ПРОТОКОЛ № 5/09.03.2018 година

Днес, 09.03.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Светлана Радулова, Петя Хантова, Елена Попова и Иванка Кехайова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

На заседанието присъстват Ралица Негенцова – Председател на Висш адвокатски съвет, Атанас Стоянов – зам. Председател на Висш адвокатски съвет, Стефка Въжарова - Главен секретар на Висш адвокатски съвет, Емил Ядков - член на Висш адвокатски съвет.

           

Заседанието протече в следния ред.

 1. Информация за събитията от 26.02.2018 г. – 09.03.2018 г. /докладва адв. Ненов/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Ненов/;
 3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
 4. Разглеждане на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ /докладва адв. Попова/;
 5. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;   Разглеждане на решения относно лишени от право да упражняват адвокатска професия - адвокати, вписани в Адвокатска колегия Благоевград в съответствие с постановено решение № 214/06.08.2012 г. на трето ГО на ВКС. /докладва адв. Георгиева/; - Разглеждане на извършени справки в търговски регистър, съгласно решение № 66/26.03.2018 г. /докладват отговорници по райони/; - Разглеждане на писмо с вх. № 168/06.03.2018 г. постъпило от Агенция по вписванията/докладва адв. Ненов/;
 6. Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа от проведен избор за Председател на Адвокатски съвет Благоевград проведени на 11.06.2017 г. на извънредно общо събрание и изборите за делегати,проведени на 04.02.2018 г. на годишно общо събрание /докладва адв. Георгиева/;
 7. Разни. - Разглеждане на постъпила фактура от БИСОФТ ЕООД /докладва адв. Георгиева/; - Организация на деня на Конституцията и юриста /докладва адв. Хантова/.

 

Докладва адв. Пенко Ненов, че с решение на Върховен касационен съд e потвърдено решението на ВАдС, с което е потвърдено решението на ИК при АК Благоевград за  избор на адв. Иван Чолаков за председател на АК Благоевград. В тази връзка е  необходимо днес да се извърши конституиране на адв. Чолаков като председател на колегията.

Адв. Пенко Ненов връчи удостоверение за встъпване като Председател на адв. Иван Чолаков с пожелание за здраве и успех. Адв. Иван Чолаков от своя страна отправи благодарност лично към адв. Ненов, както и към всички членове на Адвокатски съвет Благоевград за успешно свършената работа по време на неговото отсъствие.

Председателя на Висш адвокатски съвет – адв. Ралица Негенцова изказа благодарност за поканата в този тържествен момент. Пожелава успешна работа на целия Адвокатски съвет. Становището на адв. Негенцова, е че трябва да се работи в една посока, а именно издигане авторитета на адвокатурата.

Докладвани бяха различни проблеми свързани с работата на Адвокатския съвет, а именно проверки в Търговския регистър. Въпроса, който се поставя е може ли съдружник в дружество да бъде адвокат, както и дейността като прокурист съвместима ли е с чл. 5 от Закона за адвокатурата.

Поставен бе въпроса за адвокати, които са лишени от адвокатски права, начина на възстановяване, необходимостта от подаване на заявление за повторно вписване, както и проверката на нравствените и морални качества на адвоката.

На срещата се обсъдиха и проблеми свързани с Национално бюро за правна помощ. Липсата на информация, относно взетите решения за определяне на окончателния размер на възнагражденията, които НБПП взима. Определените възнаграждения по предоставена правна помощ, стават със съответните решения, които никъде не се публикуват, които следва да подлежат на обжалване. Докладва адв. Георгиева, че неколкократно е правила възражения относно определените минимални възнаграждения по отчети. Сочи, се че на последното си заседание, Национално бюро за правна помощ е одобрило нов образец на уведомително писмо, за което Адвокатските съвети в страната все още не са уведомени.

Обсъдени бяха и месечните вноски към Висш адвокатски съвет, като молбата на адв. Въжарова в тази насока е същите да бъдат превеждани всеки месец, а не на тримесечие, тъй като ако не се получават регулярни вноски се блокира работата на Висшия орган.

