П Р О Т О К О Л   11/ 23.05.2014 година

 

Днес, 23.05.2014 година, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

2.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

3.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.

4.Разглеждане на оферти и приемане на решения по тях.

5.Организационни въпроси относно изпълнението на щатното разписание на служителите на Адвокатския съвет.

6.Информация от адв. Теодор Тошев относно посещение на международен семинар.

7.Вземане на решение за организиране на семинар по медиация.

8.Разни.

 

По т. 1:

Постъпили са заявления за вписване като младши адвокат от Яница Златева и за вписване на Адвокатско дружество от Теодор Тошев и Георги Тошев. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94

1.ПРИЕМА в Адвокатска колегия и вписва в регистъра на младшите адвокати при Адвокатска колегия - Благоевград ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА, с адрес на кантора: гр. Банско, ул. „Христо Матов” № 12.

2.ВПИСВА в регистъра на Адвокатските дружества Адвокатско дружество „Тошеви”, с адрес на същото: Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман” № 16-партер, съдружници: Георги Любомиров Тошев и Теодор Георгиев Тошев.

 

По т. 2:

 

По т. 3:

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 38 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 96

1.По искане по НОХД № 272/2014 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че  съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на НБПП действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ, НПК и ГПК.

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на НБПП към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

След представяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

2.По искане по НОХД № 227/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Лилия Герова

3.По искане по ЧНД № 686/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Асен Вакареев

4.По искане по ЧНД № 642/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Миглена Михайлова

5.По искане по гр.д. № 2373/2013 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че е определен особен представител по делото, а именно адв. Ася Велчева при възнаграждение от 150,00 лева, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, тъй като същото е образувано на 16.10.2013 година, т.е значителен период преди изменението на Наредбата, а акта за допускане на правна помощ е издаден след изменението й.

6.По искане по НОХД № 486/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Николай Ковачев

7.По искане по НОХД № 736/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Илия Янев

8.По искане по ДП № 161/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Диана Чолакова, адв. Емилия Цекова, адв. Димитър Андонов, адв. Лидия Шушорова, адв. Людмила Кацарова, адв. Иглика Манова, адв. Янка Толькова, адв. Елена Попова.

9.По искане по НОХД № 404/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петър Йовчев

10.По искане по НОХД № 307/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Славянка Тимова

11.По искане по НОХД № 875/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Николай Коцаков

12.По искане по ДП № 189/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Станислава Георгиева

13.По искане по НОХД № 625/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Маряна Узунова

14.По искане по ЧНХД № 509/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Рангел Бараков

15.По искане по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо на ОС – Благоевград, че С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, за да бъде определен особен представител, следва да се представи доказателство за внесено възнаграждение в размер на 380,50 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

16.По искане по ДП № 746/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Иван Данчев

17.По искане по ДП № 176/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Коца Христова

18.По искане по ДП № 386/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска

19.По искане по ДП № 615/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Витка Христова

20.По искане по НОХД № 222/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Мартин Кацарски

21.По искане по НОХД № 587/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Пенка Смукова

22.По искане по НАХД № 539/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Христина Солачка

23.По искане по НАХД № 539/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Христина Солачка

24.По искане по ЧНД № 788/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мария Георгиева

25.По искане по НОХД № 563/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Тодорка Чонина 

26.По искане по ЧНД № 647/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Теодор Тошев

27.По искане по НОХД № 2076/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков

28.По искане по НОХД № 269/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – да се изпрати писмо до РС – Г. Делчев, че В искането сте ни уведомили, че служебен защитник на подсъдимия в досъдебното производство е била адвокат Албена Лавчиева, която следва да осъществи правната помощ и в съдебната фаза, каквито са и указанията на Национално бюро за правна помощ с  изх. № 13-12-02 от 16.04.2013 година.

29.По искане по гр.д. № 7/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Селма Падарева

30.По искане по Изп.д.№ 20137960400578 по описа на ЧСИ – Ш. Дервиш – определя адв. Анелия Колаксъзова и адв. Даниела Талева

31.По искане по Изп. д. № 20107960400588 по описа на ЧСИ – Ш. Дервиш – определя адв. Петя Хантова

32.По искане по НОХД № 648/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Янка Пандева-Димитрова

33.По искане по НОХД №622/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Петър Петров

34.По искане по ДП № 165/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Таня Илиева

35.По искане по ДП № 24/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Виолета Станкова

36.По искане по ДП № 798/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Росен Недин

37.По искане по ДП № 227/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Красимир Събев

38.По искане по гр.д. № 98/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Юлия Ангелова

 

По т. 4:

1.Адвокатски съвет се запозна със събраните оферти за изработка на мебели за Адвокатска колегия – Благоевград постъпили от ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” и Мебелна борса ЕВРОМЕБЕЛ. След като обсъди предложенията по същите, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97

ВЪЗЛАГА на ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” да изготви мебели от ПДЧ по проект, представляващ неразделна част от настоящото решение.

2.АС се запозна със събраните оферти за закупуване на мобилен компютър /лаптоп/ за АК-Благоевград. След като обсъди предложенията по същите, АС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 98

ДА СЕ ЗАКУПИ от „Хард и Софт” ЕООД мобилен компютър с марка „Леново” на стойност, не по-висока от 650 лв.

 

По т. 5:

Не са взети решения.

 

По т. 6:

Адвокатски съвет изслуша устен доклад от адвокат Теодор Тошев за посещението му на международен семинар и му възлага изготвянето на писмен доклад, който да се внесе в Адвокатска колегия - Благоевград за информация.

По т. 7 и 8:

Няма взети решения от Адвокатски съвет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 12.06.2014 година от 14,00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адвокат Емил Ядков /

 

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ адвокат Атанаска Богоева /

 

 

 

.