П Р О Т О К О Л № 16/08.09.2017 год.

Днес, 08.09.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева и Петя Хантова.

Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров и Диана Табутова.

Не присъства председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка и председателят на дисциплинарния съд – Албена Златкова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от нововписани адвокати.

2.      Информация за събитията от 28.07.2017 г. – 08.09.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Разглеждане на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ /докладва адв. Попова/;

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Организация на семинарната дейност за периода м. Септември – м. Декември 2017 г. /докладва адв. Нели Захариева/;

8.      Организация на празника 22 ноември – Деня на българската адвокатура /докладва адв. Хантова/;

9.      Вземане на решение за прекратяване на договора с фирма „БИСОФТ” ЕООД /докладва адв. Мария Георгиева/;

10.  Разни.  

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ, БИЛЯНА ФИЛИПОВА ДАВИДКОВА-МАНТСИОУ и СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГАБЕРОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Няма взети решения.

По т. 3

1. Заявление с вх. № 495/08.09.2017 година от КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

2. Заявление с вх. № 485/04.09.2017 година от АЙШЕ ИБРАХИМ ДЖЕМБАЗКА за вписването ѝ като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

3. Заявление с вх. № 439/31.07.2017 година от ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград.   

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

4Заявление с вх. № 475/30.08.2017 година от адв. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГОЛЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите на промяна на телефона за контакт.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

5.  Заявление с вх. № 441/01.08.2017 година от младши адвокат НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

6. Заявление с вх. № 452/11.08.2017 година от адвокатско дружество „Харизанов, Иванов и партньори”, за вписване в регистъра на адвокатско дружество „Харизанов, Иванов и партньори”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 196

1.     ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Константин Йорданов Петров, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Атон” № 8, ет. 4, ап. 16.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

2.    ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Айше Ибрахим Джембазка, с адрес на кантора: гр. Разлог, ул. „Яне Сандански” № 34.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

3.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград Петър Иванов Балджиев, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 23, ет. 4.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

4.        ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на телефона за контакт на адв. Валентина Александрова Голева.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

5.    ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград Никола Илиев Тафровна основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 31.07.2017г.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

6.    ВПИСВА в регистъра на Адвокатските дружества адвокатско дружество „Харизанов, Иванов и партньори”, с адрес на същото: гр. Петрич, ул. „Рокфелер” № 27, със съдружници: адв. Борис Илиев Харизанов и адв. Светлозар Емануилов Иванов.

Решението за вписване да бъде изпратено на адв. дружество „Харизанов, Иванов и Партньори”.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 4

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 27 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 197

1.      По искане по НОХД № 527/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. П. Сланчев

2.      По искане по ДП № 201/2017 г. по описа на РУ - Разлог - определя адв. Т. Мардов

3.      По искане по ЧНД № 513/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова

4.      По искане по НОХД № 546/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Р. Зотева - Коцакова

5.      По искане по НОХД № 615/2010 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. М. Колджиева

6.      По искане по ДП № 15/2010 г. по описа на РУ - Разлог - определя адв. Б. Георгиева

7.      По искане по НОХД № 560/2012 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. П. Точкова

8.      По искане по ДП № 331 ЗМ-32/2017 г. по описа на РУ - Разлог - определя адв. Н. Коцаков

9.      По искане по ДП № 339 ЗМ-596/2016 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Е. Цекова

10.  По искане по ЧНД № 1591/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Рачева - Иванова

11.  По искане по ЧНД № 1572/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Узунова

12.  По искане по ДП № 559/2016 г. по описа на РУ- Г. Делчев – определя адв. А. Лавчиева

13.  По искане по НОХД № 1657/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Коемджиева

14.  По искане по НЧД № 1435/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Смукова

15.  По искане по Гр.Д № 1065/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Кр. Тагарева

16.  По искане по гр. д № 183/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков

17.  По искане по гр. д № 1707/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Стойнева

18.  По искане по Гр.д. № 564/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Ст. Димитров

19.  По искане по ДП № 314 ЗМ-211/2017 г. по описа на РУ на МВР – Петрич – определя адв. Л. Георгиев

20.  По искане по ДП № 637/2014 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев

21.  По искане по ЧНД № 1301/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев

22.  По искане по ДП № 118/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Д. Шагов

23.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-411/2017г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. Е. Равначка

24.  По искане по гр. д № 1541/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Грозданова

25.  По искане по гр. д № 372/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богоева, адв. В. Дукова, адв. Весела Цомпова, адв. Г. Савова

26.  По искане по ДП № 339 ЗМ-492/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Б. Велев

27.  По искане по гр. д.  № 507/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – Да се изпрати писмо на РС- Гоце Делчев, като се посочи, че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 година/,възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00, както е посочено в определението от 17.08.2017 г.

След представяне на доказателства за довнесена сума от 100,00 лева съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 година/, Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител.

По т. 5

Докладва адв. Елена Попова постъпили 10 бр. заявления за вписване в регистъра на НБПП.

Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 10 /десет/ броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 198

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.      Адв. Александър Смиленов Гюнджиев;

2.      Адв. Анна Кирилова Бистричка;

3.      Адв. Васил Михайлов Глинджурски;

4.      Адв. Виктория Красимирова Коцева;

5.      Адв. Георги Валентинов Батев;

6.      Мл. адв. Диана Евтимова Станоева;

7.      Адв. Иванка Тодорова Ибришимова;

8.      Адв. Маргарита Димитрова Найденова;

9.      Мл. адв. Радослава Александрова Марчева;

10.  Мл. адв. Румяна Антонова Нанкова;

ДА БЪДАТ изпратени заявленията на Национално бюро за правна помощ за вземане на решение за вписването им в Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 6

 

По т. 7

 Докладва адв. Нели Захариева предложения във връзка с организацията на семинарната дейност за периода м. септември – м. декември 2017 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 205

ВЪЗЛАГА на адв. Петя Хантова за събере оферти и да изготви предложение за изнесен семинар.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По  т. 8

Докладва адв. Петя Хантова предложения във връзка с организацията на празника 22 ноември – Денят на българската адвокатура.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 206

ДА СЕ ИЗГОТВИ писмо до всички адвокати, че АС- Благоевград, по традиция организира благотворителен търг по случай 22 ноември, за продажба на снимки. Всеки, който желае да участва, може да изпрати по ел. поща и донесе в офиса на Колегията снимки с формат А4 в срок до 15.10.17 г. Събраната сума ще бъде преведена по сметка на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на АК- Благоевград.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 9

По т. 10

1.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо с вх. № 497/08.09.2017 г., относно безплатен достъп до АПИС Финанси и АПИС Евро Финанси, за запознаване с новостите и актуалната финансова практика на ВАС за месеца.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 208

ДА СЕ ИЗПРАТИ по електронните пощи на всички членове на АК – Благоевград копие от писмото на Апис, относно безплатен достъп до АПИС Финанси и АПИС Евро Финанси, за запознаване с новостите и актуалната финансова практика на ВАС за месеца.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ICC Bulgaria с вх. № 455/15.08.2017 г., относно организирана конференция по Арбитраж на 13.10.17 г. в гр. София, със специален гост лектор Maria Hauser – Morel.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 209

ДА СЕ ИЗПРАТИ по електронните пощи на всички членове на АК – Благоевград копие от писмото на ICC Bulgaria относно организираната конференция по Арбитраж на 13.10.17 г. в гр. София, със специален гост лектор Maria Hauser – Morel.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

3.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпили от ВАС искания за даване на становища по следните тълкувателни дела: искане за даване на становище по тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСНК на ВКС с вх. № 496/08.09.17 г.; искане за даване на становище от ВАС по тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНК на ВКС с вх. № 500/08.09.17 г.; искане за даване на становище по тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСНК на ВКС с вх. № 502/08.09.17 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 210

ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград постъпилите искания за даване на становища по следните тълкувателни дела: тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСНК на ВКС; искане за даване на становище от ВАС по тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНК на ВКС; искане за даване на становище по тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСНК на ВКС.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

4.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило предложение от адв. Любомир Георгиев с вх. № 489/05.09.17 г., касаещо правилното приложение на правилника за администрацията в съдилищата, обн. ДВ бр. 68/22.08.17 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 211

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо по електронните пощи на всички членове на АК – Благоевград, с което да бъдат уведомени, че в Държавен вестник, бр. 68/22.08.2017 г. е публикуван правилникът за администрацията в съдилищата, с който са въведени важни правила, касаещи правото на достъп и справки по делата, дори и без пълномощно, както и възможността страните и техните представители сами да могат да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка, като в писмото следва да се цитира чл. 77, ал. 3 и чл. 78, ал. 2 от ПАС.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

5.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ЦОА „Кръстю Цончев” с вх. № 486/05.09.2017 г., с което отправят покана член на АК – Благоевград да вземе участие в конференция на тема: „Адвокатурата и правата на човека”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 212

ОПРЕДЕЛЯ за участие в конференция на тема: „Адвокатурата и правата на човека” – адв. Красимира Тагарева.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на адв. Красимира Тагарева писмото с програмата.

ДА СЕ УВЕДОМИ ЦОА „Кръстю Цончев” за избора на кандидат.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

6.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпили писма от ВАС, с вх. № 477/01.09.2017 г. и вх. № 483/04.09.2017 г., с които отравят покана член на АК - Благоевград да вземе участие в Научно - практическа конференция на тема: „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните решения”. След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 213

ОПРЕДЕЛЯ за участие в конференция на тема: „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните решения” – адв. Елена Попова.

ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН ВАС за избора на кандидат.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

7.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило заявление от адв. Мариана Ангелова, с вх. № 488/05.09.17 г., с което същата моли Адвокатски съвет - Благоевград за становище във връзка с осъществена от нея правна помощ по дело за делба.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 214

ВЪЗЛАГА на адв. Елена Попова да изготви становище във връзка с подаденото от адв. Мариана Ангелова заявление.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

9.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ВАС, с вх. № 468/29.08.17 г., с което отправят покана член на АК – Благоевград да вземе участие в конференция на тема: „Прилагане на правото на ЕС в периода 2007-2017 г.”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 215

ОПРЕДЕЛЯ за участие в конференция на тема: „Прилагане на правото на ЕС в периода 2007-2017 г.” – адв. Мария Георгиева.

ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН ВАС за избора на кандидат.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

14.     Докладва адв. Пенко Ненов оферта от в. „Струма” относно обособяване на самостоятелен информационен блок, съдържащ специализиран справочник за АК - Благоевград, срещу месечен абонамент от 72 лв.

 

15.     Докладва адв. Пенко Ненов, постъпила покана от ЮЗУ „Неофит Рилски” относно откриване на новата учебна година на 11.09.2017 г. от 10.00 часа.

 

16.     Докладва адв. Пенко Ненов, постъпило писмо с вх. № 458/18.08.17 г., относно полудневна работна среща за обсъждане на възможности за ефективно въвеждане на процедурата по медиация във висящите граждански спорове, чрез промени в действащия ГПК.

            Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 21.09.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                                      И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Диана Кадифтева/