ПРОТОКОЛ № 18/27.09.2018 година

Днес, 27.09.2018 година от 13.30 часа се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Нели Захариева, Светлана Радулова.

Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Диана Табутова и Иван Димиторов.

Не присъства Председателят на Контролният съвет – Елена Бистричка.

Не присъства Председателят на Дисциплинарният съд - Албена Златкова.

           

Заседанието протече в следния дневен ред:

 1. Информация за събитията от 14.09.2018 г. – 27.09.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
  • Разглеждане на писмо с вх. № 548/21.09.2018 г. на НБПП;
  • Разглеждане на молба с вх. № 544/20.09.2018 г. на Димитър Кожухаров;
  • Разглеждане на молба с вх. № 534/17.09.2018г. на адв. Ася Велчева;
 4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 5. Организация на празника 22 ноември – Деня на българската адвокатура /докладва адв. Хантова/;
 6. Обсъждане на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 7. Разни.
  • Разглеждане на писмо с вх. № 536/17.09.2018 г. от Павлик Шуплинов;
 8. Разглеждане на писмо с вх. № 542/18.09.2018 г. от Хотел „Делта“;
 9. Разглеждане на писмо с вх. № 546/20.09.2018 г. от „ЛАКОРДА“ АД.

 

            По т. 1

            Няма случили се събития за периода 14.09.2018 г. – 27.09.2018 г.

 

            По т. 2

 1. Заявление с вх. № 558/27.09.2018 г. от адв. Станислава Иванова Иванова с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.
 2. Заявление с вх. № 553/26.09.2018 г. от Йордан Дмитиров Джупанов за вписването му като младши адвокат на Адвокатска колегия Благоевград.
 3. Заявление с вх. № 549/21.09.2018 г. от Надя Бойкова Въкова – Лазарова за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването й.

След станалите разисксвания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 226

 1. ОТПИСВА Станислава Иванова Иванова от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 27.09.2018 г.

     Решението е взето с 6 гласа „за”.

   2.  ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия -  Благоевград Йордан Димитров Джупанов с адрес на кантора: гр Разлог, ул. „Бяла река” № 14.                                          

                 Решението е взето с 6 гласа „за”.

3. Заявителката ДА ПРЕДСТАВИ в срок до следващо заседание на Адвокатски съвет удостоверение, от което да е видно изрично точния период, през който е заемала длъжността юрист – лингвист, както и дали за изпълняването на същата длъжност се изисква юридическо образовние и юридическа правоспособност.

                 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 3

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 7 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

            След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 227

 1. По искане по Изп.д. № 21/2018 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – определя адв. М. Прешелкова, адв. Селма Падарева и адв. М. Говедарева;
 2. По искане по Изп.д. № 1004/2017 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – определя адв. Е. Ядков, адв. П. Сланчев, адв. Л. Крънчева и адв. Н. Стойчева;
 3. По искане по ДП № 331 ЗМ-230/2018 г. по описа на РУ- Разлог – определя адв. Н. Полежанов;
 4. По искане по ДП № 79/2018 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. М. Чаракчиев;
 5. По искане по НОХД № 236/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Христова;
 6. По искане по НАХД № 1630/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;
 7. По искане по НОХД№ 126/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Л. Кацарова;
 8. По искане по ЧНД № 328/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Р. Андонова – Орманлиева;
 9. По искане по НОХД № 390/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;
 10. По искане по ДП № 314 ЗМ – 73/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Сл. Тимова;
 11. По искане по Гр. д. № 809/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;
 12. По искане по НОХД № 593/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П Смукова – Атанасова;
 13. По искане по Възз. гр. д.  №  677/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Лавчиева;
 14. По искане по ВНОХД  № 227/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Качорев;
 15. По искане по Гр. Д. № 1324/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ю. Ангелова;
 16. По искане по Гр. Д. № 2025/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Ангелова;
 17. По искане по Гр. Д. № 1247/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова;
 18. По искане по НОХД № 287/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Петачка;
 19. По искане по ЧНД № 1346/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;
 20. По искане по ЧНД № 1566/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова;
 21. По искане по ДП № 140/2018 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Иванова;
 22. По искане по НОХД № 89/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;
 23. По искане по НОХД № 1672/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Шопова;
 24. По искане по НОХД № 1511/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Костова;
 25. По искане по ДП № 7852 ЗМ-365/2018 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. Д. Табутова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

