П Р О Т О К О Л № 19/30.10.2017 год.

Днес, 30.10.2017 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова и Елена Попова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград –Диана Табутова.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка и Нели Боянина – член на Контролния съвет.  

Не присъства Председателят на дисциплинарния съд – Албена Златкова. Присъства Елена Атанасова Попова, Венета Медарова, Теодор Тошев и Петър Петров – членове на Дисциплинарен съд. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат.

2.      Информация за събитията от 13.10.2017 г. – 30.10.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2018 г. Набелязване на Дневен ред и избиране на членове на избирателната комисия. /докладва адв. Ненов/;

4.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

5.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-          Разглеждане на писма с вх. № 566/18.10.2017 г., вх. № 567/18.10.2017 г., вх. № 570/19.10.2017 г. на Национално бюро за правна помощ.

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Обсъждане на справка за неплатен членски внос от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Кехайова/;

8.      Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката” и организация на фотоконкурса „Свят в цвят” /докладва адв. Хантова/;

9.      Разни

 

 

По т. 1

1.    След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й катоадвокат, клетва положи МАРИЯ БОГДАНОВА ГЕРЕНСКА съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

Докладва адвокат Ненов, че заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград са взели участие в Есенната национална конференция проведена във Велинград за периода 27 – 28.10.2017 година.Темата застъпена на Националната конференция е свързана с „Гражданската отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества”.

 

По т. 4

1.Заявление вх. № 579/25.10.2017 година- от адвокат ДОНКА ДОБРЕВА АРНАУДОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

 

2.Заявление вх. № 572/20.10.2017 година – от адвокат МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 256

1.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Донка Арнаудова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Маргарита Найденова, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Охрид” № 16 А, ет. 2.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

1.    Докладва И.Ф. Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

За нормално протичане на избора за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, следва да бъде избрана от разширения състав и избирателна комисия, съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата, като съставът на Избирателната комисия е от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготвят провеждането на изборите, включително книжата, правилата за действие на самата Избирателна комисия и за провеждане на избора, да събират предложенията за делегати, както и за други правомощия, дадени им в Закона за адвокатурата.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 257

            ДА СЕ СВИКА И ПРОВЕДЕ редовно Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 27-28.01.2018 година от 9,00 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БЛАГОЕВГРАД

 

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 27–28.01.2018 година, с начало от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за дейността на Адвокатски съвет през 2017 година;

2. Доклад на Контролния съвет;

3. Отчет на Дисциплинарния съд;

4. Отчет на Председателя на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

5. Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2018 година;

6. Обсъждане и приемане на бюджет на Управителния съвет на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград за 2018 година;

7. Разни.

8. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа.

Участието в Общото събрание е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Адвокатска колегия Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/. На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатски съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе един част по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

2.    Докладва адвокат Ненов, че следва да бъде направен избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, тъй като следва да се решат организационните въпроси, за утвърждаване на правила и книжаза провеждане на изборите на органи на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка за Председател на Избирателната бе издигната кандидатурата на адвокат Весела Цомпова - Стоянова.

            След проведено гласуване заседаващите взеха единодушно следното

 

РЕШЕНИЕ № 258

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Весела Цомпова - Стоянова.

            Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

            За основни членове бяха направени следните предложения:

                        1. Адвокат Благой Горанов;

                        2. Адвокат Антоанета Богданова.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 259

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1. Адвокат Благой Горанов;

                        2. Адвокат Антоанета Богданова

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

            За резервни членове бяха направени следните предложения:

 

                        1. Адвокат Гергана Янчева - Бечванова;

           2. Адвокат Величка Ушатова;

                        3. Адвокат Асен Вакареев.

След проведено гласуване заседаващите взеха следното единодушно

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 260

            ИЗБИРАТ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1. Адвокат Гергана Янчева - Бечванова;

           2. Адвокат Величка Ушатова;

                        3. Адвокат Асен Вакареев.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

 

По т. 5

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 21броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 261

1.    По искане по ЧНД № 876/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Е. Станкова;

2.    По искане по НОХД № 785/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. М. Кондова;

3.    По искане по НОХД № 605/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. Б. Белчева;

4.    По искане по гр.д. № 159/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Найденова;

5.    По искане по НОХД № 1508/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Качорев;

6.    По искане по НОХД № 403/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. К. Воденичарова;

7.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-530/2017 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. М. Алексова и адв. Гр. Димитров;

8.    По искане по НОХД № 541/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Смукова – Атанасова;

9.    По искане по НОХД № 1569/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Кацарска;

10.     По искане по търг.д. № 25/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Иванчева;

11.     По искане по ДП № 314 ЗМ-296/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Сл. Тимова;

12.     По искане по НЧХД № 1819/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

13.     По искане по НОХД № 536/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Т. Мардов;

14.     По искане по НОХД № 617/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. С. Падарева;

15.     По искане по НОХД № 349/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова;

16.  По искане по гр.д. № 120/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв.

17.     По искане по ЧНД № 2065/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

18.     По искане по ЧНД № 803/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

19.     По искане по ЧНД № 2078/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Аргирова;

20.     По искане по ДП № 314 ЗМ-99/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Христова;

21.     По искане по ДП № 314 ЗМ-359/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев.

