ПРОТОКОЛ № 13/12.07.2018 година

Днес, 12.07.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Нели Захариева.

Присъстваха резервните членове на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров.

Присъства Председателя на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателя на Дисциплинарния съвет – Албена Златкова.

 

Заседанието протече в следния ред:

 1. Полагане на клетва от нововписан адвокат
 2. Информация за събитията от 25.06.2018 г. – 09.07.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 4. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за II-ро тримесечие на 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;
 5. Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през II – ро тримесечие на 2018 година /докладва адв. Попова/;
 6. Правна помощ /докладват отговорници по градове/; - Разглеждане на молба с вх. № 414/02.07.2018 г. на Айше Усаин Дунгьова; - Разглеждане на молба с вх. № 423/09.07.2018 г. на Петър Богданов Колев;
 7. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 8. Разни. - Писмо с вх. № 412/29.06.2018 г. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия; - Разглеждане на писмо с вх. № 410/27.06.2018 г. от Незабравима България; - Разглеждане на писмо с вх. № 401/25.06.2018 г. от ДСИ при РС – Благоевград; - Разглеждане на писмо с вх. № 416/04.07.2018 г. на РС – Благоевград; - Разглеждане на писмо с вх. № 417/04.07.2018 г. на ВАС; - Разглеждане на писмо с вх. № 418/04.07.2018 г. на ВАС; - Разглеждане на постъпили искания за даване на становища по конституционно дело № 5/2018 г., конституционно дело 9/2018 г., конституционно дело № 11/2018 г. по описа на КС на РБ; - Преразглеждане на договор с „Реском“ ООД.

 

По т. 1

След  изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи МЕТОДИ РОСЕНОВ ДИМОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Няма случили се събития за периода 25.06.2018 г. – 09.07.2018год, които да бъдат докладвани..

По т. 3

 1. Заявление с вх. № 429/10.07.2018 г. от адвокат Биляна Благоева Георгиева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на фамилно име.
 1. Заявление с вх. № 411/28.06.2018 г. от Елена Пламенова Гьошева за вписване в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването й.
 1. Заявление с вх. № 432/11.07.2018 г. от Васил Николаев Василев за вписване в регистъра адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването му.

                  След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 186

 1.   ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна на фамилно име на адв. Биляна Благоева Георгиева, което да се счита Благоева.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 и чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА ГЬОШЕВА с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1, ет. 2.

                  Решението е взето с 8 гласа „за”.

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ  с адрес на кантора: гр. Сандански, ул. „Първи май” № 32.

                  Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва адв. Чолаков, че разглеждането на отчета за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за II-ро тримесечие на 2018 г. се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет, поради неприсъствие на всички членове на разширения състав на Дисциплинарен и Контролен съд, респ. липса на кворум.

По т. 5

Докладва адв. Елена Попова за изпълнението на правна помощ за второ тримесечие на 2018 г., която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати:

За второ тримесечие на 2018 г. в АК гр. Благоевград са постъпили  общо  230 бр. искания за назначаване на служебни защитници, от които:

 

                     по наказателни дела – 157 бр.,

                     по административни дела-  няма.,

                     по граждански дела -  66 бр.,

                     по изпълнителни дела - 7   бр.

 

От тези общо 230 бр.искания- 98 бр. са за съдебен район гр. Благоевград, от които 58 /петдесет и осем/ бр. по наказателни дела, 35 бр./тридесет и пет/ по граждански дела и 4 /четири/  бр. по изп.дела.

 

За отчетния период са уважени 89 бр. искания за гр. Благоевград, като  63 адвоката имат  по 1-а служебна защита,  5 бр. адвоката имат по 2-е служебни защити, 4  адвокат има  3 броя служебна  защита.

За район гр. Петрич постъпилите исканията са общо 63бр., от които 55 бр. по  наказателни дела и  8 бр. по граждански дела.

През отчетния период са  уважени  63 бр. искания,  като 29 адвоката имат по 1-а  защита, адвоката имат по 2-е защити, 6  адвокат има -3 защити.

