П Р О Т О К О Л № 22/08.12.2017 год.

Днес, 08.12.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Елена Попова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат

2.      Информация за събитията от 24.11.2017 г. – 08.12.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;

7.      Разни.  

           

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ИВАН ДИМИТРОВ ПЕНОВ съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

Докладва се работна среща на групата работеща по проект на ЗИД на ЗА и председателите на адвокатските съвети, проведена на 05.12.2017 година.

 

По т. 3

1. Заявление с вх. № 673/04.12.2017 година от РАЙНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.        

           

2. Заявление с вх. № 683/07.12.2017 година от ПЕТЪР ВАСКОВ ПЕТРОВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград.   

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

3.  Заявление с вх. № 685/08.12.2017 година от адвокат ЯНКА ИВАНОВА ПАНДЕВА – ДИМИТРОВА с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 297

1.      ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград Райна Венциславова Василева, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Вардар” № 28, партер.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

2.        ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград Петър Васков Петров, с адрес на кантора: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 11, ет. 1.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.    ОТПИСВА от регистъра на адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград Янка Иванова Пандева - Димитрова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 11.12.2017 г.

          Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 43 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 298

1.  По искане по ДП № 314 ЗМ-637/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Христова;

2.  По искане по ДП № 798/2016 г. по описа на ОП - Благоевград – определя адв. Л. Картулев;

3.  По искане по ЧНД № 2075/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;

4.  По искане по НОХД № 1849/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

5.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-719/2017 г. по описа на І-во РУ- Благоевград – определя адв. В. Медарова;

6.  По искане по НОХД № 2053/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Савова;

7.  По искане по ДП № 7852 ЗМ-261/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски;

8.  По искане по ВЧНД № 440/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Михайлов;

9.  По искане по ЧНД № 816/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова;

10. По искане по ДП № 244 ЗМ-161/2016 г. по описа на ОД - МВР - Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

11. По искане по Изп.д. № 751/2015 г. по описа на ЧСИ – Георги Цеклеов – определя адв. С. Бузгьова;

12. По искане по ЧНД № 873/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова;

13. По искане по гр.д. № 1037/2016 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. С. Полизоева;

14. По Решение на НБПП № 252/2017 г. по описа  на НБПП – определи адв. М. Кондова;

15. По Решение на НБПП № 257/2017 г. по описа  на НБПП – определи адв. З. Пулева;

16. По искане по ч.гр.д. № 1099/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Найденова;

17. По искане по ч.гр.д. № 1100/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

18. По искане по ч.гр.д. № 1101/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

19. По искане по ДП № 314 ЗМ-348/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;

20. По искане по ЧНД № 626/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев;

21. По искане по ДП № 7852 ЗМ-621/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. М. Георгиева;

22. По искане по ДП № 7852 ЗМ-551/2017 г. по описа на ІІ-ро РУ – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;

23. По искане по НОХД № 1876/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

24. По искане по НОХД № 712/2017 г. по описа на РС - Г. Делчев – определя адв. В. Итева;

25. По искане по НОХД № 617/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Е. Станкова;

26. По искане по НОХД № 804/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Н. Танева;

27. По искане по НОХД № 1556/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Спасова;

28. По искане по НОХД № 2291/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова.

 

2.    Заверява  бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.11.2017 г. – 08.12.2017 година.

 

3.        Докладва се молба от адвокат Полежанов, в която иска да бъдат преразгледани писмените доказателства за материалния размер въз основа на който е определено възнаграждението му като особен представител по изп.д. № 1078/2015 г. по описа на ЧСИ Александър Цанковски на длъжника по делото.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 299

ВЪЗЛАГА на адвокат Попова изготвяне на писмен отговор по така постъпилата молба от страна на адвокат Полежанов, като бъде изпратен изготвения отговор и на Районан съд Разлог.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

4.        По искане по ЧГрД № 463/2017 година по описа на Районен съд Разлог, съгласно решение на Висш адвокатски съвет, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното:

 

                                                                                                  РЕШЕНИЕ № 300

ДА БЪДЕ определен за особен представител на длъжника по ЧГрД № 463/2017 година по описа на Районен съд Разлог - адвокат Петър Александров Сланчев.

                Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

По т. 5

 

По т. 6

ОТЛАГА разглеждане на т. 6 за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 7

Докладва се писмо с вх. № 588/27.11.2017 година на ЧСИ Константин Павлов, в което сочи, че с изменението на ГПК е създадена възможност клиентите да възлагат на частен съдебен изпълнител „да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане от съда – съобщения и призовки по граждански дела“ – чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ.

 

Докладва се покана за организиран първи благотворителен Коледен турнир по мини – футбол. Турнирът ще се проведе с любезната подкрепа на Община Благоевград, като със събраните средставе ще бъдат подпомогнати „Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“.

 

Докладва се писмо с вх. № 686/08.12.2017 година от АПИС, в което уведомяват за най-новата услуга LINK DETECTOR, която АПИС предоставя БЕЗПЛАТНО на потребителите. Та е разширение към интернет браузърите и Microsoft Word, свързващо документите на потребителя с българското и европейското законодателство и съдебна практика в онлайн версията на продуктите на АПИС.

 

Докладва се писмо с вх. № 666/01.12.2017 година на Инициативен комитет за адвокатска реформа, в което сред членовете на Инициативния комитет за адвокатска реформа е проведена дискусия има ли адвокати, вписани в съответната Адвокатска колегия, които са на трудови договори и следва ли да се предприемат превантивни мерки за осветяване на това нарушение на Закона за адвокатурата. Сочи, се че резултатите от дискусията показват, че трябва да се инициира проверка за установяване на несъвместимост за адвоката по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 3 във вр. С чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, с цел защита на професионалните права, честта и достойнството на останалите членове на колегиите, които Адвокатски съвет е длъжен да защитава, съгласно чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата.

 

Докладва се писмо – предложение от Сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество“ представлявано от своя органен представител адвокат Петър Сланчев – представител на управителния съвет, в което предлагат организиране на национална конференция по въпросите на медиацията, която да се проведе в град Благоевград в партньорство с представляваните институции Адвокатска колегия Благоевград и Висшия адвокатски съвет, на която да бъдат поканени представители на работещи медиационни центрове в страната, преподаватели по право занимаващи се с изучаването на Медиацията като наука, практикуващи юристи – медиатори, съдии, обучаващи организации и др.

 

Докладва се писмо от адвокат Щерева, коята предлага да бъде проведен семинар свързан с Регламент(ЕС) 2016/679, в сила за България от 26.05.2018 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни въвежда толкова сериозни изисквания и високи санкции.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 306

ВЪЗЛАГА на адвокат Нели Захариева провеждането на среща – разговор с адвокат Щерева за организиране и провеждане на семинар по горецитираната тема през 2018 година.

Решението е взето с 6 гласа „за“.

     

Докладва се писмо на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че въз основа на взето решение, ВАС е сключил договор с „ЛАКОРДА“ АД за ползване на компютърна  информационна система „ЛАКОРДА“ за 7 /седем/ модула, като плащането е за сметка на Висшия адвокатски съвет.

В писмото молят да бъдат изготвени списъци на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия, като бъдат посочени три имена, телефон, електронна поща и регистрационен номер, в два екземпляра, като единия ще бъде предоставен на „ЛАКОРДА“ АД за предоставяне на лицензите, а вторият ще бъде за Висшия адвокатски съвет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 307

ДА БЪДА изпратено споразумение за прекратяване на договор от 11.02.2013 година сключен между „ЛАКОРДА“ АД и Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Докладва се въпрос поставен от Избирателната комисия във връзка с предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, касаещ плащането на членски внос.

След станалите разисквания, Адвокаски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 308

            ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички членове на Адвокатска колегия Благоевград, че съгласно чл. 49 от Закона за адвокатурата „Адвокатът или Адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет.

Във връзка с горното и с оглед предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната всеки, който желае да упражни правото си на глас, следва да заплати членския внос в рамките на месец декември, като при вноските направени по банков път ще се счита, датата на заверяване на банковата сметка на Адвокатска колегия Благоевград, /т.е датата на постъпване на превода по банковата сметка на колегията/, а не датата на изпращане на сумата за покриване на дължимия членския внос за м. Декември 2017 година.

Във тази връзка плащането по банков път следва да бъде направено най-късно до 10,00 часа на 29.12.2017 година, като обслужващата банка следва веднага да завери превода.    

Решението е взето с 4 гласа „за“ и 2 гласа „против“.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 21.12.2017 година от 13.30 часа.

 

                                              

                                                                 И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/