ПРОТОКОЛ № 3/09.02.2018 година

Днес, 09.02.2018 година от 11:00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова и Иванка Кехайова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Информация за събитията от 26.01.2018 г. – 09.02.2018 г. /докладва адв.Ненов/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;
 3. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 4. Правна помощ /докладават отговорници по градове/;
 5. Техническо обезпечаване на Избирателната комисия /докладва адв. Георгиева/;
 6. Разни.

 

По т. 1

Докладва адв. Ненов, че на 27 и 28 януари се проведе Общо събрание на адвокатите, на което бяха избрани делегатина Адвокатска колегия – Благоевград.

Докладва се, че на 09, 10 и 11 февруари ще се проведе първи модул на Едногодишно продължаващо обучение по Право на ЕС.

Докладва се, че е получено писмо с вх. № 113/07.02.2018 г. от Висш адвокатски съвет, с което определя дати и място на провеждането на Пролетната национална конференция на българската адвокатура, която ще се състои на 16 юни 2018 г. в град Сливен, а на Есенната национална конференция – на 29 септември 2018 г в град Русе.

Докладва се, че е получено писмо с вх. № 105/05.02.2018 г. от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” във връзка с провеждане на Дните на адвокатурата в Санитарно – оздравителен комплекс „Камчия” в близост до град Варна, където ще се проведе състезание за решаване на съдебни казуси.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 39

ОПРЕДЕЛИ единодушно адвокат Мария Георгиева за представител на Адвокатски съвет Благоевград, който да поддържа контакт с Ели Христова от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” във връзка с провеждане на състезанието в комплекс „Камчия”.

ДА СЕ изпрати официално писмо до Център за обучение на адвокати с решение на адвокатски съвет.

ДА БЪДАТ предоставени казусите и регламентите на бъдещите участници.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Докладва се получено писмо от Искрен Красимиров – „НЕзабравимата България” с молба да бъде направено дарение за филм за Освобождението на България.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 40

ОТХВЪРЛЯ предложението на Искен Красимиров за дарение, поради финансови причини.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Докладва се получено заявление с вх. № 141/14.03.2018 г. от адвокат Теодор Георгиев Тошев във връзка със случаите, в които се предоставят на адвокати, за вписване в търговския регистър, протоколи с решение от общо събрание на съдружниците с фалшиви нотариални заверки на подпис и съдържание, които не са извършени от нотариус по надлежния ред. Адвокат Теодор Тошев предлага да се изпрати писмо до Висш адвокатски съвет, за да се спре с тази порочна практика.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 41

ДА СЕ изпрати писмо с предложението на адвокат Теодор Тошев до Висш адвокатски съвет.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 2

1. Заявление с вх. № 106/05.02.2018 г. от Илиана Александрова Стойкова за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването й.

2. Заявление с вх. № 89/30.01.2018 г. от адвокат Петя Георгиева Гюрова – Петрова за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Петрова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Адвокатски съвет разгледа искане от Росица Георгиева Иванова за вписване като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 42

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатуратав регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙКОВА с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 24 Б, ет. 3.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Петя Георгиева Гюрова – Петрова, който да се счита: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, офис 113.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3. ДА СЕ коментира на срещата с членовете на Висшия адвокатски съвет.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

В залата влиза адвокат Теодор Тошев.

 

По т. 6

Адвокат Теодор Тошев докладва справка, направена в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград във връзка с установения по – рано конструктивенпроблем в залата за заседания на Адвокатска колегия – Благоевград.Предоставя кадастрални карти на обектите в сградата. Регистрирано сдружение на собствениците в кадастъра няма. Адвокат Теодор Тошев заяви, че няма достъп до нотариални актове и подозира, че основният проблем може би идва от сградата на мола в близост, под която има подпочвени води.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №53

ДА СЕ изпрати официално писмо до Служба по вписванията за предоставяне на нотариални актове на имотите с идентификаторите, предоставени от адвокат Теодор Тошев.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпил 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 54

 1. По искане по НОХД № 601/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. П. Сланчев;
 2. По искане по Търговско дело № 23/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Бузгьова и адв. Г. Димитров;
 3. По искане по Гр.д. № 1545/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Стойчева;
 4. По искане по Сл. д. № 46/2014 г. по описа на ОСлО – Благоевград - определя адв. А. Вакареев;
 5. По искане по НОХД № 2139/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.И. Михайлов;
 6. По искане по НОХД № 2139/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.Сн. Ангелова;
 7. По искане по НОХД № 1054/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Николова – Ваиу;
 8. По искане по изп.д. № 91/2010 г. по описа на ДСИ при РС – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска;
 9. По искане по НОХД № 835/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Зотева – Коцакова;
 10. По искане по НАХД № 963/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Христова
 11. По искане по ДП № 244 ЗМ-56/2017 г. по описа на ОД на МВР - Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;
 12. По искане по НП № 2530/2017 г. по описа на РП – Благоевград – определя адв. Б. Бойкова;
 13. По искане по НОХД № 476/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Глинджурски;
 14. По искане по ДП № 7852 ЗМ- 29/2017 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Е. Равначка;
 15. По искане по ДП № 314 ЗМ-70/2016 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Н. Попов.

 

2. Заверява 58бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 26.01.2018г. – 09.02.2018година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адв. Ненов, че във връзка с избора на делегати на Общо събрание на адвокатите трябва да се определят сумите, които да бъдат изплатени на Избирателното бюро и на Избирателната комисия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 55

ДА БЪДАТ изплатени сумите в размер на 75,00 лв. за всеки член на Избирателното бюро, 150,00лв. за всеки един от членовете на Избирателната комисия, по 50,00 лв. на двамата наблюдатели адвокат Снежанка Аргирова и адвокат Славчо Попов, както и да бъдат изплатени командировки на адвокат Благой Горанов и адвокат Славчо Попов.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 26.02.2018г. от 11.00 часа.

 

И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                /Адв. Пенко Ненов/

 

                                         СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                  /адв. Мария Георгиева/

 

                                          ПРОТОКОЛ:....................................

                                                                  /Станислава Бобоцова/