Докладва адв. Мария Георгиева относно извършването на проверка в търговския регистър на всички адвокати, вписани в Адвокатска колегия – Благоевград, дали са съдружници, управители или юридически лица, при която е попаднала на адвокат, които е бил съдружник на множество юридически лица 87 на брой и на 7 фирми е бил прокурист. Тук е въпросът дали това е съвместимо с адвокатската дейност, съгласно чл. 5 от Закона за адвокатурата. Изпратено е писмо до Висш адвокатски съвет със същото запитване, защото според адв. Мария Георгиева има прикриване, а законът е категоричен.

След изготвената справка адв. Петя Хантова е открила адвокат, който е управител в момента и отправя предложение да се направи проверка в НАП за сключени трудови договори. Също така е установила, че друг адвокат е в управителния съвет на ЗЗД с търговска дейност. Това следва да се обсъди по – подробно в т. 5 от дневния ред, където ще се разгледат всички извършени справки в търговския регистър, съгласно решение № 66/26.03.2018 г.

Докладва адв. Емил Ядков, че управител в търговско дружество има много широко тълкуване. Адвокатското дружество също като адвоката извършва търговска дейност, тогава когато трябва да се изплащат различни консумативи и т. н.

Докладва адв. Мария Георгиева, която предлага да се помисли за бъдещи промени в Закона за адвокатурата. Адв. Георгиева докладва и решението за промяна на членския внос.

Докладва адв. Мария Георгиева за получено запитване от адвокати за вписване в Адвокатска колегия – Благоевград, лишени от право да упражняват адвокатска професия за определен период от време, поради невнесени месечни вноски. Докладва решение на Висш адвокатски съвет, в което след изтичане на наложеното наказание адвокатските права се възстановяват. Сочи се адвокат, които не заплаща членски внос, но в следващия момент не е отписан от регистъра на адвокатите. Според решение на ВКС от 2012 г. при това положение Адвокатски съвет няма право да прави това. Този адвокат е временно лишен от права, но той не губи възможността да бъде адвокат. Например адвокат, лишен от право на адвокатска дейност за срок от четири месеца не плаща членски внос за този период, като преди това е дължал десет месечни вноски и от 2011 г. досега 2018 г. той все още дължи определена сума и посоченият адвокат продължава да присъства в регистъра на Висш адвокатски съвет с червена удивителна.

Докладва адв. Емил Ядков във връзка с цитирания по – горе адвокат. След като Адвокатски съвет му отказва адвокатски права, той обжалва отказа. Висш адвокатски съвет отказва този отказ да бъде възстановен. Адвокатски съвет трябва да се съобрази със Закона за адвокатурата, а не с наказателния кодекс. По тази причина се предоставя възможност на Адвокатски съвет да извърши проверка в адвокатски регистър, който от 2005 г. не е технологично променян. От създаването на  адвокатски регистър на Висш адвоктаски съвет в него стоят отразени всички които са били вписани като адвокати със съответнтото отбелязване: действащ, лишен, отписан, независимо от това дали един адвокат е отписан, лишен от права или починал.

Адв. Мария Георгиева отправя запитване дали този човек дължи невнесения членски внос след приключване на наказанието.

Адв. Емил Ядков изказа мнение, че това е решение на адвокатски съвет, а не на Висш адвокатски съвет.