 

3.        Докладва адвокат Ненов постъпило писмо с вх. № 570/19.10.2017 година на Национално бюро за правна помощ, с което уведомяват, че от 15 октомври 2017 година е открита национална телефонна линия по бежански процедури, организирана в услуга на служебните адвокати, определени да предоставят правна помощ на чужденци, търсещи международна закрила в Република България на административна или съдебна фаза на производството по реда на Закона за убежището и бежанците.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 262

              ДА БЪДЕ изпратено писмо с вх. № 570/19.10.2017 година на Национално бюро за правна помощ на електронните пощи на всички адвокати, вписани в Адвокатска колегия Благоевград за сведение.

              Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.    Докладва адвокат Ненов постъпило писмо с вх. № 567/18.10.2017 година на Национално бюро за правна помощ, с което уведомяват, че във връзка със зачестилите сигнали, от органите, предоставящи правна помощ, както и от потребителите на правна помощ, за недобросъвестно извършена правна помощ от служебните защитници, на основание чл. 8, т. 1 от Закона за правната помощ, Национално бюро за правна помощ, дава указания на Адвокатските съвети по прилагането на чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ да се съобразяват с квалификацията на адвоката по конкретния вид дело, професионалния му опит, фактическата и правна сложност на случая, други назначения по реда на Закона за правната помощ и степента на ангажираност на адвоката.

В същото писмо се сочи, че Национално бюро за правна помощ е утвърдил и образец на заявление за вписаните вече в Националния регистър по правна помощ адвокати, които също е необходимо да попълнят, като посочат конкретните сфери на правото по видове дела по които предпочитат да бъдат определяни, тъй като имат нужната квалификация, опит и/или са преминали обучение. Вписаните в регистъра адвокати подават актуализираните заявления до съответния адвокатски съвет. След тяхното събиране всеки адвокатски съвет е длъжен да изготви поименни списъци на адвокати по видове дела и конкретни правни сфери. Списъците трябва да бъдат изготвени и предоставени за сведени на Националното бюро за правна помощ в разумни срокове.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 263

              ДА БЪДЕ изпратено писмо с вх. № 567/18.10.2017 година на Национално бюро за правна помощ на електронните пощи на всички служебни защитници, вписани в Националния регистър за правна помощ, ведно с новите образци на заявления, в които служебните защитници да посочат конкретните сфери на правото по видове дела, по които предпочитат да бъдат определяни в срок до 30.11.2017 година.

              Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

5.    Докладва адвокат Ненов постъпило писмо с вх. № 566/18.10.2017 година на Национално бюро за правна помощ, с което уведомяват, че във връзка с повишаване квалификацията на адвокатите от Националния регистър за правна помощ и в изпълнение на задължението по чл. 18, т. 7 от Закона за правната помощ следва да бъде осигурено обучение на служебните защитници. Националното бюро за правна помощ, като органи, който осъществява контрол върху качеството на предоставеното правна помощ, счита за необходимо и задължително всички адвокати от регистъра за правна помощ, които практикуват наказателно-правна материя, да преминат обучение по последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс.  

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 264

ДА БЪДЕ отправено запитване до съдия Шекерджиев за възможността му за провеждане на обучение на служебните защитници от Адвокатска колегия Благоевград по последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс на 02 декември 2017 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

6.    Докладва адвокат Ненов, че във връзка с приключване на календарната година е необходимо служебните защитници да отчетат приключилите им дела, за да може да бъдат комплектувани и изпратени своевременно до Национално бюро за правна помощ за изплащане.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 265

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички служебни защитници, че в срок до 30 ноември 2017 година следва да предадат в офиса на Адвокатска колегия Благоевград всички приключили служебни дела, които да бъдат изпратени до Национално бюро за правна помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

7.    Докладва се предложение с вх. № 576/23.10.2017 година от адвокат Димитринка Марангозова, която във връзка с писмо с изх. № 472/18.10.2017 година на Адвокатски съвет Благоевград, прави предложение: 1. Чл. 21а /нова/ Възнаграждението за правна помощ в производство във връзка с мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда е от  50,00 до 100,00 лв., когато адвокатът е назначен за осъществяване на правна помощ за цялото съдебно или досъдебно производство. 2. Съответния член 21 от НЗПП остава същия, като се прави следното изменение: чл. 21 /изм./ Възнаграждението за правна помощ в производство във връзка с мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда е от 80,00 до 120,00 лева.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 266

ДА БЪДЕ изготвено предложение до Национално бюро за правна помощ свързано с възнагражденията в производства във връзка с мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, когато адвокатът е назначен за осъществяване на правна помощ за цялото досъдебно или досъдебно производство.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 6

 

По т. 8

 

По т. 8

Докладва адвокат Хантова получени две оферти за честване на празника 22 – ноември.

Първото предложение е на хотел „Здравец” в град Велинград, а второто предложение е за хотел „Балканско Бижу”, Бетоловото, гр. Разлог.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 272

ПРИЕМА предложение за настаняване на преференциални цени и условия за настаняване в Хотел „Балканско Бижу”, Бетеловото, гр. Разлог.

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград, че в срок до 10 ноември 2017 година, следва да заявят и заплатят в офиса на колегията участието си в тържеството.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 10.11.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                           И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/