П Р О Т О К О Л № 13/07.07.2017 год.

Днес, 07.07.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.     

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.    Доклад на работната група относно проведен конкурс за заемане на длъжността „Технически сътрудник” в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград.

По т. 1

Докладва адв. Пенко Ненов: Същият представи резултатите от проведения конкурс за избор на трети служител в офиса на Адвокатска колегия - Благоевград.

След изслушване и обсъждане на резултатите и впечатленията от служителя, Адвокатски съвет - Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 160

1. ИЗБИРА за служител в Адвокатска колегия - Благоевград Диана Славчова Кадифтева.

2. ВЪЗЛАГА на Председателя на Адвокатски съвет - Благоевград  да сключи трудов договор с Диана Кадифтева, считано от 11.07.2017 г. Решението е взето с 8 гласа „За”.

                               

                                                                 И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/