ПРОТОКОЛ № 14/27.07.2018 година

Днес, 27.07.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Нели Захариева, Светлана Радулова.

Присъстваха резервните членове на Адвокатски съвет Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателят на Контролен съд – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарен съд – Албена Златкова.

 

 

Заседанието протече в следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;
 2. Информация за събитията от 12.07.2018 г. – 27.07.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. М. Георгиева/;
 4. Правна помощ /докладват отговорници по градове/ - Разглеждане на заявления за вписване в Национален регистър за правна помощ /докладва адв. Попова/;
 5. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 6. Организация на семинарната дейност през м. Септември и октомври 2018 г. /докладва адв. М. Георгиева/; - Определяне на дата за провеждане на семинар на тема: Искове по чл. 134 и 135 от ЗЗД с лектор проф. Иван Русчев – 14.09.2018 г.; - Определяне на лектор за втората част на семинар с тема: Практически аспекти за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека;
 7. Разни.

По т. 1

След  изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

След  изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА ГЬОШЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Няма случили се събития в периода от 12.07.2018 г. до 27.07.2018 г.

По т. 3

1. Заявление с вх. №449/18.07.2018 г. от Адвокатско дружество „Савова” за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници на Ивелина Валентинова Панова.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписаване на адвокатски сътрудник.

2. Заявление с вх. № 454/20.07.2018 г. от адвокат Величка Запрева Ушатова за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Ушатова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 464/25.07.2018 г. от Десимира Гришова Юрукова за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването й.

4. Заявление с вх. № 466/26.07.2018 г. от адв. Надежда Георгиева Римпева за отразяване в регистъра на адвокатите адрес на електронна поща.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

5. Заявление с вх. № 467/26.07.2018 г. от Любен Славов Славов за вписването му като младши адвокат на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването му.

 

РЕШЕНИЕ № 202

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Ивелина Валентинова Панова като адвокатски сътрудник на Адвокатско дружество „Савова”.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Величка Запрева Ушатова, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 36, ет. 1.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия -  Благоевград Десимира Гришова Юрукова с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Скаптопара” № 10.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград промяна на електронна поща на адв. Надежда Римпева, която да се счита: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

             Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия -  Благоевград Любен Славов Славов с адрес на кантора: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 15, офис 4.          

              Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

 По т. 4

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 16 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 203

 1. По искане по ДП № 339 ЗМ-790/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Д. Парапанов;
 2. По искане по НОХД № 324/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Недин;
 3. По искане по НОХД № 394/2017 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;
 4. По искане по ДП № 314 ЗМ – 231/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Райчева;
 5. По искане по ЧНД № 345/2018 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Андонов;
 6. По искане по Изп.д. № 647/2018 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – определя адв. М. Найденова;
 7. По искане по Изп.д. № 706/2016 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш – определя адв. А. Бистричка и адв. Ст. Коемджиева;
 8. По искане по Гр. Д № 3361/2017 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Биков;
 9. По искане по ДП № 363/2017 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. А. Джембазка;
 10. По искане по ДП № 331 ЗМ-364/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. М. Говедарева;
 11. По искане по ДП № 1025/2009 г. по описа на РП – Петрич – определя адв. П. Точкова;
 12. По искане по ЧНД № 453/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Маринов;
 13. По искане по ЧНД № 1504/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Цв. Христова;
 14. По искане по ГрД № 494/2017 г. по описа на РС – Разлог – да бъде уведомен РС – Разлог, че по цитираното дело се иска определяне на един адвокат за извършване на процесуално представителство на част от ответниците, групирани общо в ПЕТ ГРУПИ, съгласно диспозитива на исковата молба, за които е определено едно възнаграждение за особен представител, което да бъде изплатено от бюджета на съда.

Адвокатският съвет – Благоевград е на мнение, че трябва да бъдат определени ДВАМА адвокати, вписани в НРПП. Определянето на двама особени представители се налага с оглед характера на съдебното производство и възможността в хода на делото посочените групи ответници да имат противоречиви интереси, което няма да позволи на един особен представител да защитава интересите на посочените две групи ответници.

Становището на Адвокатски съвет Благоевград е, че по делото следва да бъдат определени двама адвокати, за които да се определят две отделни възнаграждения, които да осъществяват процесуалното представителство по гр. д. № 494/2018 г. по описа на РС – Разлог.

