ПРОТОКОЛ № 4/26.02.2018 година

Днес, 26.02.2018 година от 11:00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет – Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Информация за събитията от 09.02.2018 г. – 26.02.2018 г. /докладва адв. Ненов/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;
 3. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 4. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
  • Разглеждане на молба с вх. № 131/16.02.2018 г.
  • Преразглеждане на решение № 120/11.07.2014 г.
  • Разглеждане на молба с вх. № 130/16.02.2018 г.
 5. Приемане на Културен календар /докладва адв. Хантова/;
 6. Обсъждане на писмо с вх. № 132/19.02.2017 година от адв. Гарабийски относно поддръжка на сайта на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Ненов/;
 7. Разни.
  • Разглеждане на оферта с вх. № 124/12.02.2018 г.

           

По т. 1

Докладва адвокат Елена Попова във връзка с проведеното общо събрание на адвокатите в страната на 24.02.2018 г. Основните въпроси поставени на събранието са свързани с решението за увеличаване на месечните такси към Висш адвокатски съвет и увеличаване на таксите за вписване на адвокати.

Другите изказвания са свързани с удължаване на срока за изменение в Закона за адвокатурата, тъй като все още има колегии, които не са успяли в срок да направят своите предложения за изменения.

Другите проблеми са многото юридически факултети и взимането на адвокатска професия, както и въпросът юристконсултите да нямат процесуално представителство, а такова да имат само адвокатите. Решенията ще бъдат обявени до няколко дни от Висш адвокатски съвет. Какво решение е взел Висшият адвокатски съвет относно увеличаването на месечните вноски ще стане ясно до един месец.

Адвокат Георгиева докладва, че не е била представена икономическа или каквато и да било обосновка на решението за увеличаване на членския внос и че това, което е прието е било съвсем различно като проекторешение. Поставен е бил въпросът за електронна адвокатура  и планиране на електронно правосъдие без да има конкретика.

Като второ събитие адвокат Георгиева докладва първият модул на обучението по Право на Европейския съюз, към който има много засилен интерес. Учебниците за останалите модули на обучението ще пристигнат в най – скоро време.

Като трето събитие адвокат Георгиева докладва семинар на тема Новите промени в ГПК, който се проведе на 23 февруари 2018 г. като на него са присъствали над 120 участника.

 

По т.2

1. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙКОВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

2. Заявление с вх. № 147/23.02.2018 г. от адвокат Велик Илиев Гогов за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

3. Заявление с вх. № 142/22.02.2018 г. от адвокат Мариела Христова Бадалова за прехвърляне от регистъра на младши адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград.

4. Заявление с вх. № 138/20.02.2018 г. от адвокат Георги Йорданов Стоилов за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

 

7. Адвокатски съвет разгледа искане от Росица Георгиева Иванова за вписване като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград. В момента същата е лишена от адвокатски права. Към писмото е приложено и решение на Висш касационен съд, в което се сочи, че не е необходимо подаването наново заявление от адвокат, лишен от адвокатски права за да бъде вписан отново в регистрите на Адвокатска колегия или Висш адвокатски съвет.

Адвокат Мария Георгива докладlа, че след изтичане на наказанието за временното лишаване от адвокатски права по никакъв начин не пречи адвокатът да упражнява отново адвокатската професия. За определен период от време на дисциплинарното наказание няма право да изпълнява задълженията си като адвокат. Росица Георгиева Иванова желае да се впише в Адвокатска колегия Благоевград, но не го е направила под формата на заявление.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 56

2.   ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Велик Илиев Гогов, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 5.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

3. ПРЕХВЪРЛЯ от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевградадвокат Мариела Христова Бадалова.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Георги Йорданов Стоилов, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 1.

Решението е взето със 5 гласа „за”.

 

7. ДА БЪДЕуведомена Росица Георгиева Иванова, че следва да уточни искането си и ако желае да бъде прехвърлена от Софийска адвокатска колегия, следва да представи удостоверение за прехвърляне и заявление за вписване в Адвокатска колегия.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 3

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 20 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 68

 1. По искане по НОХД № 6/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Медарова;
 2. По искане по НОХД № 931/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Сл. Попов;
 3. По искане по НОХД № 693/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева;
 4. По искане по ЧНД № 74/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Ат. Малешевски;
 5. По искане по НОХД № 349/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Ив. Тюхков;
 6. По искане по НОХД № 742/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова;
 7. По искане по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;
 8. По искане по НОХД № 1090/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пенелова;
 9. По искане по ВНОХД № 417/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Савова;
 10. По искане по НЧХД № 22/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Г. Божинов;
 11. По искане по НОХД № 1098/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Ампова;
 12. По искане по НОХД № 45/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова;
 13. По искане по НОХД № 277/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – Да бъде уведомен Окръжен съд Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 26.02.2018 година, бе разгледано постъпило искане с вх. № 119/20.02.2018 г. относно определяне на резервен защитник за осъществяване на правна помощ на лице подсъдимо по НОХД № 277/2015 година по описа на Окръжен  съд - Благоевград.

