ПРОТОКОЛ № 19/12.10.2018 година

Днес, 12.10.2018 година от 13.30 часа се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Пенко Ненов, Нели Захариева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет – Иван Димитров и Диана Табутова.

Присъства Председателят на Контролният съвет – Елена Бистричка и членовете – Петър Йовчев, Селма Падарева и Нели Боянина.

Присъства Председателят на Дисциплинарният съд - Албена Златкова и членовете – Елена Атанасова Попова, Теодор Тошев, Венета Медарова, Петър Петров, Иван Михайлов, Симеон Попов и Росица Зотева - Коцакова.        

Заседанието протече в следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;
 2. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за III-то тримесечие на 2018 г. /докладва адв. Георгиева/;
 3. Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през III – то тримесечие на 2018 г. /докладва адв. Попова/;
 4. Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. януари 2019 г. Набелязване на Дневен ред и избиране на членове на избирателната комисия. /докладва адв. Чолаков/;
 5. Информация за събитията от 27.09.2018 г. – 12.10.2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 6. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;
 7. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
 8. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;
 9. Обсъждане на справка за неплатен членски внос от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Кехайова/;
 10. Организация на празника 22 ноември – Деня на българската адвокатура /докладва адв. Хантова/;
 11. Обсъждане на въпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г. /докладва адв. Чолаков/;
 12. Разни.

 

По т. 1

      След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДЖУПАНОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

Докладва адв. Чолаков, че днешното заседание на Адвокатски съвет е разширено. На същотоосвен членовете на Адвокатския съвет  присъстват и членовете на  Контролен съвет и Дисциплинарен съд. На заседанието следва да бъде обсъден и приет отчета за бюджета на Адвокатската колегия и бюджета на правната помощ за III-тотримесечиена 2018 г.Следва да се решат въпроси свързани с избор на избирателна комисия за предстоящите избори на Общото събрание в края на м. януари за избор на органи на Адвокатска колегия – Благоевград и избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната. Дава думата на адв. Георгиева за доклад.

Адв. Георгиева докладва, че в папките на всички членове на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд се съдържа отчет на бюджета за III-тотримесечиена 2018 г., както и че на предходно разширено заседание същият не е бил приет, поради липса на кворум. Докладва още, че към настоящият момент приходната част на бюджета не е изпълнена, поради заложен висок приход от встъпителни вноски на нововписани адвокати, но до настоящият момент са се вписали много по-малко от очакваното.  

Адв. Чолаков отчита факта, че миналата година, когато е планиран бюджета на Адвокатски съвет за финансовата 2018 г., Адвокатски съвет е взел броя на вписаните адвокати за миналата година, но за съжаление тази година броя на издържалите изпита кандидати е много малък. През пролетната сесия при 22-ма кандидати само 3-ма са издържали изпита. Тримата кандидати са вписани в Адвокатска колегия – Благоевград.

Адв. Попова докладва, че има доста несъбран членски внос.

На въпросна адв. Тошев, защо в първото тримесечие на отчета на бюджета от встъпителни вноски има отрицателно число, адв. Чолаков разяснява, че Адвокатски съвет Благоевград през 2017год.  е постановил отказ за вписване на кандидат за адвокат, встъпителната вноска на който е върната в началото на тази година, преди да са постъпили други суми от встъпителни вноски и това е причината да има счетоводно отразен отрицателен резултат.

Следващ въпрос от страна на адв. Тошев е дали Адвокатски съвет – Благоевград има глоби за събиране?

В тази връзка, адв. Георгиева отчита факта, че при всички случаи планираната сума ще се надхвърли при условие, че Адвокатски съвет успее да реализира всички изпълнителни листове, които са внесени в съответните съдилища.

На въпрос на адв. Петров, защо разходната част е толкова малка, адв. Бистричка отговаря, че не е необходимо всичко като приход да се разходва.

Адв. Чолаков и адв. Георгиева подканват за допълнителни въпроси към отчета на бюджета за трето тримесечие на 2018 г.

