П Р О Т О К О Л    14/11.07.2014 год.

 

Днес, 11.07.2014 година от 13.30 часа, се проведе разширено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъстват представители на Контролния съвет – Снежанка Ангелова и Иван Данчев

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за изменение на таксите, събирани в Адвокатска колегия Благоевград.

 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

 3. Определяне на такси по чл. 19 „б”от Закона за адвокатурата.

 4. Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на Адвокатска колегия и на Правната помощ.

 5. Отчет за изпълнение на Правната помощ за второ тримесечие на 2014 година.

 6. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

 7. Правна помощ.

 8. Организация на работата в офиса на колегията.

 9. Разни.

По т. 1:

 

Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград, че е постъпила молба с вх. № 537/07.07.2014 година от Ницу Йонел, адвокат при адвокатска колегия в Република Румъния. В същата иска на основание чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата, да му бъде издадено удостоверение за временно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България, заедно със съгласието на адвокат Иво Стефанов. Към молбата е приложено заявление с вх. № 536/07.07.2014 година от адвокат Стефанов, с което на основание чл. 18 „б” е дал писмено съгласие за временно упражняване на адвокатска професия за колегата си Йонел.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118

Да бъде въведена такса за издаване на удостоверение за временно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България от адвокати от Европейския съюз.

По т. 2

Докладва адв. Емил Ядков, че са постъпили следните заявления:

- Заявление вх. № 543/09.07.2014 г. – от адвокат Гергана Методиева Юрукова за вписване като адвокатски сътрудник на Михаела Нелкова Анастасова. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

-Заявление вх. № 544/09.07.2014 г. – от адвокат Валентина Александрова Голева за вписване като адвокатски сътрудник на Петър Иванов Балджиев. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник. 

-Заявление вх. № 539/08.07.2014 г. – от адвокат Петя Живкова Хантова за вписване като адвокатски сътрудник Татяна Кънчева Трайкова. Към заявлението са приложени трудов договор и квитанция за внесена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

 -Заявление вх. № 525/01.07.2014 г. – от адвокат Милена Асенова Колждиева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонен номер за контакт. Адвокат Колджиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Михаела Анастасова като адвокатски сътрудник на адвокат Гергана Юрукова.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Петър Балджиев като адвокатски сътрудник на адвокат Валентина Голева.

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Татяна Трайкова като адвокатски сътрудник на адвокат Петя Хантова.

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатите промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Милена Колджиева

 

По т. 3:

Във връзка с постъпилата молба от Ницу Йонел, с която моли на основание чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата да му бъде издадено удостоверение за временно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България, заедно със съгласието на адвокат Иво Стефанов се констатира, че към настоящия момент не са приложени всички изискуеми се документи, както и че практиките са различни в различните адвокатски съвети.

Във връзка с горното решение бе направено предложение за въвеждане на такса в размер на 150,00 лева.

В хода на разискванията бе направено и второ предложение, а именно таксата да бъде в размер на 100,00 лева.

Двете предложения бяха подложени на гласуване при следния резултат:

 • За първото предложение – да се въведе такса по чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата в размер на 150,00 лева – 4 гласа „за” и 4 „против”.

 • За второто предложение – да се въведе такса по чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата в размер на 100,00 лева – 4 гласа „за” и 4 „против”.

Въз основа на гласуването, и на основание чл. 88, ал. 3, изр. 3 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет взе своето

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120

Определя такса за издаване на удостоверение на временно упражняващи адвокатска професия на територията на Република България от адвокати, от Европейския съюз в размер на 150,00 лева, съгласно чл. 19 „б” от Закона за адвокатурата с решаващия глас на Председателя.

По т. 4:

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е много добра, както и че не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2014 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролен съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 121

1. ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за второ тримесечие 2014 година

 

По т. 5:

1. Докладва адвокат Елена Попова, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

2. Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за развитието по гр.д. № 62/2014 година по описа на Районен съд Благоевград. Сочи, че с Решение № 1119 от 13.06.2014 година по описа на Административен съд Благоевград се отменя Разпореждане № 2681/08.04.2014 година по гр.д. № 62/2014 година по описа на Районен съд Благоевград, с което на Председателя на Адвокатски съвет Благоевград е наложена глоба.

