П Р О Т О К О Л  № 12/12.06.2014 год.


Днес, 12.06.2014 год. от 14.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова,  Мария Прешелкова и Светлана Радулова.Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Клетва на нововписан адвокат.

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

4. Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.

5. Организация на семинар по медиация - надграждащо обучение.

6. Организационни въпроси, свързани с работата на Адвокатска колегия – Благоевград.

7. Разни.По т. 1


Клетва на нововписан адвокат – след изтичане на 14 дневния срок, предвиден за обжалване по Закона за адвокатурата, клетва положи Яница Георгиева Златева – младши адвокат.


 

По т. 2:


Адв. Емил Ядков докладва, че са постъпили следните заявления:


Заявление - 438/04.06.2014 г. - за вписване като адвокат на Николай Тенчев Дундов, с адрес на кантората: Благоевград . ул. „Шар Планина„ 29

Заявление - 464/10.06.2014 г. - за вписване като младши адвокат на Аврам Илиев Москов, с адрес на кантората: град Гоце Делчев. ул. „Кмет Никола Атанасов” 11;

Съобщение - за отписване като адвокат на Здравко Здравчев Гоцевски, поради настъпила смърт, считано от датата на смъртта – 23.05.2014 година.


След станалите разисквания АС взе следното 


Р Е Ш Е Н И Е № 99

На основание чл. 6, ал.2 от Закона за адвокатурата вписва:

 1. Като адвокат Николай Тенчев Дундов, с адрес на кантората: Благоевград ул. „Шар Планина” 29.

 2.  Като младши адвокат Аврам Илиев Москов, с адрес на кантората: град Гоце Делчев . ул. „ Кмет Никола Атанасов” 11.

 3. На основание чл.22, ал.1 т. 5 от Закона за адвокатурата, отписва от Адвокатската колегия Здравко Здравчев Гоцевски, поради настъпила смърт от 23.05.2014 година.

   

  По т. 3:

   

  По т. 4: Правна  помощ.


 1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 42 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:


Р Е Ш Е Н И Е № 103


1. По искане по ДП № 495/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Румяна Григорова


2. По искане по НОХД № 564/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Пенка Смукова


3. По искане по изп.д. № 6/2014 г. по описа на ДСИ при РС – Петрич – да се изпрати писмо на ДСИ при РС – Петрич, че съгласно указанията дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2014 г. на Национално бюро за правна помощ, и решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на ищеца, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определи от съда по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014г./.

Предвид горното и с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото и размера на вземането, разноските  и публичното задължение, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатският съвет на Адвокатска колегия - Благоевград счита, че съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните възнаграждения на адвокатите, възнаграждението на особения представител по гр.д. № 284/2014 година възлиза на 696,45 лева.

След представяне на доказателства в Адвокатския съвет – Благоевград, че сумите са внесена по сметка на Районен съд Петрич, Адвокатският съвет ще определи адвокат за осъщестяване на процесуалното представителство.

4. По искане по НОХД № 328/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова

5. По искане по гр.д. № 115/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Нели Терзиева

6. По искане по гр.д. № 1276/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Росица Зотева-Коцакова

7. По искане по ДП № 5/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Тодор Кузманов

8. По искане по НЧХД № 693/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Снежанка Аргирова

9. По искане по гр.д. № 549/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо на ОС – Благоевград, че съгласно указанията дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2014 г. на Национално бюро за правна помощ, и решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на ищеца, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определи от съда по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014г./.

Предвид горното и с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатският съвет на Адвокатска колегия -Благоевград счита, че съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните възнаграждения на адвокатите, възнаграждението на особения представител по гр.д. № 549/2013 година възлиза на 500,00 лева.

След представяне на доказателства в Адвокатския съвет – Благоевград, че сумата от 150,00 лева е довнесена по сметка на Окръжен съд Благоевград, Адвокатският съвет ще определи адвокат за осъщестяване на процесуалното представителство.

10. По искане по ЧНД № 141/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков

11. По искане по гр.д. № 258/2014 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо на РС – Петрич, че съгласно указанията дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2014 г. на Национално бюро за правна помощ, и решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на ищеца, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определи от съда по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014г./.

