ПРОТОКОЛ № 16/24.08.2018 година

Днес, 24.08.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Нели Захариева, Светлана Радулова и Иванка Кехайова.

Присъстваха резервните членове на Адвокатски съвет Диана Табутова и Иван Димитров.

 

Заседанието протече в следния дневен ред:

  1. Правна помощ /докладват отговорници по градове/.

По т. 1

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 7 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 213

1.   По искане по ЧНД № 348/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. В. Станкова;

2.   По искане по ЧНД № 347/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Р. Недин;

3.   По искане по Гр. д. № 413/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Д. Хаджиева – Недина;

4.   По искане по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. П. Сланчев;

5.   По искане по ЧНД № 516/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

6.   По искане по ДП № 18/2018 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков, адв. И. Зойков, адв. К. Кардашева, адв. К. Воденичарова, адв. М. Колджиева, адв. П. Петров и адв. Р. Шарланджиев;

7.   По искане по НОХД № 426/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – Липсва акт за допускане на правна помощ, както и фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

Ако е налице акт за допускане на правна помощ, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, и същият бъде представен  на Адвокатски съвет – Благоевград, тогава искането Ви за определяне на служебен защитник ще бъде уважено и определен такъв на подсъдимия.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................

                   /адв. Иван Чолаков/

СЕКРЕТАР:..............................

                   /адв. Мария Георгиева/

ПРОТОКОЛ:..................................

                   /Станислава Бобоцова/