ПРОТОКОЛ № 7/12.04.2018 година

Днес, 12.04.2018 година от 14.00 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Светлана Радулова, Петя Хантова, Елена Попова и Нели Захариева.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Информация за събитията от 23.03.2018 г. – 12.04.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3. Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през I – во тримесечие на 2018 година /докладва адв. Попова/;

4. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

- Разглеждане на писмо с вх. № 220/29.03.2018 г. на НБПП /докладва адв. Георгиева/;

 -  Разглеждане на писмо с вх. № 221/29.03.2018 г. на НБПП /докладва адв. Георгиева/;

5. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6. Разглеждане на заявления за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия на 2018 година /докладва адв. Чолаков/;

7. Разглеждане на писмо с вх. № 232/04.04.2018 г. от адв. Росен Михайлов – Председател на управителния съвет на сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество“.

8. Разни.  

 

По т. 1

Докладва адв. Иван Чолаков, че няма случили се събития за периода от 23.03.2018 г. – 12.04.2018 г.

По т.2

 1. Заявление с вх. № 222/29.03.2018 година от адвокат ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАМУКЛИЙСКА с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

2. Заявление с вх. № 219/28.03.2018 г. от адвокат СЕЛМА ДИЧОВА ПАДАРЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

3. Заявление с вх. № 256/12.04.2018 г. от адв. Стоян Радков Божинов с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 110

 1. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАМУКЛИЙСКА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.04.2018 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат СЕЛМА ДИЧОВА ПАДАРЕВА, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Яне Санаднски” 34, офис 3.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.04.2018 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

Докладва адв. Елена Попова за изпълнението на правна помощ за първото тримесечие на 2018 г., която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати:

За първо тримесечие на 2018 г. в АК гр.Благоевград  са постъпили  общо  253 бр. искания за назначаване на служебни защитници, от които:

по наказателни дела – 198бр,

по административни дела- няма.,

по граждански дела - 51 бр,

по изпълнителни дела - 4  бр.

От тези общо 253 бр. искания- 81 бр.са за съдебен район гр. Благоевград, от които 55 бр. по наказателни дела, 25 бр. по граждански дела и 1 бр. по изп. дела.

За отчетния период са уважени 76 бр. искания за гр.Благоевград, като 59адвоката имат по 1-а служебна защита,  7  бр. адвоката имат по 2-е служебни защити ,1 адвокат има 3 броя служебна защита.

За район гр.Петрич постъпилите исканията са общо 84 бр.,от които 82 бр. по наказателни дела, 1 бр. по граждански дела и 1 бр. по изп.дела.

През отчетния период са уважени 85бр. искания, като 7 адвоката имат по 1-а защита, 36 адвоката имат по 2 защити, 2 адвокат има -3 защити.

За съдебен район гр.Сандански са постъпили общо 32 бр. искания, от които 26 бр. за наказателни дела и 4 бр. граждански дела и 2 бр. по изп.дела.

За отчетния период са допуснати  34  бр. защити , като 18 имат по една защита и 8 адвоката по две защити.

За съдебен район  гр. Разлог има постъпили общо 36 бр. искания, от които 23бр. по наказателни дела и 13 бр. по граждански.

За отчетния период са уважени 43 броя , като 4 имат по една защита, 12 адвоката имат по две, 3-ма адвоката имат по три защити и 1 адвокат  има 6 защити. Прави впечатление, че е налице леко неравномерно разпределение на служебните защити като повечето адвокати имат от 1- 3 защити, а един адвокат има 6 защити.

За съдебен район гр. Гоце Делчев са постъпили общо 20 бр. искания, от които 12 по наказателни дела и 8 бр. по граждански дела.

За отчетния период са уважени 22 броя като 12 адвоката имат по една защита и 5 адвокат имат - две защити.