Предвид горното и с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото и размера на вземането, разноските  и публичното задължение, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатският съвет на Адвокатска колегия - Благоевград счита, че съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните възнаграждения на адвокатите, възнаграждението на особения представител по гр.д. № 284/2014 година възлиза на 600,00 лева.

Моля да имате предвид, че становището на Адвокатски съвет  Благоевград, е че при предявяване на иск за развод, за обективно съединените към него брачни искове не се дължи отделно възнаграждение.

След представяне на доказателства в Адвокатския съвет – Благоевград, че сумите са внесена по сметка на Районен съд - Петрич, Адвокатският съвет ще определи адвокат за осъщестяване на процесуалното представителство.

12. По искане по НОХД № 204/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Албена Лавчиева

13. По искане по НОХД № 314/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Елена Попова

14. По искане по ЧНД № 198/2014 г. по описа на РС –Сандански – определя адв. Лидия Шушорова

15. По искане по гр.д. № 317/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Тодор Кузманов

16. По искане по изп. Д № 53/2014 г. по описа на ДСИ – Разлог – определя адв. Мария Прешелкова

17. По искане по НЧХД № 289/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Витка Христова

18. По искане по гр.д.  № 413/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Биляна Георгиева

19. По искане по гр.д. № 236/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Тасева

20. По искане изп.д. № 9/2014 г. по описа на ДСИ – Сандански – определя адв. Таня Илиева

21. По искане по гр.д. № 172/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Диана Башлиева

22. По искане по ДП № 197/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Роза Андонова-Орманлиева

23. По искане по НОХД № 327/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Росен Недин

24. По искане по гр.д. № 844/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мария Шопова

25. По искане по гр.д. № 284/2014 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо на РС – Сандански, че съгласно указанията дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2014 г. на Национално бюро за правна помощ и решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на ищеца, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определи от съда по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014г./.

Предвид горното и с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатскоо възнаграждение с предмета на делото и размера на вземането, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатският съвет на Адвокатска колегия -Благоевград счита, че съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните възнаграждения на адвокатите, възнаграждението на особения представител по гр.д. № 284/2014 година възлиза на 390,00 лева.

След представяне на определение в Адвокатски съвет – Благоевград, че съда определя възнаграждение на особения представител в размер на 390,00 лева, Адвокатския съвет ще определи адвокат за осъщестяване на процесуалното представителство.

26.По искане по НОХД № 273/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Мария Икономова.

27. По искане по ДП № 871/2012 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Диана Табутова

28. По искане по НОХД № 1096/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Станкова

29. По искане по НЧД № 55/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Красимир Събев

30. По искане поДП № 21/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Надка Танева

31. По искане по ДП № 102/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Иванка Дюзова

32. По искане по ДП № 183/2010 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Блага Белчева

33. По искане по ДП № 896/2013 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Иван Димитров

34. По искане по НОХД № 443/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Стоян Божинов

35. По искане по НОХД № 2/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Тома Гунчев

36. По искане по НЧД № 361/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Николай Полежанов

37. По искане по Гр.д. № 142/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Бойка Юсева

38. По искане по ДП № 156/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Адриана Мелниклийска

39. По искане по ДП № 161/2014 г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. Таня Бойкова

40. По искане по ДП № 950/2011 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Анастасия Маринова

41. По искане по НЧД № 554/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Борис Харизанов

42. По искане по Дп № 11/2014 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Елза Арнаудова, адв. Иво Зойков и адв. Иванка Кехайова.

По т. 5: адв. Емил Ядков предлага да се определи период за провеждане на надграждащо обучение по медиация - „Семейна медиация” за края на месец октомври 2014 г след доуточняване на датите с лекторите – адв. Данов и адв. Бакалов. Тъй като има ограничение от страна на лекторите за 20 участника в семинара, като най оптимален за този вид обучение, да се поставят изисквания пред желаещите да се запишат.

След станалите разисквания  Адвокатският съвет взе следнотоР Е Ш Е Н И Е № 104

Да се организира надграждащо обучение по „Семейна медиация” за членовете на Адвокатска колегия Благоевград - медиатори, вписани в регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието, в края на месец октомври 2014 година, като условията за участие на адвокатите, датата и конкретната програма ще бъдат уточнени допълнително, след съгласуване с обучителите.По т. 6:

Организационни въпроси, свързани с работата на офиса на Адвокатска колегия Благоевград - докладва адв. Емил Ядков, който предлага да бъде проведен нов конкурс за работното място на „Технически сътрудник” след публикуване на обява във вестник „Струма”.