На същото бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че назначаването на резервен защитник следва да бъде извършено при  спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ,приети на заседание от 04.05.2011година, съгласно които, актът  за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25, ал.3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован  от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник,които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок, т.е производството трябва да е с голяма обществена значимост, да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник,без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува  реална опасност от неоправдано забавяне на същото.

В изложените мотиви липсват данни, които да са в съответствие с разпоредбата на чл. 94, ал. 4 от НПК и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ от 04.05.2011 година.

В тази връзка, Ви моля, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 09.03.2018година, да представите съответните доказателства за исканата защита и да обосновете наличието на задължителното условие за провеждане на процедура по назначаване на резервен защитник.

14. По искане по НОХД № 1112/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Парапанов;

15. По искане по НОХД № 1015/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ст. Божинов.

16. По искане по НОХД № 1093/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Харизанов;

17. По искане по ЧНД № 130/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Мардов;

18. По искане по Гр.д. № 4/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Найденова;

19. По искане по ДП № 339 ЗМ-253/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Д. Чолакова;

20. По искане по ДП № 643/2017 г. по описа на РУ- Г. Делчев  – определя адв. А. Москов.

 

1. Адвокатски съвет разгледа молба с вх. № 130/16.02.2018 г. от адвокат Гергана Юрукова, в която моли да бъде уведомена дали е налице основание да продължи да осъществява служебна защита в рамките на досъдебно производство по административно дело № 72/018 г. по описа на РС Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 70

ДА СЕ изпрати отговор до адвокат Гергана Юрукова с уведомлението, че съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за правната помощ – “Органът по чл. 25, ал. 1 или ал. 2 назначава определения адвокат, за повереник, защитник или особен представител за всички фази и съдебни инстанции, освен ако има възражение за това”.

По отношение на върнатия отчет от Национално бюро за правна помощслед представяне на акта, с който е завъшено досъдебното производство, следва отчетът отново ще бъде изпратен на НБПП.

Решението е взето с 5 гласа „за“.

 

2. Адвокатски съвет разгледа решение № 120 от протокол № 14/11.07.2014 г., с което е определена такса за издаване на удостоверение за временно упражняващи адвокатска професия на територията на Република България от адвокати от Европейския съюз в размер на 150,00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 71

ИЗМЕНЯ такса за издаване на удостоверение на временно упражняващи адвокатска професия на територията на Република България от адвокати от Европейския съюз от 150,00 лв. на 500,00 лв., съгласно чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата.

 

По т. 5

Адвокат Петя Хантова докладва изготвянето на  културен календар. Постъпи предложение за организиране на екскурзия до Плитвички езера през месец май или месец юни 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 72

ОТЛАГА разглеждането на културен календар за следващо заседание на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва се писмо с вх. № 132/19.02.2018 г. от адвокат Борис Гарабийски, в което сочи, че в началото на месец април изтичат сроковете за валидност на хостинг и домейн за сайта на Адвокатска колегия Благоевград, като в същия срок се налага и извършване на плащане представляващо сума за поддръжка на сайта на Адвокатска колегия за новия едногодишен период до месец март 2019 година.

След станалите разисквания Адвокатски съвет, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 73

ДА БЪДЕ извършено плащане на посочените в цитираното писмо суми.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 7

1. Адвокат Петя Хантова докладава оферта с вх. № 124/12.02.2018 г., относно застраховка „Здраве и спокойствие”, която предлага допълнително здравно осигуряване.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 74

ОТЛАГА разглеждането на оферта с вх. № 124/12.02.2018 г. за следващо заседание на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2. Докладва се искане за даване на становищес вх. № 141/21.01.2018 г. по тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГКТК на ВКС, постъпило във Висш адвокатски съвет за определяне на докладчик.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 75

ДА БЪДЕ изпратенона електронните пощи на всички адвокати за сведение и отношение, получено от Висшия адвокатски съвет искане за даване на писмено становище по тълкувателно дело № 2/2018 година по описа на ОСГКТК на ВКС.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

3. Докладва се получено писмо с вх. № 134/19.02.2018 г. от Национален център за юридическо обучение относно семинар на тема „Отговорността на държавата и общините в светлината на задължителната съдебнапрактика по закона за отговорността на държавата и общините за вреди”, който ще се проведе в гр. София, парк хотел „Москва” на 16 и 17 март 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 76

ДА БЪДЕ изпратено уведомление до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград за възможността за участие в семинара.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

5. Докладва се покана с вх. № 146/22.02.2018 г. от съдия Вера Коева до Председателя на Адвокатска колегия – Благоевград адвокат Пенко Ненов за участие в годишно отчетно събрание на Районен съд – Благоевград за 2017 г., което ще се проведе на 01.03.2018 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Съдебна палата – Благоевград.

 

6. Докладва се писмо с вх. № 129/14.02.2018 г., в което се потвърждават датите, темите и лекторите за провеждането на семинари през първото полугодие на 2018 г.

Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 09.03.2018г. от 13.30 часа.

 

 

И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

                             /Адв. Пенко Ненов/

 

                                        СЕКРЕТАР:......................................

                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

                                         ПРОТОКОЛ:....................................

                                                           /Станислава Бобоцова/