Докладва адв. Георгиева по още един възникнал въпрос по отношение на Националното бюро за правна помощ. Работата с него не е добре организирана. На сайта на Националното бюро за правна помощ липсват каквито и да било решения и информация, която евентуално би могла да бъде обжалвана. Второто нещо, изникнало като проблем е свързано с определянето на възнагражденията на адвокатите от Националното бюро за правна помощ. Неколкократно са отправени възражения за минималното възнаграждение. В тази връзка адв. Пенко Ненов постави миналия път на срещата с Висш адвокатски съвет конкретен случай с колега адвокат, назначен за служебен защитник с 36 явявания по делото, за което му беше изплатена сумата от 200.00 лв., което според адвокат Георгиева е безумие. Адв. Мария Георгиева подозира, че Националното бюро за правна помощ прави някаква собствена интерпретация на закона като дава пример, който се е случил на нея. Сочи, че при извършване на грабеж от непълнолетен се прилага редукцията на чл. 63. Вместо от Националното бюро да изплатят определената сума от 600.00 лв.за 9 съдебни заседания са били изплатени 240.00 лв. Взето е тяхно вътрешно решение, че мярката за неотклонение била част от Досъдебното производство. Ако е част от Досъдебното производство тази наредба е абсолютно незаконосъобразна. Няма решение, с което някой е определил тези 600.00 лв. да бъдат редуцирани в 240,00 лв., което да може да се обжалва.

Според адв. Мария Георгиева възнагражденията се изплащат неправилно. 60 – 70 % от дължимите суми се намаляват драстично.

Докладва адв. Атанас Стоянов – зам- председател на Висш адвокатски съвет за това, че Националното бюро за правна помощ предоставя отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет и съществува нова наредба с по – различни показатели, която се очаква да бъде разгледана в първото шестмесечие на 2018 г., с цел да се сложи пълната граница, предвидена за дадено възнаграждение.

Докладва адв. Стоянов, че възнагражденията по служебните защити от Националното бюро за правна помощ се получават в крайната фаза на делото. Ако един адвокат е изпратен по дело за кражба, което е различно от споразумение в крайна сметка получава възнаграждение за споразумение.

Адв. Стоянов отправи запитване дали се получава обратна връзказа всяко едно дело по Националното бюро за правна помощ.

Адв. Мария Георгиева отговори, че няма данни за получаване на такава справка.

Докладва адв. Емил Ядков за обстоятелството, че Националното бюро за правна помощ няма задължение да изпраща справка за сумата, която е платило на всеки един адвокат. Решението подлежи на разглеждане от самото Национално бюро и не подлежи на обжалване пред никого. Няма такъв правен ред. Адв. Ядков предлага този въпрос да се заяви писмено пред Националното бюро за правна помощ.

Адв. Стоянов отговори, че в такъв случай няма как да разберем колко от възнагражденията са намалени и поради каква причина.. Сочи, че би трябвало възнагражденията да са в горната граница и на среща с Националното бюро за правна помощ биха поставили всички тези въпроси като е добре да видят и самта преписка по едно такова дело.

Докладва адв.Мария Георгиева, че служителят Светлана Караджова забелязва, че на сайта на Националното бюро за правна помощ е обявено решение от 22 февруари 2018 г., с което влиза нова форма на уведомително писмо, образец на което от 22 февруари 2018 г. до този момент не е представено на срещата на председателите. Адв. Георгиева сочи, че адв. Петя Хантова трябва да разпредели 63 адвоката, на които да се изпратят уведомителни писма за служебна защита и това може да бъде предпоставка за проблем при изплащането на възнагражденията.

Висшия адвокатски съвет предложи Адвокатска колегия – Благоевград да поиска Националното бюро за правна помощ да изпрати образец на новата форма на уведомително писмо.

Докладва адв. Емил Ядков, че работата между Адвокатска колегия – Благоевград и Висш адвокатски съвет е двустранен процес, който представя лицето на Адвокатски съвет и винаги е готов да се отзове за помощ при необходимост.

Докладва адв. Стефка Въжарова решението на Адвокатски съвет – Благоевград да не се превеждат месечните вноски към Висш адвокатски съвет. Адвокат Въжарова призоваза намирането на разумно решение за превеждане на членския внос към Висш адвокатски съвет, защото това спира общата работа.

По т. 1

Докладва адв. Пенко Ненов във връзка с провеждането на три отчетни събрания в Административен съд, Окръжен съд и Районен съд, на които той е присъствал.

 

По т. 2

 1. Заявление с вх. № 153/28.02.2018 година от адвокат ДОНКА ДОБРЕВА АРНАУДОВА с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 78

 1. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград ДОНКА ДОБРЕВА АРНАУДОВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.03.2018 г.

