ПРОТОКОЛ № 8/27.04.2018 година

Днес, 27.04.2018 година от 11.00 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова, Иванка Кехайова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет – Иван Димитров.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет – Диана Табутова.

Присъства председателят на Контролен съвет Елена Бистричка.

Присъства член на Контролен съвет – Нели Боянина.

Присъства председателят на Дисциплинарен съд – Албена Златкова.

Присъства член на Дисциплинарен съд – Петър Петров.

 

Заседанието протече в следния ред:

 1. Информация за събитията от 12.04.2017 г. – 27.04.2017 г. /докладва адв. Чолаков/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 3. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;
 4. Справка за неплатен членски внос и начини на плащане на членски внос.
 5. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
 6. Обсъждане на Наредбата за правна помощ /докладва адв. Георгиева/;
 7. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 8. Организация на семинарната дейност през м. Май 2018 г. /докладва адв. Иван Чолаков/;
 9. Разглеждане на писмо с вх. № 272/20.04.2018 г. на ЦОА
 10. Разни.  
 11. Разглеждане на писмо с изх. № 406/16.04.2018 г. на Висш адвокатски съвет;
 12. Разглеждане на писмо с изх. № 18/17.04.2018 г. на Адвокатски съвет Разград;
 13. Разглеждане на писмо с вх. № 243/10.04.2018 г. на Бисофт  ЕООД;
 14. Разглеждане на писмо с вх. № 273/23.04.2018 г.
 15. Разглеждане на писмо с изх. № 98/22.02.2018 г. на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 1

Докладва адв. Чолаков извършена планова проверка от страна на Национално бюро за правна помощ за работата на Адвокатски съвет – Благоевград въз основа на правомощията, които законът им дава на основание чл. 7 от Закона за правната помощ, проведена на 24.04.2018 г.

Адв. Чолаков отбеляза, че работата в Регионален център за консултиране в гр. Благоевград също е проверена, като констатацията, е че същата се извършва безпроблемно, в пълна изрядност като сочи, че работата в Адвокатска колегия – Благоевград  по ЗПП е давана за пример на другите колегии.

На срещата с представителите на Националното бюро за правна помощ бяха поставени три основни въпроса, които касаят дейността на Адвокатска колегия – Благоевград по ЗПП.

Един от тези въпроси е разпределението на процесуалните представители по чл. 47, ал. 6 от ГПК или така наречените особени представители и случаите, в които АК е определила повече от един адвокат, който да осъществява процесуалното представителство, но единици съдии, отказват да назначат всички определени. Подчертано  бе пред  Националното бюро за правна помощ за това, че Адвокатски съвете взел решение, с което определя повече от един особен представител по служебни защити с високи възнаграждения. Адвокатски съвет счита, че е в неговите правомощия да определя кои и колко адвокати да осъществяват това процесуално представителство, така както една страна може да упълномощи по дело да бъде представляван от няколко договорни представители.

По същия въпрос е имало запитване преди две години от Адвокатска колегия – Благоевград, на което Националното бюро е отговорило само, че не е в компетенцията му организацията и реда на възлагане на особени представители по чл. 47, ал. 6. На срещата представителите на НБПП са поели ангажимент да се произнесат по същество след ново запитване.

Поставен бе и въпросът, че на сайта на Националното бюро за правна помощ няма информация относно решенията на Националното бюро, с което се определя окончателния размер на възнагражденията по Закона за правната помощ и по този начин адвокатите, недоволни от размера на възнаграждението са възпрепятствани и не могат да оспорват това решение.

Адв. Чолаков докладва, че друг въпрос, който е бил повдигнат на срещата с представители на Националното бюро за правна помощ е за неправилното редуциране на възнагражденията, когато става въпрос за малолетни или непълнолетни лица по редукцията на чл. 63 от Наказателния кодекс, за което се счита, че това е по – скоро законодателен проблем, отколкото проблем на работата на Националното бюро за правна помощ. В тази връзка адв. Чолаков и адв. Георгиева са дали предложение за провеждане на Национална конференция за еднакво прилагане на закона за всички чланове на Адвокатска колегия –Благоевград по Закона за правната помощ.

            Докладва адв. Чолаков за проведена на 26.04.2018 г. среща на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” с председателите на Адвокатски колегии в страната, на която са били разгледани редица общи проблеми, както и предлаганите изменения в Наредба № 4.

            По електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия  - Благоевград е изпратено съобщение с възможността за даване на предложения за промяна в Наредба № 4, която регламентира дейността на Центъра за обучение на адвокати и начинът и редът за повишаване на квалификацията на адвокатите.

Изготвено е становище от всички председатели на адвокатски колегии, което ще бъде внесено във Висш адвокатски съвет. Тъй като Наредбата е приета от Висш адвокатски съвет и е достъпна на сайта на същия тече едномесечен срок за обсъждане. Ако не постъпят възражения е много вероятно промяната в Наредба № 4 да бъде приета.

