ПРОТОКОЛ № 1/12.01.2018 година

Днес, 12.01.2018 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Светлана Радулова, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова, Иванка Кехайова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Присъства Елена Бистричка – Председател на Контролния съвет.

Присъстват Елена Попова, Теодор Тошев и Петър Петров – членове на Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече в следния ред.

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.      Информация за събитията от 21.12.2017 г.-12.01.2018 г. /докладва адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Дисциплинарна дейност  /докладва адв. Кехайова/;

6.      Приемане изпълнението на бюджета на адвокатска колегия и на бюджета на правната помощ за IV-то тримесечиена 2017 г. /докладва адв. Георгиева/;

7.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през IV- то тримесечиена 2017 г. и годишен отчет за 2017 г. /докладва адв. Попова/;

8.      Въпроси, свързани с организацията на Общото събрание /докладва адв. Ненов/;

9.      Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха РАЙНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА и ПЕТЪР ВАСКОВ ПЕТРОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Не се докладват събития за периода 12.12.2017 г. – 12.01.2018 г.

По т. 3

1.  Заявление вх. № 20/12.01.2018 година от адвокат ПЕТЪР ЙОВЧЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адвокатска кантора.

2.  Заявление с вх. № 21/12.01.2018 година за вписване в регистъра на адвокатските дружества, адвокатско дружество „ЙОВЧЕВ”.

3.  Заявление с вх. № 4/02.01.2018 година от адвокат БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

4. Заявление с вх. № 9/05.01.2018 година от мл. адвокат ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВАза преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Стоянова е заплатилавсички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Петър Йовчев, който да се счита: гр. Петрич, Ул. „Славянска” № 5, ет. 1.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

2. ВПИСВА в регистъра на Адвокатските дружества, адвокатско дружество „ЙОВЧЕВ“, с адрес на същото: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 5, ет. 1, със съдружници: адв. Петър Йовчев и адв. Велик Гогов.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

3. ОТПИСВА от регистъра на адвокатитев Адвокатска колегия - Благоевград БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.01.2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Василка Ивайлова Стояноваи на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017година и за изпълнението на бюджета за цялата 2017 година на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта е добра, както и че е налице преразход само в отделни пера в разходната част на бюджетите.

Поставен бе въпроса за такса битов отпадък, като въпроса ще бъде проучен от адвокат Теодор Тошев.

Постъпи и запитване за намаляване на членския внос, към Адвокатска колегия Благоевград.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 година и за цялата 2017 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 2

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2017 година, и за цялата 2017 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2017 година и за цялата 2017 година.

Решението е взето с 11 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адвокат Елена Попова за изпълнението на правна помощ за четвърто тримесечие на 2017 г., която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати:

За четвърто тримесечие на 2017г. в АК гр. Благоевград са постъпили общо  220бр. искания заназначаване на служебни защитници, от които: по нак. дела – 157бр., по адм. Дела - 1 бр., по гр. дела - 59бр., по изп. дела - 3бр.

 

От тези общо 220бр.искания - 97 бр.са за съдебен район гр. Благоевград, от които 67бр. по нак. дела, 1 бр. по адм. дела, 26 бр. по гр. дела и 3бр. по изп.д.

За съдебен район гр. Петрич постъпилите исканията са общо 57 бр., от които 50 бр. по нак. дела, 7 бр. по гр. дела.

За съдебен район гр. Сандански  са постъпили общо 20бр. искания, от които 18 бр. за нак. дела и 2 бр. граждански дела.

За съдебен район гр. Разлог има постъпили общо 26 бр. искания, от които 9 бр. по нак. дела и 17 бр. по гр.дела.

За съдебен район гр. Гоце Делчев са постъпили общо 20 бр. искания, от които 13 по нак. дела и 7 бр. по гр. дела.

За последното тримесечие на 2016 г. броя на постъпилите и уважени искания възлиза на 28, от които 128 бр. за Благоевград, 60 за Петрич, 35 за Сандански, 29 за Разлог и 31 за Г. Делчев. Т.е, спрямо последното тримесечие на 2016 г,. сега се наблюдава намаление с 61 бр. искания.