Постъпи въпрос от страна на адв. Златкова, касаещ раздел IIIот отчета на бюджета. Сочи се, че през първото тримесечие има разходи за администриране в размер на 30,00 лв., а за трето тримесечие разхода е в размер на 2627,00 лв.

Обяснено бе, че през последното тримесечие на 2018 г., Управителния съвет на Фонд за подпомагане на адвокати е разгледал молба за финансово подпомагане, като с решение Дарителския фонд е отпуснал финансова помощ на адвокат от Адвокатска колегия – Благоевград в размер на 2500 лева, която сума е включена в това разходно перо на бюджета.

Предложението на адв. Тошев е дадените суми да бъдат отразявани в отделна  графа „Дарителски инициативи“ или да бъде добавена допълнителна графа, в която да бъдат отразявани и отпуснатите помощи.

Адв. Георгиева сочи, че винаги се е отчитало по този начин, че нищо не е променяно по отношение на бюджета, но за следващото общо събрание ще предложи нов вариант, който ще бъде по- чист и по- прегледен.

Адв. Тошев поставя въпрос свързан с прихода в правната помощ, а именно към момента има постъпления през второ и трето тримесечие. В тази връзка адв. Георгиева докладва, че през последното тримесечие на 2017 г., Адвокатски съвет е усвоил вноската, която е трябвало да бъде усвоена през първо тримесечие на 2018 г.

Адв. Чолаков подканва към гласуване и приемане на отчета на бюджета заIII-тотримесечиена 2018 г.

Адв. Чолаков: Който е „за“ приемане на отчета, моля да гласува

     За – 19 членове

     Против – 0 членове

     Въздържалисе – 0 членове

 

РЕШЕНИЕ № 237

ЕДИНОДУШНО приема изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и набюджета на правната помощ за III-тотримесечиена 2018 г.

 

По т. 3

Докладва адвокат Елена Попова за изпълнението на правната помощ за трето тримесечие на 2018 г., която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати, както и броя на изпратените отчети за сочения период.

За трето тримесечие на 2018 г. в АК гр. Благоевград са постъпили общо 222 бр. искания за назначаване на служебни защитници, от които:

по          наказателни дела – 136 бр.,

по         административни дела- няма.,

по         граждански дела - 75 бр.,

п           по изпълнителни дела - 11 бр.

            От тези общо 222 бр.искания- 89 бр.са за съдебен район гр. Благоевград, от които 55 бр. по наказателни дела, 31 бр. по граждански дела и 3 бр. по изп. дела.

 

            За отчетния период са уважени 95 бр. искания за гр.Благоевград, като 58 адвоката имат по 1-а служебна защита, 14 бр. адвоката имат по 2-е служебни защити, 3 адвокат има 3 броя служебна  защита.

За район гр. Петрич постъпилите исканията са общо 42 бр.,от които 32 бр. по наказателни дела, 9 бр. по граждански дела и 1 бр. по изп.д.

През отчетния период са уважени 44 бр. искания, като 22 адвоката имат по 1-а защита, 8 адвоката имат по 2-е защити, 2 адвокат има -3 защити.

            За съдебен район гр. Санданскиса постъпили общо 38 бр. искания, от които 26 бр. за наказателни дела,10 бр. граждански дела и 2 бр. по изп.дела.

За отчетния период са допуснати 36бр. защити, като 14 имат по една защита,5адвоката по две защити и 4 адвоката има 3 защити.

За съдебен район гр. Разлог има постъпили общо 39 бр. искания, от които 15 бр. по наказателни дела, 19 бр. по граждански и 5 бр. по изп.д.

За отчетния период са уважени 44 броя, като 6 имат по една защита, 11 адвоката имат по две,4 адвоката имат по 3 защити и 1 адвокат има четири.

За съдебен район гр. Гоце Делчевса постъпили общо 14 бр.искания, от които 8 по наказателни дела и 6 по граждански дела.

За отчетния период са уважени 17 броя, като 11 адвоката имат по една защита и 3 адвокат имат по две защити.

