П Р О Т О К О Л № 21/24.11.2017 год.

Днес, 27.11.2017 година от 13.30 часа, се проведе изнесено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова и Елена Попова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 10.11.2017 г. – 24.11.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Обсъждане на въпроса с отпускане на помощ на адвокатите станали родители през 2017 г. /докладва адв. Георгиева/;

6.      Разни.

 

По т. 1

            Докладва адв. Георгиева, че на 15.11.2017 година, адвокати от Адвокатска колегия Благоевград вписани като медиатори, са взели участие в „Ден на медиацията” организирано от Районен съд Благоевград. Целта на срещата е да се разясни на гражданите за целите, идеите и процедурата по медиациата.

 

Докладва адв. Георгиева, че на 21.11.2017 година, адвокати от Адвокатска колегия Благоевград са взели участие в публична дискусия по темите за медиацията в програмата „Дни на медиацията 2017”, организирана от Окръжен и Районен съд Благоевград.

Целта на инициативата на Окръжен и Районен съд Благоевград в „Дните на медиацията – 2017 г.” е да се популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове сред обществото. Да се предостави възможност на лица да разрешат доброволно правен спор с помощта на медиация и да се информират за предимствата на този извънсъдебен способ за решаване на спорове.

 

По т. 2

Няма постъпили заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания.

 

По т. 3

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили20броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 292

1.    По искане по НОХД № 482/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

2. По искане по ЧНД № 2076/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

3. По искане по НОХД № 1556/2017 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че искането за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на пострадало лице по НОХД № 1556/2017 година бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 24.11.2017 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

Актът за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

 Ако необходимостта от определяне на служебен защитник на пострадалото лице не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същият ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 08.12.2017 година.

4.    По искане по ДП № 622/2017 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Д. Шагов;

5.    По искане по ДП № 7852 ЗМ-621/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Б. Богомилова;

6.    По искане по ДП № 7852 ЗМ-558/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

7.    По искане по ч.гр.д. № 1953/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Димова-Николова;

8.    По искане по ВНОХД № 380/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Бочукова-Петлова;

9.    По искане по НОХД № 510/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

10.    По искане по НОХД № 471/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв.Т. Кузманов и адв. Е. Ядков;

11.     По искане по ДП № 331 ЗМ-224/2017 г. по описа на РУ – Разлог – определен адв. Т. Мардов и адв. Т. Лазарова-Цанева;

12.     По искане по ДП № 68/2017 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Златкова;

13.    По искане по ДП № 76/2017 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Н. Попов;

14.     По искане по НОХД № 670/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Д. Харамлийска;

15.     По искане по НОХД № 534/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Г. Коларова;

16.     По искане по ДП № 244 ЗМ-222/2015 г. по описа на ОД- МВР - Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

17.     По искане по НОХД № 1661/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Драгиева;

18.     По искане по НЧХД № 1656/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка;

19.     По искане по НОХД № 1548/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Узунова;

20.     По искане по гр.д  № 1303/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – Да бъде уведомен РС- Гоце Делчев, че Адвокатски съвет - Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 288/17.11.2017 година по гр. д. № 1303/2017 година по описа на Районен съд – Гоце Делчев, констатира че в определението за допускане на правна помощ, както и в искането липсва информация за цената на иска, което не позволява на Адвокатски съвет – Благоевград да прецени дали определения от съда размер на възнаграждението на особения представител е правилно определено.

            В тази връзка да бъде изпратено копие от изпълнителен лист или  информация за цената на иска, след което Адвокатски съвет веднага ще определи особен представител.

 

2.    Заверява 65 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 10.11.2017 г. – 24.11.2017 година.

По т. 4

 

По т. 5

Докладва адвокат Георгиева, че във връзка с настъпващите новогодишни празници и предвид това, че до момента има 6 бебета родени през 2017 година, чиито родители са адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

         РЕШЕНИЕ № 295

ОТПУСКА помощ на адвокатите станали родители през 2017година по 150,00 лева на родено дете.

 Решението е взето с 4гласа „за”.

 

По т. 6

Докладват се становища с вх. № 640/24.11.2017 година от адв. Борис Харизанов, адв. Мариела Бадалова и адв. Албена Кубратова, с вх. № 641/24.11.2017 година на адв. Иван Чолаков и с вх. № 642/27.11.2017 година на адв. Любомир Георгиев, относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

След запознаване със същите, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

         РЕШЕНИЕ № 296

ДА БЪДАТ изпратени настоящите становища на Висш адвокатски съвет за обсъждане и вземане на решение в срок до 30.11.2017 година.

Решението е взето с 4гласа „за”.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.12.2017 година от 13.30 часа.

                                     

                                                                     И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/