Като цяло за първо тримесечие на 2018 г. е налице леко завишаване  на броя на исканията спрямо първото тримесечие на 2017 г., когато общия брой е бил 221 бр., т.е налице е увеличение с 32 /тридесет и два/броя искания. През 2017 г. исканията  са били общо 221 бр., разпределени  по райони както следва:

за Благоевград- 77, за Петрич-57, за Сандански- 31, Разлог- 30 и за Гоце Делчев- 26 бр.

Най-голямо е увеличението за съдебен район Петрич като от 57 искания за първо тримесечие на 2017 г. сега са 84 бр. За останалите съдебни райони е налице устойчивост на броя на исканията. Продължава тенденцията за запазване увеличения размер на особените представители за съдебен район Разлог.

Отчет за обработени и изпратени на НБПП отчети през първото тримесечие на 2018 г.

За първо тримесечие на 2018 г. са обработени и изпратени общо 221 броя отчети, разпределени по райони, както следва.

За 2017 Благоевград – 76 бр. за 2018  Благоевград - 85

Петрич –59 бр. Петрич - 63

Сандански- 23 бр.Сандански - 24

Разлог - 20 бр. и Разлог - 28

Гоце Делчев - 21 броя. Гоце Делчев - 21

Увеличението в броя на обработените и изпратени отчети на НБПП спрямо първо тримесечие на 2017 г. е 22 бр. отчета. Налице е увеличение  в броя на отчетите за съдебен район Благоевград от 76 на 85, за съдебен район Петрич от 59 на 63 и за съдебен район Разлог от 20 на 28 бр. За съдебни райони Сандански и Гоце Делчев е налице запазване на броя на отчетите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 111

ПРИЕМА ОТЧЕТА на адв. Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за първо тримесечие на 2018 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

Адвокатски съвет разгледа искане с вх. № 228/21.03.2018 г. за определяне на особен представител и писмо от Окръжен съд Благоевград, с което уведомяват Адвокатска колегия Благоевград, че възнаграждението на особения представител се определя на основание чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/2004 г. за минималните възнаграждения и по изчисления на съда възлиза на 5 620,43 лв. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ГПК съдът определя възнаграждението на особения представител и то може да бъде ½ от така определеният минимален размер по същата наредба.

Според Адвокатска колегия – Благоевград има разминаване в изчисленията и то трябва да бъде в размер на 7500 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 112

ДА БЪДЕ изпратено становище на АК Благоевград, с което да бъде уведомен съдията докладчик по ТД 53/ 2017 г. по описа на ОС Благоевград, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано до ½, като изключение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36 ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност. Ето защо тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението да се определи съгласно наредбата по чл. 36 ал. 2. Актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер до ½.

При определяне на размера на възнаграждението съдията докладчик е изчислил същото единствено въз основа на основния иск, предявен по делото като не е включил в относимия материален интерес размера на претендираната лихва за забава по отделен акцесорен иск на основание чл. 86 от ЗЗД, предявен в размер на 9559. 83 евро.

Поради изложението съображението на АК Благоевград е да определи особен представител при корегиране на акта на съда за допускането му по горния списък.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

В залата влиза адв. Светлана Радулова.

 

Адвокатски съвет разгледа искане по ТД № 23/2017 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград са определени двама особени представители. От окръжния съдия е получено повторно искане за незабавно определяне на един адвокат за назначаване като особен представител на посочения ответник. Към искането е приложено разпореждане на Окръжен съд – Благоевград, с което уведомяват Адвокатски съвет – Благоевград, че е недопустимо да се назначават двама особени представители при условията на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 113

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН отговор до съдията докладчик по Търг. д. № 23/2017 година по описа на Окръжен съд – Благоевград, че няма пречки по едно дело да бъдат определени от Адвокатския съвет двама или повече адвокати, които да осъществяват процесуалното представителство по чл.47, ал.6 от \ГПК. Закона за адвокатурата, както и Наредба № 1/2004 год. на ВАдС определят минимален размер на едно адвокатско възнаграждение, в случаите, когато то се дължи по силата на сключен договор между адвокат и доверител. В случаите, когато процесуалното представителство произтича по силата на закона или от акт на съда, както е в настоящият случай, няма ограничение в размера на възнаграждението. Както е посочено в цитираното от Вас ТР № 6/2012год. на ОСГТК на ВКС, Наредба №1/2004 год. на ВАдС се ползва само по аналогия, и то само за да се определи размера на възнаграждението. От кого да се осъществява конкретното процесуално представителство, обаче и дали да бъде един или повече адвокати,   решава единствено и само Адвокатския съвет в съответния съдебен район. Когато са определени повече от един представител, не се дължи на всеки един от тях възнаграждение в размер на минималното по Наредба №1, а определеното от съда възнаграждение за един процесуален представител се дължи общо на всички адвокати.

