П Р О Т О К О Л № 14/14.07.2017 год.

Днес, 14.07.2017 година от 14.00 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Присъства Елена Бистричка – Председател на Контролния съвет и Петър Йовчев – член на Контролния съвет.

Присъстват Венета Медарова, Росица Зотева- Коцакова, Симеон Попов и Елена Попова – членове на Дисциплинарния съд.

           

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати.

2.      Информация за събитията от 23.06.2017 г. – 14.07.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за II– ро тримесечие на 2017 година /докладва адв. Георгиева/;

5.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през II– ро тримесечие на 2017 година /докладва адв. Попова/;

6.      Доклад относно проведен конкурс за заемане на длъжността „Технически сътрудник” в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград /докладва адв. Ненов/;

7.      Правна помощ /докладват отговорниците по градове/;

8.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

9.      Организация на семинарната дейност през м. Септември 2017 г. /докладва адв. Нели Захариева/;

10.   Разглеждане на писмо с вх. № 362/27.06.2017 година на ВАС /докладва адв. Ненов/;

11.   Разглеждане на писмо с вх. № 363/27.06.2017 година на ВАС /докладва адв. Ненов/;

12.  Разглеждане на писмо с вх. № 371/04.07.2017 година на ВАС /докладва адв. Ненов/;

13.  Разни

                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им катоадвокати, клетва положиха ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ, РУМЯНА АНТОНОВА НАНКОВА и РАДОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАРЧЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

            По т. 2

            Докладва адв. Пенко Ненов проведен семинар на 23.06.2017 година, организиран от Адвокатска колегия – Благоевград на тема „Транспортни престъпления” с лектор Красимир Шекерджиев – съдия във Върховния съд. Сочи, че в проведеният семинар участие за взели и съдии от Районен и Окръжен съд – Благоевград и същият е бил изключително полезен за всички присъствали, като материалите от семинара са изпратени на електронните пощи на всички адвокати, членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

 

            По т. 3

1. Заявление с вх. № 372/05.07.2017 годинаот БИЛЯНА ФИЛИПОВА ДАВИДКОВА-МАНТСИОУ за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

            Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

2.    Заявление с вх. № 389/12.07.2017 годинаот адв. ГЕРГАНА АНДОНОВА КОЛАРОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, електронна поща и телефон за контакт.

 

3.    Заявление с вх. № 380/07.07.2017 годинаот адв. ЦВЕТАНА ЗАПРЕВА ДИНЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, електронна поща и телефон за контакт.

 

4.    Заявление с вх. № 366/29.06.2017 годинаот адвокат КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВОНИДОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването ѝ.

 

5.    Заявление с вх. № 359/26.06.2017 годинаот адвокат САЙФИЕ МУСТАФА БУЗГЬОВА за отписване на адвокатския сътрудник Румяна Антонова Нанкова.

Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2от Кодекса на труда, както и е върната картата на адвокатския сътрудник.

 

6.    Доклад с вх. № 381/07.07.2017 годинаот адвокат Пенко Ненов, в качеството му на И.Ф. Председател на Адвокатски съвет - Благоевград, с който уведомява членовете на Адвокатския съвет за настъпила смърт на адвокат Жана Андонова, с предложение да бъде заличена от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, както и да бъде сторниран членският ѝ внос за м. май и юни 2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет - Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 161

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Биляна Филипова Давидкова-Мантсиоу, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Зора” № 14, ет. 1, офис 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора, електронна поща и телефон за контакт на адв. Гергана Андонова Коларова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора, електронна поща и телефон за контакт на адв. Цветана Запрева Динева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4.    ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Кристина Георгиева Вонидова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 31.05.2017 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.    ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия - Благоевград Румяна Андонова Нанкова, адвокатски сътрудник на адв. Сайфие Мустафа Бузгьова считано от 01.03.2017 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

6.    ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Жана Димитрова Андонова, поради настъпила смърт, считано от 05.07.2017 година, като бъде сторниран членският ѝ внос за месец май и юни 2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

            По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет - Благоевград, за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2017 г. на Адвокатската колегия, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите, като се констатира, че за първи път приходите са повече от разходите. Констатира се също, че Адвокатска колегия – Благоевград е единствената Колегия, която има най- малко парични задължения за минал период към ВАС.

