 16 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

17 ЮЛИ – 23 ЮЛИ  2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                              - 0887/039 795

 

24 ЮЛИ – 30 ЮЛИ 2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                               - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

31 ЮЛИ – 06 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                              - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                             - 0887/039 795

 

07 АВГУСТ – 13 АВГУСТ  2017 година

1. адв. Иглика Манова                                 - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                               - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

14 АВГУСТ – 20 АВГУСТ  2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                               - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                               - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                            - 0887/039 795

 

21 АВГУСТ – 27 АВГУСТ 2017 година

1. адв. Иглика Манова                                  - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6. адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

7. адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

28 АВГУСТ – 03 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                             - 0887/039 795

 

04 СЕПТЕМВРИ – 10 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                   - 0898/565 553

 

11 СЕПТЕМВРИ – 17 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                              - 0887/039 795

 

18 СЕПТЕМВРИ – 24 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

6. адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

7. адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

25 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2017 година

1. адв. Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                               - 0887/779 995

8. адв. Елица Захариева                            - 0887/039 795

 

По т. 5

 

По т. 6

1.    Докладва адвокат Мария Георгиева постъпили заявления в офиса на Адвокатска колегия Благоевград за заемане на длъжността „технически сътрудник”, а именно:

Заявление с вх. № 338/19.06.2017 г. от Вяра Филипова Цветкова;

Заявление с вх. № 337/16.06.2017 г. от Виолина Красимирова Маликатова;

Заявление с вх. № 332/15.06.2017 г. от Христина Христова Манева-Янкова;

Заявление с вх. № 317/07.06.2017 г. от Диана Славчова Кадифтева;

Заявление с вх. № 342/21.06.2017 г. от Мария Александрова Димитрова;

Заявление с вх. № 343/21.06.2017 г. от Елица Георгиева Ламбина;

Заявление с вх. № 346/21.06.2017 г. от Велислава Валериева Апостолова;

Заявление с вх. № 347/21.06.2017 г. от Станислава Драганова Цветкова;

Заявление с вх. № 350/22.06.2017 г. от Венера Андреева Марковска;

Заявление с вх. № 353/22.06.2017 г. от Василена Владиславова Стоянова;

Заявление с вх. № 349/21.06.2017 г. от Анна Кръстанова Нацева.

Към сочените заявления са приложени всички необходими документи, съгласно публикувани обяви във вестник Струма, Джобс бг, Заплата бг и сайта на Адвокатска колегия Благоевград за обявения конкурс за свободно работно място в офиса на колегията.

Докладват се и автобиографии изпратени на електронната поща от сайт за обявени свободни работни места, а именно: Миглена Алексеева Сердарова, Ава Мирославова Хаджиева, Цветан Николаев Ташев, Мая Александрова Киткова, Венелина Георгиева Крумова, Виолета Зашева, Фатиме Мехмед Дервиш, Венелин Николаев Давидков, Игрил Ивов Муев, Живка Борисова Ръжданова, Миглена Венциславова Тодорова, по които се констатира, че не са окомплектовани с необходимите документи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 155

ДОПУСКА до участие в обявения конкурс за заемане на длъжността „технически сътрудник” в офиса на Адвокатска колегия Благоевград следните кандидати:

Заявление с вх. № 338/19.06.2017 г. от Вяра Филипова Цветкова;

Заявление с вх. № 337/16.06.2017 г. от Виолина Красимирова Маликатова;

Заявление с вх. № 332/15.06.2017 г. от Христина Христова Манева-Янкова;

Заявление с вх. № 317/07.06.2017 г. от Диана Славчова Кадифтева;

Заявление с вх. № 342/21.06.2017 г. от Мария Александрова Димитрова;

Заявление с вх. № 343/21.06.2017 г. от Елица Георгиева Ламбина;

Заявление с вх. № 346/21.06.2017 г. от Велислава Валериева Апостолова;

Заявление с вх. № 347/21.06.2017 г. от Станислава Драганова Цветкова;

Заявление с вх. № 350/22.06.2017 г. от Венера Андреева Марковска;

Заявление с вх. № 353/22.06.2017 г. от Василена Владиславова Стоянова;

Заявление с вх. № 349/21.06.2017 г. от Анна Кръстанова Нацева.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав: адв. Пенко Ненов, адв. Мария Георгиева, адв. Светлана Радулова, адв. Диана Табутова и адв. Венета Медарова, която да съгласува дата за провеждане на интервю с участниците в конкурса.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

1.    Докладва адвокат Ненов, във връзка с годишната инвентаризация на активите на Адвокатска колегия Благоевград и след проведено обсъждане, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 156

ОПРЕДЕЛЯ КОМИСИЯ, която да извърши годишна инвентаризация в Адвокатска колегия Благоевград в състав:

Адвокат Мария Георгиева 

Адвокат Нели Захариева 

Адвокат Елена Бистричка 

Доклада на комисията да бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет Благоевград

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва адв. Ненов, че предстои съдебна ваканция и в тази връзка следва да бъдат изпратени писма до съдилищата в Благоевградски съдебен район, за това дали има издадени заповеди за разглеждане на други дела през време на съдебната ваканция от 15.07.2015 година до 01.09.2015 година, извън посочените по чл. 329, ал. 3, т. 1-7 от Закона за съдебната власт.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 157

Във връзка с насрочването на делата през време на съдебната ваканция и с оглед разпоредбите на чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, ДА БЪДАТ изпратени писма до съдилищата в благоевградски съдебен район, дали има издадени заповеди за разглеждане на други дела през време на съдебната ваканция от 15.07.2015 година до 01.09.2015 година, извън посочените по чл. 329, ал. 3, т. 1-7 от Закона за съдебната власт.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.    Във връзка с изпълнение на всички задължения на Избирателната комисия и Избирателното бюро във връзка с провеждането на избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 158

На всеки основен член на Избирателната комисия да се изплати възнаграждение в размер на 150,00 лв.

На адвокат Благой Горанов – 100,00 лв. и 50,00 лв. на адвокат Елена Попова.

На всеки член на Избирателното бюро да се изплати възнаграждение в размер 75,00 лв.

На адвокат Рангел Бараков сума от 50,00 лв.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.    Докладват се писма от Висш адвокатски съвет в които се искат даване на писмени становища по тълкувателно дело № 7/2016 г. по описа на Върховния административен съд и по тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСГК на ВКС, засягащо разпоредбите от ЗОДОВ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 159

ДА БЪДАТ изпратени на електронните пощи на всички адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград за сведение и отношение получени във Висшия адвокатски съвет искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС засягащо разпоредби от ЗОДОВ, и по тълкувателно дело № 7/2016 г. по описа на върховния административен съд, като в съобщенията се укаже, че могат да изпращат становищата си електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 14.07.2017 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                                     И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/