За съдебен район гр. Сандански  са постъпили общо 23 бр. искания, от които 13 бр. за наказателни дела, 8  бр. граждански дела и 3 бр. по изп.дела.

За отчетния период са допуснати  28  бр. защити,  като  17  имат по една  защита ,адвоката по две защити и един адвокат има 3/три/  защити.          

За съдебен район  гр. Разлог има постъпили общо 26 бр. /двадесет и шест/  искания, от които 16 бр. по наказателни дела и 10 бр. по граждански.

За отчетния период са  уважени 20 броя , като 10  имат по една защита, 5 адвоката  имат по две.

За съдебен район гр. Гоце Делчев  са постъпили общо  20 бр. искания, от които 15 по наказателни дела и 5  по  2 граждански дела.

За отчетния период  са уважени 19  броя като  13  адвоката имат по една защита и 3 адвокат имат - две  защити.

Като цяло за второ тримесечие на 2018 г. е налице леко завишаване  на  броя на исканията спрямо второ  тримесечие на 2018 г., когато общия брой е бил  207 бр., т.е налице е  увеличение  с 23  /двадесет и три/броя искания. През 2018 г. исканията  са били общо 207 бр., разпределени  по райони както следва:

 

           за Благоевград- 85, за Петрич-60, за Сандански- 24, Разлог- 21 и за Гоце Делчев- 17 бр.

 

Най-голямо е увеличението засъдебен район Благоевград като от 85 искания за второ  тримесечие на 2017г. сега са 98 бр. За останалите съдебни райони е налице устойчивост на броя на исканията.

   

                     Отчет за обработени и изпратени на НБПП отчети през първото тримесечие на 2018 г.

За второ тримесечие на 2018 г. са обработени и изпратени общо 211 броя отчети,  разпределени по райони, както следва:                   

 

                     За  2017    Благоевград – 57 бр.                   за 2018  Благоевград - 100

                     Петрич –         46 бр.                                    Петрич       -  50

                     Сандански   -  33 бр.                                    Сандански   - 17

                     Разлог -           24 бр. и                                 Разлог          - 33

                     Гоце Делчев -  25 броя. /общо 185/            Гоце Делчев -  11

 

Докладва адв. Попова, че през второто тримесечие на 2018 г. е налице леко завишаване на броя на постъпилите искания за гр. Благоевград спрямо първото тримесечие на 2018 г. За другите райони се наблюдава устойчивост на исканията за правна помощ. Завишението спрямо вторто тримесечие на миналата 2017 г. е само 23 броя искания.

Броя на изпратените отчети е 211 броя, а за същото тримесечие на миналата година са били 185 броя изпратени отчети към НБПП.

                     След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

                 РЕШЕНИЕ № 187

ПРИЕМА ОТЧЕТА на адв. Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за второтримесечие на 2018 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Съгласно чл. 19 от Закона за правна помощ за осъществената дейност по администриране на правната помощ адвокатските съвети получават възнаграждение от бюджета на НБПП.

Адв. Георгиева  отправи предложение към Адвокатски съвет десетте процента от изплатените възнаграждения на адвокатите, които се отчисляват и се връщат към АК – Благоевград да бъдат изплащани ежемесечно, а не както досега на тримесечие.

След направена справка между 70 и 100 отчета се изпращат от Адвокатска колегия – Благоевград месечно. Ако се приеме, че минималното възнаграждение по тези отчети минимално е 150 лв. може да бъде  генериран регулярен приход от 1 500 лв. ежемесечно.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 188

ДА БЪДЕ изпратено предложение до НБПП десетте процента от размера на изплатените възнаграждения за осъществяване на правна помощ да бъдат изплащани ежемесечно, вместо както досега на тримесечие.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Въпросът да бъде обсъден с всички останали Председатели на адвокатски съвети за изготвяне на общо становище.

 

Адв. Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет да бъде изпратено предложение до всички служебни защитници да заявят с декларация до Адвокатски съвет, че няма да приемат представителства по служебни защити, определени под минималното възнаграждение.

