П Р О Т О К О Л № 15/28.07.2017 год.

Днес, 28.07.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров и Диана Табутова.

           

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 14.07.2017 г. – 28.07.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорниците по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Разни

                                                          

            По т. 1

1.    За сведение на членовете на Адвокатски съвет – Благоевград, докладва адв. Пенко Ненов, постъпило предложение от адв. Росен Атанасов Михайлов вх. № 429/27.07.17 г. във връзка с въпросника на ВАС по предстоящо обсъждане измененията в ГПК.

2.    Докладва адв. Пенко Ненов писма от ВАС вх. № 425/26.07.2017 г. и вх. № 423/26.07.17 г., съгласно които на основание чл. 120, ал. 3 от ЗА, същият е определен да участва на ротационен принцип в заседанията на ВАС за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

3.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ВАС с вх. № 401/19.07.2017 г., с което ВАС ни уведомява, че е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на адв. Йосиф Манчев Барзев срещу Решение № 136/08.06.17 г. на Съвета на АК- Благоевград. Писмото е препратено на ел. поща на адв. Барзев на 21.07.17 г.

4.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ВАС с вх. № 402/19.07.17 г., с което ВАС ни уведомява, че са оставени без разглеждане като недопустими жалба вх. № 1476/19.06.17 г. на адв. Йосиф Манчев Барзев и жалба вх. № 1499/21.06.17 г. от адв. Георги Чорбаджийски, двете срещу Решение № 19 по Протокол № 11/11.06.17 г. на Избирателната комисия при АК – Благоевград. Писмото е препратено на ел. пощи на адв. Й. Барзев и адв. Г. Чорбаджийски на 21.07.17 г.

5.    Докладва адв. Пенко Ненов писмо от Директора на ТД „Национална сигурност” – Благоевград вх. № 400/19.07.17 г., съгласно което на основание чл. 129, ал. 1 и ал. 3 от ЗДАНС и чл. 38 от ППЗДАНС, молят АК – Благоевград да предоставя ежемесечно и в писмен вид актуални списъци и телефонни номера на дежурните адвокати пред последващия месец.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 180

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до ТД „Национална сигурност” – Благоевград, в което да се посочи, че имената на дежурните адвокати и телефонните им номера са публикувани на официалния сайт на Адвокатска колегия – Благоевград, който е http://akblagoevgrad.bg.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

6.    Докладва адв. Пенко Ненов писмо от Председателя на Окръжен съд – Благоевград с вх. № 417/24.07.17 г., с което молят да им бъде предоставен сигнал с вх. № 314/07.06.17 г. от адв. Емил Ядков по повод използването на адвокатска стая към Окръжен съд – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 181

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от сигнала на адв. Емил Ядков вх. № 314/07.06.17 г. по повод използването на адвокатската стая, на Окръжен съд – Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

9.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпили от ВАС искания за даване на становища по следните тълкувателни дела: искане за даване на становище по тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСНК на ВКС по въпроси, свързани с пробацията по НК; искане за даване на становище от ВАС по тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГКТК на ВКС, относно чл. 135 ЗЗД; искане за даване на становище от ВАС по тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГКТК на ВКС, относно исковото производство по ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 184

ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград постъпилите искания за даване на становища по тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСНК на ВКС по въпроси, свързани с пробацията по НК; по тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГКТК на ВКС, относно чл. 135 ЗЗД и по тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГКТК на ВКС, относно исковото производство по ГПК.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

10.     Докладва адв. Пенко Ненов Решение на ВАС, вх. № 424/26.07.17 г., за изпращане на предложения за теми на Есенната национална конференция, която ще се проведе на 28.10.17 г.

 

            По т. 2

1. Заявление с вх. № 399/18.07.2017 година от СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГАБЕРОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

            Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

2. Заявление с вх. № 414/24.07.2017 година от АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

            Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

3. Заявление с вх. № 428/27.07.2017 година от адв. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЛИНДЖУРСКИ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна адрес на адвокатска кантора.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 186

1.     ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Станислав Владимиров Габеров, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Кръстьо Асенов” № 21А.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.    ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Александър Димитров Цветков, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 11.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора на адв. Васил Михайлов Глинджурски.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 3

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 187

1.    По искане по ДП № 201/2016 г. по описа на РУ- Разлог  – Да се изпрати писмо на РУ- Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на обвиняемия по ДП № 201/2016 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 28.07.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Актът за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено  ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ, КОГА И С КАКЪВ АКТ Е КОНСТАТИРАНО ТОВА. В тази връзка липсват данни, от които да е видно, че производството ще продължи по реда на чл. 269 от НПК.

При коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА в настоящото писмо, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

2.    По искане по НОХД № 1350/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Н. Римпева

3.    По искане по НОХД № 1207/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски

4.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-340/2016 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. М. Тунтева

5.    По искане по ДП № 244 ЗМ-39/2016 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. Д. Табутова

6.    По искане по ЧНД № 369/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Драгиева

7.    По искане по ДП № 7852 ЗМ-541/2016 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. И. Катърджиев

8.    По искане по ДП № 314 ЗМ-804/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. И. Данчев

9.    По искане по НОХД № 336/2017г. по описа на РС - Г.Делчев – определя адв. К. Димитрушев

10.     По искане по НОХД № 430/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Велев

11.     По искане по НЧХД № 429/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Гр. Димитров

12.     По искане по НАХД № 1045/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Д. Маркова

13.     По искане по НАХД № 1088/2016 г. по описа на РС - Петрич – Да се изпрати писмо на РС – Петрич, че на свое редовно заседание на 28.07.2017 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград разгледа постъпило искане от Районен съд–Петрич, за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на обвиняемия по НАХД № 1088/2016 година по описа на  РС – Петрич. При изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Делото не е за тежко престъпление по смисъла на закона с предвидено наказание повече от десет години лишаване от свобода, подсъдимият не е задържан, не е чужд гражданин и т.н., не са налице предпоставките за задължителна защита.

На обвиняемия вече е назначен защитник и той не е декларирал, че се отказва от неговата защита или че желае назначаване на резервен защитник по делото, както и  защитникът му не се е отказала от поетата защита.

Адвокатски съвет ОТКАЗВА да определи служебен защитник на обвиняемия, а по смисъла на закона, няма основание за назначаване и на резервен защитник.

14.     По искане по гр.д. № 193/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Й. Стойчева

15.     По искане по НОХД № 1148/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Е. Бистричка

16.     По искане по НОХД № 1446/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Р. Бараков

17.     По искане по ч.гр.д. № 716/2017 г. по описа на РС – Петрич –Да се изпрати писмо на РС – Петрич, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 28.07.2017 година, бе разгледано постъпило писмо от Районен съд - Петрич по Ч.гр.д. № 716/2017 година, с което ни информират, че оставят без уважение като неоснователно искането за изменение на определеното от съда възнаграждение за назначаване на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на страните по делото.

Видно от приложените към Искането писмени доказателства и постъпилата молба от молителката - тя е освободена от такси и разноски по чл. 83, ал. 2 от ГПК.

С оглед посоченото правно основание чл. 129, ал. 2 от СК,  „ Глава девета“ от СК, като предмет на делото, АС смята, че възнаграждението на особения представител, съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/, възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 50,00, както е посочено в определението от 30.06.2017 г.

18.     По искане по НОХД № 560/2012 г. по описа на РС - Петрич – Да се изпрати писмо на РС – Петрич, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Петрич по НОХД № 560/2012 година за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на подсъдимия.

Искането бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 28.07.2017 год., при упражняване на правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, констатира, че:

Към искането липсва приложен акт за допускане на правна помощ, постановен при спазване на изискванията на Закона за правна помощ.

При представяне на акт за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗПП, искането за определяне на резервен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

19.     По искане по НОХД № 202/2017 г. по описа на РС - Разлог – Да се изпрати писмо на РС – Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на подсъдимия по НОХД № 202/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 28.07.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Актът за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне  на служебен защитник на подсъдимия не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на подсъдимия, че желае да му бъде назначен служебен защитник и проверка на имущественото състояние на лицето.

При коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на подсъдимия, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

2.    Заверява 89 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 14.07.2017 г. – 28.07.2017 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.           

По т. 4

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.09.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                                     

                                                                       И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

  /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Диана Кадифтева/