ПРОТОКОЛ № 12/25.06.2018 година

Днес, 25.06.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет Иван Димитров.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет Диана Табутова.

Не присъства Председателят на Контролния съвет - Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарния съд – Албена Златкова.

 

Заседанието протече в следния ред:

 1. Информация за събитията от 05.06.2018 г. – 25.06.2018 г. /докладват адв. Чолаков, адв. Попова и адв. Хантова/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;  - Одобряване на дежурни адвокати за трето тримесечие на 2018 г.;
 4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехйова/;
 5. Разни.  - Писмо за бракуване на принтер от „РЕСКОМ” ООД; - Писмо с вх. № 374/11.06.2018 г. от ВАС – становище по молба от адв. Мариела Алексова; - Писмо с вх. № 384/18.06.2018 г. на Председателя на НБПП; - Писма с вх. № 385/18.06.2018 г. на Председателя на НБПП; - Писмо с вх. № 388/19.06.2018 г. на Председателя на Административен съд – Благоевград; - Писмо с вх. № 386/18.06.2018 г. на Председателя на Районен съд – Разлог; - Писмо с вх. № 383/18.06.2018 г. на Председателя на Районен съд – Сандански; - Писмо с вх. № 382/15.06.2018 г. на Председателя на Районен съд – Благоевград.

 

По т. 1

Докладва адв. Чолаков относно провеждането на Национална конференция в гр. Сливен, на която са присъствали адв. Иван Чолаков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, адв. Мария Георгиева – Секретар на Адвокатска колегия – Благоевград и адв. Иван Димитров – резервен член на Адвокатски съвет.

На Пролетната национална конференция са били разисквани темите, както следва:

„Общият регламент за защита на данните Регламент (EС) 2016/679 и адвокатурата” и съпътстваща тема: „Взаимоотношенията между Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети”.

Адв. Димитров докладва, че на същата конференция по – голямата част от Председателите са представили становища по Наредба № 4.

Като второ събитие адв. Чолаков докладва провелата се на 22 юни 2018 г. Международната конференция на тема: „Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на ЕС за дигитализация”.

Участие в конференцията е взела г – жа Мария Гарбиел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество.

Адв. Хантова докладва, че вбъдеще се очаква преминаване към електронно правосъдие, което е една от основните политики на Европейския съюз като в следващия програмен период ще се провеждат обучения.

Адв. Попова изрази мнение, че човешкият фактор остава на заден план, тъй като вече има данни за създаден изкуствен интелект, който прави проучване по дадени казуси.

Като трето събитие адв. Хантова докладва провеждането на трети модул от обучението по Право на Европейския съюз, на което присъстващите са били по – малко в сравнение с провелите се по – рано модули по ПЕС.

Адв. Хантова докладва, че при записали се 20 човека за магистратура по Право на евройпейския съюз е възможно същата да бъде проведена в гр. Благоевград.

Адв. Попова сподели мнение, че в Република Македония адвокатурата е много по – развита, отколкото в България.

 

По т. 2

 1. Заявление с вх. № 395/21.06.2018 г. от Методи Росенов Димов за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването му.

 

 1. Заявление с вх. № 389/19.06.2018 г. от Адвокатско дружество „Савова” за отписване като адвокатски сътрудник на Елена Иванова Генчева.

Към заявлението са приложени всички необходими за отписването й.

 

 1. Заявление с вх. № 372/11.06.2018 г. от адв. Илия Янев за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници на Чавдар Николов Стоилов.

            Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписаване на адвокатски сътрудник.