След станалите разисквания  и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното


 


Р Е Ш Е Н И Е № 105

Да бъде публикувана обява във следващия брой на вестник „Струма” за провеждане на конкурс по документи за длъжността „Технически сътрудник” при Адвокатска колегия – Благоевград със срок за подаване до 18.06.2014 г на следните документите:


 1. Заявление

 2. Автобиография

 3. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава

 4. Копие от документите удостоверяващи професионалния опит

 5. Свидетелство за съдимост 


Определя комисия в състав: адвокат Елена Попова, адвокат Петя Хантова и Адвокат Светлана Радулова, която след предварителен преглед на постъпилите молби на 24.06.2014 г. /вторник/ 13.30 ч., да извърши събеседване с кандидатите за заемане на длъжността „Технически сътрудник” и след преценка на кандидатите, да определи двама кандидати с най – добри показатели които да предложи на председателя и секретаря на Адвокатския съвет за одобрение.По т.7:

Докладва адв.Емил Ядков:


1. По повод писмо от Председателя на Висшия адвокатски съвет с Вх. № 475 от 11.06.2014 година, относно становище за внасяне в 42-то Народно събрание на Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет взе следното


 


Р Е Ш Е Н И Е № 106


Съгласно взетите Решения на Националната конференция на 08.06.2013 година в град Плевен и Националната конференция на 14.12.2013 година в град Кюстендил, както и решенията на Висшия адвокатски съвет и решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2014 година, Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата следваше да бъде внесен в 42-то Народно събрание в срок до 31.03.2014 година.


Адвокатският съвет Благоевград счита, че тези решения трябва да бъдат изпълнени и Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата следваше да бъде внесен в 42-то Народно събрание, независимо от политическата обстановка и конюнктура в страната


2. Постъпила е оферта за закупуване на филма за проф. Живко Сталев.


След станалите разисквания АС взе следното


 

Р Е Ш Е Н И Е № 107

Да се закупят 150 броя от филма за проф. Живко Сталев.

 

3. По повод постъпило писмо от Главния секретар на Висшия адвокатски съвет - адвокат Бенатов, отнасящо се до необходимостта от подготовка на Проект за изменение и допълнение на ГПК, към който да се включат и всички направени предложения за изменеия на ГПК в хода на процедурата по изготвяне Проекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет Благоевград взе следнотоР Е Ш Е Н И Е № 108


Предлага на Висшия адвокатски съвет да формира работна група, която в най-кратки срокове да изготви Проект за изменение и допълнение на ГПК и същият да бъде предложен на Висшия адвокатски съвет за одобрение.


Адвокатският съвет Благоевград предлага на Висшия адвокатски съвет в Работната група да бъдат включени и представители на Адвокатска колегия – Благоевград, които активно са участвували в изработването на Проекта за изменение и допълнение на ГПК през 2012 година.


 1. По повод Сигнал с Вх. № 461/09.06.2014г от адв. Румяна Григорова с искане за изготвяне на писмено становище на Адвокатски съвет – Благоевград, което да бъде представено на Председателя на Районен съд – Благоевград за необходимостта от обособено работно място в офиса на Банка ДСК АД в сградата на МОЛ – Благоевград, което да обслужва само клиенти с платежни  нареждания за заплащане на държавни такси на Районен съд – Благоевград, след станалите разисквания Адвокатският съвет взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 109

  Да се извърши проучване от членовете на Адвокатска колегия – Благоевград работещи преимуществено в град Благоевград за необходимостта  от обособяването на работно място в офиса на Банка ДСК АД в сградата на МОЛ – Благоевград , което да обслужва само клиенти с платежни нареждания за заплащане на държавни такси на Районен съд – Благоевград, като това да бъде направено с писмо изпратено по електронните пощи на адвокатите работещи в Благоевград.

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 27.06.2014 год. от 13.30 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................................

  / адв. Емил Ядков /

   

  ПРОТОКОЛЧИК:.........................................

  /адв. Св. Радулова /

   

 

.