За да бъдат определени като особени представители по реда на чл.47, ал.6 от ГПК съответните адвокати от съответния Адвокатски съвет трябва да са вписани в регистъра на НБПП. По ЗПП също се предвижда заплащане на възнаграждения под размера на минималните, определени в Наредба №1 на ВАдС, съгласно чл.37, ал.1 от ЗПП.

Определянето на повече от един процесуален представител на ответника, изключва възможността за отлагане на съдебно заседание или извършване на процесуално действие, когато някой от адвокатите е възпрепятстван.

В крайна сметка, интересите на отсъстващия ответник, ще бъдат безспорно по-добре защитени, когато процесуалното му представителство се осъществява от няколко адвокати.

Решението е взето със 7 гласа „за”.          

 

Докладва се писмо с вх. № 220/29.03.2018 г. на НБПП, че Националната бюро за правна помощ е изпратило предложение до Националния осигурителен институт безработните граждани, които не получават парични обезщетения за безработица да бъдат освободени от заплащане на такса при издаването на удостоверения.

Становището на адв. Мария Георгиева е, че още при откриването на Регионалния център за правна помощ към Адвокатска колегия Благоевград гражданите, които са безработни са освободени от такси за издаването на удостоверения от Националния осигурителен институт и всички изисквания са спазени.

 

Докладва адв. Иван Чолаков писмо с вх. № 221/29.03.2018 г. на НБПП, с което Националното бюро за правна помощ на основание чл. 8, ал.1 от Закона за правната помощ дава задължителни указания относно оформянето, комплектоването и изпращането на отчетите за предоставени консултации в Регионалния център за консултиране.

Становището на адв. Иван Чолаков е, че няма констатирани проблеми относно оформянето, комплектоването и изпращането на отчетите за консултации в Регионалния център за правна помощ към Адовокатска колегия – Благоевград.

 

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 27 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 114

 1. По искане по ДП № 339 ЗМ-104/2017 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Н. Захариева;
 2. По искане по ДП № 314 ЗМ – 103/2016 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. И. Закова;
 3. По искане по ДП № 314 ЗМ – 286/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Райчева;
 4. По искане по ДП № 339 ЗМ – 651/2017 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Г. Цветанов;
 5. По искане по НОХД № 143/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска;
 6. По искане по НОХД № 89/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Р. Бацалова;
 7. По искане по ДП № 1899 ЗМ - 316/2017 г. по описа на 01 РУ – Благоевград – определя адв. Г. Качорев;
 8. По искане по гр. д. № 288/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Стойнева;
 9. По искане по търг. д. № 134/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Конедарев, адв. В. Лазарова, адв. В. Станкова, адв. З. Иванова, адв. И. Димова - Николова, адв. Л. Сандъкчиева;
 10. По искане по ДП № 7852 ЗМ-710/2017 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Е. Спасова;
 11. По искане по НОХД № 961/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Попова;
 12. По искане по в.гр. д. № 113/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Гюрова – Петрова;
 13. По искане по гр. д. № 1037/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Точкова;
 14. По искане по ЧНД № 166/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Шопова;
 15. По искане по ДП № 314 ЗМ – 800/2016 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. В. Коцева;
 16. По искане по ДП № 314 ЗМ – 16/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Е. Георгиева;
 17. По искане по ДП № 7852 ЗМ - 79/2017 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. В. Дукова;
 18. По искане по ЧНД № 272/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Кацарска;
 19. По искане по ДП № 259/2008 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;
 20. По искане по НОХД № 941/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;
 21. По искане по ДП № 1899 ЗМ -504/2017 г. по описа на 01 РУ – Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;
 22. По искане по ДП № 314 ЗМ – 176/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;
 23. По искане по ДП № 314 ЗМ – 460/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Бадалова;
 24. По искане по НОХД № 760/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска;
 25. По искане по НЧХД № 497/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;
 26. По искане по ГР. Д. № 1569/2017 г. по описа на РС – Разлог - ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН отговор до съдията докладчик на Районен съд гр. Разлог по искане с вх. № 284/11.04.2011 г. по гр.д. № 1569/2017 г., че по така подаденото искане Адвокатска колегия Благоевград намира, че в разпореждането на съда, с което допуска процесуално представителство на ответника съдът не е посочил фактическото основание за допускане на процесуално представителстнво.