През 2017 са постъпили заявление за допълнително вписване на адвокати в регистъра на служебните защитници на 17 адвоката, а заявления за отписване като служебни защитници са подали 6 бр. адвокати. Или общо към 31.12.2017 г. вписаните служебни защитници са 268 адвоката.

За цялата 2017 г.броя на уважените искания са 813, които се разпределят както следва по съдебни райони: Благоевград – 330, Петрич - 202, Разлог - 115, Сандански - 86 бр. и Гоце Делчев -80.

 

За цялата 2016г. броя на уважените искания са 943, които се разпределят както следва по съдебни райони: Благоевград – 400, Петрич -224, Гоце Делчев – 114, Разлог - 109 и Сандански - 96 бр.

Налице е значителен спад в броя на исканията за съдебен район Благоевград, където намалението е от 70 бр. искания. За останалите съдебни райони намалението е незначително, а за съдебен район Разлог има незначително увеличение.

ІІ. Обработени и изпратени на НБПП отчети през четвърто  тримесечие на 2017 г.

За четвърто тримесечие на 2017 г. са обработени и изпратени общо 277 броя отчети, разпределени по райони, както следва:

               

            2016 г. Благоевград – 120 бр                      2017 г. Благоевград - 130.

            Петрич – 96 бр.                                                        Петрич - 70.

            Сандански - 24 бр.                                                   Сандански - 28.

             Разлог - 27 бр.                                                         Разлог - 37

             Гоце Делчев - 40 броя.                                            Гоце Делчев – 12 – общо 277 бр.

 

Налице е и леко намаляване в броя на обработени и изпратени отчети за последното тримесечие спрямо последното тримесечие на 2016 г., като от 307 бр. отчети през 2016 г. през 2017 г. са изпратени 277 бр. т.е намалението е с 30 бр. отчети.

   

За 2017 г. АС Благоевград е проучил и изготвил становище пред НБПП по общо 861 бр. отчети, а за предходната 2016 г. са били изпратени 925 бр. отчети, т.е с около 65 бр. отчети по-малко.

За администрираните отчети от АС при АК Благоевград за цялата 2017 г. са изплатени на служебните защитници възнаграждения в общ размер на 221 130 лв. двеста двадесет и една хиляди сто и тридесет лв. а за цялата 2016 г. на служебните защитници са изплатени възнаграждения в общ размер на 224 120 лв., т.е налице е спад в изплатените възнаграждения от близо 3 000 лв. /три хиляди/

              Получената за 2017 г. сума от 221 130 лв. се разпределя по съдебни райони, както следва:

              Благоевград - 85 330 лв.;

              Петрич – 63 020 лв.;

              Сандански - 31 740 лв.,

              Разлог – 23 050, лв. и

             Гоце Делчев - 17 990 лв.

 

Имайки предвид трайната тенденция, която се наблюдава за съдебен район Разлог за увеличение на броя на искания за определяне на особени представители по граждански дела и намаляване на исканията за служебна защита по наказателни дела,следва да се има предвид, че за колегите от съдебен район Разлог, посочената сума не включва заплатените възнаграждения на особените представители по гр.дела, респ. по изп.дела, т.к. те не се изплащат от НБПП, така че се запазва тенденцията адвокатите от съдебен район Разлог да имат най-високо средно възнаграждение на адвокат.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за четвърто тримесечие на 2017 година.

Решението е взето с 11 гласа „за”.

 

По т. 4

1. По искане по ДП № 140/2017 г. по описа на РУ- Банско – определя адв. Т. Мардов;

2. По искане по НОХД № 2235/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Дукова;

3. По искане по НЧХД № 833/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;

4. По искане по Гр.д. № 495/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

5. По искане по НОХД № 835/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Говедарева;

6. По искане по НОХД № 937/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Ангелова;

7. По искане по ДП № 1/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Коцева;

8. По искане по ДП № 2/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Динева;

9. По искане по ДП № 3/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Точкова;

10. По искане по ДП № 4/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Л. Георгиев;

11. По искане по ДП № 5/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Иванова;

12. По искане по ДП № 6/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Полизоева – Дундева;

13. По искане по ДП № 7/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. О. Янчев;

14. По искане по ДП № 8/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Йовчев;

15. По искане по ДП № 9/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Кютукчиев;