 

 1.  Заявление с вх. № 373/11.06.2018 г. от адв. Илия Янев за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници на Юлияна Костадинова Янева.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адовокатски сътрудник.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                                       РЕШЕНИЕ № 175

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МЕТОДИ РОСЕНОВ ДИМОВ с адрес на кантора: с. Поленица, общ. Сандански, ул. „Първи май” № 2.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 1. ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници на Адвокатска колегия – Благоевград  ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Чавдар Николов Стоилов като адвокатски сътрудник на адв. Илия Янев.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Юлияна Костадинова Янева като адвокатски сътрудник на адв. Илия Янев.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 24 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 176

 

 1. По искане по НОХД № 780/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Мардов
 2. По искане по ДП № 339 ЗМ-4/2018 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. А. Маринова
 3. По искане по НОХД № 275/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Е. Ядков
 4. По искане по НОХД № 560/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Харизанов
 5. По искане по ДП № 314 ЗМ – 364/2017 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Цв. Иванова
 6. По искане по ДП № 244 ЗМ-177/2017 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв.
 7. По искане по ДП № 7852 ЗМ-678/2017 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова
 8. По искане по ЧНД № 1191/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Петлова - Бочукова
 9. По искане по ЧНД № 903/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова - Дановска
 10. По искане по НЧХД № 1193/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова
 11. По искане по НД № 801/2018 г. по описа на Апелативен съд – София – определя адв. Г. Тошев
 12. По искане по ДП № 7852 ЗМ-160/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска
 13. По искане по ДП № 314 ЗМ – 5/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Л. Георгиев
 14. По искане по ДП № 314 ЗМ – 157/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. С. Янева
 15. По искане по изп.д. № 1325/2011 г. по описа  на ЧСИ Шукри Дервиш – определя адв.  И. Манова - Смилянова
 16. По искане по Изп. д. № 433/2014 по описа на ЧСИ Виолина Тозева – определя адв. В. Христова и адв. Диана Табутова
 17. По искане по НОХД № 381/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Танева
 18. По искане по ДП № 92/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев
 19. По искане по ДП № 91/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Кондова
 20. По искане по ДП № 90/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Банчева
 21. По искане по ДП № 89/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Колаксъзова
 22. По искане по ДП № 1899 ЗМ-695/2017 г. по описа на Първо РУ – Благоевград – определя адв. Р. Бараков
 23. По искане по ДП № 7852 ЗМ-159/2018 г. по описа на Второ РУ – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски
 24. По искане по НОХД № 249/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева

Заверява 54 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.06.2018 г. до 25.06.2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа списък с изх. № 412/25.06.2018 г. на дежурни адвокати за трето тримесечие на 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 177

ОДОБРЯВА списък с изх. № 412/25.06.2018 г. на дежурни адвокати за трето тримесечие на 2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

Списъкът е неразделна част от настоящия протокол.

По т. 4

По т. 5

Адвокатски съвет разгледа получено от „Реском” ООД становище за бракуване на принтер „Brother”.

Препоръката на „Реском” ООД е същият да бъде бракуван, поради високата цена на дефектиралите елементи, доближаваща цената на принтера към настоящия момент.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 180

БРАКУВА принтер „Brother mfc 8380dn” със сериен номер F67047A1J61474.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Разглеждането на договор между Адвокатска колегия – Благоевград и „Реском” ООД за извършване на техническо и програмно обслужване на наличната компютърна техника, периферия и софтуер се отлага за обсъждане на следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Адвокатски съвет разгледа постъпило на 11.06.2018 г. писмо от Висш адвокатски съвет с вх. № 374 със становище по сигнал с вх. № 131/16.02.2018 г. от адв. Мариела Алексова, с което уведомяват Адвокатска колегия – Благоевград, че в Единния регистър на чуждестранните адвокати няма вписано лице с цитираните в писмото имена, което да има право трайно да упражнява адвокатската професия на територията на Република България.

Предложението на адв. Хантова е да бъде сезирана прокуратурата, за да се предприемат действия по възобновяване на делото.