В този случай за назначавене на особен представител по реда на чл. 47 от ГПК при условията на чл. 22 от наредба № 1 на Висш адвокатски съвет следва ищеца предварително да внесе възнаграждение за особения представител в размер на 400 лв. Ето защо АС ще определи процесуален представител, който да осъществява защитата на ответника до отстраняване на горепосочените нередности.

27 . По искане по ИД № 20127010400773 по описа на ЧСИ Александър Цанковски - ДА БЪДЕ изпратен отговор до ЧСИ Александър Цанковски, че актът за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията по чл. 25 от Закона за правната помощ. Искането не съдържа диспозитив за допускане на правна помощ. Органът, който допуска правната помощ по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК следва да определи и дължимото възнаграждение на процесуалния представител, който ще  осъществява правната помощ, съобразно правилата на Наредба № 1/2004 г. на Висш Адвокатски съвет и съобразно материалния интерес по делото като в настоящия случай следва да се определи възнаграждение в размер на 772 лв. за осъществяване  на процесуално представителство, който следва да бъде внесен като депозит от взискателя по дело и да се представи на Адвокатки съвет ведно с акта за допускане за правна помощ, след което Адвокатски съвет ще определи особен представител.

 

Заверява 80 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 23.03.2018 г. до 12.04.2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 5

 

По т. 6

            Докладват се подадените документи на кандидатите за изпита за адвоакти и младши адвокати за пролетната изпитна сесия на 2018 г., подадени в срока, посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

           Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Предвид горното, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 122

 Допуска до участие в изпит 22 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1. АНИФЕ ИБРАХИМ КОРЕНАРСКА;

2. БОЖИДАР ПЕНКОВ НЕНОВ;

3. БОРЯНА ИВАНОВА БОГДАНОВА;

4. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА МИРКОВА;

5. ГЕРГАНА ХРИСТОВА ТЮЛЕКОВА;

6. ДЕСИСЛАВА ПЕНКОВА НЕНОВА – БОРИСОВА;

7. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНОЛЧЕВ;

8. ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ДИМИТРУШЕВА;

9. ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛАЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА;

10. ИБРАХИМ ХАДЖИНЕДИМ ГЕНДЖЕВ;

11. КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЧОЛЕВА;

12. МАРТИН ГЕОРГИЕВ БОРИКОВ;

13. МЕТОДИ РОСЕНОВ ДИМОВ;

14. НИКОЛА ТОМОВ ГУНЧЕВ;

15. НИКОЛА ХРИСТОВ ТАКОВСКИ;

16. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ДЮЛГЕРОВА;

17. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МАСАРЛИЕВ;

18. РАДОСТИНА НАСКОВА СИМЕОНОВА;

19. СВЕТЛАНА ИВАНОВА ЗЪКОВА;

20. СТОЯН БОРИСОВ ДЖАВКОВ;

21. СЕВДАЛИНА ЯВОРОВА ГЕБОВА;

22. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

          По т. 7

Адвокатски съвет разгледа писмо с вх. № 232/04.04.2018 г. от адв. Росен Михайлов – Председател на управителния съвет на сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество“.