По отношение на гр.д. № 98/2014 година по описа на Районен съд Благоевград на същия съдия, Председателя на Адвокатски съвет Благоевград докладва Определение № 1871/29.04.2014 година по описа на Окръжен съд, с което също се отменя наложената му глоба с разпореждане от 14.03.2014 година, за неизпълнение на разпореждането на съда за определяне на особен представител на ответника по делото. Сочи, че с Решение № 96 от 23.05.2014 година на Адвокатски съвет по същото дело вече има определен адвокат.

По гр.д. № 172/2014 година по описа на Районен съд Благоевград, Председателя докладва, че с уведомително писмо от 16.06.2014 година и с Решение № 103 от 12.06.2014 година Адвокатски съвет е определил особен представител по същото.

По отношение на НОХД № 272/2014 година по описа на Районен съд Разлог, Председателя докладва, че по същото се е явил договорен защитник на 07.07.2014 година, като се чака произнасяне от съда за това дали ще се налагат санкции или не.

След изслушване и обсъждане доклада на Председателя и доклада на заместник Председателя, Адвокатски съвет и Контролен съвет взеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия - Благоевград.

 

По т. 6:

 

По т. 7:

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 32 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 129

 1. По искане по гр.д. № 550/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Попова
 2. По искане по гр.д. № 1195/2014 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. В. Цомпова
 3. По искане по ЧНД № 659/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова
 4. По искане по НОХД №444/14 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова
 5. По искане по гр.д. №546/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Михайлов
 6. По искане по гр.д. №1130/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Грозданова
 7. По искане по гр.д. № 287/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева
 8. По искане по ДП5011/2014 г. по описа на РУ на МВР – Гоце Делчев – определя адв. М. Пиринска
 9. По искане по НОХД № 784/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева
 10. По искане по ЧНД № 1001/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Димитрова
 11. По искане по НОХД № 451/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова
 12. По искане по ЧНД № 177/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г.Савова
 13. По искане по ЧНХД № 148/2014 г. по описа на ОС- Благоевград – определя адв. Г. Юрукова
 14. По искане по ЧНХД № 658/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски
 15. По искане по ДП № 117/2014 г. по описа на ГПУ – МВР гр. Петрич – определя адв.К. Христова
 16. По искане по ДП № 69/2014 г. по описа на ГПУ – МВР гр. Петрич – определя адв. М. Райчева
 17. По искане по ДП № 69/2014 г. по описа на ГПУ – МВР гр. Петрич – определя адв. Н. Танева
 18. По искане по ЧНД № 443/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв.Д. Михайлова
 19. По искане по НОХД № 958/2013 г. по описа на РС – Сандански – заменя адв. Д. Михайлова с адв. С. Попов
 20. По искане по НОХД № 883/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева
 21. По искане по гр.д. 395/2014 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо на РС – Разлог, че в определение № 2185/02.06.2014 година на Районен съд Разлог изпратено в Адвокатска колегия Благоевград, съдът е определил на основание чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година, за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възнаграждение за процесуално представителство за иска за издръжка в размер на 300,00 лева, платими от бюджета на съда.

В същото определение обаче съдът е определил и че на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година, за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възнаграждение за процесуално представителство за иска за родителски права в размер на 300,00 лева, която сума следва да бъде внесена от ищеца в едноседмичен срок, считано от датата на получаване на съобщението.

В тази връзка Ви моля, да бъде уточнено дали се поддържа искането по отношение на иска за родителските права, който е за сметка на ищеца, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, за да бъде определен особен представител, следва да се представи доказателство за внесено възнаграждение в размер на 300,00 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

 1. По искане по ЧНД № 664/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Божкова
 2. По искане на ЧНД № 144/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Медарова
 3. По искане на в.гр.д. № 462/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Бистричка
 4. По искане на НОХД № 234/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. К. Димитрушев
 5. По искане на ДП № 27/2014 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. Г. Коларова
 6. По искане на ЧНД 496/2014 г. по описа на РС - Сандански – определя адв. Ж. Тюлекова
 7. По искане на НОХ № 399/2014 г. по описа на  РС - Сандански – определя адв. Д.Андонов
 8. По искане по ДП № 247/2013 г. по описа на РУ- МВР – Петрич – определя адв. М. Кондова
 9. По искане по ДП № 695/2014 г. по описа на РУ- МВР – Петрич – определя адв. И. Дюзова
 10. По искане по ДП № 228/2014 г. по описа на РУ- МВР – Разлог – определя адв. Н. Стойчева
 11. По искане по НОХД № 435/2014 г. по описа на РС - Сандански – определя адв. Д. Андонов

2. Заверява 60 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 27.06.2014 г. – 11.07.2014 година.