Като цяло за трето тримесечие на 2018 г. е налице еднаквост на исканията за същия период на 2017 г., когато общия брой е бил 221 бр.,а за 2018 г. са 222 бр.

Леко увеличаване на броя е налице засъдебен район Благоевград като от 81 искания за трето тримесечие на 2017г. сега са 89 бр., за съдебен район Сандански като от 31 искания през 2017 г. сега са 38 бр. и за съдебен район Разлог като за 2017 г. са били 30 бр. искания, а за 2018 г. са 39. За съдебен район Петрич и Гоце Делчев е налице значително намаление като за Петрич през 2017 г. исканията са били 57 а сега са 42 и за Гоце Делчев исканията през 2017 г. са били 26, сега са 14.

Отчет за обработени и изпратени на НБПП отчети през първото тримесечие на 2018 г.

За трето тримесечие на 2018 г. са обработени и изпратени общо 200 броя отчети, разпределени по райони, както следва:

 

За         2017г. Благоевград – 76 бр.                  за 2018 г. Благоевград - 75

             Петрич –         59 бр.                                    Петрич       - 51 

             Сандански - 23 бр.                                Сандански   - 28

             Разлог -           20 бр. и                              Разлог          - 31

             Гоце Делчев - 21 броя. /общо 199/         Гоце Делчев - 15

 

Няма увеличение на броя на отчетите за трето тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. Увеличение в броя на отчетите е налице за съдебен район Разлог от 20 на 31. За останалите съдени райони е налице устойчивост на броя на отчетите.

Докладва адв. Тошев, че по интересно е отказите, които са постановени по служебните защити.

Адв. Чолаков, сочи че отказите са качени на сайта на колегията. С влизане в сила на измененията в чл. 46, ал. 7 от ГПК на 17 декември 2017 г. съда може да намалява възнаграждението на особените представители до ½ под минимума по наредбата, при което някои съдии са започнали да си позволяват масови неаргументирани възнаграждения. В исканията не се сочат аргументи, въз основа на които съда приема, че делото не е с фактическа и правна сложност, като даже са постъпвали и искания с възнаграждения с по 150,00 лв. В тази връзка е написан и отговор, който е изпратен даже и на електронните пощи на адвокатите от Адвокатска колегия – Благоевград за това, че Адвокатския съвет не може да унижи нито един член на колегията, задължавайки го да се  явява по дела, както и да има същата отговорност, с която гледа всяко едно друго дело за такова унизително малко заплащане. Към настоящия момент АС не е допуснал нито едно такова искане.

Адв. Георгиева докладва, че е намерила тълкувателно решение, на което Адвокатски съвет може да се позове.

Адв. Чолаков сочи, че в чл. 46, ал. 7 от ГПК за определяне размера на възнаграждението се взема предвид тежестта на делото – фактическата и правна сложност на делото. Докладва се още, че при  дела с по-високи възнаграждения са определяни повече от един адвокат така, че разпределянето на възнагражденията да са балансирани. По някои от исканията съда е отказвал да назначи всички определени адвокати и е назначавал само един от тях, като в тази връзка Адвокатски съвет е поискал и  получил подкрепата на НБПП, като в писмо е посочено, че това е в правомощията единствено на  Адвокатски съвет и друг орган не може да прави контрол на тази преценка. Сега към всяко такова искане, Адвокатски съвет изпраща и становището на НБПП, което има правото да дава задължителни указания.

Адв. Чолаков подканва към гласуване и приемане на отчета на бюджета заIII-тотримесечиена 2018 г.

Адв. Чолаков: Който е „за“ приемане на отчета напостъпилитеискания и осъщественитезащитипоЗакона за правната помощ през III – то тримесечиена 2018 г., моля да гласува. 

     За – 19 членове

     Против – 0 членове

     Въздържалисе – 0 членове

 

РЕШЕНИЕ № 238

ЕДИНОДУШНО приема изпълнението на отчета на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през III – то тримесечие на 2018 г.