Председатели на петнадесет адвокатски колегии единодушно са се противопоставили на решението за изменение на Наредбата в частта, в която се предвижда членове на Висшия адвокатски съвет да бъдат членове на управителния съвет на Център за обучение на адвокати.

Адв. Чолаков счита, че предлаганите промени в тази им част не  следва да се приемат, тъй като на предходното Общо събрание на адвокатите от страната е било взето решение членове на Висшия адвокатски съвет да не бъдат членове на Центъра за обучение на адвокати, тъй като единият орган е контролиращ по отношение на дейността на другият, който е контролиран.

Адв. Чолаков изрази мнение, че другите въпроси, по които е възразил са били във връзка с намаляване на  кворума от 2/3 на обикновено мнознство от присъстващите, когато се вземат решения, касаещи промени в състава на УС на ЦОА,  както и предлаганото повишаване на минимално задължителните часове за повишаване на квалификацията на адвокатите от 4 на 8 часа годишно.

 

По т. 2

Заявление с вх. № 268/18.04.2018 г. от адв. СТОЙЧО ДИМИТРОВ КАРАКОСТАДИНОВ с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия – Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 129

ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград СТОЙЧО ДИМИТРОВ КАРАКОСТАДИНОВ на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.04.2018 г.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 3

Докладва адв. Мария Георгиева отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 130

ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2018 г.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва адв. Иван Чолаков справка за неплатен членски внос и начини на плащане на членски внос. От справката става видно, че има членове на Адвокатска колегия Благоевград, които са просрочили изплащането на дължимата месечна вноска до три месеца.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 131

ДА БЪДЕ изпратено уведомление по електронните пощи на всички адвокати, които не са платили в срок дължимите месечни вноски към Адвокатска колегия – Благоевград.

В същото да бъде посочено, че съгласно чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата, адвокатите са длъжни да внасят ежемесечно дължимите вноски към адвокатската колегия, в която членуват, както и към Висш адвокатски съвет.

ДА БЪДАТ уведомени, че за уточняване на размера на дължимите месечни вноски, могат да направят справка в деловодството на адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 5

1. Докладва се постъпило заявление с вх. № 278/25.04.2018 г. от адв. Магдалена Николаева Рачева – Иванова с молба да бъде вписана в Регионалния център за правно консултиране към Адвокатски съвет – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 132

1. ДА БЪДЕ изпратено заявление с вх. № 278/25.04.2018 г. до Национално бюро за правна помощ за вписванев регистъра на Регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет – Благоевград на адв. Магдалена Николаева Рачева – Иванова.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

2. Докладва се постъпило заявление с вх. № 276/24.04.2018 г. от адв. Иван Димитров Михайлов с молба да бъде отписан от Национален регистър за правна помощ.

Предвид това и на основание чл. 34, ал. 3, т. 1 от Закона за правна помощ, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 133

2. ДА БЪДЕ изпратено заявление с вх. № № 276/24.04.2018 г. до Национално бюро за правна помощ за отписване от Националния регистър за правна помощ наадв. Иван Димитров Михайлов на основание чл. 34, ал. 3, т. 1 от Закона за правна помощ.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

3. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 22 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 134

 1. По искане по НОХД № 2139/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Георгиева;
 2. По искане по НЧХД № 258/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Ангелова;
 3. По искане по НОХД № 27/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова-Цанева;
 4. По искане по ДП № 7852 ЗМ - 210/2018 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. М. Даскалова;
 5. По искане по ДП № 69/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Б. Ангелова;
 6. По искане по ЧНД № 197/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Б. Богомилова;
 7. По искане по НОХД № 660/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Икономова;
 8. По искане по НОХД № 75/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Велев;
 9. По искане по НЧХД № 2427/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;
 10. По искане по ЧНД № 422/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Тошев;
 11. По искане по НОХД № 123/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. К. Богданова;
 12. По искане по гр.д. № 129/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Хантова;
 13. По искане по ЧНД № 133/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;
 14. По искане по ДП № 314 ЗМ – 672/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. А. Златкова;
 15. По искане по ДП № 7852 ЗМ-159/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. М. Михайлова;
 16. По искане по ДП № 7852 ЗМ-159/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. П. Гюрова-Петрова;
 17. По искане по ДП № 7852 ЗМ-46/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. В. Ковачев;
 18. По искане по НОХД № 813/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков;
 19. По искане по гр.д. № 1037/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Сл. Тимова;
 20. По искане по ДП № 519/2017 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. Н. Карасмилова;
 21. По искане по ЧНД № 220/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова;
 22. По искане по ЧНД № 225/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова.

