П Р О Т О К О Л № 18/13.10.2017 год.

Днес, 13.10.2017 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова, Елена Попова и Иванка Кехайова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград –Диана Табутова.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.  

Не присъства Председателят на дисциплинарния съд – Албена Златкова. Присъства Елена Атанасова Попова – член на Дисциплинарен съд. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписани адвокати.

2. Информация за събитията от 29.09.2017 г. – 13.10.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за III-то тримесечие на 2017 г. /докладва адв. Георгиева/;

5. Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през III – то тримесечие на 2017 година /докладва адв. Попова/;

6. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

7. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

8. Обсъждане на справка за неплатен членски внос от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Кехайова/;

9. Разглеждане на писмено становище от адв. Георги Димитров с вх. № 547/04.10.2017 г.

10. Организация на семинарната дейност до края на 2017 година /докладва адв. Захариева/;

11. Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката” и организация на фотоконкурса „Свят в цвят” /докладва адв. Хантова/;

12. Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2018 г. Набелязване на Дневен ред /докладва адв. Ненов/;

13. Разни.  

                                                          

По т. 1

1.    След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ и АЙШЕ ИБРАХИМ ДЖЕМБАЗКА съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

1.    Докладва адвокат Ненов, участие в тържествено честване на 120 – годишнината от основаването на Софийския адвокатски съвет на 11.10.2017 година и тържествено честване на 120 – годишнината от основаване на Адвокатска колегия Пловдив, където заедно със Секретаря са взели участие на 30.09.2017 година.

 

2.    Докладва адвокат Попова, участие в организирана Научно-практическа конференция  по повод 10 – годишнината от приемането на ГПК на тема: „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения.” на 06.10.2017 година.

 

3.    Докладва адвокат Хантова, участие в официално откриване на новата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цанчев”, на 10 октомври 2017 година.

 

4.    Докладва се писмо от „Премиер груп Евент”, с което уведомяват за организиран благотворителен бал на юристите, на който се раздават най-престижните Правосъдни награди.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 240

ДА БЪДАТ информирани членовете на Адвокатска колегия Благоевград, за организирания бал на юристите, на който се раздават най – престижните Правосъдни награди, като могат да изпращат предложенията си на посочената в писмото електронна поща в срок до 20 октомври 2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.    Докладва се писмо с вх. № 550/10.10.2017 година на Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че в изпълнение на решение от 21.04.2017 г. е актуализиран сайта им, който може да бъде достъпен на адрес: www.vas.bg.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 238

ДА БЪДЕ изпратено писмо на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, че сайта на Висш адвокатски съвет е актуализиран, и вече ще бъде достъпен на адрес: www.vas.bg.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 3

1. Заявление с вх. № 551/11.10.2017 година от МАРИЯ БОДАНОВА ГЕРЕНСКА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

 

2.    Заявление вх. № 545/03.10.2017 година – от адвокат ПЕНКА ЮРИЕВА СМУКОВА за вписване на промяна във фамилното и име. От приложените документи и видно, че е сключила граждански брак и е приела фамилното име на съпруга си.

 

3.    Заявление с вх. № 556/12.10.2017 годинаот адвокат ГАЛЯ СТЕФАНОВА БАШЛИЕВА за вписване като адвокатски сътрудник на Венета Крумова Шушутева.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 239

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград Мария Богданова Геренска, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.  ВПИСВА промяна на фамилното име на адвоката: Пенка Юриева Смукова - Атанасова.

Решението е взето със 7 гласа „за”

 

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Венета Крумова Шушутева като адвокатски сътрудник на адвокат Галя Стефанова Башлиева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на Адвокатската колегия, както и че към момента е налице преразход в перото на Дисциплинарен съд, което се дължи на внесените дисциплинарни обвинения от страна на Адвокатски съвет Благоевград.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2017 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 240

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2017 г., катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2017 г. Решението е взето с 8гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за трето тримесечие на 2017 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

За трето тримесечие на 2017 г. в Адвокатска колегия Благоевград са постъпили общо 165 бр. искания за определяне на служебни защитници, от които:

по наказателни дела – 115бр.,

по граждански дела - 49 бр.,

по изпълнителни дела - 1 бр.

 

От тези общо 165бр.искания - 76 бр.са за съдебен район гр. Благоевград, от които 51 бр. по наказателни дела, 24 бр. по граждански дела и 1 бр. по изпълнителни дела.

 

За отчетния период са уважени 83 бр. искания за съдебен район гр. Благоевград, като 40 адвоката имат по 1-а служебна защита, 18 бр. адвоката имат по 2-е защити, 1 адвокат има 3-и защити и 1 адвокат има 4-ри защити.

