П Р О Т О К О Л № 17/21.09.2017 год.

Днес, 21.09.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова и Иванка Кехайова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград –Диана Табутова.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на дисциплинарния съд – Албена Златкова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 08.09.2017 г. – 21.09.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-       Разглеждане на молба с вх. № 513/13.09.2017 г. подадена от адв. Даниела Атанасова;

4.      Разглеждане на заявления за  допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2017 година /докладва адв. Ненов/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Организация на семинарната дейност за периода м. Септември – м. Декември 2017 г. /докладва адв. Нели Захариева/;

7.      Организация на празника 22 ноември – Денят на българската адвокатура /начин на провеждане на благотворителен търг за продажба на снимки/ /докладва адв. Хантова/;

8.      Изготвяне на анекс за прекратяване на договора с фирма „БИСОФТ” ЕООД /докладва адв. Е. Попова/;

9.      Обсъждане на писмо с вх. № 505/11.09.2017 г. на ВАС;

10.    Обсъждане на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 година./ докладва адв. Ненов/

11.    Разни.  

 

По т. 1

1.    Докладва адв. Пенко Ненов, че по случай откриване на учебната година в ЮЗУ „Неофит Рилски” е изпратен поздравителен адрес.

 

2.    Докладва адв. Пенко Ненов покана от Софийски адвокатски съвет, с вх. № 511/13.09.17 г., с която канят Председателя на АК – Благоевград на тържественото честване на 120- годишнината от основаването на Софийския адвокатски съвет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 220

ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНА САК, че по случай 120- годишнината от основаването на Софийски адвокатски съвет, в тържеството участие ще вземе адв. Пенко Ненов – И.Ф. Председател на Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3. Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо от ВАС с вх. № 505/11.09.17 г., което уведомяват АК – Благоевград, че ВАС е приел Комуникационна стратегия на българската адвокатура, правила при общуване с медиите и план за изпълнение на комуникационната стратегия на българската адвокатура и че в изпълнение на дейностите в тях се организира обучение/курс по изпълнение на Комуникационната стратегия на българската адвокатура.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 221

ОПРЕДЕЛЯ за участие в обучение/курс по изпълнение на Комуникационната стратегия на българската адвокатура – адв. Мария Георгиева.

ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН ВАС, че участие в обучение/курс по изпълнение на Комуникационната стратегия на българската адвокатура ще вземе адв. Мария Георгиева.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.    Докладва адв. Пенко Ненов покана от ЦОА „Кръстю Цончев”, с вх. № 507/12.09.17 г., с която канят Председателя на АК – Благоевград на официалното откриване на новата учебна година, което ще се състои на 10.10.17 г. от 16.00 ч.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 222

ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН ЦОА „Кръстю Цончев”, че на официалното откриване на новата учебна година ще присъства адв. Петя Хантова – член на Адвокатски съвет – Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

5.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо с вх. № 530/21.09.17 г., от Адвокатска колегия Бурса относно организирана конференция за бъдещето на Кипър, която ще се проведе от 06.10.17 г. до 08.10.17 г., както и отправят покана за участие в Деня на Републиката, който е на 29.10.17 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 223

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо, за евентуално участие в двете събития, до Председателя на АК – Бурса да ни бъде предоставена програма за двете събития, брой поканени участници, след което, и след съгласуване с членовете на АС – Благоевград, ще бъде обсъдено участието в двете мероприятия или в едното от тях.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

6.    Докладва адв. Пенко Ненов писмо от ЦОА „Кръстю Цончев”, с вх. № 510/13.09.17 г., относно организиран семинар на тема: „Съдебната делба” в СОК „Камчия” на дати 20.10.17 г. – 22.10.17 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 224

ДА СЕ ИЗПРАТИ по електронните пощи на всички членове на АК – Благоевград писмото от ЦОА „Кръстю Цончев”, относно организирания семинар на тема: „Съдебната делба” в СОК „Камчия” на дати 20.10.17 г. – 22.10.17 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

7.    Докладва адв. Пенко Ненов постъпило писмо с вх. № 503/11.09.17 г. от TBM CONSULTING, с което отправят покана за участие в предстоящ есенен семинар по ЗОП на тема: „Представяне на практиката при възлагане на обществени поръчки. Грешки и нарушения. Решения на КЗК и ВАС.”

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 225

ДА СЕ ИЗПРАТИ по електронните пощи на всички членове на АК – Благоевград писмото от TBM CONSULTING, с което отправят покана за участие в предстоящ есенен семинар по ЗОП на тема: „Представяне на практиката при възлагане на обществени поръчки. Грешки и нарушения. Решения на КЗК и ВАС.”

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 2

1.   Заявление с вх. № 529/20.09.2017 година от адв. БОГИНЯ КИРИЛОВА БОГОМИЛОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна адрес на адвокатска кантора.

2.   Заявление с вх. № 528/20.09.2017 година от адв. НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна адрес на адвокатска кантора.

