П Р О Т О К О Л № 23/21.12.2017 год.

Днес, 21.12.2017 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Елена Попова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 08.12.2017 г. – 21.12.2017 г. /докладва адв. Ненов/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за първо тримесечие на 2018 година /докладват отговорниците по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Приемане на доклада на инвентаризационната комисия за извършена инвентаризация на Адвокатска колегия Благоевград/докладва адв. Георгиева/;

7.      Доклад на комисията за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;

8.      Доклад на комисиятаопределена за разглеждане на постъпилите кандидатури и провеждане на интервю с участниците в конкурса /докладва адв. Георгиева/;

9.      Разглеждане на постъпили офери за сключване на „Професионална отговорност на адвокати/докладва адв. Ненов/;

10.  Разни.                                

 

По т. 1

            Докладва адвокат Ненов, участие в заседание на Висш адвокатски съвет на 15.12.2017 година, на което са обсъждани въпроси свързани със Закона за измение и допълнение на Закона за адвокатурата.

            Докладва още, че на предходното си заседание проведено на 08.12.2017 година, Висш адвокатски съвет е променил размера на встъпителната вноска, считано от 01.01.2018 година, за което е изпратено писмо в офиса на колегията.

            Докладва се и извършена пълна инвентаризация на материалните активи на Адвокатска колегия Благоевград, за което е подготвен и доклад от инвентаризационната комисия, който ще се докладва по т. 8 от дневния ред.

 

По т. 2

1.    Заявление с вх. № 706/15.12.2017 годинаот адвокат Илонка Кирилова Закова за вписване като адвокатски сътрудник на Кирил Валериев Заков. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

2.    Заявление с вх. № 714/19.12.2017 година за вписване в регистъра на адвокатските дружества, адвокатско дружество „Камбуров - Марина”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 309

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Кирил Валериев Заков като адвокатски сътрудник на адвокат Илонка Кирилова Закова.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.   ВПИСВА в регистъра на Адвокатските дружества, адвокатско дружество „Камбуров - Марина”, с адрес на същото: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 2, офис 102, със съдружници: адв. Валери Костадинов Камбуров и адв. Анна Иванова Марина.

Решението е звето със 7 гласа „за“.

По т. 3

1.    В Адвокатски съвет - Благоевград са постъпили 8 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 310

1.         По искане по НОХД № 725/2017 г. по описа на РС - Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

2.         По искане по ДП № 314 ЗМ-701/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. И. Данчев;

3.         По искане по ЧНД № 642/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

4.         По искане по НОХД № 689/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. Ст. Божинов;

5.         По искане по НОХД № 924/2017 г. по описа на РС – Петрич– определя адв. С. Полизоева-Дундева;

6.         По искане по ВЧНД № 468/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

7.         По искане по ДП № 136/2017 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;

8.         По искане по ДП № 314 ЗМ-573/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. С. Янева.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

2.        Докладва се предложение с вх. № 716/19.12.2017 година от адвокат Иван Тошев, който уведомява, че при превод на суми от Национално бюро за правна помощ по банковата му сметка, банката го уведомява със SMS за преведената сума, когато същата надвишава сто лева. При правене на справки в колегията, за преведените суми, по кои дела са, това става на тримесечие и е бавен процес. Счита, че разумно би било, това да става в реално време на сайта на Национално бюро за правна помощ, по определена методика.

Ето защо моли да бъда задвижена процедура от колегията, в тази насока пред Национално бюро за правна помощ, за да може всеки адвокат, вписан в регистъра на Национално бюро за правна помощ, по всяко време да получава информация, какви суми и по кои дела са му преведени.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 311

ВЪЗЛАГА на адвокат Попова изготвяне на писмено становище по така постъпилото предложение с вх. № 716/19.12.2017 година от адвокат Иван Тошев, което след съгласуване да бъде изпратено на Национално бюро за правна помощ.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

По т. 4

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от първо тримесечие на 2018 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев.

          Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месеците ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2018 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати.

Списъците с дежурните адвокати са неразделна част от протокола.