          Решението е взето със 7 гласа „за”.

По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 59 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

Адв. Мария Георгиева прави предложение, тъй като 40 искания за определяне на служебни защитници са от ГПУ и РУ – гр. Петрич, по същите да бъдат определени и служебни защитници от Благоевград и Сандански. Поддържа становище, че в гр. Сандански има колеги, които нямат разпределена служебна защита. За гр. Благоевград има петима колеги адвокати, които са депозирали изрично заявление да бъдат разпределяни в цялата област. В Благоевград служебните защити са малко. От началото на тази година има много колеги от Благоевград, на които няма разпределена нито една служебна защита. Това е основен праблем.

Адв. Иван Чолаков поддържа становище, че би трябвало да се вземе предвид обстоятелството, че всички адвокати са членове на Адвокатска колегия Благоевград, независимо в кой район практикуват адвокатската професия. Предлага да се направи запитване до служебните защитници дали са съгласни да им бъдат разпределяни служебни защити от другите  райони.

Адв. Иван Димитров поддържа становище, че всеки който иска да вземе служебна защита от даден район да си регистрира кантора там.

Адв. Мария Георгиева изрази мнение, че според нея не може всеки да си регистрира кантора в района, в който иска да има служебни защити, поради факта, че Законът за адвокатурата е категоричен и адвокатите, членове на Адвокатска колегия – Благоевград имат кантора на територията на Благоевградска област. Не са членове на АК Разлог, АК Петрич и АК Гоце Делчев или която и да било, а са членове на АК Благоевград и за това липсата на кантора в Разлог, Петрич и т.н не са основание да не бъдат определяни като служебни защитници в тези райони.

Адв. Петя Хантова поддържа становище, че е категорично против. Когато преди време е имало  дела с внесени големи възнаграждения в гр. Разлог не са били дадени на никой друг извън района. Също преди време за едно дело в гр.Петрич с голямо възнаграждение, по което са определени 5-ма колеги,  са включени колеги от Благоевград и Гоце Делчев. Именно заради това адв. Хантова държи всички новопостъпили служебни защити от гр. Петрич, да бъдат разпределени измежду колеги адвокати от гр. Петрич.

Адв. Иван Чолаков предлага да бъде направена справка какво е било разпределнието до този момент и ако е налице дисбаланс да се преопределят, както и за в бъдеще да се вземе изрично решение от адвокатски съвет за начина, по който да бъдат разпределяни служебните защити.

Адв. Петя Хантова уточнява, че до този момент всички служебни защитници от гр. Петрич имат разпределена по една служебна защита.

Адв. Иванка Кехайова изразява становище за новопостъпилите служебни защити да бъдат разпределени измежду служебните защитници от гр. Петрич.

            След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 79

 1. По искане по ДП № 7852 ЗМ-31/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;
 2. По искане по НОХД № 508/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов;
 3. По искане по НОХД № 66/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;
 4. По искане по ЧНД № 304/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Георгиева;
 5. По искане по ЧНД № 228/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Бараков;
 6. По искане по НОХД № 15/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова;
 7. По искане по ДП № 19/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;
 8. По искане по ДП № 20/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Н. Кехайова;
 9. По искане по ДП № 21/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Н. Танева;
 10. По искане по ДП № 22/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Ст. Янева;
 11. По искане по ДП № 23/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;
 12. По искане по ДП № 24/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Гогов;
 13. По искане по ЧНД № 205/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;
 14. По искане по НОХД № 126/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;
 15. По искане по ДП № 49/2017 г. по описа на ГПУ- Г. Делчев  – определя адв. Г. Димитров, адв. Р. Шарланджиев, адв. Д. Шагов;
 16. По искане по НЧХД № 622/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;
 17. По искане по ДП № 32/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Пиргова;
 18. По искане по ДП № 33/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Станкова;
 19. По искане по ДП № 34/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Божкова;
 20. По искане по ДП № 35/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. И. Данчев;
 21. По искане по ДП № 36/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. И. Мазнокова;
 22. По искане по ДП № 37/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Коцева;
 23. По искане по ДП № 38/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. И. Мазнокова;
 24. По искане по ДП № 39/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Точкова;
 25. По искане по ДП № 40/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Динева;
 26. По искане по ДП № 41/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Иванова;
 27. По искане по ДП № 42/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Полизоева-Дундева;
 28. По искане по ДП № 43/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Вълина;
 29. По искане по ДП № 44/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Сл. Тимова;
 30. По искане по ДП № 45/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Кютукчиев;
 31. По искане по ДП № 46/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Райчева;
 32. По искане по ДП № 47/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. И. Закова;
 33. По искане по ДП № 48/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Г. Коларова;
 34. По искане по НОХД № 876/2017 г. по описа на РС – Разлог - подсъдимият е заявил, че желае да му бъде назначен служебен защитник, но същевременно с това е заявил, че е в състояние сам да си ангажира такъв, тъй като същият работи по трудово провоотношение. Макар, че интересите на подсъдимите в процеса са противоречиви и един от тях има защитник, поради което е налице хипотезата на задължителната защита, по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 5 от НПК, то следва да се има предвид, че задължителната защита не е задължително служебна такава, а само когато подсъдимия не разполага със средства да си упълномощи сам защитник.

