П Р О Т О К О Л  № 13/ 27.06.2014 год.

 

Днес, 27.06.2014 година, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

            1.Клетва на нововписани адвокати.

            2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

            3.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

            4.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.

            5.Определяне на дежурни адвокати за III-то тримесечие на 2014 година.

            6.Приемане на програма за семинарни обучения през II-ро полугодие на 2014 година.

            7.Приемане на програма за културно-масови мероприятия през II-ро полугодие на 2014 година.

            8.Доклад на работната група и организационни въпроси, свързани с работата на офиса на Адвокатска колегия Благоевград.

            9.Разни.

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ и НИКОЛАЙ ТЕНЧЕВ ДУНДОВ.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за отписване от Адвокатска колегия Благоевград от адвокат Венелина Кирилова Ангелова, както и заявление за вписване от Симеон Николаев Маринов. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110

1.ОТПИСВА от Адвокатска колегия Благоевград ВЕНЕЛИНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА по нейна молба, считано от 01.07.2014 година.

2.ПРИЕМА и ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ, с адрес на кантора: Благоевград, ул. „Бодрост” № 7.

 

По т. 3:

 

 

По т. 4:

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 29 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 111

1.По искане по НОХД № 958/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д.Михайлова

2.По искане по НОХД № 283/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска

3.По искане по НОХД № 740/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Надежда Римпева

4.По искане по гр.д. № 954/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. адв. Д. Миленкова

5.По искане по НОХД № 623/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Ушатова

6.По искане по ЧНХД № 133/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Б.Бойкова

7.По искане по гр.д. № 2979/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бечванова

8.По искане по НОХД № 958/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова

9.По искане по гр.д. № 333/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Д.Банева

10.По искане по ЧНД № 486/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ана Богданова

11.По искане по ЧНД № 546/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пенелова

12.По искане по ЧНД № 534/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ц. Иванова

13.По искане по НОХД № 264/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска

14.По искане по НД № 190/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.А.Богданова

15.По искане по гр.д. № 618/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова

16.По искане по изп.д. № 296/2010 г. по описа на ДСИ при РС – Благоевград – определя адв. Росица Иванчева

17.По искане по НОХД № 237/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова

18.По искане по гр.д. № 397/2014 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо на РС – Петрич, че с оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, Решение № 26 от 11.06.2010 година на Адвокатски съвет Благоевград, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, за да бъде определен особен представител, следва да се представи доказателство за внесено възнаграждение в размер на 400,00 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.          

Искането ще бъде разгледано своевременно след постъпване в Адвокатски съвет доказателства за внесено възнаграждение.

19.По искане по НОХД № 399/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Коца Христова

20.По искане по гр.д. № 1074/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Зотева и адв. М. Прешелкова

21.По искане по НОХД № 806/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Биляна Георгиева

22.По искане по гр.д. № 147/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Никова

23.По искане по гр.д. № 287/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – във връзка са упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 и т. 4 от Закона за правната помощ е направил исканне за искова молба с оглед преценката, кой адвокат да осъществи допуснатата правна помощ, с оглед на фактическата и правна сложност на случая. Към настоящия момент не е постъпило копие от искова молба, поради което и Адвокатски съвет не може да посочи адвокат, съобразно критериите по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ.

Искането ще бъде разгледано своевременно след постъпване в Адвокатски съвет на копие от искова молба. 

24.По искане по гр.д. № 284/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д.Чолакова, като се изпрати и писмо на РС – Сандански, че с писмо изх. № 401/17.06.2014 година, Адвокатски съвет Благоевград е допуснал грешка, несъобразявайки, че изщецът е освободен от заплащането на такси и разноски, като възнаграждението на определения особен представител ще бъде изплатено от бюджета на съда.

25.По искане по гр.д. № 130/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Прешелкова

26.По искане по НОХД № 2/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев

27.По искане по НОХД № 276/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Нели Стойчева

28.По искане по ДП № 374/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Анита Велянова

29.По искане по ЧНД № 796/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Александрова

30.По искане по гр.д. № 566/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н.Боянина и адв. Ю. Ангелова

31.По искане по ДП № 405/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. В. Велева

32.По искане по ДП № 36/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Л. Крънчева

33.По искане по ДП № 193/2014 г. по описа РУП – Разлог – определя адв. Мартин Кацарски

34.По искане по изп.д. № 22/2014 г. по описа на ДСИ при РС – Благоевград – определя адв. Диньо Динев

35.По искане по ЧНД № 145/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Христова

36.По искане по ДП № 183/2014  по описа на РУП – Разлог – определя адв. Селма Падарева

37.По искане по Дп № 124/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Н. Кехайова

38.По искане по ДП № 153/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. С. Божинов

39.По искане по ДП № 35/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Н. Коцаков

 

По т. 5

Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112

ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от трето тримесечие на 2014 година за районите на Районен съд - Благоевград, Районен съд - Сандански, Районен съд - Петрич, Районен съд - Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение.

