ПРОТОКОЛ № 11/08.06.2018 година

Днес, 08.06.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Нели Захариева, Петя Хантова, Елена Попова, Иванка Кехайова, Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет- Благоевград Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието протече в следния ред:

  1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;
  2. Информация за събитията от 23.05.2018 г. – 08.06.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
  3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
  4. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
  5. Дисциплинарна дейност /докладваадв. Кехайова/;
  6. Приемане на план за семинарна дейност – второ полугодие на 2018 г. /докладва адв. Ненов/;
  7. Разни.

 

По т. 1

След  изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ИВАН НИКОЛОВ БУСАРОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

Докладва адв. Иван Чолаков за посрещането на гости от Адвокатска колегия – Бурса, което се състоя на 23- 25 май 2018 г.

Адв. Чолаков изказа благодарност към всички членове на Адвокатски съвет, които се включиха в организацията по посрещането на гостите от Адвокатска колегия – Бурса (Турция).

Като второ събитие адв. Чолаков докладва за провеждането на т. нар. „Дни на адвокатите” от 31 май – 03 юни 2018 г. в Санаторно - оздравителен комплекс – Камчия, организирано от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия – Варна.

Отборите за решаване на казуси са били съставени от млади адвокати.

Първо място в решаването на наказателни казуси са спечелили представителите на Адвокатска колегия- Благоевград адв. Иван Тюхков и адв. Петър Васков Петров, които са били наградени  лично от бившия председател на ВКС съдия Лазар Груев, председател  на журито, както и специално поздравени от другите членове на журито адв. Емилия Недева и адв. Милен Ралчев.

Докладва адв. Иван Чолаков изпит за адвокати и младши адвокати, който се проведе през месец май, като същият са издържали трима от канидадтите, поддали документи в Адвокатска колегия – Благоевград.

 

По т. 3

Не са постъпили заявления за вписвания, отбелязвания и заличавания в адвокатските регистри за периода 23 май – 08 юни 2018 г.

 

По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 16броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 169

1. По искане по ЧНД  № 976/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Балджиев;

2.  По искане по НОХД № 1098/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пенелова;

3.  По искане по НОХД № 207/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

4.  По искане по АНХД № 269/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Андонов;

5.По искане по гр. д. № 653/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Иванова;

6. По искане по гр. д. № 165/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова;

7. По искане по ДП № 12/2018 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. И. Данчев;

8. По искане по ЧНД № 329/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Христова;

9. По искане по НОХД № 923/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова;

10. По искане по ЧНД № 362/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Г. Петров;

11. По искане по ДП № 75/2018 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. П. В. Петров;

12. По искане по ЧНД № 363/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

13. По искане по ЧНД № 361/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

14. По искане по ЧНД № 934/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова;

15. По искане по ДП № 522/2014 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. И. Кехайова;

16.  По искане по ДП № 156/2018 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. И. Зойков.

Заверява 7 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.06.2018 г.до 25.06.2018 г.

 

По т. 5

По т. 6

Адвокатски съвет разгледа график за семинарите и обученията, организирани от Адвокатска колегия – Благоевград, съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за второто полугодие на 2018 г.

След станалите разсквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 172

ПРИЕМА плана за семинарна дейност за второ полугодие на 2018 г. на Адвокатски съвет - Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Чолаков, че предвиденият  за 22-23 юни семинар на тема: „Искове по чл. 134 и по чл. 135 от ЗЗД” се отлага, поради личен ангажимент на лектора проф. Иван Русчев.

Постъпи предложение от адв. Иван Чолаков провеждането на същия семинар да бъде насрочен за друга дата на следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Докладва се, че адв. Ненов е възпрепятстван да присъства на Пролетната конференция в гр. Сливен на 15 – 17 юни 2018 г., като на негово място да се предложи друг член на адвокатския съвет.

След станалите разисквания, Адовокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 173

ОПРЕДЕЛИ на Пролетната конференция в гр. Сливен да вземе участие адв. Иван Димитров – резервен член на Адвокатски съвет – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

ДА БЪДЕ изпратено уведомление до Висш адвокатски съвет с решението на Адвокатски съвет – Благоевград.

 

Адвокатски съвет обсъди продължаването на договорни отношения с мобилния оператор, с който към момента има сключен договор за молбилна услуга.

Постъпи предложение от адв. Чолаков да бъде сключен договор за разсрочено изплащане на таблет или лаптоп, който да улесни работата на Адвокатски съвет – Благоевград, както и закупуването на мобилен телефон за офиса на Адвокатска колегия – Благоевград.

Адв. Табутова предложи на Адвокатски съвет да бъдат взети оферти от различни мобилни оператори до определяне на окончателния избор.

 

Адвокатски съвет обсъди възможността Адвокатска осигурителна каса да бъде преместена в друго помещение, за да може да бъде извършен ремонт на заседателната зала на Адвокатска колегия – Благоевград.

 

 

Адвокатски съвет разгледа писмо с вх. № 329/18.05.2018 г. от Висш съдебен съвет с молба да бъде направено уточнение по преписка № ВСС – 2831/12.03.2018 г., образувана по сигнал с вх. № 131/16.02.2018 г. от адв. Мариела Алексова във връзка с извършване на проверка дали чуждестранен адвокат има право да упражнява адвокатската професия на територията на Република България.

                         

Докладва адв. Чолаков постъпили искания до Висш адвокатски съвет с вх. № 346/30.05.2018 г. от адв. Мариела Бадалова относно искане с вх. № 334/22.05.2018 г. от адв. Любомир Георгиев, касаещо привеждане на наредбата за заплащане на правната помощ в съответствие с Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, ведно с възражение срещу определено възнаграждение по предаден отчет с вх. № 87/18.08.2017 г. и изх. № 499/30.10.2017 г. по ДП № 84/2017 г. по описа на ГПУ – ПЕТРИЧ, както и постъпило искане с вх. № 338/25.05.2018 г. от адв. Велик Гогов за предприемане на спешни действия по привеждане на Наредбата за заплащането на правната помощ в съответствие с Наредба № 1/09.07.2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Становището на адв. Чолаков е, че наредбата за заплащане на правната помощ не се изготвя от  Висш адвокатски съвет. На колегите, подали исканията да се изпрати становището на АС Благоевград до ВАдС от 04.05.2016 год. за прогласяване на противоконституционност на чл. 37, ал. 1 от ЗПП, който регламентира наредбата.

Още през 2016 г. на 4 май е изпратено становище от Адвокатска колегия – Благоевград до Висш адвокатски съвет във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правна помощ, който въвежда наредба, която да определя възнаграждението на адвокатите  от  изпълнителната власт, при това в размери, под минималните, определени в Наредба №1/2004год. На ВАдС.

           

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................................

                                                                                                          /адв. Иван Чолаков/

 

                                                                                   СЕКРЕТАР: ...................................................

                                                                                                          /адв. Мария Георгиева/

 

                                                                                  ПРОТОКОЛ: .................................................

/Станислава Бобоцова