ПРОТОКОЛ № 17/13.09.2018 година

Днес, 13.09.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Пенко Ненов, Нели Захариева, Елена Попова, Нели Захариева, Петя Хантова.

Присъства резервният член на Адвокатски съвет – Иван Димитров.

Не присъства резервният член на Адвокатски съвет – Диана Табутова.

Не присъства Председателят на Контролният съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарният съд - Албена Златкова.

           

Заседанието протече в следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;
 2. Информация за събитията от 27.07.2018 г. – 14.09.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 4. Разглеждане на заявления за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 5. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
  • Вземане на решение по ТД № 53/2017 г. по описа на ОС – Благоевград;
 6. Разглеждане на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ /докладва адв. Попова/;
 7. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 8. Разглеждане на въпроса със събиране на вземания /докладва адв. Георгиева/;
 9. Обсъждане на Вътрешни правила на Адвокатска колегия – Благоевград за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 и вземане на решение /докладва адв. Чолаков/;
 10. Организация на семинарната дейност за периода м. септември – м. декември 2018 г. /докладва адв. Пенко Ненов/;
 11. Обсъждане на писмо с вх. № 510/04.09.2018 г. на ЦОА „Кръстю Цончев“;
 12. Изменение и допълнение на Наредба № 4/2016 г. за обучение и квалификация на адвокатите, публикувана в ДВ бр. 69 от дата 21.08.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 13. Есенна национална конференция на българската адвокатура – организационни въпроси /докладва адв. Чолаков/;
 14. Организация на празника 22 ноември – Деня на българската адвокатура /докладва адв. Хантова/;
  • Обсъждане на предложение за екскурзия до Закинтос /докладва адв. Хантова/;
 15. Обсъждане на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 16. Разни.
  • Разглеждане на писмо с вх. № 490/14.08.2018 г.
  • Вземане на решение за газифициране на офис в сградата, в която Адвокатска колегия е собственик на офиси.

 

По т. 1

След  изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ДЕСИМИРА ГРИШОВА ЮРУКОВА и ЛЮБЕН СЛАВОВ СЛАВОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

Няма случили се събития за периода 24.08.2018 г. – 13.09.2018г., които да бъдат докладвани.

 

По т. 3

 1. Заявление с вх. № 489/14.08.2018 г. от адв. Красимир Събев Събев с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.
 1. Заявление с вх. № 491/16.08.2018 г. от адвокат Румен Георгиев Шарланджиев за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адв. Румен Шарланджиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.
 1. Заявление с вх. № 521/12.09.2018 г. от адвокат Мария Михайлова Георгиева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адв. Мария Георгиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ №214

 1. ОТПИСВА Красимир Събев Събев от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 13.09.2018 г.

              Решението е взето със 7 гласа „за”.

 1.  ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Румен Георгиев Шарланджиев, който да се счита: гр. Гоце Делчев, ул.„Васил Левски” № 8.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Мария Михайлова Георгиева, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 1, офис 1.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

                    

По т. 4

Докладва адв. Чолаков, че срокът за подаване на заявления на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия за 2018 година изтича на 17 септември 2018 г.

На заседанието бяха разгледани подадените документи от кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия за 2018 година, подадени в срока, посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда на провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита.

Предвид горното, Адвокатски съвет взе следното:

           

РЕШЕНИЕ № 215

ДОПУСКА до участие в есенна изпитна сесия всички подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

 1. БОЖИДАР ПЕНКОВ НЕНОВ;
 2. ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ТРЪНСКА;
 3. ГАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА;
 4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НЕДЕЛКОВ;
 5. ДЕСИСЛАВА ПЕНКОВА НЕНОВА – БОРИСОВА;
 6. ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ДИМИТРУШЕВА;
 7. ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛАЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА;
 8. ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ;
 9. НИКОЛА ТОМОВ ГУНЧЕВ;
 10. НИКОЛА ХРИСТОВ ТАКОВСКИ;
 11. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ДЮЛГЕРОВА;
 12. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МАСАРЛИЕВ;
 13. СВЕТЛАНА ИВАНОВА ЗЪКОВА;
 14. СЕВДАЛИНА ЯВОРОВА ГЕБОВА;
 15. СМИЛЯНА СЛАВЧЕВА ПАВЛЕВСКА;
 16. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

По т. 5

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 28 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 216

1. По искане по ДП № 126/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Колаксъзова;

2. По искане по ЧНД № 287/2018 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде изпратено писмо до Районен съд – гр. Благоевград, че към искането не е приложен акт за допускане на правната помощ.

