ПРОТОКОЛ № 6/23.03.2018 година

Днес, 23.03.2018 година от 13:30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова, Елена Попова и Нели Захариева.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет – Диана Табутова.

Не присъства Председателят на Контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 

1. Информация за събитиятаот 09.03.2018 г. – 23.03.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатскитерегистри/докладва адв. Чолаков/;

3. Правна помощ /докладватотговорниципоградове/;

4.Одобряваненамесеченсписъкнадежурниадвокати и утвърждаваненаседмиченграфикнадежурниадвокати за второтримесечиена 2018 г. /докладватотговорницитепоградове/;

5. Дисциплинарна дейност/докладва адв. Кехайова/;

6. Организация на празника 16 април – деннаБългарскатаконституция и денянаюриста.

7. Разни.

 

По т.2

 1. Заявление с вх. № 196/21.03.2018 г.отадв. Юли Богданов Теодосиев с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

В приложените документи липсва адвокатска карта, за която същият сочи, че е изгубена.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 95

 1. ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН адв. Юли Богданов Теодосиев, че трябва да предостави декларация за изгубена адвокатска карта.

След представяне на същата ДА БЪДЕ ОТПИСАН от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 21.03.2018 г.

          Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №96

 1. По искане по НОХД № 100/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П.Смукова-Атанасова;
 2. По искане по гр.д. № 1485/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушарова;
 3. По искане по ДП № 31/2016 г. по описа на ГПУ – Благоевград – определя адв. М. Алексова;
 4. По искане по НОХД № 237/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Е. Ядков;
 5. По искане по ДП № 314 ЗМ-6/2016 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;
 6. По искане по ДП № 314 ЗМ-117/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Н. Попов;
 7. По искане по НОХД № 292/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Кехайова;
 8. По искане по НОХД № 94/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев;
 9. По искане по НОХД № 825/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Л. Крънчева;
 10. По искане по ДП № 339 ЗМ-412/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. Г. Батев;
 11. По искане по НОХД № 603/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка;
 12. По искане по ЧНД № 572/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски;
 13. По искане по НОХД № 87/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Л. Герова;
 14. По искане по ВНОХД № 3/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова-Дановска;
 15. По искане по НОХД № 876/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;
 16. По искане по ЧНД № 73/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Станкова;
 17. По искане по търг. д. № 53/2017 г. по описа на ОС – Благоевград– да бъде уведомен Окръжен съд Благоевград, че внесеният депозит не е определен съгласно чл.7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 25.10.2016 година/, тъй като цената на иска е 95 224, 86 евро главница и 9559,83 евро лихва, което възлиза на 204 521, 90 лв.и в този случай възнаграждението на особения представител трябва да бъде 7 620, 44 лева.

Особен представител ще бъде определен след довнасяне на сумата от 4 720, 44 лева, съгласно чл.7, ал. 2, т. 5от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ,Бр.84 от 25.10.2016 година/.

 

 1. Адвокатски съвет разгледа постъпило искане с вх. № 229/21.03.2018 г.по ДП № 3794ЗМ-123/2016 г. по описана ОД на МВР – Благоевград. Адв. Светлана Радулова предлага за служебен защитник по същото искане да бъде назначена адв. Снежанка Аргирова.

Становището на адв. Мария Георгиева е, че е категорично против по искане с вх. № 229/21.03.2018 г. да бъде определена адв. Снежанка Аргирова.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 97

ОПРЕДЕЛЯ за служебен защитник по искане с вх. № 229/21.03.2018 г.по ДП № 3794ЗМ-123/2016 г. по описана ОД на МВР - Благоевград адв. Снежанка Аргирова.

Решението е взето с 4 гласа „за”и 2 гласа „против”

 

 1. Постъпило предложение от адв. Петя Хантова по искане с вх. № 214/15.03.2018 г. по ДП № 314 ЗМ-438/2017 г. поописана РУ – Петрич за служебен защитник да бъде определен адв. Любомир Георгиев.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 98

            ОПРЕДЕЛЯ за служебен защитник по искане с вх. адв.№ 214/15.03.2018 г. по ДП № 314 ЗМ-438/2017 г. поописана РУ – Петрич адв. Любомир Георгиев.

Решението е взето с 4 гласа „за” и 2 гласа „против”.

 

В залата влиза адв. Иван Чолаков.

 

Докладва адв. Мария Георгиева, че по ТД № 23/2017 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград са определени двама особени представители. От Окръжния съдия е получено повторно искане за незабавно определяне на един адвокат за назначаване като особен представител на посочения ответник. Към искането е приложено разпореждане на Окръжен съд – Благоевград, с което уведомяват Адвокатски съвет – Благоевград, че е недопустимо да се назначават двама особени представители при условията на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

Становището на адв. Мария Георгиева е, че искането на съда за назначаването само на един особен представител по ТД № 23/2017 г. е намеса в работата на Адвокатски съвет – Благоевград.

