П Р О Т О К О Л № 20/10.11.2017 год.

Днес, 10.11.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова и Елена Попова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград –Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 30.10.2017 г. – 10.11.2017 г. /докладва адв. М. Георгиева/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. М. Георгиева/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.     Вземане на решение за прекратяване на трудовото правоотношение с „Техническия сътрудник” – Диана Кадифтева. /докладва адв. М. Георгиева/;

6.      Определяне на комисия за формиране на новия бюджет за 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;

7.    Определяне на ред и начин за провеждане на инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград и избор на комисия за извършване на инвентаризация /докладва адв. Мария Георгиева/;

8.      Организация на коледното тържество за деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. П. Хантова/;

            9.      Финансови въпроси;

-    Обсъждане на въпроса с отпускане на помощ на адвокатите станали родители през 2017 г.

-    Закупуване на стикери за 2018 г. от ВАС.

       10.   Събиране на оферти за сключване на задължителна групова застраховка „Професионална отговорност на адвокати” за 2018 г. /докладва адв. М. Георгиева/;

11.  Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2018 г. /докладва адв. М. Георгиева/;

12.  Организация за честване на „Деня на адвоката” и организация на фотоконкурса „Свят в цвят” /докладва адв. Хантова/;

13.  Разни.                                                            

 

По т. 1

            Докладва адвокат Георгиева посещение на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград в град Бурса по тяхна покана.

 

По т. 2

1. Заявление вх. № 604/07.11.2017 година - от адвокат МАРИЯ СТОЙНЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адвокатска кантора.

2. Заявление вх. № 598/06.11.2017 година – от адвокат АРБЕН ЗИЯ КОНЕДАРЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

3. Заявление с вх. № 602/06.11.2017 година от ИВАН ДИМИТРОВ ПЕНОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.       

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 273

1.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Мария Стойнева, който да се счита: гр. Благоевград, Ул. „Даме Груев” № 24 А.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

2.    ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Арбен Конедарев, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 25, ет. 1.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

3.    ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград Иван Димитров Пенов, с адрес на кантора: гр. Разлог, ул. „П. К. Яворов” № 11.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 3

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 18 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 274

1.    По искане по ДП №484/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков;

2.    По искане по ДП № 38/2017 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. В. Коцева;

3.    По искане по ДП № 39/2017 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. С. Вълина;

4.    По искане по ВНОХД № 380/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – отказ;

5.    По искане по ЧНД № 562/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Ковачев;

6.    По искане по ДП № 68/2017 г. по описа на ГПУ – Петрич – Да бъде изпратено писмо, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на обвиняемата по ДП № 68/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.11.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС - Благоевград констатира, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне на служебен защитник на  обвиняемата не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята й, че желае да й бъде назначен служебен защитник. В тази връзка,  не става ясно, производството по делото по реда на чл. 269 от НПК ли ще продължи или с участието на обвиняемата?

Да бъде уведомен ГПУ - Петрич, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на обвиняемата и наличие на доходи и имущество, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград;

7.    По искане по ДП № 76/2017 г. по описа на ГПУ – Петрич – Да бъде изпратено писмо, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на обвиняемия по ДП № 76/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.11.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Също така, към искането за определяне на служебен защитник на обвиняемият не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята му, че желае да му бъде назначен служебен защитник. В тази връзка, не става ясно, производството по делото по реда на чл. 269 от НПК ли ще продължи или с участието на обвиняемият?

Да бъде уведомен ГПУ – Петрич, че след прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на обвиняемият и наличие на доходи и имущество, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград;

8.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-87/2017 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. И. Михайлов;

9.    По искане по ЧНД № 589/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Г. Батев;

10.     По искане по ДП № 314 ЗМ-305/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Пенелова;

11.     По искане по ВНОХД № 303/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски;

12.     По искане по ВЧНД № 438/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;

13.     По искане по търг.д. № 109/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Б. Петачка;

14.     По искане по ДП № 331 ЗМ-224/2017 г. по описа на РУ – Разлог – Да бъде уведомен РУ – Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на обвиняемите по ДП № 331 ЗМ-224/2017 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.11.2017 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП, АС - Благоевград констатира, че:

В исканията и постановленията за допускане на правна помощ има разминаване в основанията за допускане на правна помощ. Също така, към исканията за определяне  на служебни защитници на обвиняемите  не са приложени необходимите декларации, от които да става видна волята на обвиняемите, че желаят да им бъде назначен служебен защитник и проверка на имущественото състояние на лицата.