 

По т. 6

Адв. Мария Георгиева отправи предложение до следващо заседание на Адвокатски съвет да подготви официален доклад за становище по обсъждане на Наредба за правна помощ, който да бъде представен на всички Адвокатски колегии в страната и Върховна касационна прокуратура.

След станалите разисквания, Адовкатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 135

ОТЛАГА за следващо заседание на Адвокатски съвет обсъждане на Наредба за правна помощ.

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева изготвянето на проекто-доклад относно изменение на Наредба за правна помощ.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 7

           

По т. 8

Адвокатски съвет разгледа писмо с вх. № 272/20.04.2018 г. от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, с което потвърждават провеждането на семинар за Адвокатска колегия – Благоевград  на 12.05.2018 г. на тема: „Новият регламент за защита на личните данни”с лектор съдия Николай Ангелов.

Докладва адв. Иван Чолаков, че през месец май са предвидени още два семинара, които ще бъдат проведени, както следва:

- 11.05.2018 г. на тема: „Владелчески искове – вземания на владелци срещу собственика. Отношения между собствоници във връзка с поддържането и подобраването на обща вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 от ЗН. Предявяване на вземанията”с лектор съдия Светлана Калинова – ВКС, който ще се проведе в залата на Адвокатска колегия – Благоевград;

- 19.05.2018 г. на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления” с лектор доц. д-р Ралица Илкова, който ще се проведе в залата на Адвокатска колегия – Благоевград.

Постъпи предложение към Адвокатски съвет от адв. Чолаков семинарното обучение на 12.05.2018 г. да бъде праведено в зала на Първи учебен корпус на Югозападен университет „Неофит Рилски”, съвместно със Адвокатска колегия – Кюстендил.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 143

ДА БЪДЕ изпратено запитване до Югозападен университет „Неофит Рилски” относно възможността за предоставяне на зала на 12.05.2018 г. за провеждане на семинарза времето от 09.30 ч. до 17.00 ч.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

В залата влиза адв. Иванка Кехайова.

 

По т. 9

Докладва адв. Мария Георгиева относно екскурзията до Плитвички езера, че избраният от Адвокатски съвет хотел „Buncic”в гр. Върбовец (Словения) на предишно заседание не разполага с необходимия брой места. На вниманието на Адвокатски съвет беше предложен друг хотел.

 

Докладва адв. Иван Чолаков полученописмо с вх. № 264/16.04.2018 г. от Висш адвокатски съвет за годишен абонамент за списание „Общество и право”, който възлиза на 44,00 лв. за 10 книжки.

След станалите разисквания, адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 144

НЕ ПРИЕМА предложението за годишен абонаментза списание „Общество и право”.

Решението е взето с 6 гласа „против”.

 

Докладва адв. Иван Чолаков, че разглеждането на писмо с вх. № 243/10.04.2018 г. от инж. Димитър Георгиев Андреев се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Докладва адв. Иван Чолаков писмо с вх. № 267/17.04.2018 г. от Съвет на Адвокатска колегия гр. Разград с решение във връзка с увеличения размер на членски внос, дължим към ВАдвС, считано от 01.04.2018 г. от 10,00 лв. на 20,00 лв.

Становището на адв. Чолаков е, че според председателите на Адвокатски колегии в страната въпросът вече е само от морално естество. Според адв. Чолаков аргументите на АС Разград са законово обосновани, но е имало срок, в който да се обжалва решението на Висш адвокатски съвет за увеличаване на месечната вноска по административен ред, който е изтекъл.

 

Докладва се писмо с вх. № 273/23.04.2018 г. от Адвокатска колегия - Бурса, с което потвърждават покана на Адвокатска колегия – Благоевград за периода 23 -25 май 2018 г.

Адв. Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет на 23.05.2018 г. гостите от Адвокатска колегия – Бурса да бъдат настанени в парк хотел „Бачиново” и на 24.05.2018 г. в Интерхотел „Сандански”.

Адв. Петя Хантова отправи предложение за посещение на винарна изба.

 

Докладва се писмо с изх. № 98/22.02.2018 г., с което Адвокатски съвет Благоевград е поискал от Служба по вписвания „Имотен регистър“, като собственик на недвижим имот – справка за останалите собственици в същата сграда.

Докладва се още, че такава справка не е направена поради липса на данни за ЕГН или Булстат на собствениците на самостоятелните обекти.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 145

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Службата по вписванията „имотен регистър” за издаване на незаверени копия на нотариалните актове на всеки самостоятелен обект, в сградата на ул. „Полковник Димов“ № 1.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

           

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                                                          /адв. Иван Чолаков/

 

                                   СЕКРЕТАР:......................................

                                               /адв. Мария Георгиева/

 

                                   ПРОТОКОЛ:....................................

                                               /Станислава Бобоцова/