 

По т. 4

Докладва адв. Чолаков, че предстои общо събрание през м. януари, което е изборно. Както й, че не само в нашата колегия, но и пред други възниква един въпрос, който следва да бъде обсъден на разширеното заседание на Адвокатски съвет, а именно какви органи ще избираме? Следва ли  да се избира председател, чийто тригодишен мандат, съгласно чл.100 от ЗА не е изтекъл към деня на общото събрание? Докладва, че след като е напуснал поста на председател след първото му избиране, е проведен и нов избор, на който е бил избран отново  и след обжалване е встъпил в длъжност на 09.03.2018 г. Съгласно чл. 100 от Закона за адвокатурата мандата на Председателя е тригодишен, съгласно чл.100 от ЗА и провеждането на нов избор за председател на колегията на предстоящото общо събрание означава, че мандата му следва да се прекрати предсрочно, едва половин година след започването му. Съобщава, че подобни казуси имат за решаване в Софийската, Кюстендилската, Пазарджишката, Пловдивската, Русенската и др. Колегии. Председателя на Пловдивската колегия – адв. Стефан Левашки  е  изпратил официално запитване до Висш адвокатски съвет, но ВАС е дал становище, че не може да дава становище предварително, т.к. като е контролен орган по отношение на обжалване на изборите. Този въпрос най-вероятно ще бъде поставен за решаване пред него в рамките на обжалване на избора и тогава ще се произнесе.

Адв. Попова сочи, че наистина чл. 100 от Закона за адвокатурата гласи че: “Членовете на адвокатския съвет и неговият председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и неговият председател се избират за срок от три години“. Според адв. Попова всички тези органи за които ще се прави избор са с мандат три години. Хипотезата при адв. Чолаков беше тази, че той сам е напуснал като председател, след което се тръгна по процедура по чл. 93, ал. 2, а именно: „Ако председателят напусне адвокатския съвет, нов председател се избира в едномесечен срок от извънредно общо събрание“ и според адв. Попова този избор довършва мандата, т.е мандата на адв. Чолаков приключва януари 2019 г., след което започва нов мандат. Това е логиката при всички мандатни органи, както и че няма как при избора на 09.03.2018 г. мандата да тече и да изтече през м. март 2021 г. Мандата на адв. Чолаков започва през 2016 г. и приключва през 2019 г.

Адв. Димитров, обръща внимание на това, че избора му през март 2018 г. е нов, като в него участваха различни кандидати, като въпросът който стои е именно, ако на тези избори не беше избран колегата Чолаков, а някой друг, то той щеше ли да довършва мандата на адв. Чолаков, който да е само една година?

Адв. Тошев сочи, че в рамките на един Адвокатски съвет, в рамките на тригодишния мандат, може да има безброй мандати на председател и членове. В противен случай ще стане недопустимо разминаване на органи, което никъде в историята на адвокатурата не е имало. За разширения състав, според Закона за адвокатурата, компетентни са да изберат общо избирателна комисия, а от там нататък въпросите по дневния ред си ги решава Адвокатски съвет.

Според адв. Попова чисто организационно няма как да стане. Няма как на три години да се избира председател различно от членове на Адвокатски съвет, още повече, че Председателя е част от Адвокатски съвет. Това е орган с еднакъв мандат.

Докладва адв. Чолаков, че предстои избор на избирателна комисия. Същата се състои от трима основни и двама резервни членове. Регламента е всеки да направи своето предложение, като гласуването да бъде за всеки поотделно. Тримата събрали най-много гласове стават основни членове, след тях остават резервните. Всеки има право да гласува за пет кандидата.

Постъпи предложение от адв. Мария Георгиева, която предлага за Председателна избирателната комисия – адв. Елиана Спасова, основничленове – адв. Тодорка Чонина, адв. Петя Гюрова и резервни членове адв. Рангел Бараков и адв. Асен Вакареев.

            Адв. Елена Попова предлага за Председателна Избирателната комисия адв. Весела Цомпова, за членове адв. Благой Горанов и адв. Антоанета Богданова.

