П Р О Т О К О Л  № 10/ 09.05.2014 год.

 

Днес, 09.05.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва на нововписан адвокат.

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

4.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.

5.Организация на семинара на 30.05.2014 година и на 13 и 14 юни 2014 година.

6.Разни

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ИВАН ЙОРДАНОВ ЗАШЕВ.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за промяна на адреса на кантора на адв. Величка Ушатова и за преместване от регистъра на мл. адвокати в регистъра на адвокатите от Симеон Симеонов. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80

1.ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. Величка Запрева Ушатова, който да се счита: Благоевград, ул. Полковник Димов” 3.

2.ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в Адвокатска колегия Благоевград СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ и ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград.

 

По т. 3:

 

По т. 4:

1.В АС Благоевград са постъпили 19 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 ЗПрП и проведено разискване, АС взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 93

1.По искане по ВГрД – 918/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че с цел законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, към искането, следва да бъде приложена и исковата молба с оглед материалния интерес и изчисляване на възнаграждението на особения представител.

2.По искане по НОХД – 136/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Георги Димитров

3.По искане по НОХД – 673/2013 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Зоя Пулева

4.По искане по ЧНД – 646/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Маргарита Въчкова

5.По искане по ГрД – 1232/2013 г. по описа на РС- Г. Делчев – определя адв. Магдалена Пиринска

6.По искане по НОХД – 223/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Биляна Сарандева

7.По искане по НОХД – 507/2012 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Таня Петканина

8.По искане по НОХД – 312/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Димитринка Марангозова

9.По искане по НОХД – 475/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Илияна Керина - Качева

10.По искане по НЧД – 161/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Илия Бельов

11.По искане по НОХД – 725/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Кристина Вонидова

12.По искане по ЧНД – 235/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ваица Пенелова

13.По искане по ЧНД-736/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Давид Сукалински

14.По искане по ГрД – 138/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Райна Кацарска

15.По искане по ЧНД – 435/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Бояна Ангелова

16.По искане по ГрД – 280/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Даниела Талева

17.По искане по Изп.д. № 20127950400760 по описа на ЧСИ – Виолина Тозева – да се изпрати писмо до ЧСИ – Виолина Тозева, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 51,71 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г.

18.По искане по Изп.д. № 20127950400760 по описа на ЧСИ – Виолина Тозева – да се изпрати писмо до ЧСИ – Виолина Тозева, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 64,39 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г.

19.По искане по ГрД -2373/2013 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на РС – Благоевград, че към настоящия момент, въпреки изпратеното писмо изх. № 252/29.04.2014 г. в Адвокатския съвет не е постъпвал акт по чл. 25 от ЗПП и копие от искова молба, поради което Адвокатски съвет ще определи особен представител след представяне на акт за допускане на правна помощ и копие от исковата молба, за което да бъде уведомен Районен съд Благоевград.

20.Заверява 38 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 11.04.2014 г. – 09.05.2014 г.

21. По предоставен отчет от адв. Венета Итева по НОХД № 687/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – Адвокатски съвет Благоевград отказва да определи възнаграждение, в което е участвала, а производството по одобряване на споразумение, постигнато без внесен обвинителен акт, е част от него. Същевременно за представителството в досъдебното производство на адвоката е определен максималния размер на Наредбата за правната помощ.

 

По т. 5 и 6:

Няма взети решения от АС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на АС ще се проведе на 23.05.2014 год. от 14,15 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адв. Ядков /

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ Ат. Богоева /

 

 

 

.