Допускането на правната помощ в случаите на назначаване на резервен защитник следва да бъде извършено при  спазване на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за правната помощ както и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011година, съгласно които, актът  за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован  от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две:

Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок, т.е производството трябва да е с голяма обществена значимост, да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник,без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува  реална опасност от неоправдано забавяне на същото;

3. По искане по ЧНД № 457/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя ад. В. Голева;

4. По искане по ТД № 6/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова и адв. С. Коцева;        

5. По искане по ТД № 60/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Иванчева-Паскова, адв. Пенка Смукова-Атанасова, адв. Парашкева Зотева;

6. По искане по НЧХД № 955/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

7. По искане по НОХД № 426/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Цвета Рангелова;

8. По искане по Гр. Д. № 1615/2017 г. по описа на РС – Разлог – да бъде изпратено писмо до Районен съд – гр. Разлог, че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 84 от 26.10.2016 година/., възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00, както е посочено в определението от 13.08.2018 г.

След представяне на доказателства за коригиран акт за допускане, както и за внесена сума от 400,00 лева съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 година/., Адвокатски съвет – Благоевград ще определи особен представител на лицето, в случай, че необходимостта не е отпаднала;

9. По искане по ДП № 331 ЗМ-175/2018 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Любка Крънчева;

10. По искане по ДП № 331 ЗМ-198/2018 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Росица Зотева – Коцакова;

11. По искане по ДП № 331 ЗМ-44/2018 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Р. Кацарска;

12. По искане по ДП № 18/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева;

13. По искане по Изп.д. № 868/2016 г. по описа на ЧСИ Георги Цеклеов – определя адв. К. Кацарска;

14. По искане по НОХД № 464/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Хр. Стоянов;

15. По искане по НОХД № 496/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Прешелкова;

16. По искане по НОХД № 89/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Р. Марчева;

17. По искане по Изп.д. № 21/2018 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – да бъде изпратено писмо до ЧСИ Мартин Кацарски, че след като Адвокатски съвет разгледа съобщение с изх. № 008230/30.08.2018 година констатира, че в постановлението от 30.08.2018год. неправилно е определен размера на възнаграждението на особения представител. Съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 84 от 25.10.2016 година/., в настоящия случай трябва да бъде внесено възнаграждение за особениия представител в размер на 2996, 34 лева, а не на 500,00, както е посочено в постановлението от 30.08.2018 г.

В случай, че необходимостта от определянето на особен представител не е отпаднала, Адвокатски съвет Благоевград ще определи такъв при представяне на доказателства за коригиран акт за допускане, както и след представяне на доказателства за внесена сума от 2996, 34 лева съгласно чл. 10, ал. 2 във вр. с чл. 7, ал. 2 отНаредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 84 от 26.10.2016 година/;

18. По искане по Изп.д. № 1004/2017 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – да бъде изпратено писмо до ЧСИ Мартин Кацарски, че след като Адвокатски съвет разгледа съобщениес изх. № 008231/30.08.2018 година констатира, чев постановлението от 30.08.2018год. неправилно е определен размера на възнаграждението на особения представител. Съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 84 от 25.10.2016 година/., в настоящия случай трябва да бъде внесено възнаграждение за особениия представител в размер  на 3291, 51 лева, а не на 500,00, както е посочено в постановлението от 30.08.2018 г.

В случай, че необходимостта от определянето на особен представител не е отпаднала, Адвокатски съвет Благоевград ще определи такъв при представяне на доказателства за коригиран акт за допускане, както и след представяне на доказателства завнесенасума от 2791, 51 лева съгласно чл.10, ал. 2 във вр. с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за мнималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 84 от 25.10.2016 година/;

19. По искане по Гр. д. № 423/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Л. Герова;

20. По искане по Гр. д. № 516/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Хантова;

21. По искане по Гр. д. № 531/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Вълина;

22. По искане по НЧХД № 1849/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;

23. По искане по НОХД № 432/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Ампова;

