ПРОТОКОЛ № 2/26.01.2018 година

Днес, 26.01.2018 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Мария Георгиева, Светлана Радулова, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова, Иванка Кехайова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Не присъства Председателят на контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 12.01.2018 г. – 26.01.2018 г. /докладва адв. Мария Георгиева/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри. /доклава адв. Мария Георгиева/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Организация на дейността на Адвокатски съвет Благоевград за първо полугодие на 2018 година - семинарна и културно - масова дейност /докладва адв. Георгиева/;

6.      Разглеждане на заявление с вх. № 49/22.01.2018 г. /докладва адв. Георгиева/;

7.      Разглеждане на декларация за несъгласие с вх. № 50/22.01.2018 г.;

8.      Разглеждане на писмо с изх. № 59/22.01.2018 г. на ВАС /докладва адв. Георгиева/;

9.      Въпроси, свързани с организацията на Общото събрание /докладва адв. Георгиева/;

-          Избор на избирателни бюра.

10.  Приемане на проекто - доклад на И. Ф. Председателя на дейността на Адвокатски съвет Благоевград през 2017 г.;

11.  Техническо обезпечаване на избирателната комисия /докладва адв. Георгиева/;

12.  Разглеждане на постъпили оферти за сключване на групова медицинска застраховка /докладва адв. Георгиева/;

13.  Разни.

 

По т. 1

Няма случили се събития. Единствено организацията по провеждането на Общото събрание.

 

По т. 2

1.      Заявление с вх. № 41/19.01.2018 година от адвокат Мариела Георгиева Стоинкова за прехвърляне  от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

 

2.      Заявление с вх. № 27/15.01.2018 година за отразяване в регистъра на адвокатските дружества на седалището и адреса на управление на Адвокатско дружество „Ненов Петрова”.

Предвид това Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 13

1.  ПРЕХВЪРЛЯ в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Мариела Георгиева Стоинкова, с адрес на кантора: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 11.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

2.  ВПИСВАв регистъра на адвокатските дружества в Адвокатска колегия - Благоевград промяна в адреса на адвокатско дружество „Ненов Петрова”, а именно гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев” № 6, ет. 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

По т. 3

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 14 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 14

1.      По искане по НОХД № 731/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков;

2.      По искане по НОХД № 685/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Лавчиева;

3.      По искане по НОХД № 2314/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Рачева – Иванова;

4.      По искане по ЧНД № 653/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. К. Кацарска;

5.      По искане по Гр.д. № 1303/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. К. Димитрушев;

6.      По искане по ДП № 301/2017 г. по описа на РУ- Банско – определя адв. И. Пандева;

7.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-495/2017 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв.Мария Шопова;

8.      По искане по ДП № 339 ЗМ-269/2017 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Р. Недин и адв. В. Станкова;

9.      По искане по ДП № 339 ЗМ-17/2017 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Т. Илиева;

10.  По искане по НОХД № 1876/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Равначка;

11.  По искане по НОХД № 1060/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Колаксъзова;

12.  По искане по НОХД № 2332/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Тошев;

13.  По искане по ДП № 339 ЗМ-133/2017 г. по описа на РУ - Сандански – определя адв. Б. Велев;

14.  По искане по НОХД № 1112/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Златкова.

 

По т. 4

 

По т. 5

1. Адвокат Мария Георгиева докладва за организацията на дейността на Адвокатски съвет – Благоевград за първо полугодие на 2018 година – семинарна и културно – масова дейност, поради което Адвокатски съвет – Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 22

ВЪЗЛАГА на адвокат Петя Хантова до следващото заседание да изготви културен календар за провеждане на културно - масови мероприятия.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. Адвокат Нели Захариева докладва се, че в Адвокатска колегия – Благоевград са постъпили предложения на теми за провеждане на семинари през 2018 г.

-   Предложение с вх. № 45/19.01.2018 г. от адвокат Любка Георгиева Шопова;

-   Предложение с вх. № 48/22.01.2018 г. от адвокат Атанаска Лазарова Богоева

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 23

 ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на семинари за първото полугодие на 2018 г., а именно:

11    май 2018 г., семинар на тема:

Владелчески искове - вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между собственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 ЗН. Предявяване на вземанията.