16. По искане по ДП № 10/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Тимова;

17. По искане по ДП № 11/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Вълина;

18. По искане по Гр.д. № 2236/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

19. По искане по ДП № 339 ЗМ-164/2017 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Л. Шушарова;

20. По искане по ДП № 339 ЗМ-13/2017 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Е. Бл. Попова;

21. По искане по ДП № 7852 ЗМ-569/2017 г. по описа на  Второ РУ- Благоевград – определя адв. Б. Бойкова;

22. По искане по ДП № 314 ЗМ-809/2016 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;

23. По искане по ЧНД № 807/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Андонов;

24. По искане по ДП № 628/2017 г. по описа на РУ- Г. Делчев  – определя адв. Б. Белчева;

25. По искане по ЧНД № 671/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска;

26. По искане по Гр.д. № 1021/2017 г. по описа на РС – Разлог – заменя адв. И. Димова – Николова с адв. Св. Радулова.

 

След като прегледа постъпилите отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 4

Заверява 67бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.11.2017 г. – 08.12.2017 година.

 

По т. 5

 

По т. 8

Докладва Адв. Мария Георгиева, че във връзка с предстоящото Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград има подсигурена резервация и изготвено меню за обяд на членовете на колегията.

 

По т. 9

Докладва адв. Пенко Ненов предложение с вх. № 25/12.01.2018 г. от страна на адвокат Елена Попова, във връзка с възникнали проблеми, свързани с опис и разпределение на дела на починал адвокат и липсата на законова уредба за допълнение на закона адвокатурата в следния смисъл: В чл. 89 от Закона за адвокатурата да се добави нова точка 20 със следното съдържание: „Адвокатският съвет взима решение за опис на дела на починал адвокат и тяхното разпределение между членовете на колегията по ред, определен от него.”

РЕШЕНИЕ № 7

ДА БЪДЕ изпратено предложение с вх. № 25/12.01.2018 г. по компетентност на Висш адвокатски съвет.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Докладва адв. Пенко Ненов писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 22/12.01.2018 г., с молба да бъдат уведомени дали Мария Крумова Щерянова е с отнети  адвокатски права от 15.12.2017 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 8

ДА БЪДЕ уведомен Апелативен специализиран наказателен съд, че адв. Мария Щерянова е с прекратени адвокатски права, от коя дата и въз основа на кое решение.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Докладва адвокат Нели Захариева, която прави предложение към членовете на Адвокатски съвет Благоевград, списъкът с примерни теми за провеждане на семинари през 2018 година да бъде изпратен на електронните пощи на всички адвокати.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 9

ДА БЪДЕ изпратен списъкът с примерни теми за провеждане на семинари през 2018 година, на електронните пощи на всички адвокати, като Адвокатски съвет Благоевград би приел и нови предложения за обучения и лектори.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Докладва адв. Ненов, молба с вх. № 725/22.12.2017 година от Дияна Благоева Атанасова, в която сочи, че с решение № 196 отразено в протокол № 14/16.09.2016 година на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, е постановен отказ за приемането й в Адвокатска колегия Благоевград и в тази връзка моли да и бъде възстановена сумата в размер на 1500,00 лева представляваща встъпителна такса за вписване в АК – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 10

ДА БЪДЕ възстановена сумата в размер на 1500,00 лв. представляваща встъпителна вноска за вписване в Адвокатска колегия Благоевград на Диана Благоева Атанасова по посочената в молбата банкова сметка.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Докладва адв. Пенко Ненов уведомление с вх. № 10/09.01.2018 г. на управителя на Адвокатска осигурителна каса, в което сочат, че в помещението, ползвано от АОК е монтиран климатик „SAMSUNG”, който се поддържа от АОК, но е собсвеност на Адвокатска колегия Благоевград и същият е повреден. Становището на АОК е климатикът да бъде подменен.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 12

ДА БЪДЕ уведомена АОК, че следва да острани повредата за своя сметка или да закупи нов, който да бъде заведен с инвентаризационен номерна Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 26.01.2018 г. от 13.30 часа.

 

 

 

                                                                      И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 /адв. Пенко Ненов/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.................................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                       ПРОТОКОЛ:...............................................

                                                                                              /Станислава Бобоцова/