Постъпи предложение от адв. Иван Чолаков, който предлага за член на избирателната комисия адв. Васил Глинджурски.

Адв. Чолаков предлага гласуването да започне по реда на постъпване на предложенията.

След проведено гласуване за всеки един от предложените кандидати, по реда на постъпване на предложенията,  гласовете са следните:

Адв. Елиана Спасова – 10 гласа „за“;

Адв. Тодорка Чонина – 6 гласа „за“;

Адв. Петя Гюрова – 6 гласа „за“;

Адв. Рангел Бараков – 14 гласа „за“;

Адв. Асен Вакареев – 11 гласа „за“;

Адв. Весела Цомпова – 9 гласа „за“;

Адв. Благой Горанов – 13 гласа „за“;

Адв. Антоанета Богданова – 10 гласа „за“;

Адв. Васил Глинджурски –7 гласа „за“.

Адв. Чолаков предложи за председател на избирателната комисия да бъде избран кандидата, получил най-много гласове – адв. Рангел Бараков. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване се получи следния резултат:  

       За – 14членове 

       Против – 0 членове

       Въздържали се – 2 членове

      След проведено гласуване заседаващите взеха следното

РЕШЕНИЕ № 239

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ наИзбирателнатакомисияадвокат Рангел Бараков.

            Решението е взето с 14 гласа „за”.

 

РЕШЕНИЕ №240

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВЕН ЧЛЕН на Избирателната комисия адвокат Благой Горанов.

Решението е взето с 13 гласа „за”.

 

РЕШЕНИЕ №241

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВЕН ЧЛЕНнаИзбирателнатакомисияадвокат Асен Вакареев.

Решението е взето с 11 гласа „за”.

 

РЕШЕНИЕ №242

            ИЗБИРАТ ЗА РЕЗЕРВЕНЧЛЕН наИзбирателнатакомисияадвокат Елиана Спасова.

Решението е взето с 10 гласа „за”.

 

РЕШЕНИЕ №243

            ИЗБИРАТ ЗА РЕЗЕРВЕНЧЛЕН наИзбирателнатакомисияадвокат Антоанета Богданова.

Решението е взето с 10 гласа „за”.

 

Залата напускат членовете на Контролен съд, на Дисциплинарен съд и протоколчика Цветанка Христова.

В залата остават основните членове на Адвокатски съвет, резервните членове и протоколчик Станислава Бобоцова.

Адв. Мария Георгиева напуска залата, поради неотложна служебна ангажираност.

Продължава обсъждането по т. 4 от Дневния ред

Адв. Чолаков докладва, че съгласно чл. 100 от Закона за адвокатурата „Членовете на адвокатския съвет и неговият председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и неговият председател се избират за срок три години”. Адв. Чолаков припомни, че е прекъснал първия си тригодишен  мандат по собствено желание, като след провеждането на нов избор, съгласно чл.93, ал.2 от ЗА, е започнал нов мандат, който съгласно чл.100 от ЗА е тригодишен. Провеждането на избор за председател на предстоящите избори означава, че новия му тригодишен мандат следва да бъде предсрочно прекратен.

      Адв. Попова изрази мнение, че са поставени в хипотеза при напускане. След като адв. Чолаков е напуснал следва да се избере нов председател. Мандатът е три години, но се довършва.

Адв. Хантова даде пример с адв. Марияна Харизанова, на която единият мандат също е бил една година.

Адв. Радулова припомни, че след като адв. Красимир Аврамов е бил избран във Висш адвокатски съвет неговия мандат е бил довършен от адв. Харизанова.

Адв. Чолаков счита, че ако се проведе нов избор за председател се прекратява предсрочно мандата. Към настоящия момент това, че мандатът се довършва не е отразено в закона за адвокатурата.

Адв. Захариева изрази мнение, че Висшия адвокатски съвет би трябвало да излезе със становище дали е законосъобразно и дали следва да се проведе такъв избор.