 

По т. 6:

След обсъждане на предложението на адвокат Светлана Радулова за програма за семинари и обучения за второ полугодие на 2014 година, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113

ПРИЕМА програма за семинари и обучения за второ полугодие на 2014 година по списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 7:

След обсъждане на предложението на адвокат Хантова за програма за културно-масови мероприятия през II-ро полугодие на 2014 година, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114

ПРИЕМА програма за културно-масови мероприятия през II-ро полугодие на 2014 година по списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 8:

Докладва Елена Попова: Същата представи резултатите от проведения конкурс за избор на трети служител на Адвокатска колегия - Благоевград.

Въз основа на решението на работната група, Адвокатски съвет пристъпи към провеждане на интервю с трите кандидатки, допуснати до финала на избора: Христина Миткова Стойчева, Гергана Христова Тюлекова и Светлана Пенчева Караджова.

След провеждане на изслюшването и обсъждане на резултатите и впечатренията от него, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115

1.ИЗБИРА за служител в Адвокатска колегия Благоевград Светлана Пенчева Караджова.

2.Определя за заемане длъжностите по длъжностното разписание, в сила от 01.07.2014 година, по служители, както следва:

- РАЙНА СТЕФАНОВА СТОИЦОВА – за длъжността „счетоводител и организатор други дейности”.

-ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА – „офис-мениджър”;

-СВЕТЛАНА ПЕНЧЕВА КАРАДЖОВА – „технически сътрудник”

3.ВЪЗЛАГА на Председателя на Адвокатски съвет - Благоевград да сключи допълнителни споразумения към трудовите договори с Райна Стоицова и Цветанка Христова, както и да сключи трудов договор със Светлана Караджова.

4.ВЪЗЛАГА на секретаря на Адвокатски съвет да закупи необходимите консумативи, материали и техника, необходими за оборудване на трето работно място за служителите в Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 9:

 1.Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило писмо от Районен съд - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на подсъдимия РУМЕН ВАСИЛЕВ ГАЧЕВ по НОХД № 272/2014 година на РС – Разлог, на което бе констатирано следното:

 По искане вх. № 791/14.05.2014 година Адвокатски съвет е постановявал свое решение от заседанието си, проведено на 23.05.2014 година.

С писмо изх. № 331/26.05.2014 година, Адвокатски съвет е уведомил съдията докладчик, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник, както и че липсва декларация от лицето искащо правна помощ, съгласно писмо изх. № 10-16-4400/05.10.2010 година на Национално бюро за правна помощ.

Адвокатски съвет е посочил на съдията докладчик, че след представяне на декларация, че подсъдимия желае назначаване на служебен защитник искането отново ще бъде разгледано.

Районен съд Разлог е получил това писмо на 27.05.2014 година.

На 24.06.2014 година в Адвокатска колегия Благоевград е постъпило писмо вх. № 509, с което е представен протокол от съдебно заседание от 18.06.2014 година, в който е посочено, че Адвокатски съвет следва да определи служебен защитник на подсъдимия РУМЕН ГАЧЕВ, съгласно определение на съда от предходно съдебно заседание и разпореждане.

В протокола от съдебно заседание, както от 18.06.2014 година, така и от 12.06.2014 година подсъдимият РУМЕН ГАЧЕВ не е изразявал желание за назначаване на служебен защитник, нито е изявил това свое желание с подписването на декларация, съгласно задължителните указания на Национално бюро за правна помощ.

В тази връзка и към настоящия момент Адвокатски съвет констатира, че не са изпълнени задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, дадени с писмо изх. № 10-16-4400/05.10.2010 година, както и в отговора на Национално бюро за правна помощ по повод извършена проверка от бюрото на действията на Адвокатски съвет по повод определяне на служебен защитник на подсъдимия РУМЕН ГАЧЕВ.

В тази връзка Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 116

ОТКАЗВА да определи служебен защитник поради липса на искане от страна на подсъдимия РУМЕН ГАЧЕВ, материализирана в изявление от негова страна - декларация съгласно образец на Национално бюро за правна помощ.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 11.07.2014 година от 13,30 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 

/ адв. Емил Ядков /

 

СЕКРЕТАР:.........................................

 

/ адв. Атанаска Богоева/

 

.