ПРОТОКОЛ № 9/11.05.2018 година

Днес, 11.05.2018 година от 12.00 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Светлана Радулова.

Присъстваха резервните членове на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

Заседанието протече в следния ред:

 1. Информация за събитията от 27.04.2017 г. – 11.05.2017 г. /докладва адв. Чолаков/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;  Одобряване на справки от транспортни фирми удостоверяващи цени на билети по посочени маршрути /докладват отговорници по градове/.
 4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 5. Разни.  - Разглеждане на писмо с изх. № 491/03.05.2018 г. на Висш адвокатски съвет; - Разглеждане на писмо с вх. № 288/30.04.2018 г. на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“; - Разглеждане на писмо с изх. № 490/03.05.2018 г. на Висш адвокатски съвет; - Разглеждане на предложение с вх. № 301/09.05.2018 г.; - Разглеждане на предложение с вх. № 302/09.05.2018 г.; - Разглеждане на покана с вх. № 311/10.05.2018 г. от Център за обучение на адвокати; - Разглеждане на писмо с вх. № 243/10.04.2018 г. на Бисофт; - Разглеждане на фактура – правна помощ; - Разглеждане на писмо с вх. № 290/30.04.2018 г. на Висш адвокатски съвет; - Разглеждане на жалба с вх. № 300/09.05.2018 г. на РП – Петрич; - Разглеждане на искане с вх. № 309/10.05.2018 г. на адв. Силвана Дилова.

 

По т. 1

Адвокат Чолаков докладва, че в периода от 27.04.2018 год. до 11.05.2018 год. няма събития, които да подлежат на докладване.

 

По т. 2

1. Заявление с вх. № 298/04.05.2018 г. от адвокат Николай Красимиров Гьошев за прехвърляне от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград.

2. Заявление с вх. № 303/09.05.2018 г. от адвокат Маргарита Димитрова Найденова за прехвърляне от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград.

След станалите разисквания, адовкатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 146

1. ПРЕХВЪРЛЯ от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград адвокат Николай Красимиров Гьошев.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

2. ПРЕХВЪРЛЯ от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград адвокат Маргарита Димитрова Найденова.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

По т. 3

Адвокатски съвет разгледа удостоверение с вх. № 313/11.05.2018 г. от автогара Сандански ООД, писмо с вх. № 284/27.04.2018 г. от Пътнически превози ООД, писмо с вх. № 308/09.05.208 г. от Якоруда Бус Експрес ЕООД и приложение от ЕТ „Чона – Александър Петков” с ценоразпис на автобусните билети по маршрути на автобусните линии в Благоевградска област, които да служат като справка на Националното бюро за правна помощ за изплащане на командировъчни на служебни защитници.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 147

УТВЪРЖДАВА цени на билети за пътуване на адвокати за осъществяване на правна помощ по реда на Закона за првната помощ по маршрути, както следва:

 1. Благоевград – София – 10,00лв.;
 2. Банско – Разлог – 1,00лв.;
 3. Банско - Благоевград – 7, 00 лв.;
 4. Банско – София – 15,00лв.;
 5. Белица – Благоевград – 8,00лв.;
 6. Белица –Разлог – 3,00лв.;
 7. Белица – София – 17,00лв.;
 8. Гоце Делчев – Благоевград – 10,00лв.;
 9. Гоце Делчев – София – 19,00лв.;
 10. Петрич – Струмяни – 4,00лв.;
 11. Петрич – Кресна – 4,00лв.;
 12. Петрич – Симитли – 6,00лв.;
 13. Петрич – Благоевград – 7,00лв.;
 14. Петрич – София – 15,00лв.;
 15. Петрич – с. Кулата – 2,40лв.;
 16. Петрич – с. Златарево – 2,40лв.;
 17. Разлог – Благоевград – 6,00лв.;
 18. Разлог – София – 14,00лв.;
 19. Сандански – Благоевград – 5,00лв.;
 20. Сандански – София – 12,00лв.;
 21. Якоруда – Разлог – 4,00лв.;
 22. Якоруда – Благоевград – 9,00лв.;
 23. Якоруда – София – 17,00лв.;

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа искане с вх. № 336/30.04.2018 г. за определяне на адвокат за предоставяне на правна помощ. Към искането са приложени удостоверение за наследници и препис – извлечение от акт за смърт на същата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 148

ДА БЪДЕ изпратено писмо, с което да бъде уведомено Националното бюро за правна помощ, че нуждата за определяне на особен представител по искане с вх. № 336/30.04.2018 г.  е отпаднала, тъй като лицето е починало.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 13 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 149

 1. По искане по НОХД № 13/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Медарова;
 2. По искане по гр. д. № 2376/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Симеонов;
 3. По искане по търг. д. № 26/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Геренска и адв. Ю. Ангелова;
 4. По искане по гр. д. № 53/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано до ½, като изключение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36 ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност.

Ето защо, тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението да се определи Наредба № 1/2004год. на ВАдС, актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер под минимума  до ½от същия.

Предвид изложеното АК Благоевград ще определи особен представител при коригиране на акта на съда за допускането му съгласно  гореизложеното.

5. По искане по изп.д. № 1325/2011 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш –Съгласно чл. 10, т. 3 във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, в настоящия случай трябва да бъде внесено възнаграждениеза особениия представител в размер на 660, 95 лв..