Адв.Чолаков изрази становище, че в закон за адвокатурата никъде не съществува изричен текст, който да гласи, че новоизбрания председател довършва мандата на предсрочно напусналия, както и, че органите на една адвокатска колегия непременно трябва да запачват и завършват в един и същи мандат като времетрене.

След изслушаните становища на членовете на съвета, въпроса бе поставен на гласуване.

Адв. Чолаков: Който счита, че на общото събрание на АК Благоевград през месец януари 2019год. трябва да бъде проведен нов избор за Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, моля да гласува.

Гласува се.

„за”- 3 гласа

„против”- 3 гласа

Предложението не се приема.

По въпроса за провеждане избор за останалите органи на колегията членовете на адвокатския съвет са единодушни, че следва да се проведе избор, както и за делегати на ОСАС.

Адвокатски съвет обсъди въпросите, свързани с организацията по провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. януари 2019 г. и набелязване на дневния ред.

 Адв. Чолаков отправи предложение към Адвокатски съвет да бъде отразена точка в дневния ред на Общото събрание на адвокатите през м. януари 2019 г. за промяна на правилника за дейността във фонда за подпомагане на адвокати, тъй като няма процедура, при която да се разглежда и одобрява молба, която не е подадена лично от кандидата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 244

            ДА БЪДЕ изпратена покана за редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия- Благоевград, което ще се проведе на 26–27.01.2019 г., с начало от 09,00 ч. в залата на АК Благоевград, намираща се в гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет за дейността на Адвокатски съвет през 2018 г.;

2. Доклад на Контролен съвет;

3. Отчет на Дисциплинарен съвет;

4. Отчет на Председателя на УС на ДФ за подпомагане на адвокати и служители от АК Благоевград;

5. Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2019 г;

6. Обсъждане и приемане на изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на фонда за подпомагане на адвокати и служители от АК Благоевград;

6. Обсъждане и приемане на бюджет на УС на ДФ за подпомагане на адвокати и служители от АК Благоевград за 2019 г;

7. Разни.

8. Избор на органи на Адвокатска колегия Благоевград – Адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Председател на Дисциплинарен съд, Контролен съвет и на делегати за ОС на адвокатите в страната;

Регистрацията на адвокатите за участие в ОС се извършва в деня на ОС от 08,00 ч. Участието в ОС е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в АК Благоевград.

Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/.

На основание чл. 81, ал. 7 от ЗА, пълномощното се представя от упълномощителя в АС в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА, събранието ще се проведе един час по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 6

 1. Заявление с вх. № 573//12.10.2018 г. от Лидия Страхилова Матеева за вписване в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

      Към заявлението са приложени всички необходими документи за вписването й.

      След станалите разсквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 245

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЛИДИЯ СТРАХИЛОВА МАТЕЕВА с адрес на кантора: гр. Сандански, ул. „Христо Смирненски” № 1.

Решението е взето с6 гласа „за”.

   2.  Адвокатски съвет разгледа съпроводително писмо до Адвокатски съвет – Благоевград с вх. № 569/09.10.2018 г. от Надя Въкова – Лазарова към заявление с вх. № 549/21.09.2018 г. за вписване в регисътра на адвокатите на Адвокатска колегия – Благоевград, с което заявлителката посочва документи, удостоверяващи изисването на юридическо образование за длъжността юрист – лингвист в Съда на европейския съюз, Люксембург.

По възложение на адв. Чолаков, адв. Димитров и адв. Попова са напрвили проверка, че за длъжността юрист – лингвист се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 246

 1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НАДЯ БОЙКОВА ВЪКОВА – ЛАЗАРОВА с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев” № 21, ет.3 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адв. Чолаков, че през периода от 27.09.2018 г. – 12.10.2018 г. се проведе Национална конференция на българската адвокатура в гр. Русе.

Общата тема на конференцията е била за изменеието на Закона за адвокатурата. На практика се клони към общ закон. Комисията на работната група, която работи по изменението на този закон е въвела много изменения и промени, тъй като двама от членовете в тази комисия са новоизбрани членове и имат нови виждания как да се развива Закона за адвокатурата.