Докладва и адв. Елена Бистричка, че има и доста несъбран членски внос, както и че реално превишение на разходите по бюджета няма, като бе поставен въпросът издължаването на членския внос към ВАС е на събран или на дължим членски внос, както и какво е процентното съотношение.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 162

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет - Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2017 г., катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет - Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2017 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за второ тримесечие на 2017 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

За второ тримесечие на 2017 г. в АК гр.Благоевград  са постъпили  общо 207 бр. искания за  определяне  на служебни защитници, от които:

по наказателни дела – 156бр.,

по граждански дела – 49 бр.,

по изпълнителни дела - 1 бр.

 

От тези общо 207бр. искания- 85  бр.са за съдебен район гр. Благоевград, от които 59 бр. по наказателни дела, 25 бр. по граждански дела и 1 бр. по изпълнителни дела.

 

За отчетния период са уважени 83 бр. искания за съдебен район гр. Благоевград, като 55  адвоката от вписаните като служебни защити, нямат нито една служебна защита, 61 адвоката имат по една служебна защита, 11 бр. адвоката имат по две защити.

За съдебен район гр. Петрич постъпилите исканията са общо 60 бр., от които 54 бр. по наказателни дела и 6 бр. по граждански дела.

През отчетния период са уважени 56 бр. искания,  като 6  адвоката нямат нита една служебна защита, 28 адвоката имат по една защита, 14 адвоката имат по две защити.

За съдебен район гр. Сандански са постъпили общо 24 бр. искания, от които 21 бр. за наказателни дела и 3 бр. граждански дела.

За отчетния период са допуснати  21  бр. защити, като 9 адвоката нямат по нито една защита, 17 имат по една защита и двама адвоката имат по две защити.

За съдебен район гр. Разлог има постъпили общо 21 бр. искания, от които 6 бр. по наказателни дела и 15 бр. по граждански.

За отчетния период са уважени 23 броя, като 7 адвоката нямат нито една защита; 9 имат по една защита, 4 адвоката имат по две, 2 адвоката имат по три защити.

Засъдебен район гр. Гоце Делчев са постъпили общо 17 бр. искания, от които 17 по наказателни дела.

За отчетния период са уважени 14 броя като 23 адвоката нямат нито една служебна защита, 14 адвоката имат по една защита.

 

За второ тримесечие на 2017 г. е налице значителен спад на броя на исканията спрямо второ тримесечие на 2016 г., когато общият брой на исканията е бил 275 бр. т.е. налице е спад с 68 броя, което е с 1/3 по- малко.

През 2016 г. исканията са били общо 275 бр., разпределени по райони, както следва:

За Благоевград - 95, за Петрич - 79, за Сандански - 17, Разлог - 37 и за Гоце Делчев - 47 бр. Най-голям е спадът за съдебен район Г. Делчев, като от 47 искания през 2016 г. сега са само 17. Налице е спад и за съдебен район Разлог, като от 37 искания през 2016 г. сега са само 21.

Запазва се тенденцията в съдебен район Разлог броят на исканията за назначаване на особени представители да е по-голям от исканията за определяне на служебни защити по наказателни дела.

Отчет за обработени и изпратени на НБПП отчети през второ тримесечие на 2017 г.

За второ тримесечие на 2017 г. са обработени и изпратени общо 185 броя отчети, разпределени по райони, както следва:

Благоевград  – 57 бр.           за 2016           Благоевград - 76

Петрич – 46 бр.                                            Петрич - 54

Сандански - 33 бр.                                       Сандански - 26

Разлог - 24 бр.                                              Разлог - 33

Гоце Делчев - 25 броя                                 Гоце Делчев - 38- общо за 2016 са 227

Единствено за съдебен район Сандански е налице леко увеличение на броя на отчетите, като от 26 през 2016 г. сега са 33 броя. За всички останали съдебни райони е налице спад в броя на подадените, обработени и изпратени отчети.