При представяне на доказателства за внесено възнаграждение на особен представител, Адвокатски съвет – Благоевград своевременно ще определи особен представител по настоящото дело.

6. По искане по ДП № 180/2017 г. по описа на РУ- Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова –Хасанова;

7. По искане по ЧНД № 279/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

8. По искане по ДП № 628/2017 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева;

9. По искане по НОХД № 218/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

10. По искане по НОХД № 1015/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Попов;

11. По искане по ДП № 331 ЗМ-127/2017 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Т. Мардов;

12. По искане по ЧНД № 281/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

13. По искане по Изп. д. № 373/2014 по описа на ЧСИ ВиолинаТозева – Определeният размер на възнаграждението за особен представител не съответства на изискванията на чл. 10, т. 2 във вр. с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, 

Липсват акт за допускане, както и доказателства за внесено от взискателя възнаграждение.

След представяне на изискуемите документи Адвокатски съвет – Благоевград ще определи особен представител на длъжника.

Заверява 50 бр. Отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 12.04.2018 г. до 11.05.2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

По т. 5

Адвокатски съвет разгледа получена покана с вх. № 297/03.05.2018 г. от Висш адвокатски съвет, който организира провеждането на международна конференция на тема: „Предизвикателствата пред правната професия, произтичаща от програмата на ЕС за дигитализация”, която ще се проведе на 22 юни 2018 г. от 09.00 часа в гр. София.

Участие в конференцията ще вземе г – жа Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №155

ПРИЕМА поканата за участие в международна конференция на тема „Предизвикателствата пред правната професия, произтичаща от програмата на ЕС за дигитализация” в гр. София.

ОПРЕДЕЛЯ адв. Петя Хантова, адв. Елена Попова и адв. Светлана Радулова за представители на Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

Докладва адв. Ненов за постъпило писмо с вх. № 288/30.04.2018 г. от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, с което уведомяват Адвокатска колегия – Благоевград за наличието на свободни места за обучение Дните на адвокатите, което ще се проведе в Санаторно – оздравителен комплекс „Камчия” (31 май – 3 юни 2018 г.).

 

Адвокатски съвет разгледа покана с вх. № 296/03.05.2018 г., получена от Висш адвокатски съвет за вторите Дни на адвокатите в периода 31 май – 3 юни 2018 г., които ще се състоят в Санаторно - оздравителен комплекс „Камчия”.

На 01 юни 2018 г. от 14.30 до 17.00 ч. е предвидена лекция относно: „Съставяне, изпълнение и отчет на бюджет на адвокатските съвети” с лектор проф. Стоян Александров, на която могат да присъстват председателите, секретарите на адвокатските съвети, както и всички адвокати, проявяващи интерес към поставената тема.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 156

ВЪЗЛАГА на Председателя адв. Иван Чолаков и Секретаря на Адвокатска колегия - Благоевград адв. Мария Георгиева да вземат участие във вторите Дни на адвокатите, както и участие в предвидената лекция на тема: „Съставяне, изпълнение и отчет на бюджет на адвокатските съвети”.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

В залата влиза адв. Иван Чолаков.

 

Докладва адв. Попова постъпили предложения с вх. № 301/09.05.2018 г.от адв. Роза Орманлиева относно провеждане на среща с представители на нотариалната камара за уреждане прегледа на дела от страна на адвокати с цел запознаване с делото и изискване на нотариално заверени пълномощни при получаване на оригинали или преписи от службите „ГРАО”, както и предложение с вх. № 302/09.05.2018 г. относно изменения на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и въвеждане на регистри в адвокатската работа.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 157

ДА БЪДАТ препратени така постъпилите предложения с вх. № 301/09.05.2018 г. и вх. № 302/09.05.2018 г. от адв. Роза Орманлиева до Висш адвокатски съвет по компетентност.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва адв. Ненов покана с вх. № 311/10.05.2018 г. до Председателя на Адвокатска колегия – Благоевград за провеждането на три обучения по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”.

Същото обучение ще бъде проведено на 19 май 2018 г. в гр. Благоевград на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления”, на което ще присъстват Председателя и Секретаря на Адвокатска колегия – Благоевград, както и адвокати, вписани в същата колегия.

 

Адвокатски съвет разгледа постъпило искане с вх. № 309/10.05.2018 г. от адв. Силвана Атанасова Дилова за определяне на допълнително възнаграждение на основание чл. 14 от Наредба 1 и предвид степента на сложност и броя на явяванията по делото.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 158

ВЪЗЛАГА на адв.Мария Георгиева извършването на проверка по искане с вх .№ 309/10.05.2018 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Докладва адв. Иван Чолаков, че очакваните представители на Адвокатска колегия – Бурса, които ще гостуват на Адвокатска колегия – Благоевград от 23 – 25 май 2018 г. ще бъдат настанени в Парк хотел „Бачиново” в гр. Благоевград.

Адв. Нели Захариева пое ангажимент да уговори посещение на винарни изби в района на гр. Мелник.

 

Докладва адв. Иван Чолаков, че организираната екскурзия до Плитвички езера (Словения )няма да бъде осъществена, поради недостатъчен брой на записалите се адвокати.

Адв. Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет провеждането на екскурзия да бъде отложено за друга дата около месец октомври.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................................

                                                                                                          /адв. Иван Чолаков/

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: ...................................................

                                                                                                          /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                                  ПРОТОКОЛ: .................................................

                                                                                                          /Станислава Бобоцова/