Адв. Попова отправя предложение към Адвокатски съвет при други подобни случаи да се прави справка в Единния регистър на чуждестранните адвокати и съответно съдът да изисква удостоверение от Адвокатска колегия – Благоевград за временно упражняване на адвокатската професия от чуждестранен адвокат.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 181

ДА БЪДЕ изпратено писмо с вх. № 374/11.06.2018 г. до административните ръководители на всички съдилища и прокуратури на Благоевградски съдебен район, че по чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата при временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България преди извършване на първото действие адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено съответния адвокатски съвет.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа молба с вх. № 393/20.06.2018 г. от адв. Мариела Алексова с искане да бъде направена замяна по ДП № 31/2016 г., поради невъзможност да присъства.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 182

ДА БЪДЕ уведомена адв. Мариела Алексова за необходимостта да поддаде молба до Районен съд – Благоевград за замяна на определен служебен защитник или да упълномощи друг адвокат, вписан в Националното бюро за правна помощ, тъй като същото не е в правомощията на Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Докладва адв. Чолаков постъпили искания от Националното бюро за правна помощ, както следва;

 • Писмо с вх. № 384/18.06.2018 г., с което уведомяват Адвокатска колегия - Благоевград, че актът за прекратяване на правната помощ и освобождаване на служебно назначения адвокат по всяко досъдебно производство, по което е отпаднала необходимостта от правна помощ, следва да се изпраща на НБПП, Адвокатска колегия - Благоевград и на служебния защитник;
 • Писмо с вх. № 385/18.06.2018 г. относно възможността Адвокатски съвет да определя повече от един особен представител в хипотезите на чл. 29, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК по дела с голям материален интерес.

Във връзка с гореизложеното НБПП уведомява Адвокатски съвет – Благоевград, че съгласно решение № 104/23.03.2017 г. няма пречка същият да определи повече от един особен представител  по едно и също дело на една от страните по делото, когато материалният интерес е голям и делото е сложно от фактическа и правна гледна точка.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 183

ДА БЪДАТ препратени искане с вх. № 384/18.06.2018 г. и искане с вх. № 385/18.06.2018 г. до всички съдилища, прокуратури и районните управления на Благоевградски съдебен район, както и да бъдат уведомени всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа за сведение постъпило на 19.06.2018 г. писмо от Висш адвокатски съвет с вх. № 387, с което уведомява Адвокатска колегия – Благоевград, че на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата адв. Иван Чолаков е определен за участие на ротационен принцип в заседанията на Висш адвокатски съвет за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

 

Адв. Чолаков докладва постъпили писма от съдилищата на Благоевградски съдебен район относно насрочените дела през съдебната ваканция за периода 15.07.2018 г. – 01.09.2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 184

ДА БЪДАТ уведомени всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград за насрочените дела през съдебната ваканция в различните съдилища.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Адв. Кехайова изрази мнение, че с Административен съд - Благоевград се работи трудно, когато няма изрично упълномощаване на друг адвокат за получаване на документи или експертизи.

 

Докладва адв. Чолаков, че по редовни заявления до Търговския регистър постановяват откази.

Адв. Радулова изрази мнение, че също е получила такъв отказ, паради това, че няма пълномощно, което е било приложено в документите.

Адв. Чолаков възложи на Адвокатски съвет да бъдат обощени всички оплаквания, за да може да бъде сезиран Висш адвокатски съвет.

 

Адвокатски съвет разгледа покана до всички членове на Адвокатска колегия - Благоевград с вх. № 400/22.06.2018 г., получена от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за работна среща с Управителния съвет на 12 юли 2018 г., на която ще бъдат обсъдени бъдещите форми на обучение, които центърът предлага.

След стналите разисквания, Адвоактски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 185

ДА БЪДАТ уведомени всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград за възможността да присъстват на работна среща с Управителния съвет на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев на 12 юли 2018 г.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

 Адв. Чолаков предлага да бъде проведен изнесен семинар на 13 и 14 юли 2018 г. в гр. Добринище или с. Баня, на който да бъдат поканени членовете на Дисциплинарен и Контролен съвет на Адвокатска колегия – Благоевград.

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                                                                                                          /адв. Иван Чолаков/

                                                                                                     СЕКРЕТАР:....................................

                                                                                                                         /адв. Мария Георгиева/

                                                                                                      ПРОТОКОЛ:....................................

                                                                                                                         /Станислава Бобоцова/