Обсъди се въпросът изборът на органи на колегиите да не подлежи на съдебен контрол, което противоречи на Европейската конвенция, на Европейската харта и на разбиранията на адвокатите за независимост, самоуправление и свобода, както и на общия принцип за справедливост.

 

Докладва адв. Чолаков за провеждането на конференция, организирана от Фоба (Фейсбук общност на българските адвокати), на която той не е присъствал.

 

По т. 7

  В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 24 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ.

  След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 247

 1. По искане по ДП № 314 ЗМ – 109/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;
 2. По искане по ТД № 130/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Стоянова, адв. Д. Башлиева, адв. Д. Миленкова, адв. Д. Динев;
 3. По искане по ЧНД № 561/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;
 4. По искане по НОХД № 1532/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Ковачев;
 5. По искане по гр. д. № 53/2017 г. по описа на ОС – Благоевград – Да бъде изпратено писмо, че, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за правната помощ по чл. 21, т. 3 /процесуално представителство /обхваща случаите, при които по силата на Закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Чл. 47, ал. 6 ГПК предвижда именно задължително процесуално представителство на отсъстващ длъжник, т.е. дейността на Адвокатския съвет по определяне на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК попада в обхвата на дейността, регламентирана от Закона за правната помощ.

            Съгласно чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатските съвети следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3 от ЗПП. Чл. 25, ал.3, т. 3 от ЗПП предвижда като задължително съдържание на акта по допускането на фактическите и правни основания за издаването на акта.

            От друга страна, чл. 47, ал. 6,1 изр. 2 от ГПК постановява, че възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, т.е., във връзка с горе казаното,  акта за допускане следва да съдържа изводима от обстоятелствата по делото, аргументация относно фактическата и правна сложност на делото. Когато в акта по допускане такава аргументация липсва, приемаме, че липсват фактически основания за постановяването на акта, поради което и не определяме адвокат, който да осъществи процесуално представителство, въз основа на правомощията и задълженията на адвокатския съвет по чл. 18, т. 4 от ЗПП.

            Освен правомощията и задълженията по чл. 18, ал. 4 от ЗПП, Адвокатският съвет има и неотменимото задължение по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата да защитава професионалните права, честа и достойнството на членовете на колегията. В тази връзка, колкото и малка да е правната и фактичаска сложност на което и да е дело, Адвокатският съвет в никакъв случай не би унижил, който и да е член на колегията, като му възложи работа по гражданско дело, за която от него се изисква да проучи фактите и правото, да събере доказателства в отсъствие на страната, да изготви мотивиран писмен отговор с цялата отговорност, която носи, по което и да е друго дело и за всичко това ще получи ½ от предвиденото в Наредба № 1 възнаграждение.

Съгласно 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на възнаграждение, съответстващо на извършената от тях  работа. Ето защо, Адвокатски съвет Благоевград няма как да се съгласи с общото Ви твърдение, че случая не е с фактическа и правна сложност. При всички положения приемаме, че съдът не може да определи фактическата и правна сложност, на което и да е дело, като съди за него само по исковата молба, без да е получил отговор на същата, разгледал фактите и правото и преди произнасянето със съответния съдебен акт.

Ето защо и за в бъдеще Адвокатски съвет Благоевград, в изпълнение на правомощията и задълженията си, произтичащи от чл. 18, т. 4 от ЗПП и чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата, ще продължи да отказва определянето на особен представител в случаите, когато съдът е определил размера на възнаграждението на особения представител под минимумите, посочени в Наредба №1/2004год. на ВАдС във вр. с чл. 36 от ЗА приемайки, че делото не е с голяма и фактическа и правна сложност, основавайки се единствено на исковата молба и приложенията към нея;

6. По искане по ЧНД № 1992/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Биков;

7. По искане по НОХД № 1742/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

8. По искане по НОХД № 630/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Коцева;

9. По искане по НОХД № 406/2017 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. В. Итева;

10. По искане по НОХД № 268/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Г. Батев;

11. По искане по НОХД № 89/2018 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Г. Димитров;