Ето защо, считаме, че акта за допускането на правна помощ не отговаря на изискванията на чл.25, ал.3 от ЗПП, поради което и не определяме адвокат от АК Благоевград, вписан в РНБПП за осъществяване на защита на подсъдимия.

35. По искане по ГР.Д. № 256/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Петачка;

36. По искане по НОХД № 46/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

37. По искане по ЧНД № 286/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Костова

38. По искане по ДП № 314 ЗМ-116/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Попова и адв. М. Бадалова;

39. По искане по ДП № 49/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Г. Божинов;

40. По искане по ДП № 50/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Николова-Ваиу;

41. По искане по ДП № 51/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Христова;

42. По искане по ДП № 52/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Банчева;

43. По искане по ДП № 53/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Пенелова;

44. По искане по ДП № 54/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Б. Ангелова;

45. По искане по ДП № 55/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Златкова;

46. По искане по ДП № 56/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Колаксъзова;

47. По искане по ДП № 57/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Ампова;

48. По искане по ДП № 58/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Б. Харизанов;

49. По искане по ДП № 59/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Гогов;

50. По искане по ДП № 60/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Д. Марангозова;

51. По искане по ДП № 61/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Георгиева;

52. По искане по ДП № 62/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. И. Дюзова;

53. По искане по ДП № 63/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Попова;

54. По искане по ДП № 64/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Бадалова;

55. По искане по ДП № 65/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. О. Янчев;

56. По искане по ДП № 331 ЗМ-473/2008 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

57. По искане по ДП № 331 ЗМ-356/2017 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

58. По искане по НОХД № 88/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

59. По искане по ДП № 7852 ЗМ-535/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Г. Качорев.

 

Заверява 96 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 09.02.2018г. – 09.03.2018година.

Решението е взето със7гласа „за”.

 

По т. 4

Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпили 7 броя заявления, подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград за вписване в Националния регистър за правна помощ.

След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №80

ОДОБРЯВА списък на адвокатите, подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за праван помощ, както следва:

 1. Айше Ибрахим Джембазка;
 2. Иво Николов Зойков;
 3. Мария Богданова Геренска;
 4. Петър Васков Петров;
 5. Петър Иванов Балджиев;
 6. Райна Венциславова Василева;
 7. Станислав Владимиров Габеров

ДА БЪДАТ изпратени заявленията на Националното бюро за правна помощ за вземане на решение за вписването им в Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

По т. 5

              По т. 6

   Докладва се възможността за унищожаване на изборните книжа от проведен избор за Председател на Адвокатски съвет Благоевград,проведени на 11.06.2017 г. на извънредно общо събрание и изборите за делегати,проведени на 04.02.2018 г. на годишно общо събрание.