            Докладва адв. Георгиева, че по отношения на искания за определяне на дежурни адвокати, постъпили през почивните дни, органите по допускането не представя своевременно искане и акт за допускане, а след постъпването им в понеделник в немалко случаи се оказва, че са нередовни и не отговарят на изискванията на  чл. 28 от Закона за правна помощ. Адв. Георгиева констатира, че среща трудности при намирането на дежурни адвокати, тъй като много колеги, вписани за дежурни през съответния период не отговарят на посочените телефони. Посочва  случай от 17.09.2018 г. по повод постъпило искане за служебен адвокат до Адвокатска колегия – Благоевград, при който повечето от дежурните адвокати не са отговорили на телефонно повикване. Предложението й е да бъдат уведомени дежурните адвокати, че на дежурствата трябва да се отзовават. Списъкът за дежурни адвокати е качен на сайта на Адвокатска колегия – Благоевград. В случай, че са възпрепятствани да изпращат предупреждение по имейл в офиса на Адвокатска колегия – Благоевград.

            Постъпи предложение от адв. Чолаков исканията за служебни защити, постъпили през събота и неделя  да бъдат сканирани от органа по допускане  и изпращани на служебната електронна поща на секретаря на Адвокатска колегия Благоевград, за извършване на проверка относно формата и основанията, след което ще се определи или не дежурен адвокат в законния срок от три часа.

            Постъпи предложение от адв. Чолаков на дежурните адвокати, които не са отговорили на дежурство повече от три пъти да не бъдат включвани в списъка за дежурни адвокати.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 228

            ДА БЪДЕ изпратено уведомително писмо до всички разследващи полицаи, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за правната помощ, дежурен адвокат се определя от Секретаря на адвокатския съвет в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, както и при бързо производство по Наказателнопроцесуалния кодекс и при производство по Закона за здравето и по закона за закрила на детето. 

             Съобразявайки нормата на закона, Адвокатски съвет Благоевград постанови  Решение № 26, взето на заседание на Адвокатски съвет, проведено на 11.06.2010 г., съгласно което  „единствено и само в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда, разпити пред съдия или в случаите на задържане по чл. 72 от ЗМВР, производства по Закона за здравето и Закон за закрила на детето, бързи и незабавни производства ще се определя дежурен адвокат от Секретаря, след съгласуване с отговорника, определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет – Благоевград за отговорник на съответния район.

            Във всички останали случаи без изключение служебен адвокат ще се определя по реда на т. 1 от настоящото решение“.

            Напоследък зачестиха случаите, при които разследващи полицаи искат определяне на дежурен адвокат през събота и неделя, както и в други почивни дни, като в тези случаи не представят изискуемите от закона искане и актпо допускането на правна помощ, аргументирайки се с невъзможност да изпратят факс в деловодството на адвокатската колегия. След изпращането на искането в работните дни след това се установява, че актовете по допускане на дежурни адвокати не отговарят на изискванията на чл. 28 от ЗПП.

            С оглед на гореизложеното следва исканията за служебен адвокат по реда на чл. 28 през събота и неделя, както и в други почивни дни,  ведно с актът за допускане на правна помощ да бъдат сканирани и изпращани по имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Секретаря наАдвокатски съвет – Благоевград  за извършване на проверка за съответствие с изискванията на чл. 28от ЗПП и в случай на такова ще бъдат определяни дежурни адвокати в предвидените срокове.

            ДА БЪДЕ сведено до знанието на всички разследващи полицаи съдържанието на настоящото писмо за организиране на работата си по ЗПП през почивните и неработни дни.

            ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички служебни защитници, че  съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, Адвокатски съвет – Благоевград поддържа списък на дежурните адвокати, които са дали съгласие и изразяват готовност да бъдат определяни за дежурни адвокати по всяко време на денонощието, включително в празнични и почивни дни.

            Списъка се изготвя на тримесечие, като същия се публикува на сайта на Адвокатска колегия – Благоевград,меню „дежурни адвокати“.

            ДА БЪДАТ уведомени служебните адвокати, че в седмицата, в която садежурни,следва да бъдатна разположениеили да уведомятпо електронна поща в Адвокатска колегия - Благоевград, че савъзпрепятствани, тъй като при три и повече отказа или неотзоваване на определения служебен защитник, същият няма да бъде включван в следващия тримесечен период в списъка на дежурните адвокати.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            Адвокатски съвет разглежда писмо с вх. № 548/21.09.2018 г. на НБПП  във връзка с извършването на презентация на дейност 2.1 „Разработване на минимални стандарти за предоставяне, контрол и оценка на правната помощ”, касаещи адвокатските съвети и служебни адвокати и дейност 2.2 „Разработване на унифицирани процедури за правна помощ”, касаещи адвокатските съвети.