Да бъде уведомен РУ- Разлог, че при коригиране на постановленията за допускане на правна помощ, съобразени с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на необходимите декларации удостоверяващи волеизлеянието на обвиняемите и проверка на имущественото им състояние, исканията за определяне на служебни защитници ще бъдат разгледани отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград;

15.     По искане по ЧНД № 608/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Глинджурски;

16.     По искане по НОХД № 576/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Б. Ангелова;

17.     По искане по ДП № 314 ЗМ-456/2017 г. по описа на РУ – Петрич – Да бъде изпратено писмо до РУ- Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на обвиняемия по ДП № 314 ЗМ-456/2017 година беше разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 10.11.2017 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

 Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически и правни основания за определяне на служебен защитник, тъй като не са изложени обстоятелства по чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗПП.  Лицето е непълнолетно и поради този факт, декларацията която сте предоставили трябва да бъде преподписана от родител – настойник.

Да бъде уведомен РУ- Разлог, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА и прилагането на декларация преподписана от родител - настойник, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград;

18.     По искане по ДП № 314 ЗМ-348/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев.

 

2.    Заверява 61 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 30.10.2017 г. – 10.11.2017 година.

По т. 4

 

По т. 5

Докладва адвокат Георгиева, че след проведен конкурс, бе сключен трудов договор с Диана Кадифтева, която да изпълнява длъжността „Технически сътрудник” в офиса на Адвокатска колегия Благоевград.

Доклада се още, че в рамките на месец и половина, служителя Диана Кадифтева е в непрекъснат болничен, тъй като има здравословен проблем с едната и ръка.

След проведен разговор в офиса на колегията с Диана Кадифтева, същата поддържа становище, че следва да смени работата и следва да бъдат прекратени трудовите правоотношения между нея и Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 283

ДА БЪДЕ прекратен трудовия договор с Диана Кадифтева, считано от 27.11.2017 година.

ДА БЪДЕ публикувана обява за провеждане на конкурс за назначаване на нов служител в офиса на Адвокатска колегия Благоевград.

ОБЯВЯВЯ срок за събиране на документи – две седмици.

ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав: адв. Мария Георгиева, адв. Светлана Радулова, адв. Диана Табутова и адв. Венета Медарова, която да разгледа постъпилите кандидатури и да проведе интервю с участниците в конкурса.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва адвокат Георгиева, необходимостта от сформиране комисия за изработване на проекто - бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2018 година в състав Председател адвокат Мария Георгиева и членове адвокат Светлана Радулова и адвокат Диана Табутова.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 284

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав адвокат Мария Георгиева, адвокат Диана Табутова и адвокат Светлана Радулова за изготвяне на проекто-бюджети на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2018 година.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 7

Във връзка с провеждане на годишната инвентаризация на активите в Адвокатска колегия Благоевград и след проведено обсъждане, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 285

ОПРЕДЕЛЯ КОМИСИЯ, която да извърши пълна годишна инвентаризация в Адвокатска колегия Благоевград до края на календарната година в състав:

1.      АдвокатМария Георгиева – Председател на комисията;

2.      Адвокат Елена Бистричка;

3.      Адвокат Нели Захариева.

Доклада на комисията да бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет Благоевград

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

            По т. 8

1.   Докладва адвокат Георгиева, необходимостта от организиране на Коледното парти за децата на адвокатите от Адвокатска колегия, което да бъде проведено в залата на Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка следва да бъдат закупени малки подаръчета за децата, които ще вземат участие в коледното парти.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 286

ДА БЪДЕ организирано Коледно парти в залата на Адвокатска колегия Благоевград на 15.12.2016 година от 16,00 часа.

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград за Коледното парти, чрез изпращане на покана до всички по електронните пощи.