22    и 23 юни 2018 г. изнесен семинар на теми:

- Искове по чл 134 ЗЗД и по чл. 135 от ЗЗД;

Анализ на измененията в НПК 31/Д.в бр. 63/2015/. Възможните нарушения на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, в контекста на тези изменения. Практически аспекти на подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека за нарушенияна чл. 6 от Конвенцията в светлината на тези изменения;

Съществени процесуални нарушенияна досъдебното производство.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. Докладва се писмо с вх. № 60/23.01.2018 г. с предварително предложение за график на занятията в Едногодишното продължаващо обучение по Право на ЕС на ЦОА и специализираната професионална квалификация (СДК) на ЮФ на СУ за 2018 г.

 

РЕШЕНИЕ № 24

              ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до всички членове на Адвокатска колегия - Благоевград в кратък срок да заявят желание за участие в Едногодишното продължаващо обучение., както на електронната поща на Адвокатска колегия – Благоевград, така и на електронната поща на Центъра за обучение на адвокати.

Лектор на обучението ще бъде проф. Атанас Семов, като обучението ще се проведе в град Благоевград, при положение, че има записани не по – малко от 50 участника.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

РЕШЕНИЕ № 25

4. Докладва се писмо с вх. № 62/24.01.2018 г., с което молят за уточняване на окончателения график за провеждане на Едногодишното продължаващо обучение по Право на ЕС на ЦОА.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 26

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до ЦОА за потвърждаване на посочените дати.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5. Адвокат Мария Георгиева докладва покана с вх. № 74/25.01.2018 г., че Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира посещение на представители на адвокатурата в гр. Хага, Холандия в периода от 15 до 18 април 2018 г.

След станалите разисквания, адвокатски съвет зе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 27

ДА СЕ ИЗПРАТИ покана с вх. № 74/25.01.2018 г. на електронната поща на всичики членове на Адвокатска колегия Благоевград, за сведение.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

6. Докладва се покана с вх. № 63/24.01.2018 г. до Предеседателя на Адвокатска колегия адвокат Пенко Ненов във връзка с провеждане на презентацията на новата система за интерактивно дистанционно обучение на Център за обучение на адвокати, която ще се състои на 23 февруари 2018 г. (петък) от 15.00 ч. в гр. София, ул. „Цар Калоян” 8, ет. 4.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 28

ВЪЗЛАГА на адвокат Пенко Ненов участие в презентация на новата система за интерактивно дистанционно обучение на Центъра за обучение на адвокати.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 6

1. Докладва адвокат Мария Георгиева постъпило заявление с вх. № 49/22.01.2018 г. от адвокат Снежанка Благова Аргирова за намаляване на членския внос за адвокатската колегия от 15.00 лв. /петнадесет лева/ на 10.00 лв. /десет лева/, поради изплащане на заем, станал причина за увеличение на членския внос.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 29

ОТКАЗВА да се изготви нов проекто - бюджет, тъй като е гласуван на предходно разширено заседание преди две седмици.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

Адвокатски съвет се запозна с декларация за несъгласие с вх. № 50/22.01.2018 г., изготвена от адвокат Любомир Георгиев, във връзка с недоволни адвокати от решението на Висш адвокатски съвет за увеличаване на вноската към него с 10 лв., считано от 01.04.2018 г., с цел противостоене на това провокативно решение. Подписването на декларацията е акт на свободна воля от всеки адвокат, който е солидарен с каузата за справедливост и принципност в адвокатурата.