Докладва адв. Попова за начина на разпределение на постъпили искания за служебна защита и особени представителства и за средния размер на получени възнаграждения за първо полугодие на 2017 г.

За първо полугодие на 2017 г.  АК - Благоевград се е произнесла и е определила за служебни защитници и особени представители общо 444 искания, разпределени по съдебни райони, както следва:

1. Благоевград – 164 искания

2. Петрич - 117 искания

3. Сандански - 58 искания 

4. Разлог – 61 искания

5. Гоце Делчев - 44 искания

 

СЪДЕБЕН РАЙОН БЛАГОЕВГРАД:

За този съдебен район за първо полугодие на 2017 г. са определени общо 164 искания, които са разпределени между 100 адвоката, т.е средно на адвокат се падат по 1,6 бр. искания. По произнесените от АК - Благоевград 164 искания, адвокатите от съдебен район Благоевград се очаква да получат максимално общо възнаграждение в размер на 42 930 лв. /четиридесет и две хиляди деветстотин и тридесет лева/ или средно по около430 лв. на човек.

За съдебен район Благоевград може да се каже, че има сравнително равномерно разпределение на служебните защити и особени искания като брой искания, но е налице леко неравномерно разпределение като очаквано възнаграждение.

За първото полугодие на 2017 г. 6 бр. адвокати са определени за служебни защитници или за особени представители, които са получили или ще получат максимално възнаграждение в размер над 1000 лв. За същия период 14 броя адвокати са получили служебни защити или особени представителства, за което ще получат възнаграждение между 100 и 150 лв.

На база на тази статистика може да се направи извод, че е налице частично неравномерно разпределение на служебните защити като парично възнаграждение.

 

СЪДЕБЕН РАЙОН ПЕТРИЧ:

За този район за първо полугодие на 2017 г. за уважените и определените общо 117 искания, разпределени между 42 адвоката т.е средно на адвокат се пада по 2,7 защити.

   По произнесените  117 бр. искания адвокатите от съдебен район Петрич са получили или ще получат максимално възнаграждение общо в размер на 34 600 лв. или средно на всеки адвокат се пада по 825 лв.

За този съдебен район  също е налице частично неравномерно разпределение на исканията  като парично възнаграждение като 5 адвоката ще получат възнаграждение над 1000 лв., а 4 адвоката ще получат възнаграждение над 2000 лв. В същото време 14 адвоката ще получат възнаграждение между 400 и 500 лв., които са най- ниските възнаграждения.

 

СЪДЕБЕН РАЙОН САНДАНСКИ:

За този съдебен район за първото полугодие на 2017 г. са уважени и определени общо 58 искания, разпределени между 25 адвоката т.е средно на адвокат се пада по две служебни защити. По произнесените 58 бр. искания адвокатите от съдебен район Сандански са получили или ще получат общо възнаграждение в размер на 13 980 лв. или средно по 560 лв.

За съдебен район Сандански може да се каже, че е налице равномерно разпределение на служебните защити, както по брой защити, така и като парично възнаграждение, като само един адвокат ще поучи възнаграждение над 1000 лв. и двама адвоката са с възнаграждение между 200 и 300 лв., а всички останали са с възнаграждение между 500 и 700 лв.

 

СЪДЕБЕН РАЙОН РАЗЛОГ:

За този съдебен район за първото полугодие на 2017 г. са уважени и определени общо  61 бр. искания, разпределени между 21 адвоката, като средно на адвокат се пада по 3 бр. искания. По уважените 61 бр. искания колегите са получили или ще получат общо възнаграждение в размер на 32 840 лв., които разпределени между 21 адвоката или средно на адвокат се пада по 1560 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/.