ОПРЕДЕЛЯ бюджет в размер на 300,00 лв.

ВЪЗЛАГА организацията на коледното тържество на адвокат Радулова.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 9

1.Докладва адвокат Георгиева, че във връзка с настъпващите новогодишни празници и предвид това, че до момента има 6 бебета родени през 2017 година, чиито родители са адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 287

ДА БЪДЕ изпратено писмо на електронните пощи на всички адвокати, че всички адвокати станали родители през 2017 година, следва дизпратят на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград, актове за раждане на децата им.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 10

Докладва адв. Георгиева, необходимостта от сключване на задължителна застраховка на членовете на Адвокатска колегия Благоевград, както и необходимостта от събиране на оферти от различните застрахователни дружества.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 288

ВЪЗЛАГА на адв. Росица Иванчева, проучването на пазара за възможността за сключване на задължителна застраховка на  членовете на Адвокатска колегия Благоевград в срок до 08.12.2017 година.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 11

Докладва адвокат Георгиева от необходимостта от ангажиране на заведение за редовното Общо събрание, изготвяне на папки за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград, и от необходимостта за запазване на места в хотел в гр. София за избраните делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 289

ВЪЗЛАГА на адвокат Хантова, ангажиране на заведение за редовното Общо събрание.

ВЪЗЛАГА на адвокат Хантова, организацията за изработване на папки за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 5 гласа „за”

 

По т. 12

Няма взети решения.

 

По т. 13

1.    Докладва адв. Георгиева писмо с вх. № 609/09.11.2017 година на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата е определил участниците на ротационен принцип в заседанията на Висш адвокатски съвет за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 г. и 01.04.2018 – 30.06.2018 година.

 

2.    Докладва адв. Георгиева оферта с вх. № 588/31.10.2017 година на Висш адвокатски съвет за създаване на уеб платформа за сайтове на адвокатските колегии.

Докладва се още, че към настоящия момент, Адвокатска колегия Благоевград има сключен три годишен договор за поддръжка на сайта на Адвокатска колегия Благоевград, който изтича в края на 2018 година.

 

3.    Докладва адв. Георгиева получено писмо на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград в което уведомяват, че „Агенция за право и финанси” ООД, със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането организира семинар на 07-08 декември 2017 година в град София на тема: „Промените в гражданския процесуален кодекс в сила от 31 октомври 2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 290

ДА БЪДЕ изпратено писмото за организиран семинар от „Агенция за право и финанси” ООД, със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането на електронните пощи на всички адвокати.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

4.    Докладва се покана на главния секретар на Висш адвокатски съвет за организиран „Първи коледен бал на адвокатите – Балът на приятелството”, което ще се проведе на 09.12.2017 година от 19,30 часа.

 

5.    Докладва адв. Захариева, че във връзка с организирания семинар за всички служебни защитници е проведен разговор със съдия Шекерджиев, който ще бъде лектор на семинара. Проведен е и разговор с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, който ще подготвят необходимите материали за семинара. Следва да бъде изпратено съобщение до всички адвокати във връзка с така организирания семинар.

                 След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 291

               ДА БЪДАТ уведомени всички адвокати, че във връзка с повишаване на квалификацията на адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ и в изпълнение на задължението по чл. 18, т. 7 от Закона за правната помощ, Национално бюро за правна помощ, като орган, който осъществява контрол върху качеството на предоставената помощ счита за необходимо и задължително всички адвокати от регистъра за правна помощ, които практикуват наказателно-правна материя, да преминат обучение по последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс.

                 Семинарът ще се проведе на 02.12.2017 година от 09,30 – 16,00 часа в град Благоевград, в голямата аула на партера на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

                 На семинара е задължително да присъстват всички служебни защитници вписани в НРПП от Адвокатска колегия Благоевград, а за останалите адвокати е по желание.

                 Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

6.    Докладва се писмо на Районен съд Благоевград, в което уведомяват, че на 15 ноември в сградата на Окръжен съд Благоевград в „Медиационния  център” ще се проведе „Ден на медиацията”. На срещата са поканени всички адвокати – медиатори.

 

            Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.11.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                                 И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/