    След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 90

    ДА БЪДАТ унищожени изборните книжа от проведения избор за Председател на Адвокатски съвет Благоевград и от изборите за делегати от         Цветанка Христова и секретарят на Адвокатска колегия Благоевград адв. Мария Георгиева.

     Решението е взето със 7 гласа „за”.

   

      По т. 7

    Докладва се постъпила фактура от БИСОФТ ЕООДкато изпълнител на договор с Адвокатска колегия – Благоевград по повод софтуерна  система „Служебни защити”.

 

    Докладва адв. Петя Хантова във връзка с организацията за деня на Конституцията и юриста.

  Адв. Мария Георгиева даде предложение денят на Конституцията и юриста на 16 април 2018 г. да се отпразнува в град Сандански. Разгледа се и се обсъди оферта за гръцкия курорт Лутраки. Окончателното решение предстои да се обсъди на следващо заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

    Адв. Иванка Кехайова прави предложение на подобни мероприятия и национални празници да се отдава почит от името на Адвокатска колегия – Благоевград.

   Докладва адв. Мария Георгиева, че е било публикувано изявление за трети март във вестник „Струма”, подготвено от адв. Пенко Ненов.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. № 155/01.03.2018 г. от адв. Стефка Въжарова, в което прави уточнение, че на работната среща на 26 март 2018 г. би било добре поне един от участниците да е счетоводителят на съответната колегия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 91

ОПРЕДЕЛЯ за представители на работната среща на 26 март 2018 г. в гр. София адв. Мария Георгиева и счетоводителят на Адвокатска колегия – Благоевград Цветанка Христова.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. № 180/09.03.2018 г. от Висш адвокатски съвет, с което на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати е изпратен актуализиран конспект за изпита за адвокати и младши адвокати.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 92

ДА БЪДЕ изнесен на таблото в Адвокатска колегия – Благоевград актуализирания конспект за изпита за адвокати и младши адвокати, както и да бъде качен на сайта на колегията.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. № 156/01.03.2018 г. от Висш адвокатски съвет относно предоставяне на лицензиран достъп до електронната версия на третото издание на „Право на Европейската конвенция за правата на човека”, с което ни уведомяват, че за да може книгата да стане достъпна до адвокатите от всички адвокатски колегии, предоставените 2500 броя се разпределят между всички колегии като за Адвокатска колегия – Брагоевград са разпределени 67 броя.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 93

ДА БЪДЕ изпратено писмо по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград, с което да бъдат уведомени, че в срок до 22 март 2018 г. могат заявят участиеза достъп до третото издание на „Право на Европейската конвенция за правата на човека” катосамо първите 67 заявили участие ще бъдат записани.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. №159/01.03.2018 г. с текст на писмо, подготвено от председателя на Адвокатска колегия В. Търново, с което ни уведомяват относно становището си за  решения № 481 и № 482от 12.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет, считано от 01.04.2018 г. е определил дължимите по чл. 49 от ЗА от адвокатите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет в размер на 20 (двадесет) лева.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. № 170/07.03.2018 г. във връзка с появата на нов сайт с името „Провери адвокат”, който е оформен като форум, с което ни уведомяват, чепредлагат услуга в бъдеще да бъде премахвана негативната информация от потребители, която е в разрез с добрия тон, откровено неверни и/или уронват престижа на някой от членовете на Адвоктска колегия – Благоевград.

След станалите разисквания, адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №94

ДА БЪДЕ уведомен Висш адвокатски съвет за наличието на този сайт, както и за наличието на фирма, предлагаща срещу заплащане премахване на негативна информация за адвокати, качена в сайта.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков получено писмо с вх. № 152/28.02.2018 г. от Адвокатска колегия – Хасково, с което ни уведомяват за решение във връзка с увеличения размер на членски внос, дължим на Висш адвокатски съвет – София. Прието за сведение.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.30 часа.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................................

                                                                                                          /адв. Иван Чолаков/

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: ...................................................

                                                                                                          /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                                  ПРОТОКОЛ: .................................................

                                                                                                          /Станислава Бобоцова/