В тази връзка в случай, че се приеме становището на Адвокатски съвет - Благоевград за правилно, да бъде постановен нов акт за допускане на правна помощ на съответните лица в производството, като се уточни възнагражденията на двамата особени представители;

15. По искане по ТД № 6/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – да бъде уведомен ОС – Благоевград, че съгласно чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата и чл. 18 от Закона за правната помощ, Адвокатският съвет участва в организирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ.

Съгласно чл. 18, т. 3 Адвокатският съвет определя адвокат от колегията, вписан в Националния регистър за правна помощ, за осъществяване на правната помощ, като съобразяват професионалния опит и квалификацията на адвоката с вида, фактическата и правната сложност на случая.

Във връзка с горното да бъде уведомен Адвокатски съвет - Благоевград за  правното основание, по което ще се води производството и да се представи копие от исковата молба, за да бъде определен адвокат включен в НРПП, който следва да укаже адекватна правна помощ и съдействие на ответника „ТЕЛЕКОМ ГРУП“ ООД.

Незабавно след постъпване на тази допълнителна информация ще бъде определен особен представител и искането Ви ще бъде уважено;

16. По искане по НОХД № 287/2018 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде уведомен РС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 27.07.2018 година, бе разгледано постъпило искане с вх. № 542/20.07.2018 г. относно определяне на резервен защитник за осъществяване на правна помощ на подсъдимия по НОХД № 287/2018 година по описа на Районен  съд - Благоевград.

Към искането не е приложен акт за допускане на правната помощ.

Допускането на правната помощ в случаите на назначаване на резервен защитник следва да бъде извършено при  спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011 година, съгласно които, актът  за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25 ,ал. 3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован  от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок, т.е производството трябва да е с голяма обществена значимост,  да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник, без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува  реална опасност от неоправдано забавяне на същото.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпили 3 броя заявления, подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград за вписване в Националния регистър за правна помощ.

След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                                                                                РЕШЕНИЕ № 204

Одобрява така подадените заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, а именно:

 1. Васил Николаев Василев;
 2. Иван Николов Бусаров;
 3. Методи Росенов Димов;

ДА БЪДАТ изпратени заявленията на Националното бюро за правна помощ за вземане на решение за вписването им в Националния регистър на правна помощ.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

Докладва се за сведение постъпило писмо с вх. № 465/26.07.2018 г., с което Национално бюро за правна помощ отказва предложението на Адвокатски съвет -  Благоевград за ежемесечно заплащане на десет процентното възнаграждение за администриране на правната помощ, тъй като е незаконосъобразно и в противоречие с разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Наредбата за заплащане на правната помощ, съгласно която „Възнаграждението на адвокатските съвети по смисъла на чл. 19 от ЗПП се определя и изплаща от НБПП на всеки три месеца.

 

По т. 5

 

По т. 6

Адвокатски съвет обсъди възможността за провеждане на семинар на тема: Искове по чл. 134 и 135 от ЗЗД с лектор проф. Иван Русчев, който да се състои на 14.09.2018 г.

Определянето на лектор за втората част на семинар с тема Практически аспекти за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека ще се състои в следващо заседание на Адвокатски съвет.

По т. 7

Докладва адв. Георгиева определение № 671 от 11.12.2015 г. по ч. гр. д. № 5715/2015 г. на Върховен касационен съд, III – то гр. отделение, което отменя практиката на НБПП за възстановяване на разноските в случаите на осъдително решение.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 209

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички служебни защитници, членове на Адвокатска колегия – Благоевград, ведно с определение № 671 от 11.12.2015 г. по ч. гр. д. № 5715/2015 г. на Върховен касационен съд, III – то гр. отделение, че в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград постъпват сигнали от адвокати, които след изплащането на възнаграждението им от НБПП за осъществена от тях служебна защита, получават лично или чрез лицето, на което е допусната правна помощ, покана за доброволно изпълнение за възстановяване на разноските в случаите на осъдително решение.

ДА БЪДАТ помолени всички служебни защитници, членове на Адвокатска колегия – Благоевград след приключване на процесуалното представителство по отношение на покана за доброволно изпълнение на такова лице за възстановяване на разноските по изплатеното възнаграждение от НБПП, да възразяват същото позовавайки се на практиката на ВКС.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

             

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:..........................

                                                               /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛ:...................................

           /Станислава Бобоцова/