24. По искане по Изп.д. № 53/2018 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – определя адв. Т. Кузманов;

25. По искане по НОХД № 1519/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

26. По искане по ЧНД № 1537/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Велева;

27. По искане по НОХД № 1396/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

28. По искане по ДП № 244 ЗМ - 56/2018 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. М. Даскалова;

29. По искане по гр.дело№ 655/2018 година по описа на Районен съд –Благоевград– да бъде изпратено писмо до съдия Димитър Беровски, че Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за правната помощ по чл. 21, т. 3 /процесуално представителство/ обхваща случаите, при които по силата на Закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Чл. 47, ал. 6 ГПК предвижда именно задължително процесуално представителство на отсъстващ ответник/длъжник, т.е. дейността на Адвокатския съвет по определяне на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК попада в обхвата на дейността, регламентирана от Закона за правната помощ.

Съгласно чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатските съвети следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3 от ЗПП. Чл. 25, ал.3, т. 3 от ЗПП предвижда като задължително съдържание на акта по допускането на фактическите и правни основания за издаването на акта.

От друга страна, чл. 47, ал. 6,1 изр. 2 от ГПК постановява, че възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, т.е., във връзка с горе казаното,  акта за допускане следва да съдържа изводима от обстоятелствата по делото, аргументация относно фактическата и правна сложност на делото. Когато в акта по допускане такава аргументация липсва, приемаме, че липсват фактически основания за постановяването на акта, поради което и не определяме адвокат, който да осъществи процесуално представителство, въз основа на правомощията и задълженията на адвокатския съвет по чл. 18, т. 4 от ЗПП.

Освен правомощията и задълженията по чл. 18, ал. 4 от ЗПП, Адвокатският съвет има и неотменимото задължение по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата да защитава професионалните права, честа и достойнството на членовете на колегията. В тази връзка, колкото и малка да е правната и фактичаска сложност на което и да е дело, Адвокатският съвет в никакъв случай не би унижил, който и да е член на колегията, като му възложи работа по гражданско дело, за която от него се изисква да проучи фактите и правото, да събере доказателства в отсъствие на страната, да изготви мотивиран писмен отговор с цялата отговорност, която носи, по което и да е друго дело и за всичко това ще получи възнаграждение в размер на 150 лева, какъвто е размера на определеното възнаграждение по въпросното дело.

Съгласно чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на възнаграждение, съответстващо на извършената от тях  работа. Ето защо, Адвокатски съвет Благоевград няма как да се съгласи с общото твърдение, че случая не е с фактическа и правна сложност. При всички положения приемаме, че съдът не може да определи фактическата и правна сложност, на което и да е дело, като съди за него само по исковата молба, без да е получил отговор на същата, разгледал фактите и правото и преди произнасянето със съответния съдебен акт.

Ето защо и за в бъдеще Адвокатски съвет Благоевград, в изпълнение на правомощията и задълженията си, произтичащи от чл. 18, т. 4 от ЗПП и чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата, ще продължи да отказва определянето на особен представител в случаите, когато съдът е определил размера на възнаграждението на особения представител под минимумите, посочени в Наредба № 1/2004год. на ВАдС във вр. с чл. 36 от ЗА приемайки, че делото не е с голяма и фактическа и правна сложност, основавайки се единствено на исковата молба и приложенията към нея.

30. По искане по гр.д . № 758/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Благоевград – да бъде изпратено писмо до съдия Димитър Беровски, че съгласно чл. 23, ал.1 от Закона за правната помощ по чл.21, т.3 /процесуално представителство/ обхваща случаите, при които по силата на Закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Чл. 47, ал. 6 ГПК предвижда именно задължително процесуално представителство на отсъстващ длъжник, т.е. дейността на Адвокатския съвет по определяне на особен представител в случаите на чл. 47, ал.6 от ГПК попада в обхвата на дейността, регламентирана от Закона за правната помощ.

Съгласно чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатските съвети следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл.25, ал.3 от ЗПП. Чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗПП предвижда като задължително съдържание на акта по допускането на фактическите и правни основания за издаването на акта.

