.

 


П Р О Т О К О Л    16/08.08.2014 год.            Днес, 08.08.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова, Бойка Юсева и Светлана Радулова.    


            Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

  2. Правна помощ.

  3. Разни.По т. 1: 


Няма взети решения.


 

По т. 2:


В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 12 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следните решения:


Р Е Ш Е Н И Е   № 141


1. По искане по гр.д. № 890/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Кристина Вонидова

2. По искане по гр.д. № 426/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Селма Падарева

3. По искане по гр.д. № 333/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Марияна Шагова

4. По решение 100/2014 г. на Национално бюро за правна помощ – определя адв. Десислава Грозданова

5. По искане по гр.д. № 1316/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитрина Хаджиева

6. По искане по ДП № 785/2013 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – Иглика Манова

7. По искане по ДП № 725/2013 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – Людмила Кацарова

8. По искане по ДП № 725/2013 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – Благой Горанов

9. По искане по чнд № 1114/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мая Тунтева

10. По искане по чнд 922/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Миглена Михайлова

11. По искане по гр.д. № 62/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Снежана Ангелова

12. По искане по гр.д. № 181/2014 г. по описа на РС – Благоевград, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:


Р Е Ш Е Н И Е: № 142


Да се изпрати писмо на Районен съд Благоевград, в което да бъде посочено, че възнаграждението за особен представител, въпреки, че ще бъде изплатено от Районен съд Благоевград, следва да бъде посочено в акт на съда, преди да се определи особен представител.


По т. 3

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.08.2014 година от 13.30 часа.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/адв. Емил Ядков/СЕКРЕТАР:


/адв. Атанаска Богоева/ПРОТОКОЛЧИК:


/Цветанка Христова/