След стнаналите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                              РЕШЕНИЕ № 189

ВЪЗЛАГА на адв. Чолаков да изготви декларация, която да бъде изпратена до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград, с която да заявят, че отказват да приемат представителства по служебни защити, определени под минималното възнаграждение.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Адв. Чолаков докладва решение на ВАС. Изготвен е ясен правилник за финансиране.

 

По т. 6

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

                                             РЕШЕНИЕ № 190

1. По искане по изп.д. № 706/2016 г. по описа  на ЧСИ - Шукри Дервиш–за да може Адвокатска колегия – Благоевград да определи дали е внесен необходимият размер на адвокатското възнаграждение по искане с вх. № 495/03.07.2018 г. по изп. дело № 20167960400706 следва да бъде изпратен изпълнителен лист.

2. По искане по НОХД № 337/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков;

3. По искане по НОХД № 850/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

4. По искане по НОХД № 836/2017 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска;

5. По искане по НОХД № 431/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

6. По искане по НОХД № 350/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;

7. По искане по НОХД № 430/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

8. По искане по НОХД № 1132/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Шопова;

9. По искане по НЧХД № 399/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

10.По искане по НОХД № 1279/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.М. Узунова;

11. По искане по ЧНД № 378/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Григорова – Борисова;

12. По искане по Гр.д. № 180/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Богданова, адв. А. Богоева, адв. В. Дукова, адв. В. Цомпова-Стоянова, адв. Гергана Савова, адв. Д. Даутева;

13. По искане по ДП № 244 ЗМ-57/2017 г. по описа на ОД МВР Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;

14. По искане по НОХД № 236/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Попов;

15. По искане по ДП № 7852 ЗМ-106/2018 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. Н. Римпева;

16. По искане по ДП № 331 ЗМ-24/2018 г. по описа на РУ – Разлог – отпаднала нужда от сл. Защитник;

17. По искане по Гр. Д № 638/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Лазарова;

18. По искане по НОХД № 415/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Аргирова;

19. По искане по Гр. Д. № 423/2018 г. по описа на РС – Петрич – Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано, като изключение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36 ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност.

Ето защо, тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението да се определи съгласно наредбата по чл. 36 ал. 2 от Наредба № 1/2004 год. На ВАдС,  актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер.

Поради изложението съображението на АК Благоевград ще да определи особен представител при коригиране на акта на съда за допускането му съгласно  гореизложеното;

20. По искане по Гр. Д. № 431/2018 г. по описа на РС – Петрич – Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано, като изключение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36 ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност.

Ето защо, тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението да се определи съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Наредба № 1/2004 год. На ВАдС,  актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер.

Поради изложението съображението на АК Благоевград ще да определи особен представител при коригиране на акта на съда за допускането му съгласно  гореизложеното;

21. По искане по НОХД № 381/2017 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Марангозова, адв. И. Дюзова, адв. И. Мазнокова, адв. Е. Георгиева;

22. По искане по НОХД № 152/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Георгиева;

23. По искане по Гр. Д № 3487/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Станкова;

24. По искане по ЧНД № 1412/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Ковачев;

25. По искане по НОХД № 204/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

26. По искане по НОХД № 160/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;

 

Заверява 48 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 25.06.2018 г. до 12.07.2018 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разгледа молба с вх. № 423/09.07.2018 г. за назначаване на особен представител по търг. д. № 6/2018 г. на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за правна помощ.

Становището на Адвокатски съвет е, че в случай, че постъпи искане по търг. д. № 6 /2018 г. да бъде приложена същата молба.

 

По т. 7

           

По т. 8

Докладва адв. Георгиева справка за неплатени месечни вноски за второ тримесечие на 2018 г., от която става видно, че не са постъпили всички плащания за периода.

След станалите разисквания, Адовкатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №  195

ДА БЪДЕ изратено уведомление по електронната поща до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград, както и за вероятността от образуване на дисциплинарно производство по чл. 410 от ГПК, ако не заплатят дължимите такива в едноседмичен срок от изпращане на уведомлението.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

ДА БЪДЕ изпратен целият списък на неплатилите месечни вноски членове на Адвокатска колегия – Благоевград на отговорниците по райони.