От друга страна, чл. 47, ал. 6, 1 изр. 2 от ГПК постановява, че възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, т.е., във връзка с горе казаното, акта за допускане следва да съдържа изводима от обстоятелствата по делото, аргументация относно фактическата и правна сложност на делото. Когато в акта по допускане такава аргументация липсва, приемаме, че липсват фактически основания за постановяването на акта, поради което и не определяме адвокат, който да осъществи процесуално представителство, въз основа на правомощията и задълженията на адвокатския съвет по чл. 18, т. 4 от ЗПП.

Освен правомощията и задълженията по чл. 18, ал. 4 от ЗПП, Адвокатският съвет има и неотменимото задължение по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата да защитава професионалните права, честа и достойнството на членовете на колегията. В тази връзка, колкото и малка да е правната и фактичаска сложност на което и да е дело, Адвокатският съвет в никакъв случай не би унижил, който и да е член на колегията, като му възложи работа по гражданско дело, за която от него се изисква да проучи фактите и правото, да събере доказателства в отсъствие на страната, да изготви мотивиран писмен отговор с цялата отговорност, която носи, по което и да е друго дело и за всичко това ще получи възнаграждение в размер на 150 лева, какъвто е размера на определеното възнаграждение по въпросното дело.

Съгласно чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на възнаграждение, съответстващо на извършената от тях  работа. Ето защо, Адвокатски съвет Благоевград няма как да се съгласи с общото твърдение, че случая не е с фактическа и правна сложност. При всички положения приемаме, че съдът не може да определи фактическата и правна сложност, на което и да е дело, като съди за него само по исковата молба, без да е получил отговор на същата, разгледал фактите и правото и преди произнасянето със съответния съдебен акт.

Ето защо и за в бъдеще Адвокатски съвет Благоевград, визпълнение на правомощията и задълженията си, произтичащи от чл. 18, т. 4 от ЗПП и чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата, ще продължи да отказва определянето на особен представител в случаите, когато съдът е определил размера на възнаграждението на особения представител под минимумите, посочени в Наредба № 1/2004год. на ВАдС във вр. с чл. 36 от ЗА приемайки, че делото не е с голяма и фактическа и правна сложност, основавайки се единствено на исковата молба и приложенията към нея.

31. Искане по гр. дело№ 964/2018 година по описа на Районен съд – Благоевград – да бъде изпратено писмо до съдия Димитър Беровски, че съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за правната помощ по чл. 21, т. 3 /процесуално представителство/ обхваща случаите, при които по силата на Закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Чл. 47, ал. 6 от ГПК предвижда именно задължително процесуално представителство на отсъстващ длъжник, т.е. дейността на Адвокатския съвет по определяне на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК попада в обхвата на дейността, регламентирана от Закона за правната помощ.

Съгласно чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатските съвети следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3 от ЗПП. Чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗПП предвижда като задължително съдържание на акта по допускането на фактическите и правни основания за издаването на акта.

От друга страна, чл. 47, ал. 6,1 изр. 2 от ГПК постановява, че възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, т.е., във връзка с горе казаното,  акта за допускане следва да съдържа изводима от обстоятелствата по делото, аргументация относно фактическата и правна сложност на делото. Когато в акта по допускане такава аргументация липсва, приемаме, че липсват фактически основания за постановяването на акта, поради което и не определяме адвокат, който да осъществи процесуално представителство, въз основа на правомощията и задълженията на адвокатския съвет по чл. 18, т. 4 от ЗПП.

Освен правомощията и задълженията по чл. 18, ал. 4 от ЗПП, Адвокатският съвет има и неотменимото задължение по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата да защитава професионалните права, честа и достойнството на членовете на колегията. В тази връзка, колкото и малка да е правната и фактичаска сложност на което и да е дело, Адвокатският съвет в никакъв случай не би унижил, който и да е член на колегията, като му възложи работа по гражданско дело, за която от него се изисква да проучи фактите и правото, да събере доказателства в отсъствие на страната, да изготви мотивиран писмен отговор с цялата отговорност, която носи, по което и да е друго дело и за всичко това ще получи възнаграждение в размер на 150 лева, какъвто е размера на определеното възнаграждение по въпросното дело.