За съдебен район гр. Петрич постъпилите исканията са общо 29бр., от които 29бр. по наказателни дела.

През отчетния период са уважени 45 бр. искания, като 13 адвоката имат по 1-а защита, 11 адвоката имат по 2-е защити, 2 адвоката имат по 3 защити и 1 адвокат има 4 защити.

За съдебен район гр. Сандански са постъпили общо 10 бр. искания, от които 9 бр. за наказателни дела и 1 бр. граждански дела.

За отчетния период са допуснати 13 бр. защити, като 7 адвоката имат по 1-а защита и 3-ма адвоката имат по 2-е защити.

За съдебен район гр. Разлог има постъпили общо 33 бр. искания, от които 15 бр. по наказателни дела и 18 бр. по граждански.

За отчетния период са уважени 39 броя, като 4 имат по 1-а защита, 7адвоката имат по 2-е, 4адвоката имат по 3-и защити,1 адвокат има 4 защити и 1 адвокат има 5 защити.

За съдебен район гр. Гоце Делчев са постъпили общо 17 бр. искания, от които 11 по наказателни дела и 6 бр. по граждански.

За отчетния период са уважени 19 броя като 17 адвоката имат по една защита и 1 адвокат има 2 защити.

За трето тримесечие на 2017 г. е налице запазване на общия брой на исканията спрямо трето тримесечие на 2016 г., когато общия брой на исканията е бил 163 бр.

През 2016 г. исканията са били общо 163 бр., разпределени по райони както следва:

За Благоевград - 73, за Петрич - 31, за Сандански - 20, Разлог - 23 и за Гоце Делчев 16 бр. Най-голям е спадът за съдебен район Сандански – спадът е 50%. Налице е увеличение на броя на исканията за съдебен район Разлог от 23 през 2016 г. на 33 през 2017 г.

Запазва се тенденцията в съдебен район Разлог броят на исканията за назначаване на особени представители да е по-голям от исканията за определяне на служебни защити по наказателни дела.

За трето тримесечие на 2017 г. са обработени и изпратени общо 200 броя отчети, разпределени по райони, както следва:

 

Благоевград – 78 бр.                        за 2016 Благоевград - 54

Петрич – 61 бр.                                Петрич - 50

Сандански - 30 бр.                           Сандански - 16

Разлог - 15 бр.                                  Разлог - 25

Гоце Делчев - 16 броя.                    Гоце Делчев – 16 - общо за 2016 са 161бр.

 

За всички съдебни райони е налице спад в броя на отчетите, като само за Разлог има увеличение с 10 бр. отчети. 

След станалите разисквания, Адвокатски съвет - Благоевград, взе следното:

РЕШЕНИЕ № 241

ПРИЕМА ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия - Благоевград за трето тримесечие на 2017 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 6

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 35 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 242

1.      По искане по НОХД № 421/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Р. Шарланджиев;

2.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-373/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. В. Станкова;

3.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-632/2017г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

4.      По искане по ЧНД № 444/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

5.      По искане по ЧНД № 1568/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

6.      По искане по ЧНД № 430/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Петлова – Бочукова;

7.      По искане по НОХД № 1467/2017 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Г. Тошев;

8.      По искане по ДП № 314 ЗМ-639/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;

9.      По искане по ДП № 314 ЗМ-447/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. С. Божинов;

10.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-546/2016г. по описа на І-во РУ - Благоевград – определя адв.  Петров;

11.  По искане по ДП № 339 ЗМ-215/2017 г. по описа на РУ - Сандански –определя адв. Н. Захариева;

12.  По искане по НОХД № 1688/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова;

13.  По искане по НОХД № 1522/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

14.  По искане по ДП № 244 ЗМ-112/2016 г. по описа на ОД - МВР - Благоевград – определя адв. М. Алексова;

15.  По искане по ЧНД № 636/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. С. Янева

16.  По искане по НОХД № 366/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. С. Тимова

17.  По искане по ЧНД № 638/2010 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. И. Закова

18.  По искане по НОХД № 770/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. И. Мазнокова;

19.  По искане по ДП № 339 ЗМ-615/2016 г. по описа на РУ - Сандански – отпаднала нужда от сл. Защитник;

20.  По искане по ДП № 314 ЗМ-487/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. П. Кютукчиев;

21.  По искане по ч.гр.д. № 1021/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Ибришимова и адв. И. Димова;

22.  По искане по НОХД № 1635/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;

23.  По искане по ЧНД № 445/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

24.  По искане по ЧНД № 422/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова;

