ПРОТОКОЛ № 15/10.08.2018 година

Днес, 10.08.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Нели Захариева, Светлана Радулова и Иванка Кехайова.

Присъстваха резервните членове на Адвокатски съвет Диана Табутова и Иван Димитров.

 

Заседанието протече в следния дневен ред:

  1. Правна помощ /докладват отговорници по градове/.

По т. 1

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 8 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 212

  1. По искане по ДП № 339 ЗМ-178/2018 г. по описа на РУ – Сандаски – определя адв. Георги Цветанов;
  2. По искане по ЧНД № 384/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев;
  3. По искане по ДП № 266 ЗМ-237/2018 г. по описа на РУ на МВР – Г. Делчев – определя адв. Димитър Шагов;
  4. По искане по ВЧНД № 354/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Петър Петров;
  5. По искане по ДП № 339 ЗМ-790/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Росен Недин;
  6. По искане по ГрД № 758/2018 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде уведомен РС – Благоевград, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано до ½, като изключение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност.

 Ето защо, тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението следва да се определи съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Наредба № 1/2004 год. на ВАдС,  като актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума, следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер до ½.

7. По искане по ТД № 130/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – да бъде уведомен ОС – Благоевград, че на свое заседание, проведено на 10.08.2018 год. Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград разгледа Ваше искане с изх. № 130/31.07.2018год., във връзка с което, прие следното:

Към искането не е приложен акт за допускане на правна помощ, съгласно изискванията на чл.25 от Закона за правната помощ – същият трябва да мотиви с посочване на фактически и правните основания за допускането на правната помощ, както и съответен диспозитив.

Органът, който допуска правната помощ по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК следва да определи и дължимото възнаграждение на процесуалния представител, който ще  осъществява правната помощ, съобразно правилата на Наредба № 1/2004 на Висш адвокатски съвет и съобразно материалния интерес по делото, като в настоящия случай следва да се определи възнаграждение в размер на 4 849, 07 лв. за осъществяване  на процесуално представителство, което следва да бъде внесено като депозит от ищеца по делото и да се представи на Адвокатки съвет ведно с акта за допускане за правна помощ.

 В случай, че необходимостта от допускането на правната помощ не е отпаднало и при отстраняване на горепосочените нередовностти с представяне на изискуемите документи,  Адвокатски съвет  ще определи особен представител.

8. По искане по ГрД № 655/2018 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде уведомен РС – Благоевград, че Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 размерът на възнаграждението на особения представител може да бъде намалявано до ½, от минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в наредбата по чл. 36 ал. 2 от ЗА, когато делото не е от съществена фактическа и правна сложност.

 Ето защо, тъй като се касае за изключение от общото правило възнаграждението да се определи съгласно наредбата по чл. 36 ал. 2 от Наредба № 1/2004 год. На ВАдС,  актът на съда, с който се определя възнаграждението по размер под мининмума следва да бъде мотивиран относно обстоятелствата, поради които съдът приема, че фактическата и правна сложност на делото налагат намаляне на регламентирания размер до ½.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Заверява 38 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 27.07.2018 г. – 10.08.2018 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................

                  /адв. Иван Чолаков/

СЕКРЕТАР:...............................

                 /адв. Мария Георгиева/

ПРОТОКОЛ:...................................

                 /Станислава Бобоцова/