Съгласно чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на възнаграждение, съответстващо на извършената от тях  работа. Видно  от приложената искова молба по конкретното дело, че се касае за предявени от мобилен оператор три обективно съединени иска по чл. 79, чл. 92  и чл. 205 ЗЗД, с които се претендират парични вземания за главница и неустойка от ползването на четири отделни номера на мобилни апарати, с излагане на множество факти относно възникването на задълженията на три страници от исковата молба, която е общо пет страници. Ето защо, Адвокатски съвет Благоевград няма как да се съгласи с общото твърдение, че случая не е с фактическа и правна сложност. При всички положения приемаме, че съдът не може да определи фактическата и правна сложност, на което и да е дело, като съди за него само по исковата молба, без да е получил отговор на същата, разгледал фактите и правото и преди произнасянето със съответния съдебен акт.

Ето защо и за в бъдеще Адвокатски съвет Благоевград, в изпълнение на правомощията и задълженията си, произтичащи от чл. 18, т. 4 от ЗПП и чл. 89, т.5 от Закона за адвокатурата, ще продължи да отказва определянето на особен представител в случаите, когато съдът е определил размера на възнаграждението на особения представител под минимумите, посочени в Наредба № 1/2004год. на ВАдС във вр. с чл. 36 от ЗА приемайки, че делото не е с голяма и фактическа и правна сложност, основавайки се единствено на исковата молба и приложенията към нея.

Заверява 60 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 10.08.2018 г.до 13.09.2018 г.

Отпада разглеждането на искане по ТД № 53/2017 г. по описа на Окръжен съд – гр. Благоевград.

 

По т. 6

Адвокатски съвет Благоевград  разгледа постъпили 2 броя заявления, подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия – Благоевград  за вписване в Националния регистър за правна помощ.

След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 217

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Националното бюро за правна помощ, както следва:

 1. Елена Пламенова Гьошева;
 2. Десимира Гришова Юрукова;  Решението е взето със 7 гласа „за”.
 3.  
 4. По т. 8

 Адв. Мария Георгиева напуска залата, поради неотложна  служебна ангажираност.

                                                                                                              

По т. 7

 

По т. 12

Във връзка с изпратено запитване на Адвокатска колегия – Благоевград до Висш адвокатски съвет е постъпил отговор с вх. № 511/04.09.2018 г. от Висш адвокатски съвет, с което уведомяват Адвокатска колегия – Благоевград, че няма възможност всички членове на Адвокатски съвет – Благоевград да вземат участие в Есенна национална конференция на българската адвокатура, която ще се състои на 29.09.2018 г. в гр. Русе.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 222

ДА БЪДЕ изпратено уведомление до Висш адвокатски съвет, че в Есенната национална конференция, която ще се проведе на 29.09.2018 г. участие ще вземат адв. Иван Кръстев Чолаков – Председател на Адвокатски съвет Благоевград и адв. Мария Михайлова Георгиева – Секретар на Адвокатски съвет Благоевгради адв. Иван Димитров – резервен член на Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 9

Обсъждането на Вътрешни правила на Адвокатска колегия – Благоевград за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

 По т. 10

По Организация на семинарната дейност за периода м. септември – м. декември 2018 г. докладва адв. Ненов. Предстои провеждането на четвърти модул от Едногодишното продължаващо обучение по  „ Право на Европейския съюз”, който ще се проведе на 28-30 септември 2018 г. в залата на Адвокатска колегия – Благоевград.

Докладва адв. Ненов, че вече определеният лекторсъдия Галина Захарова е в невъзможност да води семинар на тема „Анализ на измененията в НПК / Д.в бр.63 / 2015 /. Възможните нарушения на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, в контекста на тези изменения. Практически аспекти на подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека за нарушения на чл.6 от Конвенцията в светлината на тези изменения”, който ще се проведе на 05 октомври 2018 г.

Постъпи предложение от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” същият семинар да бъде воден от адв. Снежана Стефанова, член на Адвокатска колегия – Пловдив.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 223

ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕНО на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, че лектор на семинар на тема „Анализ на измененията в НПК / Д.в бр.63 / 2015 /. Възможните нарушения на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, в контекста на тези изменения. Практически аспекти на подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека за нарушения на чл. 6 от Конвенцията в светлината на тези изменения”, който ще се проведе на 05 октомври 2018 г. ще бъде адв. Снежана Стефанова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

           