За съдебен район Разлог определено може да се каже  че има в най- голяма степен неравномерно разпределение на служебните защити и особените представителства  като парично възнаграждение, като 7 адвоката ще получат възнаграждение над 1000 лв., 3 адвоката имат възнаграждение над 2000 лв. и един адвокат има възнаграждение над 8000 лв. В същото време 3 адвоката имат по две служебни възнаграждения, като ще получат максимално възнаграждение между 450 лв. и 500 лв. т.е. разликата е над 20 пъти, което считам за несправедливо.

 

СЪДЕБЕН РАЙОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

            За този съдебен район за първо полугодие на 2017 г. са уважени и определени общо 44 бр. искания, разпределени между32 адвоката или средно по 1,3 служебни защити.

По уважените 44 бр. искания колегите от съдебен район Гоце Делчев ще получат общо максимално възнаграждение в размер на 10 090 лв. или средно по 315 лв.

За съдебен район Гоце Делчев може да се каже, че е налице равномерно разпределение на исканията за служебна защита и особени представителства, както като брой искания, така и като парично възнаграждение. Най- високото възнаграждение е в размер на  600 лв., което ще получат само двама адвоката , а най- ниското възнаграждение е в размер на 50 лв., което ще получат също само двама адвоката. Всички останали възнаграждения са в диапазон от 200 до 500 лв.

 

Подреждането на съдебните райони като среден брой искания и средно възнаграждение за първото полугодие е както следва:

гр. Разлог – по 3 искания и средно възнаграждение от 1560 лв.

гр. Петрич – средно по 2,7 искания и средно възнаграждение от 825 лв.

гр. Сандански – средно по 2 бр. искания и средно възнаграждение от 560 лв.

гр. Благоевград – средно по 1,6 бр. искания и средно възнаграждение от 430 лв.

гр. Гоце Делчев - средно по 1,3 служебни защити и средно възнаграждение от 315 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет - Благоевград, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 163

            ПРИЕМА ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия - Благоевград за второ тримесечие на 2017 година.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва адв. Ненов, че съгласно Решение № 160/07.07.2017 година на Адвокатския съвет – Благоевград е сключен трудов договор между Диана Славчова Кадифтева и Адвокатска колегия – Благоевград, считано от 11.07.2017 година.

 

По т. 7

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 29 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 164

1.        По искане по ДП № 314 ЗМ-169/2017 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. П. Точкова;

2.      По искане по ЧНД № 296/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Савова;

3.      По искане по НОХД № 104/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. М. Узунова;

4.      По искане по НОХД № 800/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. С. Аргирова;

5.        По искане по ДП № 7852 ЗМ-241/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Т. Бойкова;

6.        По искане по НОХД № 329/2017 г. по описа на РС - Разлог – Да се изпрати писмо на РС- Разлог, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 14.07.2017 година, бе разгледано постъпило искане с вх. № 848/29.06.2017 г. относно определяне на резервен защитник за осъществяване на правна помощ на подсъдимия по НОХД № 329/2017 година по описа на Районен съд – Разлог.

На същото бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че назначаването на резервен защитник следва да бъде извършено при  спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011 година, съгласно които, актът  за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25,ал. 3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93,т. 7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок т.е. производството трябва да е с голяма обществена значимост, да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник, без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува реална опасност от неоправдано забавяне на същото.

В изложените мотиви липсват данни, които да са в съответствие с разпоредбата на чл. 94, ал. 4 от НПК и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ от 04.05.2011 година.

В тази връзка, да бъде изпратено писмо до РС- Разлог, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 28.07.2017 година, да бъдат представени съответните доказателства за исканата защита и да бъде обосновано наличието на задължителното условие за провеждане на процедура по назначаване на резервен защитник.