            В писмото НБПП моли Адвокатски съвет – Благоевград да посочи дата за провеждане на срещата и дискусията в периода 01.10.2018 г. до 30.10.2018 г.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 229

            ОПРЕДЕЛЯ извършването на презентация от НБПП на дейност 2.1 „Разработване на минимални стандарти за предоставяне, контрол и оценка на правната помощ”, касаещи адвокатските съвети и служебни адвокати и дейност 2.2 „Разработване на унифицирани процедури за правна помощ”, касаещи адвокатските съвети да се състои на 09.11.2018 г. от 10.00 ч. в залата на Адвокатска колегия – Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1.

            ДА БЪДЕ уведомено Националното бюро за правна помощ за решението на Адвокатски съвет.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            По т. 4

            По т. 5

            Постъпи предложение 22 ноември – Деня на българската адвокатура да се отпразнува в местността Паничище или гр. Кюстендил. Предстои предоставяне на оферти и допълнително обсъждане на следващо заседание на Адвокатски съвет.

            По т. 6

            Докладва адв. Чолаков, че обсъждането на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г. се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

            Постъпи предложение от адв. Чолаков да бъде направена поръчка за рекламни чанти с логото на Адвокатска колегия – Благоевград, които да служат като подарък на новопостъпили адвокати.

            След стналите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 234

            ДА БЪДЕ изпратено запитване относно предоставяне на оферта за 100 броя чанти до фирмата, която е изготвила такива по случай 100 годишнината на Адвокатска колегия – Благоевград.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

            По т. 7

            Докладва адв. Чолаков, че разглеждането на писмо с вх. № 536/17.09.2018 г. от Павлик Шуплинов се отлага за следващо заседание на Адвокатски съвет.

            Докладва адв. Чолаков за необходимостта от провеждане на обучение за извършване на правни консултации директно от адвокатските кантори на членовете на Адвокатска колегия – Благоевград, които работят с Регионален център за правна помощ и съвместна среща с разследващите полицаи по райони.         

            Адв. Кехайова предлага обучението да се проведе в съдебна зала.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

            РЕШЕНИЕ № 235

            ДА БЪДЕ проведено обучение с отговорниците по райони и членове на Адвокатска колегия – Благоевград за работа с програмата на Регионален център за правна помощ.

            ДА БЪДЕ проведена среща с разследващите полицаи по райони, на която да бъдат обсъдени по – нататъшните действия на съвместна работа.

            Провеждането на горепосоченото да бъде допълнително уточнено с Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет – Благоевград, с отговорниците по райони и разследващите полицаи.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

            Адвокатски съвет разгледа писмо с вх. № 546/20.09.2018 г., с което „ЛАКОРДА“ АД представя най – новия продукт свързани инстанции, изцяло нов продукт за България при анализирането на съдебната практика. Необходимо е определянето на дата и провеждането на кратко обучение за работа с продуктите на „Лакорда” АД.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 236

            ОПРЕДЕЛЯ представянето и провеждането на обучение, свързано с най – новия продукт свързани инстанции при анализирането на съдебната практика на „Лакорда” АД да се състои на 19.10.2018 г. от 15.00 ч. в залата на Адвокатска колегия – Благоевград, ул. „Полк.Димов” № 1.

            ДА БЪДЕ уведомена г –жа Маруся Димова - мениджър продажби на „Лакорда”АД за решението на Адвокатски съвет.

            Решението е взето с 5 гласа „за”.

            Адвокатски съвет разгледа писмо с вх. № 542/18.09.2018 г. от Хотел „Делта“, с. Огняново с комплексна оферта за 22 ноември – Деня на българската адвокатура. Предстои допълнително обсъждане по организацията на празника.

 

            Следващото заседание на АС ще се състои на 12.10.2018 г. от 13.30 ч.

 

 

                                                                               

 

 

                                                                         

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............................

 /адв. Иван Чолаков/

 

СЕКРЕТАР:......................................

/адв. Мария Георгиева/

 

             ПРОТОКОЛ:.....................................

/Станислава Бобоцова/