По т. 11

Докладва адв. Чолаков относно изменение и допълнение на Наредба № 4/2016 г. за обучение и квалификация на адвокатите, публикувана в ДВ бр. 69 от дата 21.08.2018 г., съгласно която са променени изискванията за обучение на адвокатите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

          

РЕШЕНИЕ № 223

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО уведомително писмо до всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград, ведно с Наредба № 4/2016 г. за обучение и квалификация на адвокатите, публикувана в ДВ бр. 69 от дата 21.08.2018 г., съгласно която са изменени изискванията за минималните часове обучение, които всички членове на Адвокатска колегия – Благоевград следва да полагат.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 13

Постъпи предложение от адв. Хантова организацията по повод 22 ноември – Деня на българската адвокатура да се отпразнува на 17 ноември 2018 г. с празнична вечеря в Университетски център „ Бачиново”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

          

РЕШЕНИЕ № 224

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО запитване до Югозападен университет „Неофит Рилски” относно възможността за провеждане на празнична вечеря в Университетски център „Бачиново”.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Докладва адв. Хантова, че организацията по екскурзия до о. Закинтос няма да бъде осъществена.

 

 По т. 14

Обсъждането на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г. се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

По т. 15

Докладва адв. Чолаков постъпили покани до Председателя и Секретаря на Адвокатска колегия – Благоевград от Висш адвокатски съвет по повод отбелязване на 130 годишнината на Българската адвокатура  на 21 ноември 2018 г. от 16:00 ч. в гр. София, в голямата зала на Народния театър „Иван Вазов”. Поздравление към присъстващите гости ще отправи председателят на Висшия адвокатски съвет, след което ще бъде представена специално издадената за събитието книга, с автор изтъкнатият юрист и конституционалист проф. Пенчо Пенев „Адвокатурата – фактор за конституционосъобразност на правосъдието в България”.

 

Адв. Чолаков докладва също и покана с вх № 490/14.08.2018 г. до Председателя на Адвокатска колегия - Благоевград за участие на Национална адвокатска конференция, която ще се проведе в гр. Пловдив на 06 и 07.10.2018 г.

Докладва адв. Чолаков получено писмо с вх. № 475/01.08.2018 г. на Висш адвокатски съвет, с което уведомяват Адвокатска колегия – Благоевград за възможността Адвокатска колегия – Благоевград да излъчи един член на колегията, който да бъде награден по случай 130 – годишнината от Първия закон за адвокатите в срок до 25 септември 2018 г.

В офиса на Адвокатска колегия – Благоевград до момента са постъпили четири предложения за номинации, а именно: предложение от адв. Росица Иванчева – Паскова и адв. Юлия Ангелова с вх. № 520/12.09.2018 г., от адв. Димитрина Любомирова Хаджиева - Недина с вх. № 523/13.09.2018 г., постъпило предложение с вх. № 527/13.09.2018 г. на адв. Мария Михайлова Георгиева и адв. Цвета Валентинова Рангелова и предложение с вх. № 528/13.09.2018 г. на адв. Росица Димитрова Зотева – Коцакова и адв. Михаела Клечерова.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 225

            ДА БЪДАТ изпратени постъпилите предложения от адв. Росица Иванчева – Паскова и адв. Юлия Ангелова с вх. № 520/12.09.2018 г., от адв. Димитрина Любомирова Хаджиева - Недина с вх. № 523/13.09.2018 г., постъпило предложение с вх. № 527/13.09.2018 г. на адв. Мария Михайлова Георгиева и адв. Цвета Валентинова Рангелова и предложение с вх. № 528/13.09.2018 г. на адв. Росица Димитрова Зотева – Коцакова и адв. Михаела Клечерова относно номинации за член на Адвокатска колегия – Благоевград, който да бъде награден по случай 130 – годишнината от Първия закон за адвокатите до Висш адвокатски съвет.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

В залата влиза Георги Пергьов, собственик на офис в същата сграда, в която се помещава и Адвокатска колегия – Благоевград. Обсъди се въпросът за газифициране на негов офис, за което Адвокатски съвет изрази съгласието си, за което ще бъде подписан протокол.

Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се състои на 27.09.2018 г. от 13.30 ч.

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................

                        /адв. Иван Чолаков/                          СЕКРЕТАР:......................................

                        /адв. Мария Георгиева/ПРОТОКОЛ:....................................

                        /Станислава Бобоцова/