7.        По искане по ДП № 339 ЗМ-650 2017 г. по описа на РУ- Сандански –определя адв. В. Станкова;

8.      По искане по ДП № 32/2017г. по описа на ГПУ- Петрич – определя адв. М. Попова;

9.        По искане по ДП № 1899 ЗМ-484/2015 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;

10.    По искане по НОХД № 2415/2016 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. В. Станкова;

11.  По искане по ДП № 27/2017г. по описа на ГПУ- Златарево – определя адв. Е. Георгиева;

12.    По искане по ДП № 331ЗМ-50/2017г. по описа на  РУ – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

13.    По искане по НОХД № 388/2016 г. по описа на РС - Разлог – Да бъде изпратено писмо на РС- Разлог, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 14.07.2017 година, бе разгледано постъпило искане с вх. № 895/05.07.2017 г. относно определяне на резервен защитник за осъществяване на правна помощ на подсъдимите по НОХД № 388/2017 година по описа на Районен съд - Разлог.

На същото бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че назначаването на резервен защитник следва да бъде извършено при спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011 година, съгласно които актът за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25,ал. 3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93,т. 7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок т.е. производството трябва да е с голяма обществена значимост, да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник, без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува реална опасност от неоправдано забавяне на същото.

В изложените мотиви липсват данни, които да са в съответствие с разпоредбата на чл. 94, ал. 4 от НПК и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ от 04.05.2011 година.

В тази връзка, да бъде изпратено писмо до РС - Разлог, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 28.07.2017 година, да бъдат представени съответните доказателства за исканата защита и да бъде обосновано наличието на задължителното условие за провеждане на процедура по назначаване на резервен защитник.

14.  По искане по НОХД № 186/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. Н. Попов;

15.    По искане по НОХД № 366/2017 г. по описа на РС - Петрич – Да бъде изпратено писмо до РС – Петрич , че искането за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на подсъдимото лице по НОХД № 366/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 14.07.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т. 4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Актът за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне  на служебен защитник на подсъдимия са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на подсъдимия, че желае да му бъде назначен служебен защитник.

Да бъде уведомен РС – Петрич, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации, удостоверяващи волеизявлението на подсъдимият, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

16.    По искане по ДП № 7852 ЗМ-120/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Е. Спасова;

17.  По искане по НОХД № 560/2017 г. по описа на РС - Петрич – определя адв. П. Йовчев;

18.    По искане по ДП № 339 ЗМ-461/2017 г. по описа на РУ- Сандански –определя адв. Л. Шушорова;

19.  По искане по ДП № 314 ЗМ-692/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. И. Данчев;

20.  По искане по ЧНД № 465/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова;

21.    По искане по ДП № 244 ЗМ-1/2015 г. по описа на ОД- МВР - Благоевград – определя адв. Р. Бараков;

22.  По искане по ДП № 421/2016 г. по описа на РУ- Г.Делчев – определя адв. М. Икономова;

23.    По искане по гр.д. № 1955/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Григорова и адв. С. Евтимова;

24.  По искане по гр.д. № 512/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков;

25.    По искане по ч.гр.д. № 594/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Попов, адв. Н. Полежанов и адв. Т. Мардов;

26.    По искане по ВНОХД № 189/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Бараков;

27.  По искане по ЧНД № 1379/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Велева;

28.  По искане по ЧНД № 356/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Иванова;

29.  По искане по ДП № 23/2017 г. по описа на ГПУ- Г.Делчев – определя адв. Л. Герова;

30.    По искане по гр.д. № 716/2017 г. по описа на РС – Петрич – Да бъде уведомен РС - Петрич, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане по гр.д. № 716/2017година по описа на Районен съд – Петрич, констатира че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 година/, възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 50,00, както е посочено в определението от 30.06.2017 г.

След представяне на доказателства за внесена сума от 400,00 лева съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 година/, Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на непълнолетните лица.