 

По т. 8:

 1. Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград, който сочи, че от 01.07.2014 година в офиса на Адвокатска колегия има назначен нов служител на трудов договор, който е назначен като „технически сътрудник”, занимаващ се с правната помощ. Движението на цялата кореспонденция свързана с входяща, изходяща поща, както и подготовката по работата на съвета, протоколи и други ще се извършва от Цветанка Христова, а работата със счетоводните документи на колегията остава на Райна Стоицова. В тази връзка е необходимо изработване на правила на работа в офиса на колегията и най-вече електронните пощи, с които работи колегията.

 2. Докладва се и проблема с банковите сметки – разплащателна и депозитните, както и това, че в момента се оперира със сметката в Първа инвестиционна банка, поради блокиране на средствата в Корпоративна търговска банка. Това налага обмисляне на варианти за откриване на нова банкова сметка на колегията.

В хода на разискванията бе направено и второ предложение, а именно за откриване на две банкови сметки на Адвокатска колегия Благоевград.

По т. 9:  

 

 1. Председателя на Адвокатски съвет Благоевград докладва постъпило писмо с вх. № 547/10.07.2014 година, касаещо организиране на курс за надграждащо обучение по семейна медиация за адвокати, преминали базов курс. В тази връзка Председателя на Адвокатски съвет предложи да бъде организиран курс за 25 медиатори вписани в Регистъра на медиаторите на 31.10-01-02.11.2014 година, като стойността на курса за обучението е в размер на 60,00 лева за всеки един от записалите се медиатори.

Тъй като броя на медиаторите от Адвокатска колегия Благоевград е значително по голям от максималния брой медиатори, които могат да бъдат обучавани по този модул, Председателя предложи критерии, по които да бъде преценявано ако има по голям брой желаещи от обявените места да бъдат записвани в курса.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 130

 1. Да бъде организиран курс по надграждащо обучение по семейна медиация за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, вписани като медиатори в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието, който да се проведе от 31.10-01-02.11.2014 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

 2. Определя цена за обучение по надграждащо обучение по семейна медиация в размер на 60,00 лева за всеки един от желаещите

 3. Определя критерии, по които да бъдат записвани и допускани до участие в медиацията адвокати, както следва:

 • Да бъдат вписани в Регистъра на медиаторите;

 • Да са издължили членският си внос;

 • Липса на дисциплинарни производства срещу тях;

 • Поредност на записване и на заплащане на такса.

 1. Възлага на адвокат Радулова, организацията на курса.

   

  Постъпило е заявление с вх. № 545/10.07.2014 г. от адв. Димитър Андонов за вписване като дежурен адвокат.

  След станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 131

  ВПИСВА в регистъра на дежурните адвокати адвокат Димитър Андонов.

 1. Председателя на Адвокатски съвет Благоевград докладва постъпил сигнал с вх. № 461/09.06.2014 година от адвокат Румяна Григорова, член на Адвокатска колегия Благоевград. В сигнала си адвокат Григорова предлага от името на Адвокатска колегия Благоевград да бъде отправен в писмен вид сигнал до Председателя на Районен съд Благоевград за решаване на проблема с банка ДСК, свързан с намаления състав на банката, което от своя страна е свързано с продължително чакане по опашки за внасянето на държавни такси и възнаграждения за вещи лица, което е част от ежедневната работа на адвокатите.

Предложението на адвокат Григорова, по отношение на банка ДСК, е в същата да се обособи работно място обслужващо клиенти на съда.

След станалите разисквания адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 132

Да бъде изпратено предложението на адвокат Григорова по компетентност на Председателя на Районен съд Благоевград.

 

Постъпило е предложение от адвокат Хантова за фонд за подпомагане на адвокати. Поради липсата на достатъчно информация по този въпрос, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133

Възлага на адвокат Попова и адвокат Хантова да подготвят предложение за организирането и функционирането на фонд за подпомагане на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 25.07.2014 година от 09.30 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 

/адв. Емил Ядков/

 

СЕКРЕТАР:………………………….

 

/адв. Атанаска Богоева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

 

/Цветанка Христова/

 

.