 

Докладва адв. Чолаков постъпило Писмо с вх. № 412/29.06.2018 г. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия, с което на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите молят да им бъде предоставен списък в 14 – дневен срок с три имена, единния граждански номер, длъжността на лицата и периода на заемане на длъжността за лицата по чл. 3, ал. 2, т. 7, извършвали или извършващи публични дейности от 10.11.1989 г. до настоящия момент, а именно: председателите, заместник – председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарнните съдилища на Адвокатска колегия – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 196

ДА БЪДЕ изготвен списък с лицата, изпълняващи горепосочените длъжности от 10.11.1989 г. до настоящия момент, съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет разглежда писмо с вх. № 410/27.06.2018 г. от Незабравима Българияс молба за дарение.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 197

ДА БЪДЕ изпратено уведомление до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград относно възможността за предоставяне на дарение за проект на филм с работно заглавие „Българската княгиня”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва адв. Чолаков график за дежурства вх. № 416/04.07.2018 г на съдиите, както и разглеждането на делата през съдебната ваканция на РС – Благоевград.

 

Адв. Чолаков докладва постъпило от Висш адвокатски съвет писмо с вх. № 417/04.07.2018 г., с което определя Пролетната национална конференция на българската адвокатура да се проведе в гр. Пловдив на 15.06.2019 г.

 

Докладва адв. Чолаков писмо с вх. № 418/04.07.2018 г., с което на свое заседание, проведено на 08.06.2018 г. Висшият адвокатски съвет определя 21 ноември 2018 г. за дата а тържествено честване на Деня на българските адвокати – 22 ноември и 130 годишнината от приемането на първия закон за адвокатите.

Тържественото честване ще бъде в две части - първа част с Международна научна конференция на тема: „Ролята на адвоката в процеса”, която ще се проведе на 20 ноември 2018 г. и втора част, която ще се проведе на 21 ноември 2018 г., с тържествена част и концерт на ансамбъл „Пирин”.

Адвокатски съвет разглежда постъпили искания за даване на становища по конституционно дело № 5/2018 г., конституционно дело 9/2018 г., конституционно дело № 11/2018 г. по описа на КС на РБ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 199

ДА БЪДАТ изпратени постъпилите искания за даване на становища по конституционно дело № 5/2018 г., конституционно дело 9/2018 г., конституционно дело № 11/2018 г. по описа на КС на РБ по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград за даване на писмени становища.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва се изтекъл на 01.06.2018 г. договор с „Реском“ ООД за извършване на техническо и програмно обслужване на наличната компютърна техника, периферия и софтуер и определи да бъдат разгледани оферти на други компютърни компании до провеждане на окончателния избор.

 

Адвокатски съвет разгледа оферта за екскурзия до о. Закинтос (Гърция) на туристическа агенция „Оазис А”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 200

ВЪЗЛАГА на адв. Хантова да потърси и предостави за разглеждане на Адвокатски съвет други подходящи оферти за други дестинации.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва се новопостъпила фактура от „Бисофт” ЕООД с № 0000005236 от 02.07.2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 201

ДА БЪДЕ изпращано уведомление след всяка новопостъпила фактура от „Бисофт” ЕООД, че договорът с Адвокатска колегия - Благоевград е прекратен на 26.10.2017 г. на основание чл. 14 от Договор № 61/16.12.2009 г. за абонаментна поддръжка на софтуерна система „Служебни защити” и след тази дата същата не ползва предлаганите услуги от „Бисофт” ЕООД, поради което не дължи съответните суми.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Докладва адв. Чолаков оферта за прекратяване или преподписване на договор с мобилен оператр „Виваком”.

Поради необходимостта от допълнително разглеждане на други оферти се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

 

Следващото заседание на Адвокатски съвет – Благоевград ще се проведе на 27 юли 2018 г. от 13.30 ч.

                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                                                                                                                           /адв. Иван Чолаков/

                                                                                                                     СЕКРЕТАР:...................................

                                                                                                                                          /адв. Мария Георгиева/

                                                                                                                     ПРОТОКОЛ:....................................

                                                                                                                                          /Станислава Бобоцова/