 

В залата влиза адв. Росен Михайлов.

Докладва адв. Росен Михайлов относно организирането на Национална конференция на тема Съвременната медиация – постижения, предизвикателства и перспективи. Мероприятето е подкрепено от Висш адвокатски съвет, от Софийски адвокатски съвет със средства и участие на техни представители. Мероприятието ще се проведе в гр. Благоевград, в спортно – възстановителен център „Бачиново”, база на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

Адв. Росен Михайлов отправи предложение Адвокатска колегия – Благоевград да вземе участие в Националната конференция като отбеляза, че участие в конференцията са потвърдили Председателят на ВАС, Главният прокурор, Представляващият ВСС и част от членовете, Министърът на правосъдието, Омбудсмана на Република България, Председателят на правната комисия в НС, представител на Съвета на Европа, голям брой съдии от различни по ранг съдилища в страната, Председателят на ВАдвС и членове.

На Конференцията ще бъдат поканени кметът и Областният управител на гр. Благоевград. Участие е потвърдила Мария Оливейра - представител на съвета на Европа. Разработена е програма, която ще бъде в рамките на два дни. Конференцията ще започне в петък 27 април 2018 г. като регистрацията ще започне в 14.00 ч. и ще приключи на 29 април 2018 г.

Целта на конференцията е да бъде направено предложение за промени в ГПК. Отправено е предложение към държавни институции и дирекция за социално подпомагане, които са склонни да препращат случаи на семейна медиация, тъй като семейните случаи са най – подходящи за медиация. Амбицията е да бъдат обучени кръг от колеги медиатори в областта на семейната медиация така, че да могат да се поемат такива казуси за разрешаване. Районен съд и Окръжен съд подкрепят мероприятието.  

Адв. Иван Чолаков отправи предложение Адвокатски съвет да приеме поканата за съоргонизаторство и сумата, която да бъде отпусната от Адвокатска колегия – Благоевград да бъде реабилитирана със заплащането на конкретна дейност и срещу фактура.

Предвижда се разходка до Рилски манастир и адв. Росен Михайлов предлага Адвокатска колегия – Благоевград да изпрати свой представител.

Адв. Мария Георгиева изрази мнение, че за тази конференция разбира на 14 февруари 2018 г. не от адв. Росен Михайлов, а от Секретаря на  Министрество за българското председателство на Съвета на Европейския съюз . Това официално предложение постъпва много  по – късно в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград.

Адв. Мария Георгиева отправи запитване към адв. Росен Михайлов в какво точно се изразява съорганизацията между сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество” и  Адвокатска колегия – Благоевград или целта на поканата е само финасиране. Изразява становище, че това е ситуация, в която Адвокатски съвет на АК – Благоевград, се поставя в изключително неудобно положение, предвид обстотятелството, че АС не е уведомен за провеждане на тази конференция, а информацията за провеждането и постъпва броени дни преди насрочената дата. Призовава  в бъдеще да се подхожда по друг начин, при условие, че Сдружението има желание да провежда съвместно с АС на АК – Благоевград подобни  мероприятия.

Сдружение „Адвокати за првана култура и европейско сътрудничество” ще представи на Адвокатска колегия - Благоевград проектобюджет по отделните пера, свързан с Националната конференция.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 123

ДА УЧАСТВА като съорганизатор на Национална конференция по медиация на тема: Съвременната медиация – постижения, предизвикателства и перспективи”.

ОТПУСКА сума до 1200 лв. срещу предоставяне на фактура за изразходвани средства по организацията на Национална конференция по медиация.     

Решението е взето със 6 гласа „за” и един „въздържал се”.

ДА БЪДЕ изпратена покана до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград с възможността за участие в Национална конференция по медиация.

           

По т. 8

Адв. Иван Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет Благоевград встъпителната вноска за членство в Адвокатска колегия – Благоевград да се внася разсрочено.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 124

НЕ ПРИЕМА предложението на адв. Иван Чолаков за разсрочено заплащане на встъпителната вноска за членство в Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето с 5 гласа „ против”.