Във връзка с горното в адвокатска колегия – Благоевград са постъпили редица декларации за несъгласие от адвокати, членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 30

Постъпилите декларации за несъгласие да се докладват на Общото събрание на адвокатите на Адвокатска колегия - Благоевград, което ще се проведе на 27 и 28 януари 2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва се писмо с вх. № 53/22.01.2018 г., изпратено от Висш адвокатски съвет, с което уведомяват за увеличаване на размера на месечната вноска от 10 лв. на 20 лв., считано от 01.04.2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 31

ДА СЕ докладват постъпилите декларации за несъгласие от адвокати във връзка с увеличаване на членския внос към Висш адвокатски съвет. Да се вземе като решение на Общо събрание.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва се писмо с вх. № 39/19.01.2018 г. на Избирателната комисия към Адвокатнска колегия – Благоевград във връзка с предоставяне на информация за решението на Адвокатски съвет относно броя и състава на избирателните бюра на предстоящото провеждане на избори за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, съгласно чл. 101, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 32

ИЗБИРА за членове на избирателно бюро адвокат Рангел Бараков, адвокат Таня Бойкова и адвокат Мариана Узунова.

Председател на избирателното бюро да бъде адвокат Мариана Узунова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва се писмо с вх. № 40/19.01.2018 г. във връзка с предоставяне на информация за броя на вписаните адвокати в Адвокатска колегия – Благоевград към 19.01.2018 г. за определяне на броя на кандидати за делегати, съгласно разпоредбата на чл. 112 от Закона за адвокатурата.

 

РЕШЕНИЕ № 33

Да бъде уведомена избирателната комисия за броя на вписаните адвокати в Адвокатска колегия Благоевград към 19.01.2018 г. за определяне на броя на кандидатите за делегати, съгласно разпоредбата на чл. 112 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 10

Адвокатски съвет разгледа финансовия отчет за 2017 г. и проекто – доклад на И.Ф. Председателя за дейността на Адвокатски съвет Благоевград през 2017 г.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 34

Приема изготвения финансов отчет на Секретаря на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград за 2017 г. и проекто - доклад на И.Ф. Председателя на Адвокатски съвет Благоевград през 2017 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 11

Не е обсъждано.

 

По т. 12

Докладват се постъпили оферти с вх. № 38/19.01.2018 г. от различни застрахователни компании, относно Медицински застраховки, както и Защита при пътуване. Установи се, че получените оферти не отговарят на това, което се търси.

Поради, което Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 35

ВЪЗЛАГА на Адвокат Петя Хантова до следващото заседание да направи проучване на здравно осигурителни фондове в частни/държавни клиники.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 13

Докладва се покана с вх. № 56/23.01.2018 г. до всички председатели на Адвокатски колегии с членовете на Висшия адвокатски съвет на 16 февруари 2018 г.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 36

ВЪЗЛАГА на адвокат Пенко Ненов да присъства на така организиранат среща с членовете на Висш адвокатски съвет.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва се уведомление с вх. № 61 от адвокат Мариела Иванова Петрова – Ашикова – САК относно проектозакон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

 

РЕШЕНИЕ № 37

ДА БЪДЕ изпратено настоящото уведомление на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за“.

 

Постъпи предложение от адвокат Петя Хантова да се направи оглед от компетентни лица на залата за провеждане на заседания на Адвокатски съвет, поради конструктивен проблем. Проблемът да бъде поставен и пред Общото събрание.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 38

ВЪЗЛАГА на адвокат Теодор Тошев да направи проверка в Община Благоевград за регистрирано юридическо лице по закона за управление на етажна собственост. ВЪЗЛАГА на адвокат Мария Георгиева да покани конструкторско бюро, което да направи оглед на всички помещения, собственост на Адвокатска колегия – Благоевград, с оглед констатиране на пукнатитни по стени и колони и търсене на становище на конструктивно обследване.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва се писмо от Висш Адвокатски съвет с вх. № 19/12.01.2018 г., в което на основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 111, ал. 3 и чл. 113 от Закона за адвокатурата свиква Общо събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 24 и 25 февруари 2018 г.

 

 

  И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

                              /Адв. Пенко Ненов/

 

                                          СЕКРЕТАР:......................................

                                                                    /адв. Мария Георгиева/

 

                                          ПРОТОКОЛ:....................................

                                                                   /Станислава Бобоцова/