 

По т. 5

 

По т. 6

          Докладват адв. Георгиева, адв. Захариева и адв. Бистричка, които предствавят доклад в писмен вид за извършена инвентаризация. Сочат, че съсЗаповед № 15 от 05.12.2017 г. на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград и в изпълнение на Решение № 285/10.11.2017 г. на Адвокатски съвет Благоевград, комисия в състав адв. Мария Георгиева - Председател, адв. Нели Захариева - член на Адвокатски съвет и адв. Елена Бистричка - Председател на Контролния съвет на Адвокатска колегия Благоевград, и в присъствието на Цветанка Христова на 19.12.2017 г. е извършена пълна инвентаризация на материални активи на Адвокатска колегия Благоевград, описани в инвентаризационни описи по следните сметки: сметка 204 – компютърна техника 2017 г., сметка 208 – офис обзавеждане 2017 г., сметка 961 – активи в употреба, изписани като разход 2017 г., сметка 214 – програмни продукти 2017 г., инвентаризационен опис по списък, без цени 2017 г., както и извърши проверка на намиращите се в недвижимите имоти, собственост на АК - Благоевград – сметка 203, движими вещи, невключени в посочените по-горе сметки.Бяха засечени салдата по оборотните ведомости и извършена проверка на касова наличност на парите в касата на Адвокатска колегия Благоевград.

При извършената проверка се установи, че всички заведени движими вещи и недвижими имоти в посочените по-горе сметки са налични и в добро състояние, както и наличността в сметка 501 /каса в лева/, отговаря на действителната наличност в касата на АК - Благоевград.

 Комисията, в посочения състав, предлага на АС Благоевград да вземе следните решения.

1.  Да одобри протокола за извършена инвентаризация;

2.  Да одобри списък на налични материални активи на АК Благоевград, невключени в инвентаризационните описи по посочените по-горе сметки;

3.  Да одобри протокол за бракуване на материални активи, като Председателя издаде нарочна заповед за бракуване и унищожаване на негодни материални активи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 316

ПРИЕМА доклада на Комисията, назначена със Заповед на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград, за извършване на инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград.

БРАКУВА изброените материални активи в Протокол за Бракуване на материалните активи.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 7

1.Адвокатският съвет обсъди предложението на Комисията определена с решение № 284/10.11.2017 година на Адвокатския съвет Благоевград за проект на бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2018 година и взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 317

Приема рамката на проектобюджета за 2018 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ, въз основа на която да бъде подготвен окончателния вариант на проектобюджета и същият бъде предложен за разглеждане и приемане за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 27 и 28.01.2018 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адвокат Георгиева, че на 20.12.2017 година е проведено интервю с участниците в конкурса на който са одобрени две кандидатури, а именно Станислава Бобоцова и Надка Ляскова. Предстои окончателен избор на комисията.

 

По т. 9

Докладва адвокат Ненов постъпили оферти от застрахователни компания за сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 50, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

След разглеждане на същите, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 318

ДА БЪДЕ проведен допълнителен разговор с Брокера на „Групама застраховане“ ЕАД, който извърши застраховането през 2017 година, след което да бъдат уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

По т. 10

1.    Докладва адвокат Ненов постъпило писмо от „Лакорда“ АД, в което Лакорда предлагат сключване на анекс към договора за допълване правото на ползване на следните модули: Капитал, Правен наблюдател и Бизнес скан за всички адвокати вписани в регистрите на Адвокатска колегия Благоевград, считано от 11.02.2018 година.

 

2.    Докладва адвокат Ненов постъпило писмо от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с което уведомяват, че от 2018 година ще бъде възможно адвокатските колегии да кандидатстват за финансиране на свои дейности от фондовете на Европейския съюз, като се очаква още през месец януари 2018 година да бъде публикувана информация относно това кои лица и при какви условия могат да кандидатстват чрез свои проекти.

                 След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

  РЕШЕНИЕ № 319

ДА БЪДЕ изпратено настоящото писмо на Председателя на сдружение „Адвокати за правна култура и Европейско сътрудничество“.

            Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

 

4.    Докладва адвокат Ненов, че от страна на Висш адвокатски съвет са изпратени 420 броя стикери, представляващи заверка на адвокатските карти за 2018 година на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка Адвокатски съвет се обединява около становището, раздаването на адвокатските стикери да става след удостоверяване на факта, че е заплатен членският внос за месец декември 2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 321

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград, че стикерите за заверка на адвокатските карти за 2018 година се намират в офиса на Адвокатски съвет от където могат да бъдат получени, след удостоверяване на факта, че е заплатен членският внос за месец декември 2017 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.    Докладва адвокат Ненов, че с писмо вх. № 715/19.12.2017 година на Бисофт ЕООД, с което уведомява, че съществуват неплатени задължения от Адвокатска колегия Благоевград, за което прила и фактурите на същите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 322

ДА БЪДАТ изплатени неплатените фактури на Бисофт ЕООД.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

            Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 12.01.2018 година от 13.30 часа.

                                  

                                                                    И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

  /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Цветанка Христова/