 

Адв. Мария Георгиева предлага Адвокатски съвет да се запознае с наредбата за заплащане на правна помощ, която според нея трябва да се отмени. Адв. Георгиева отправи предложение същото да се включи като точка в следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Адв. Иван Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет да бъдат поканени колеги адвокати от гр. Бурса (Турция) на 24 и 25 май 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 125

ДА БЪДЕ изпратена покана до Адвокатска колегия Бурса с възможността да гостуват на Адвокатска колегия – Благоевград на 24 и 25 май 2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков решение № 627/17.02.2018 г. на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че при заплащане на всички дължими месечни вноски по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата за съответната година до 31.01, адвокатите ползват 5% отстъпка. Плащането по електронен път ще се извършва чрез разработена и поддържана от сайта на Висшия адвокатски съвет система, в секция „ Е – адвокатура”. Младшите адвокати дължат определената месечна вноска към Висшия адвокатски съвет, намалена с 15 процента.

Докладва се устно запитване от адв. Прешелкова, относно заплащане на членския внос към Висш адвокатски съвет, а именно: Възможно ли е заплащането на месечната вноска към Висш адвокатски съвет да се плати за цяла година по банков път със съответните проценти отстъпка, а месечните вноски към Адвокатска колегия Благоевград да се заплащат ежемесечно, и след като ВАС има одобрени отстъпки за предплащане на месечните вноски, Адвокатски съвет ще прави ли  такива за адвокатите, които предплащат за цяла година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 126

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички членове на Адвокатска колегия Благоевград, че съгласно решение № 627/17.02.2018 г. на Висш адвокатски съвет в т. 1 от същото месечните вноски, дължими към Висш адвокатски съвет по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата е възложено да се събират от адвокатските съвети.

Във връзка с предходното всички адвокати, членове на Адвокатска колегия – Благоевград, които желаят да заплатят предсрочно дължимите месечни вноски към Висш адвокатски съвет, за да ползват регламентираните в същото решение отстъпки следва за извършват плащанията чрез Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

Настоящото решение на Висш адвокатски съвет да бъде изпратено по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград за сведение и изпълнение.

 

Постъпи предложение от адв. Петя Хантова, че всички банки предлагат виртуален постерминал, който може да се инсталира на сайта на Адвокатска колегия – Благоевград, откъдето да се извършва плащането на месечната вноска без такса.

 

Във връзка с промени в Закона за защита на личните данни, който влиза в сила от 28.05.2018 г.             адв. Иван Чолаков отправи предложание към Адвокатски съвет да бъде организиран семинар на 12.05.2018 г. съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев.

След станалите разисвания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 127

ДА БЪДЕ изпратено запитване до ЦОА „Кръстю Цончев” относно възможността да бъде организиран семинар на тема” Новия регрламент за защита на личните данни” с лектор госпожа Невин Фети.

 

Докладва адв. Мария Георгиева  оферта за екскурзия до Плитвички езера с вх. № 162/02.03.2018 г. на туристическа агенция „Preyatravel”.

Адвокатски съвет разгледа предложения за настаняване в два хотела.

След станалите разисквания , Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 128

ОРГАНИЗИРА екскурзия до Плитвички езера (Словения) и настаняване в хотел „Buncic” (Върбовец) на туристическа агенция „Preyatravel”

ДА БЪДЕ изпратена предоставената оферта за екскурзия до Плитвички езера (Словения) на туристическа агенция Preyatravel, ведно с предложението за настаняване в хотел „Buncic” (Върбовец) по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адв. Иван Чолаков докладва списък на записалите се адвокати за вечеря в спа - хотел „Свети Никола” гр. Сандански по случай Деня на Българската конституция и деня на юриста, която ще се проведе на 21 и 22 април 2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

/адв. Иван Чолаков/

СЕКРЕТАР:.....................................

 /адв. Мария Георгиева/

                     ПРОТОКОЛ:....................................

                                               /Станислава Бобоцова/