Адв. Елена Попова изрази мнение, че е против назначаването на двама и повече особени представители за една служебна защита.

Становището на адв. Мария Георгиева е, че Адвоктаски съвет е взел решение за назначаване на двама или повече особени представители по една служебна защита, като при взимането на това решение са присъствали всички членове на Адвокатски съвет. Съдът не бива да се меси в това дали един хонорар за служебна защита ще бъде разпределен на един или на повече адвокати, съгласно Наредба № 1. Адв. Мария Георгиева предлага да бъде проведен разговор със съдията.

Адв. Петя Хантова поддържа становище, че при назначаването на двама и поваче особени представители по една служебна защита отговорността се размива и по  този начин се работи под минимума. По досъдебните производства има срокове, които текат различно за двамата разпределени особени представители и е възможно да възникнат усложнения в процеса.

Адв. Елена Попова предлага адвокатите, на които се разпределят служебни защити с високо възнаграждение да не бъдат назначавани като служебни защитници за период от шест или девет месеца.

Адв. Иванка Кехайова също предлага да се проведе среща с Окръжен съд Благоевград до разрешаването на дискутирания казус.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 99

ДА СЕ проведе среща с гражданските състави на съда за изясняване на ситуацията.

ОТЛАГА определянето на особени представители по ТД № 23/2017 година за следващо заседание на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков молба с вх. № 199/22.03.2018 г. от подсъдимо лице, в която моли да му бъде назначен друг служебен защитник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 100

ОТКАЗВА по молба с вх. № 199/22.03.2018 г. да бъде определен друг служебен защитник, тъй като съгл. чл. 18, т. 3 от ЗПрП в правомощията на АС – Благоевград е единствено и само определянето на адвокат, вписан в регистъра на НБПП, а назначаването му е от съответния орган- полиция, прокуратура или съд.

Решението е взето с 8 гласа „против”.

 

            По т. 4

Адвокатски съвет разгледа месечен списък надежурни адвокати и седмичен график на дежурни адвокати за второ тримесечие на 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 101

ОДОБРЯВА месечния списък на дежурни адвокати и седмичния график на дежурни адвокати за второто тримесечие на 2018 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 5

 

По т. 1

Докладва адв. Пенко Ненов, че няма случили се събития в периода от 09.03.2018 г. – 23.03.2018 г.

 

По т.6

Адв. Петя Хантова отправи предложение Деня на Българската конституция да се отпразнува в гр. Мелник.

Адв. Иван Чолаков отправи предложение честването на Деня на Българската конституция да се проведе на 21 и 22 април 2018 г. в Спа – хотел Свети Никола гр. Сандански.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград одобрява предложението на адв. Чолаков, а именно честване на Деня на Българската конституция да се проведе в Спа-хотел Свети Никола в град Сандански, поради което възлага да проведе разговор за изготвяне на оферта и ползване на преференциални цени за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т.7

Докладва адв. Иван Чолаков, че изслушването на адвокатите, които са регистрирани в търговския регистър като управители или съдружници на търговски дружества се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Адв. Пенко Ненов напуска залата.

 

Адв. Мария Георгиева отправи предложение към Адвокатски съвет за определяне на такси за депозиране на жалба от физически лица – в размер на 30.00 лв. и за юридически лица – в размер на 50.00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 107

ОТЛАГА разглеждането на предложението на адв. Мария Георгиева за определяне на такси за депозиране на жалба.

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева да направи проучване и изготви доклад, дали в други Адвокатски колегии в страната има такси за депозиране на жалби, мотивите и законовите основания.

Решението е взето с 5 гласа „против”.

 

Докладва се искане за даване на писмено становище с вх. №193/20.03.2018 г. потълкувателнодело № 8/2017г. поописана ОСГКТК на ВКС.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 108

ДА БЪДЕ изпратено писмо по електронна поща до всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград за сведение и отношение.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Докладва адв. Мария Георгиева, че адв. Теодор Тошев е представил удостоверение от транспортна фирма във връзка с назначена служебна защита, с което удостоверяват какъв е размерът на цената на билета. Националното бюро за правна помощ държи удостоверяването на пътните разходи да бъде с билет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №: 109

ДА БЪДЕ изпратено допитване до транспортни фирми относно ценовия разпис на пътуванията в Благоевградска област.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет обсъди организирането на екскурзия на 01, 02 и 03 юни 2018 г.

В тази връзка адв. Петя Хантова докладва предложение за Плитвички езера, пещерата Постойна Загреб и Любляна или организиране на пътуване до Лутраки (Гърция).

Адв. Мария Георгиева предлага да се проведе разговор с туроператори, за да бъде направен окончателният избор.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                      /адв. Иван Чолаков/

 

                                         СЕКРЕТАР:......................................

                                                             /адв. Мария Георгиева/

 

                                        ПРОТОКОЛ:....................................

                                                             /Станислава Бобоцова/