ПРОТОКОЛ № 10/23.05.2018 година

Днес, 23.05.2018 година от 14.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Пенко Ненов, Петя Хантова, Елена Попова, Иванка Кехайова, Нели Захариева.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Диана Табутова.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет  Иван Димитров.

Присъства Председателя на Дисциплинарния съд Албена Златкова.

Не присъства Председателя на Контролния съвет Елена Бистричка.

 

Заседанието протече в следния ред:

 1. Информация за събитията от 11.05.2017 г. – 23.05.2017 г. /докладва адв. Чолаков/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
 4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 5. Разни.
 6. Разглеждане на писмо с вх. № 329/18.05.2018 г. на Висш съдебен съвет;
 7. Разглеждане на писмо с вх. № 317/14.05.2018 г. на Висш адвокатски съвет;
 8. Разглеждане на писмо с вх. № 243/10.04.2018 г. на БИСОФТ ЕООД;
 9. Установяване на собственици на съседни помещения в сградата на ул. „Полковник Димов“ № 1.

 

По т. 1

Докладва адв. Пенко Ненов относно провеждането на три семинара през месец май 2018 г., които са били изключително полезни за всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград а именно:

 • 12.05.2018 г. на тема: „Новият регламент за защита на личните данни”с лектор съдия Николай Ангелов;
 • 11.05.2018 г. на тема: „Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между собствоници във връзка с поддържането и подобраването на обща вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 от ЗН. Предявяване на вземанията”с лектор съдия Светлана Калинова – ВКС, който се проведе в залата на Адвокатска колегия – Благоевград;
 •  19.05.2018 г. на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове дела на жертви на престъпления” с лектор доц. д-р Ралица Илкова, който се проведе в залата на Адвокатска колегия – Благоевград.
 • На 19.05.2018 г. в гр. София бе проведен изпит за адвокати и младши адвокати, като само трима от кандидатите, поддали документи в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград са допуснати до втори етап от него.

 

По т. 2

 1. Докладва адв. Ненов постъпило заявление с вх. № 336/23.05.2018 г. отИван Николов Бусаров за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването му.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 159

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ИВАН НИКОЛОВ БУСАРОВ с адрес на кантора гр. Гоце Делчев, ул „Никола Мандушев” № 6.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 18 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 160

 1. По искане по НОХД № 236/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Янева;
 2. По искане по ДП № 105/2016 г. по описа на ОсЛО- Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;
 3. По искане по ДП № 124/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Станкова;
 4. По искане по ДП № 314 ЗМ – 750/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. А. Ампова;
 5. По искане по ЧНД № 279/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Алексова;
 6. По искане по гр. д. № 2556/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Гюрова – Петрова;
 7. По искане по Възз. Гр.д. № 171/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Глинджурски;
 8. По искане по ДП № 7852 ЗМ-34/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Ст. Георгиева;
 9. По искане по ДП № 81/2017 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева;
 10. По искане по ДП № 2/2018 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. Цв. Динева;
 11. По искане по ДП № 314 ЗМ – 103/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Г. Божинов и адв. В. Гогов;
 12. По искане по НОХД № 876/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Зотева-Коцакова;
 13. По искане по ЧНД № 378/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.Б. Георгиева;
 14. По искане по ДП № 331 ЗМ-129/2017 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. С. Попов;
 15. По искане по НОХД № 162/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Москов;
 16. По искане по Търг.д. № 26/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Ю. Ангелова и адв. М. Геренска;
 17. По искане по гр. д. № 2376/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Симеонов;
 18. По искане по гр. д. № 1935/2016 г. по описа на РС – Благоевград - за назначаването на особен представителне е внесено възнаграждение от ищците, което възлиза в размер на 864, 90 лева,  съгласно чл. 7 ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 година/.

 Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на ответника по делото, след представяне на доказателства за внесено  възнаграждение.

Заверява 67 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 11.05.2018 г. до 08.06.2018 г.

 

По т. 4

По т. 5

Адвокатски съвет разгледа постъпило писмо с вх. № 329/18.05.2018 г. от Висш съдебен съвет с молба да бъде направено уточнение по преписка № ВСС – 2831/12.03.2018 г., образувана по сигнал с вх. № 131/16.02.2018 г. от адв. Мариела Алексова.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 163

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Висш съдебен съвет, с което да бъде направено уточенине, че искането на Адвокатска колегия – Благоевград по сигнал с вх. № 131/16.02.2018 г. е извършването на проверка относно дейността на разследващите органи за дейността на чуждестранен адвокат и дали същият е вписан в конкретните регистри.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Разгледа се постъпило писмо с вх. № 331/21.03.2018 г. с информация за новата информационна услуга на АПИС – GDPR наръчник.

Продуктът е разработен във връзка с необходимостта от осигуряване на актуална правна и експертна информация, както и насоки относно необходимите действия, които трабва да се предприемат съгласно новите регулации по Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 164

ДА БЪДЕ изпратено писмо по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград с информация относно новата информационна услуга АПИС – GDPR наръчник за сведение.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа постъпило искане с вх. № 334/22.05.2018 г. от адв. Любомир Георгиев, препратено и до Висш адвокатски съвет с искане за предприемане на спешни действия по привеждане на Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП) в съответствие с Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Становището на Адвокатски съвет е, че подкрепя искането на адв. Любомир Георгиев за предприемане на спешни действия за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

На 14.05.2018 г. в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград е постъпило писмо с вх. № 317 от Висш адвокатски съвет с уточнение, че Пролетната национална конференция в гр. Сливен ще бъде провдена на 16 юни 2018 г.

Поканени са председателите и секретарите на адвокатските колегии.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 165

ДА БЪДЕ изпратена писмена информация в срок до 28 май 2018 г. до Висш адвокатски съвет кои представители на Адвокатски съвет – Благоевград ще участват в конференцията.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Във връзка с  разгледано писмо с вх. № 243/10.04.2018 г. относно предложение за внедряване на софтуерна система „Barkeeper” Адвокатски съвет разгледа получена фактура № 0000005138/5138 за месец април 2018 г. от управителя на „Бисофт” ЕООД.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 166

ДА БЪДЕ изпратено писмо до управителя на „Бисофт” ЕООД с писмена информация за недължими суми по получени фактури, както и с решението на Адвокатски съвет за прекратяване на договорни отношения със същия.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

В офиса на Адвокатска колегия – Благоевград е постъпила покана с вх. № 330/21.05.2018 г. от Национален център за юридическо обучение за семинар на тема: „Проблеми на застрахователното право в контекста на новия кодекс за застраховането”, който ще ще проведе на 15 и 16 юни 2018 г. в парк хотел „Витоша” в гр. София.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 167

ДА БЪДЕ изпратена поканата за семинар на тема: „Проблеми на застрахователното право в контекста на новия кодекс за застраховането” по електронните пощи до всички адвокати, членове на Адвокатска колегия – Благоевград.         

Адвокатски съвет разгледа издадени от Търговския регистър справки на незаверени нотариални актове на собствениците в сградата, в която се помещава Адвокатска колегия – Благоевград на ул. „Полковник Димов” № 1.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 168

ДА БЪДАТ предоставени на адв. Теодор Тошев всички справки на незаверени нотариални актове на собственици в сградата, в която се помещава Адвокатска колегия – Благоевград по организирането на понататъшни действия по отстраняването на конструктивен проблем в залата на същата.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................

                                                                                                          /адв. Пенко Ненов/

                                                                                 

                                                                                            ПРОТОКОЛ: .........................................

                                                                                                          /Станислава Бобоцова/