25.  По искане по НАХД № 1354/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

26.  По искане по Сл. Д. № 248/2001 г. по описа на Тсл.О – Петрич – определя адв. С. Божинов;

27.  По искане по ДП № 45/2017 г. по описа на ГПУ – Г. Делчев – определя адв. Т. Петрелийски;

28.  По искане по ДП №289/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;

29.  По искане по ДП №318/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Кехайова;

30.  По искане по НОХД № 1232/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

31.  По искане по ДП № 314 ЗМ-259/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Христова и адв. Гергана Коларова;

32.  По искане по ДП № 314 ЗМ-100/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Д. Марангозова;

33.  По искане по ДП № 314 ЗМ-103/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Коцева;

34.  По искане по НОХД № 225/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Р. Кацарска;

35.  По искане по НОХД № 536/2016 г. по описа на РС - Разлог – искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на подсъдимата по НОХД № 536/2016 година, бе разгледано и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, АС - Благоевград констатира, че:

 Към искането за определяне  на служебен защитник на подсъдимата не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на подсъдимата, че желае да й бъде назначен служебен защитник.

След прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на подсъдимата, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

 

2.    Заверява107 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 21.09.2017 г. – 13.10.2017 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3.        Постъпи предложение от страна на адвокат Георгиева, при явяване на служебните защитници по дела за мерки за неотклонение, същите да се отчитат самостоятелно, тъй като и самото производство по явяване по мерки за неотклонение е производство с отделен и различен номер и следва да се отчита и изплаща от Национално бюро за правна помощ самостоятелно.

Застъпи се становище, че указанията на Национално бюро за правна помощ сочат, че мерките са част от досъдебното производство и за да се извърши тази промяна, следва да се промени наредбата, за което е необходимо конкретни предложения от служебните защитници, които да се обобщят и да се изпратят до Национално бюро за правна помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 243

ДА СЕ изпрати писмо до всички служебни защитници, с молба да направят предложения за изменение на Наредбата за заплащането на правна помощ, относно осъществено процесуално представителство в производства по вземане и изменение на мярка за процесуална принуда «задържане под стража» в срок до 30.10.2017 г., които Адвокатски съвет Благоевград на свое заседание да обсъди и обобщи и изпрати като предложение до Национално бюро за правна помощ, което да направи съответно предложение за изменение до МС.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4.    Постъпи предложение от страна на адвокат Георгиева, при определяне на особени представители по дела по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК да се разпределят на всички членове от адвокатска колегия Благоевград, а не само на вписаните в Националния регистър по правна помощ, а когато е за сметка на бюджета на съда или за сметка на Национално бюро за правна помощ да се разпределят само вписани адвокати в Националния регистър за правна помощ.

 

По т. 7

По т. 8

По т. 9

Докладва се писмено становище от адвокат Георги Димитров, в което сочи, че е назначен като особен представител по описа на Окръжен съд Благоевград. Постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, което е обжалвано пред Апелативен съд  - София. В становището си сочи, че Адвокатския съвет е органа, който може да даде становище и да предприеме действия в рамките на нормативната законова уредба, тъй като възнаграждението за процесуалното представителство пред Апелативната инстанция не е изплатено въпреки изричната молба от негова страна.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 253

ВЪЗЛАГА на адвокат Елена Попова да извърши проверка и да подготви становище по постъпилото с вх. № 547/04.10.2017 година, писмено становище подадено от адвокат Георги Димитров.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 10

Няма взети решения.

 

По т. 11

Няма взети решения.

 

По т. 12

Отлага разглеждането на точката за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 13

1.    Докладва се изготвено споразумение за прекратяване на договор № 61/16.12.2009 г. за абонаментна поддръжка на софтуерна система „Служебни защити” сключен с „БИСОФТ”  ЕООД – 4023, представлявано от Димитър Георгиев Андреев.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 254

ДА БЪДЕ прекратен договора с Димитър Андреев, управител на „БИСОФТ” ЕООД – 4023.

ДА БЪДЕ изпратено предизвестието за прекратяване на договор 61/16.12.2009 г. за абонаментна поддръжка на софтуерна система „Служебни защитници”.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва адвокат Ненов, писмо получено в офиса на колегията, с което Адвокатска колегия Бурса, канят членове на Адвокатски съвет Благоевград в честване на Републиканския бал на 29.10.2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 255

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Адвокатска колегия Бурса, че в организираното честване на Републиканския бал, от страна на Адвокатски съвет Благоевград участие ще вземат адвокат Нели Захариева и адвокат Иванка Кехайова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 30.10.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/