3.   Заявление с вх. № 518/14.09.2017 година от адв. ПЕТЪР СТОЯНОВ КЮТУКЧИЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна адрес на адвокатска кантора.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 226

1.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора на адв. Богиня Кирилова Богомилова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора на адв. Никола Симеонов Попов.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на адрес на адвокатска кантора на адв. Петър Стоянов Кютукчиев.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 13 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 227

1.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-4092017г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. П. Петров

2.      По искане по ДП № 72/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Е. Хасанова - Арнаудова

3.      По искане по НОХД № 202/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Н. Римпева

4.      По искане по НОХД № 240/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Л. Герова

5.      По искане по НОХД № 882/2016 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Р. Бацалова

6.      По искане по ЧНД № 403/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева

7.      По искане по ДП № 291/2016 г. по описа на РУ – Банско – определя адв. Н. Полежанов

8.      По искане по НОХД № 183/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. О. Янчев

9.      По искане по ВНОХД № 270/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Хр. Солачка

10.  По искане по ЧНД № 491/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Алексова

11.  По искане по ЧНД № 1797/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Въчкова

12.  По искане по ДП № 356/2012 г. по описа на РУ – Банско – определя адв. Б. Георгиева

13.  По искане по в.ч.гр. д.  № 2739/2017 г. по описа на Апелативен съд - София – определя адв. Д. Табутова

 

2.    Докладва адв. Пенко Ненов молба от Даниела Атанасова, с вх. № 513/13.09.17 г., с която същата моли Адвокатски съвет за съдействие във връзка с изплащане на възнаграждение за предоставена правна помощ по гр.д. № 1755/16 г., по което е била назначена като особен представител и е преупълномощила адв. Смукова. В настоящия момент Даниела Атанасова е държавен служител и като такава, на същата е отказано възнаграждението за особен представител по горепосоченото дело.  

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 228

ОПРЕДЕЛЯ адв. Пенко Ненов да проведе разговор със съдията- докладчик по делото, след което да се изготви официално писмо до РС- Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.    ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от четвърто тримесечие на 2017 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев.

     Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месецитеОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2017 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати.

Списъците с дежурните адвокати са неразделна част от протокола.

 

По т. 4

На заседанието бяха разгледани подадените до 15.09.2017 г. документи на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия на 2017 година, подадени в срока, посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Предвид горното, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 229

Допуска до участие в изпит 24 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.      АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ЮРУКОВ

2.      АНИФЕ ИБРАХИМ КОРЕНАРСКА

3.      БОРЯНА ИВАНОВА БОГДАНОВА

4.      ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА

5.      ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ТАШЕВА

6.      ВЕСЕЛА ТОДОРОВА МАРКОВА

7.      ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ДИМИТРУШЕВА

8.      ЕЛЕНА СЛАВЧОВА БАЙРАКОВА

9.      ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛАЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

10.  ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

11.  ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ

12.  ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДЖУПАНОВ

13.  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИВЧЕВА

14.  МАРТИН ГЕОРГИЕВ БОРИКОВ

15.  НАДЯ ДАВИДОВА ФЕРАДОВА

16.  НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА СКРЕБАТСКА

                    17.  НИКОЛА ТОМОВ ГУНЧЕВ

18.  НИКОЛА ХРИСТОВ ТАКОВСКИ

19.  ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

20.  ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ДЮЛГЕРОВА

21.  РАДОСТИНА СМИЛЕНОВА БОРИСОВА

22.  РАДОСТИНА НАСКОВА СИМЕОНОВА

23.  РАЙНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

24.  СТОЯН БОРИСОВ ДЖАВКОВ

Решението е взето със 6 гласа „за”.

По т. 5

По т. 6

Докладва се получена оферта за организиране на изнесен семинар в хотелски комплекс „Света Неделя” в с. Коларово, общ. Петрич на 20 и 21 октомври 2017 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 233

ОПРЕДЕЛЯ дати за изнесен семинар в хотелски комплекс „Света Неделя” в с. Коларово, общ. Петрич – 20.10.2017 г. и 21.10.2017 г.

ВЪЗЛАГА на адв. Петя Хантова да изготви поканата за изнесения семинар.

ВЪЗЛАГА на адв. Елена Попова да подготви тема, свързана с етичния кодекс на адвоката.

ВЪЗЛАГА на адв. д-р Валентина Голева да подготви темата на дискусията, а именно: „Актуални проблеми след промените на ДОПК”.

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева да уведоми ЦОА „Кръстю Цончев” за организирания семинар.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Петя Хантова, че на следващия съвет ще бъдат уточнени подробностите около организацията на празника по случай 22 ноември 2017 г. – Денят на българската адвокатура.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград, взе следното:

РЕШЕНИЕ № 234

ПРЕДЛАГА на фонда за подпомагане на адвокати да проведе благотворителен търг за продажба на снимки, както и други мероприятия за попълване на фонда.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 8

Няма взети решения.

 

По т. 9

Писмо с вх. № 505/11.09.2017 година на Висш адвокатски съвет е разгледана в т. 1.3 от настоящия протокол.

 

По т. 10

Няма взети решения.

 

По т. 11

1.    Докладва адв. Мария Георгиева постъпили оферти за компютърно и офис –оборудване, постъпили в офиса на колегията във връзка с изготвяне на искане до ВАС за отпускане на финансова помощ за оборудване на Регионални центрове за консултиране към АС – Благоевград на стойност до 8000 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 235

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева да изготви искане за отпускане на финансова помощ за оборудване на Регионални центрове за консултиране към АС – Благоевград.

ДА СЕ ИЗПРАТИ изготвеното искане до ВАС, за отпускане на финансова помощ за оборудване на Регионални центрове за консултиране към АС – Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.10.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Диана Кадифтева/