12. По искане по ДП № 7852 ЗМ-358/2018 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. М. Узунова;

13. По искане по НОХД № 350/2018 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Мардов и адв. Н. Полежанов;

14. По искане по Изп.д. № 206/2018 г. по описа на ЧСИ Мартин Кацарски – определя адв. Р. Кацарска и адв. А. Джембазка;

15. По искане по НП № 267/2018 г. по описа на РП - Разлог – определя адв. Т. Лазарова-Цанева;

16. По искане по НОХД № 416/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

17. По искане по ДП № 7852 ЗМ-501/2017 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски;

18. По искане по ЧНД № 551/2018 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Савова

19. По искане по ДП № 1899 ЗМ - 444/2018 г. по описа на 01 РУ – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

20. По искане по НОХД № 483/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Д. Михайлова;

21. По искане по НОХД № 478/2018 г. по описа на РС – Сандански  – определя адв. Л. Шушорова;

22. По искане по НЧХД № 1567/2018 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Гриогорова-Борисова;

23. По искане по ДП № 314 ЗМ – 301/2018 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;

24. По искане по НОХД № 141/2018 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Гунчев.

 

По т. 8

 

По т. 9

Докладва адв. Чолаков справка за неплатен членски внос от членове на Адвокатска колегия – Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 249

ДА БЪДЕ изпратено напомнително писмо до всички членове на Адвокатска колегия Благоевград, които до настоящия момент не са платили дължимия членски внос с точно посочване на дължимата сума и срок за плащане една седмица.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 10

Докладва адв. Чолаков, че е изпартено писмо до всички членове на Адвокатска колегия  - Благоевград, че Адвокатски съвет – Кюстендил, съвместно с Адвокатски съвет – Благоевград, Адвокатски съвет – Перник и Адвокатски съвет – Пазарджик организират честване на „Деня на адвоката”, който ще се порведе на 3 ноември 2018 г. в Парк – хотел „Кюстендил”, гр. Кюстендил, като крайния срок за записване е 9 ноември 2018 г.

Постъпи предложение от адв. Чолаков на празника да бъде награден адв. Христо Стоянов като най- дългогодишен действащ и най – възрастен член на Адвокатска колегия – Благоевград.

Постъпи предложение от адв. Хантова на празника да бъдат поканени колеги от Гърция и Македония, тъй като преди време членове на Адвокатски съвет – Благоевград са били поканени в гр. Серес. Адв. Хантова смята, че е добре да се поддържат добри отношения с колеги от близките до България страни.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 250

ДА БЪДЕ поканен и награден адв. Христо Стоянов като най- дългогодишен действащ и най – възрастен член на Адвокатска колегия – Благоевград на честването на „Деня на адвоката”, което ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в гр. Кюстендил като разходите по пътуването и престоя му да се поемат от Адвокатска колегия -Благоевград.

ДА БЪДАТ поканени по трима членове от гр. Струмица (Македония)и гр. Серес(Гърция)по случай празника на българските адвокати на разноски на колегията.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 11

Постъпи предложение от адв. Чолаков да бъдат поръчани 100 броя чанти за документи с логото на колегията, които да бъдат раздавани на новостъпващи адвокати,  от интернет сайт Colоur  - brands. com. Адвокатски съвет разгледа предложенията и избра артикул с код 102446.

Адвокатски съвет обсъди навъпроса за закупуване на рекламни материали за Общото събрание на АК – Благоевград 2018 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 25

ВЪЗЛАГА на Цветанка Христова да даде предложения за рекламни материали за Общото събрание на Адвокатска колегия – Благоевград 2018 г.

      Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

      По т. 12

      Не е докладвано.

Следващото заседание на Адовкатски съвет ще се проведе на 26.10.2018 г. от 13.30 ч.

           

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                         /Адв. Иван Чолаков/

 

                                                        СЕКРЕТАР:......................................

                                                                               /адв. Мария Георгиева/

 

                                                        ПРОТОКОЛ:....................................

                             /Станислава Бобоцова/