2.    Заверява 42бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 23.06.2017 г. – 14.07.2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

3.    Постъпи предложение, с оглед улесняване членовете на Адвокатски съвет, които определят възнагражденията по предоставената правна помощ, да бъде изпратено писмо до всички служебни защитници при изготвяне на отчетите си, да изписват правната квалификация и размера на наказанието, което се предвижда в НК.

 

            По т. 8

      По т. 9

      Докладва адв. Нели Захариева за организацията на семинарната дейност през м. септември 2017 г. Предложението ѝ е да бъдат организирани два семинара до края на годината – единият по наказателно право, а другия – по гражданско право. Постъпи предложение за организиране на семинар, свързан с изпълнителното производство, което към настоящия момент е доста актуално с лектор държавен съдебен изпълнител към СРС.

 

      По т. 10

      Докладва адв. Пенко Ненов писмо с вх. № 362/27.06.2017 г. на ВАС, с което уведомяват, че с Решение № 145/23.06.2017 г. са били приети правила за дейността на ВАС, за финансово подпомагане на адвокати, предложени в доклада на работната група вх. № 1466/16.06.2017 г. В чл. 10 на Правилника са изброени кумулативните условия, на които трябва да отговорят адвокатите, за да получават финансови помощи – дарения.

      След станалите разисквания Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 173

      ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ правилата за дейността на ВАС за финансово подпомагане на адвокати на ел. пощи на всички адвокати- членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

      Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

      По т. 11

      Докладва адв. Пенко Ненов писмо с вх. № 363/27.06.2017 г. на ВАС, с което уведомяват, че в заседанието си на 23.06.2017 г. е приет „Въпросник по проблемите в уредбата в ГПК”. Молят за становище по посочените във въпросника проблеми. Докладва още, че въпросникът е изпратен на ел. пощи на всички адвокати за становище, като към настоящия момент в офиса на Колегията е получено само едно становище по проблемите в уредбата в ГПК.

      След станалите разисквания Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 174

      ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО полученото становище по проблемите в уредбата на ГПК за сведение на ВАС.

      Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

     По т. 12

Докладва адв. Пенко Ненов за постъпило обръщение с вх. № 371/04.07.2017 г. от ВАС по повод незаконосъобразна практика на отделни ЧСИ, които в нарушение на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, отказват достъп до дела за извършване на справки, освен ако адвокатът се легитимира с адвокатска карта и с пълномощно от страна по делото.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 175

            ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО на ел. пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия – Благоевград обръщение с вх. № 371/04.07.2017 г. от ВАС по повод незаконосъобразна практика на отделни ЧСИ, които в нарушение на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, отказват достъп до дела за извършване на справки, освен ако адвокатът се легитимира с адвокатска карта и с пълномощно от страна по делото.

                 Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

            По т. 13

1.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпили от ВАС искания за даване на становища по тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТНК на ВКС и по тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГКТК на ВКС, касаещо Закона за кооперациите.

След станалите разисквания Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 176

ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград постъпили искания за даване на становища по тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТНК на ВКС и по тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГКТК на ВКС, касаещо Закона за кооперациите.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.   

3.    Докладва адв. Ненов получено писмо с вх. № 391/13.07.2017 г. по ЧСИ – Константин Павлов, с което уведомява, че в изпълнение на Заповед № СД-04.57/30.06.2017 г. на Министъра на правосъдието и на Заповед № 115/03.07.2017 г. на Председателя на Окръжен съд – Пловдив, целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие Окръжен съд – Пловдив.

 

4.    Докладва адв. Хантова за убит в престрелка адвокат от Адвокатска колегия – Бурса. В тази връзка предлага изготвяне на проектодекларация за съпричастност към случилото се с колега- адвокат, тъй като следва да се разбере от всички, че адвокатите не са част от проблема, а са част от решението на проблема.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 178

            ВЪЗЛАГА на адв. Петя Хантова изготвянето на проектодекларация за съпричастност към случилото се с колега- адвокат от Адвокатска колегия – Бурса.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

            Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.07.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Диана Кадифтева/