П Р О Т О К О Л    15/25.07.2014 год.

 

Днес, 25.07.2014 година от 09.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова и Светлана Радулова.

 


Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 1. Клетва

 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

 3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

 4. Правна помощ.

 5. Разни.

   

  По т. 1:

  След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

   

  По т. 2:

  Не са постъпили заявления за вписване, отбелязване и заличаване в адвокатските регистри.

   

  По т. 3:

   

  По т. 4:

   

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следните решения:

 1. По искане вх. № 1189/24.07.2014 година по ЧНД № 466/2014 година по описа на Районен съд Разлог – Адвокатски съвет взе следното

  Р Е Ш Е Н И Е   № 138

  Определя адв. Иван Димитров, за осъществяване на служебната защита по ЧНД № 466/2014 година по описа на Районен съд Разлог.

Към уведомителното писмо да се изпрати и придружително писмо, че Адвокатски съвет Благоевград определя адвокат по изключение и при условие, че в съдебно заседание бъде попълнена декларация за допускане на служебен защитник, която към искането по ЧНД № 466/2014 година, не е приложена.


Адвокатски съвет констатира от представените към искането доказателства, че липсва и искане от страна на лицето за назначаване на служебен защитник, а предоставянето на правната помощ е извършено в разпоредително заседание, което е недопустимо, съгласно указания изх. № 09-13-25/27.10.2009 година на Национално бюро за правна помощ.


Въпреки, че съгласно чл. 94, ал. 1, т. 6 от НПК участието на защитник е задължително, това не означава, че тази защита е задържително служебна, тъй като може да се осъществи и от договорен адвокат.


 С оглед бързото насрочване на делото през съдебната ваканция Адвокатски съвет Благоевград определя служебен защитник преди да е изследвана волята на лицето, съгласно задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, който адвокатски съвет да приложи към писмото до съдия Я. Димитрова с вх. № 1189/24.07.2014 година по описа на Районен съд Разлог.

 

 1. След преглед на постъпилите отчети за периода 11.07.2014 година – 25.07.2014 година Адвокатски съвет взе средното

   

  Р Е Ш Е Н И Е   № 139

  Заверява 63 броя отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения от Национално бюро за правна помощ.

 1. По искане вх. № 1236/14.07.2014 година на Районен съд Разлог по НОХД № 462/2013 година и след станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 140

 Да си изпрати писмо до Районен съд Разлог, че съгласно чл. 94 /4/ НПК резервен защитник съдът може да назначи на подсъдимия, когато това е от изключително значение за провеждане на наказателното производство в разумен срок.


Съгласно указания изх. № 10-12-17/15.10.2010 година на Национално бюро за правна помощ, съдът следва да мотивира „изключителното значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок.


От представения от съда протокол от съдебно заседание проведено на  08.07.2014 година, е видно, че подсъдимият не се явява, и именно същият е станал причина за отлагане на делото, както и че отлагането на делото не е по вина на адвоката, поради което


ОТКАЗВА да определи резервен защитник по НОХД № 462/2013 година по описа на Районен съд Разлог, поради липса на мотивирано искане на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ и чл. 94, ал. 4 от НПК.


Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 глас – „против”.

 

4. По искане по ДП №2 71/2014 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – определя адв. Б. Горанов


5. По искане по НЧХД № 485/2014 г. по описа на РС - Сандански – определя адв. А. Маринова


6. По искане по гр.д. № 301/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Р. Бацалова


7. По искане по ВГД 462/2014 г. по описа на ОС - Благоевград – определя адв. И. Христова


 1. По искане по ЧНД № 955/2014 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Л. Картулев

 2. По искане по ДП № 348/2014 г. по описа на РУ- МВР – Г. Делчев– определя адв. Л. Герова

 3. По искане по НОХД № 970/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Андонова

 4. По искане по НОХД №127/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова

 5. По искане по ВНОХД № 206/2014 г. по описа на OС – Благоевград – определя адв. И. Данчев

 6. По искане  по ДП № 824/2013 г. по описа на Второ РУ-МВР – Благоевград – определя адв. И. Тошев

 7. По искане  по ДП № 987/2013 г. по описа на Второ РУ-МВР – Благоевград – определя адв. В. Велева

 8. По искане по ВНОХД № 253/2014 г. по описа на OС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка

 9. По искане по ЧНД №549/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Марангозова

 10. По искане по ЧНД №466/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров

 11. По искане по ДП №247/2014 г. по описа на РУ- МВР – Разлог – определя адв. Т. Кузманов

 12. По искане на НБПП по решение 91/2014 г. – определя адв. Б. Ангелова

 13. По искане по ДП № 344/2014 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – определя адв. Х. Стоянов

 14. По искане по ДП № 66/2013 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – определя адв. И. Янев

 15. По искане по ДП № 10/2014 г. по описа на РУ- МВР – Сандански – определя адв. Б. Горанов

 16. По искане по ДП № 27/2014 г. по описа на РУ- МВР – Петрич – определя адв. И. Закова, А. Богданова, адв. В. Христова и адв. А. Ампова

 17. По искане по ДП № 362/2014 г. по описа на РУ- МВР – Г. Делчев – определя адв. К. Богданова

 18. По искане по гр.д. № 713/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков

 19. По искане по Изп.д. № 20127950400760 по описа на ЧСИ – Виолина Тозева –определя адв. Р. Григорова

 20. По искане по Изп.д. № 20127950400760 по описа на ЧСИ – Виолина Тозева –определя адв. К. Тагарева

   

  По т. 5:

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.08.2014 година от 13.30 часа.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................


/адв. Емил Ядков/


 


СЕКРЕТАР:………………………….


/адв. Атанаска Богоева/


 


ПРОТОКОЛЧИК:................................


/Цветанка Христова/


.